Planning, procedures en documenten Project Knooppunt Hoevelaken

planning en procedures

PLANNING

Gereed: 2023 – 2025
2015Aanbiedingsontwerp wordt verder uitgewerkt
2016Uitwerking voorkeursalternatief
2017Start milieueffectonderzoeken
2018Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2019Tracébesluit (TB) vastgesteld
2023-2025 

Gefaseerde openstelling

Deze planning is onder voorbehoud. 

Opknapbeurt knooppunt uitgesteld – 

Door  Nijkerk Nieuws

 

 

voorkeursalternatief

Het werk aan knooppunt Hoevelaken begint in 2021. Dat meldt het AD.

Dat komt, omdat het verkeer minder hard groeit, dan werd aangenomen. Daarom moeten er nieuwe berekeningen van verkeersstromen worden gemaakt. Nu rijden er dagelijks 122.000 auto’s over de  A28 en 107.000 op de A1. Dat worden er in de toekomst 158.000 en 140.000 Eerder werd nog uit gegaan van respectievelijk 173.000 op beide snelwegen.

Het werk begint in 2021 en is in 2025 klaar.

bron: AD

 

Uitwerking voorkeursalternatief – september 2016

Het inmiddels verder uitgewerkte voorkeursalternatief door de Combinatie A1|A28 dient als onderligger voor het toekomstige (ontwerp)tracébesluit. Het tracébesluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. Op het OTB/MER krijgt iedereen de kans om te reageren. Aan de hand van de binnengekomen reacties op het OTB/MER neemt de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) het definitieve tracébesluit. De planning is dat de werkzaamheden in de periode 2021–2023 worden uitgevoerd.

Zie hier de uitgewerkte voorkeursalternatief

Aanbiedingsontwerp – april 2016

De partij die het project knooppunt Hoevelaken gaat realiseren, Combinatie A1|28, presenteerde op 20 augustus 2015 het zogeheten aanbiedingsontwerp. Het aanbiedingsontwerp laat zien hoe de verbreding van de nieuwe weg er uit komt te zien en op welke wijze het knooppunt vorm krijgt.

Zie hier het aanbiedingsontwerp

 

Project procedures voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken

Overzicht van de proceduren die gevolgd moeten worden voor Project Knooppunt Hoevelaken

Overige rapporten

Status aanbiedingsontwerp – Nieuwsbericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – 04.09.2015

Het aanbiedingsontwerp geeft een goede indicatie van het eindbeeld, op basis van de huidige beschikbare informatie. Het ontwerp kan binnen de contourlijn nog wel wijzigen vanwege bijvoorbeeld:

· Toetsing door Rijkswaterstaat

· Nieuwe verkeerscijfers

· Effectonderzoeken Milieu Effect Rapportage (MER) / (Ontwerp) Tracé Besluit ((O)TB

· Optimalisaties in overleg met bestuurlijke en niet-bestuurlijke omgeving

· Ruimte die nodig is om het project uit te voeren

· Verder detaillering

Nieuws bericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – September 2015

Klaverblad verdwijnt bij Knooppunt Hoevelaken – 20.08.2015

voorkeursalternatief

Het verkeersknooppunt Hoevelaken krijgt een make-over. Het klaverblad, de vier grote lussen waarmee de snelwegen A1 en A28 met elkaar worden verbonden, gaat verdwijnen. In plaats daarvan komen er fly-overs.

Volgens Rijkswaterstaat, dat de plannen vanochtend presenteerde, wordt de doorstroming daarmee aanzienlijk verbeterd.

De werkzaamheden beginnen in 2019 en volgens Rijkswaterstaat is de verbouwing tussen 2022 en 2024 afgerond. Voor die tijd worden de snelwegen in beide richtingen verbreed.

Lees verder

Zie en animatie van de toekomstig Knooppunt.

Winnaar aanbesteding Knooppunt Hoevelaken – Project gegund aan “Combinatie A1/28” – juni 2015

winnaar Combinatie A28 A1

Rijkswaterstaat heeft het project knooppunt Hoevelaken gegund aan ‘Combinatie A1|28’. Zij haalden de hoogste score op de gunningcriteria uit Bestuursovereenkomst 2. Combinatie A1|28 bestaat uit de ondernemingen BAM en Van Oord, met consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS als samenwerkingspartner.

Lees verder

Aanpassing BOK2 reconstructie Knooppunt Hoevelaken – 06.11.2014

Op 6 november 2014 hebben Rijkswaterstaat (RWS) en de Gemeente Nijkerk in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat er overeenstemming is bereikt over het aanleggen van geluidsbescherming langs de A28 tussen de tunnel bij de Van Tuyllstraat en de nog aan te leggen bedrijventerrein de Flier bij de A28 Corlaer afslag in Nijkerk.

Realisatie van doelstellingen

Met deze afspraak tussen RWS en Nijkerk kunnen wij als Stichting vast stellen dat de doelen die wij in 2008 hebben gesteld praktisch geheel zijn gerealiseerd:

Bereikbaarheid:

 • De aansluitingen van Hoevelaken op de A1 blijven behouden.

Leefbaarheid:

 • Langs de A1 komen straks geluidsschermen over de gehele lengte aan de kant van Hoevelaken met een schermhoogte van ongeveer 4 meter waardoor een aanzienlijke vermindering van overlast zal worden gerealiseerd.
 • En nu is dus het besluit genomen voor een bescherming van inwoners van Nijkerk langs de A28 met een reductie van geluid van tenminste 5 dB.

Lees hier de nieuwsflits van de SHB&L

Lees hier de brieven wisseling hierover tussen Gemeente Nijkerk en RWS en SHB&L

Stand van zaken project knooppunt Hoevelaken oktober 2014

Stand van zaken project knooppunt Hoevelaken oktober 2014

De zoektocht naar een bouwbedrijf dat het project knooppunt Hoevelaken gaat uitvoeren (Europese aanbesteding) is inmiddels in volle gang. Na een eerste selectieronde zijn er twee partijen afgevallen. Rijkswaterstaat voert nu gesprekken met drie bouwbedrijven. Op basis van deze gesprekken maken zij hun offerte. Deze offertes worden in het voorjaar 2015 verwacht.

Presentatie van ideeen aan 3 bouwbedrijven  – september 2014

SHB&L heeft 10 ideeën gepresenteerd aan RWS en aan 3 bouwbedrijven. Lees alles over deze ideeën hier

Ons ideeën leveren een bijdrage aan:

 • Verlaging van de kosten, zodat zo veel mogelijk wensen van BOK2 kunnen worden uitgevoerd
 • Voordelen voor de aannemer
 • Minder hinder tijdens de bouw
 • Verbeterde leefbaarheid voor omwonenden (minder geluidsoverlast en verbeterede luchtkwaliteit)
 • Betere veiligheid voor de weggebruiker
 • Duurzaamheid

​Uitnodiging voor het indienen van ideeën voor project knooppunt Hoevelaken – RWS 10.04.2014

GRAAG NODIGEN WIJ (RWS) U UIT OM IDEEËN VOOR OPLOSSINGEN VOOR HET PROJECT KNOOPPUNT HOEVELAKEN BIJ ONS AAN TE MELDEN. DE IDEEËN KUNT U OP 10 SEPTEMBER PRESENTEREN AAN DE (POTENTIËLE) MARKTPARTIJEN DIE HET PROJECT GAAN UITVOEREN.

Er is een aantal criteria waaraan het idee moet voldoen:

 • De oplossing moet voor de eindsituatie of de tijdelijke situatie zijn (fasering bijvoorbeeld).
 • Het moet een oplossing zijn, dus niet alleen een belang. Dat houdt in dat het niet mogelijk is om het idee ‘wij willen een ecologische verbinding tussen A en B’ in te brengen, maar wel een idee hoe zo’n verbinding eruit zou kunnen zien.
 • De oplossing moet worden ingebracht door de niet-bestuurlijke omgeving, te weten alle personen en partijen waarop het project Hoevelaken direct en langdurig van invloed is, uitgezonderd de betrokken overheidspartijen. Het mag geen product zijn van een leverancier.
 • De oplossing moet meer dan het individuele belang dienen. Het mag dus niet gaan over alleen uw huis/grondgebied.

Lees verder

Bestuursovereenkomst 2 (BOK 2) – 20 juni 2013

Actuele versie BOK2

De bestuursovereenkomst (BOK2) die op 20 juni 2013 is getekend door het ministerie van I&M, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort, is op een aantal punten geactualiseerd. Aan het begin van de gewijzigde versie staat een overzicht van de opgenomen wijzigingen. Alle uitgangspunten en de gekozen aanpak van BOK2 blijven uiteraard gehandhaafd.

Innovatieve aanbesteding project knooppunt Hoevelaken – maart 2014

Rijkswaterstaat start met de aanbesteding voor het aanpassen van het knooppunt Hoevelaken. Het is een aanbesteding van een bijzonder contract, omdat de marktpartij zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening mag nemen. Daarnaast wordt de opdracht gegeven aan het bedrijf dat komt met de beste oplossing. Dit betekent dat voor het beschikbare budget zoveel mogelijk wensen worden uitgevoerd. Hierin speelt de mening van de omgeving een belangrijke rol. Marktpartijen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.

Lees verder

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft onlangs een uitvoeringsbesluit voor het knooppunt Hoevelaken genomen, waarna de aanbesteding van het project van start is gegaan. Rijkswaterstaat wil die beslissing pas in 2015 nemen om zo het project zo laat mogelijk te sluiten voor bedrijven die een kans willen. De daadwerkelijke werkzaamheden vinden plaats vanaf medio 2019. In 2022 moet het project klaar zijn.

Lees verder

De gemeente Nijkerk heeft in de aanloop naar dat besluit nog wel enig weerwerk moeten bieden aan verplaatsing van het tankstation langs de A28 bij Hooglanderveen. Door de geplande verbreding van de A28 is er geen ruimte meer voor dat tankstation. Rijkswaterstaat heeft onderzocht of het tankstation binnen de contouren van het project knooppunt te verplaatsen, waarbij onder meer gedacht werd aan een locatie nabij de afslag Nijkerk-Zuid/Vathorst. Dat zou betekenen dat de contouren van het project zouden worden verruimd. Het college van Nijkerk heeft daarop laten weten niet in te stemmen met een verruiming van die contouren of een verplaatsing van het tankstation naar Nijkerks grondgebied. Op de locatie Arkerpoort is al voorzien in de bouw van een tankstation.

Lees verder

Aanbesteding van project Knooppunt Hoevelaken is begonnen

Programma van eisen en wensen

Rijkswaterstaat en overheden in de regio stellen de komende tijd een programma van eisen en wensen op. Hierbij speelt de omgeving een belangrijke rol. Omwonenden en belanghebbenden vragen we om mee te denken, zowel in de voorbereiding als in de planvormingfase. Ook zijn er formele inspraakmomenten. Rijkswaterstaat wil dat het verkeerskundige probleem wordt opgelost en dat de gekozen oplossing zo goed mogelijk past bij de wensen van weggebruikers en omwonenden.

Knooppunt Hoevelaken onder Crisis- en Herstelwet

Wijziging van Besluit inzake Crisis- en Herstelwet – geen MMA voor project knooppunt Hoevelaken   Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

De minister van I&M heeft in december jongsleden bij de Tweede Kamer een wijziging van Besluit ingediend (Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Staatscourant 2013, 36181) inzake de Crisis- en Herstelwet (CHW).

Deze wijziging is bedoeld om het project knooppunt Hoevelaken op bijlage II van de CHW te plaatsen. Daarmee vervalt de verplichting om meerdere alternatieven uit te werken waaronder het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).

Resultaten omgevingsonderzoek knooppunt Hoevelaken bekend 22-05-2012

Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbetering van luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1; dat zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de toekomstplannen van het knooppunt Hoevelaken.

 

Omwonenden en bedrijven rond knooppunt Hoevelaken hebben hun mening kunnen geven over hun leefomgeving en wat ze hierin belangrijk vinden in relatie tot de toekomstplannen voor het knooppunt. De resultaten worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid van knooppunt Hoevelaken.

Lees verder

Nieuwe aanpak voor Planstudie Hoevelaken – Vervroegd betrekken van de markt. 23 december 2011

Nieuwe aanpak
De minister heeft in overleg met de regio besloten de markt vroegtijdig bij het project te betrekken. Het idee is om de creativiteit en innovatiekracht van de markt in te zetten en zo te komen tot de optimale oplossing binnen het beschikbare budget. De verwachting op basis van ervaringen elders is dat hierdoor ook wensen, die nu niet in het referentieontwerp zijn opgenomen, kunnen worden gerealiseerd.
Het gevolg van de nieuwe aanpak is dat het formele planstudieproces tijdelijk stil ligt. Deze tijd is nodig voor een zorgvuldige voorbereiding van de aanbesteding. Daarvoor moet een goede uitvraag naar de markt worden geformuleerd. Een uitvraag waarin Rijk en Regio zich kunnen vinden. Dit gebeurt in de vorm van een bestuurlijk vastgesteld programma van eisen en een programma van wensen. Ook is van belang om vooraf vast te stellen hoe straks de beoordeling van de aanbiedingen van marktpartijen verloopt.

De aanbesteding start zodra de voorbereiding van de nieuwe marktbenadering gereed is. Met de vaststelling van de winnende aanbieding en daarbij behorende oplossing eindigt de aanbesteding. Daarna gaat het planstudieproces weer verder. In bovenstaande figuur is het verschil tussen de oude en nieuwe aanpak weergegeven.

Programma van eisen
Het is belangrijk om een reële en concrete vraag aan de markt te stellen. Om er zeker van te zijn dat er een oplossing is die voor het beschikbare budget gemaakt kan worden, is het referentieontwerp op onderdelen versoberd. In het aangepaste referentieontwerp is uitgegaan van:
– een zo smal mogelijk dwarsprofiel; doel hiervan is een zo klein mogelijk ruimtebeslag en dus minder grondaankoop
– zoveel mogelijk hergebruik van de bestaande elementen zoals de ligging van de weg en bestaande viaducten en onderdoorgangen
– zoveel mogelijk gebruik van gronden die al in eigendom zijn van Rijkswaterstaat
– een ontwerpsnelheid van 100 km/u op het zuidelijke deel van de A28 ipv 120 km/u
Voor de inpassing blijven de wettelijke eisen van kracht.

In de uitvraag aan de markt schrijft Rijkswaterstaat geen oplossingen voor. In plaats daarvan wordt er een programma van eisen opgesteld op basis van het aangepaste ontwerp. Het programma van eisen kan ook door de regio gefinancierde maatregelen bevatten.
Het programma van eisen beschrijft waar de oplossing minimaal aan moet voldoen. Op deze manier denkt Rijkswaterstaat de creativiteit en innovatiekracht van marktpartijen te stimuleren.

Programma van wensen
De beste oplossing is de aanbieding die naast de eisen ook een aantal van de wensen vervult. De ambities van het Rijk en de regio zijn opgenomen in het programma van wensen. Deze wensen zijn aanvullend op de eisen uit het programma van eisen.
Naar verwachting kan de markt niet alle wensen realiseren binnen het beschikbare budget. Bij het kiezen van de winnende marktaanbiedingen speelt het vervullen van deze aanvullende wensen een belangrijke rol.

Opdrachtverlening
De marktpartij die de beste aanbieding doet, krijgt de opdracht zijn oplossing uit te werken en te bouwen. In beginsel wordt de winnende oplossing aangewezen als voorkeursvariant.
Zoals het er nu uitziet bestaat de opdracht aan de markt uit:
– het uitwerken van de winnende bieding naar een ontwerptracébesluit en milieu effect rapport
– het bouwen van de oplossing
Of het beheer en onderhoud deel wordt van de opdracht is nog niet bekend.

Milieu Effect Rapport

Reacties op Milieu Effect Rapport en Voorkeursalternatief

 

Aanvullende richtlijnen MER 2e fase Knooppunt Hoevelaken januari 2010 

‘In het VKA zit nog een groot aantal vrijheidsgraden. Dit heeft als gevolg dat het VKA een groot aantal verschillende uitwerkingen kent. Om een
omvangrijke onderzoekslast te voorkomen, worden niet alle varianten gedetailleerd onderzocht alvorens een keuze te maken. …………

 • Neem bij de varianten voor het knooppunt zelf naast fly-overs ook dive-unders in beschouwing.
 • De door de “Stichting Hoevelaken Leefbaar en Bereikbaar aangedragen variant maakt, zonodig in aangpaste vorm om de variant uitvoerbaar te maken, onderdeel uit van de reële varianten.
 • Maak daartoe inzichtelijk welke knelpunten op het gebied vanrecreatie, natuur, landschap, waterhuishouding etc in de bestaandesituatie rond het knooppunt spelen en welke doelen daarvoorgeformuleerd zijn.
 • Beschrijf expliciet de relevante milieu-effecten voor de kern Hoevelaken en de overige relevante woonbebouwing.
 • Beschrijf expliciet de relevante milieu-effecten voor de kern Hoevelaken en de overige relevante woonbebouwing.
 • Breng de benodigde geluidminderende maatregelen in beeld, conform de geldende normen, richtlijnen en voorschriften. Let
  daarbij op het verloop van de beleidsontwikkelingen (i.c. GPP’s).
 • Beschrijf de effecten op de luchtconcentraties van fijnstof (PM10 en PM 2,5) en NO2, zowel op het hoofdwegennet als op het
  onderliggend wegennet. Maak daarbij gebruik van berekeningen die voldoen aan de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007.
 • Landschap, Cultuurhistorie en Recreatie: Beschrijf en visualiseer de inpassing, inclusief de bijbehorende voorzieningen die mede van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit (zoals geluidwerende voorzieningen, tunnels, viaducten, aansluitende wegen, bewegwijzering, verlichting en overige inpassingsmaatregelen).’

Voorkeursalternatief

 

 

Start notitie Knooppunt Hoevelaken

Inspraak op Start notitie

Probleemomschrijving

Van oudsher is knooppunt Hoevelaken een belangrijk verdeelpunt voor het verkeer in Midden-Nederland. Het knooppunt wordt daarom ook wel ‘de poort tot de Randstad’ genoemd.

De toename van het verkeersaanbod in Nederland leidt tot problemen met de verkeersdoorstroming. Ook (en vooral) in de regio Midden-Nederland. Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort (A1/A28) is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Het knooppunt is belast met doorgaand en regionaal verkeer. De verkeersdrukte zorgt voor bereikbaarheidsproblemen, geluidsoverlast en het verslechteren van de luchtkwaliteit. Knoopppunt Hoevelaken heeft inmiddels een vaste plaats in de filetop-25.  Zonder ingrijpen leidt de toename van het wegverkeer hier tot grotere problemen.

Meer weten? Rijkswaterstaat voert de planstudies uit namens VERDER. Lees verder.

Terug naar boven