Persberichten Knoopunt Hoevelaken 2009 – 2011

 

Moie van VVD goedgekeurd door Nijkerkse gemeenteraad

Lees hier het motie van VVD, goedgekeurd door de Nijkerkse gemeenteraad op 3 oktober 2011 

 

SHB&L heeft brieven gestuurd aan de Minister I en M, Provincie Gelderland en Gemeente Nijkerk om te vragen voor geld om de op en afritten A1- Hoevelaken te financeren.

 

Brief aan Minister I en M

 

“Aangezien RWS aangeeft dat zij verwacht ten aanzien van het referentieontwerp voor het Knooppunt een Bestuursovereenkomst te kunnen sluiten met de Regio voor het einde van het lopende jaar hebben wij de provincie Gelderland en de betrokken gemeentes Amersfoort, Nijkerk en Leusden verzocht om een bijdrage toe te zeggen voor behoud van de A1 Hoevelaken aansluitingen, conform bijlagen. De provincie Utrecht heeft inmiddels Euro 10 miljoen daarvoor toegezegd. Derhalve moet voor de besluitvorming van de regio inzake financiële bijdragen worden gewerkt met een schatting: Deze hebben wij gesteld op Euro 30 miljoen.

Aangezien uw afweging om in het ontwerp geen rekening te houden met behoud van de A1 aansluitingen bij Hoevelaken is gebaseerd op de hoogte van de kosten lijkt een heroverweging van dit besluit op zijn plaats, zeker nu de provincie Utrecht al een aanzienlijke bijdrage heeft toegezegd en wij de verwachting hebben dat de andere betrokken partijen ook een substantiële bijdrage zullen leveren.

 

 

Wij zouden daarom willen voorstellen dat in de opdracht aan RWS, nu er voor het realiseren van de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken besloten is tot een markt benadering procedure, in ieder geval wordt aangegeven dat het behoud van de A1 aansluitingen bij Hoevelaken in het basis ontwerp wordt meegenomen.”

Lees hier het brief aan de Minister I en M

Brief aan Gemeenteraad Gemeente Nijkerk en aan Bestuur van Provincie Gelderland en Commissaris der Koningin

 

“Inmiddels is gebleken – bij ons overleg met RWS – dat vereenvoudiging van de aansluiting mogelijk is en dat dit aanzienlijk minder zal kosten dan de oorspronkelijke raming. Dit vereenvoudigde ontwerp wordt thans door RWS uitgewerkt en er wordt een nieuwe raming opgesteld. …… RWS geeft echter ook aan dat zij verwacht een Bestuursovereenkomst te kunnen sluiten met de Regio voor het einde van het lopende jaar. Derhalve moet voor de besluitvorming van de regio inzake financiële bijdragen worden gewerkt met een schatting. Deze stellen wij op Euro 30 miljoen.

Kern element van ons voorstel behelst dat verkeer van/naar Hoevelaken, Wieken/Vinkenhoef en de oostzijde van Vathorst naar de A28 gebruikt maakt van de Hogeweg aansluiting (Zuidwaarts, via de Energieweg)  en de Corlaer aansluiting (Noordwaarts). Verder wordt in dit ontwerp A1 Oost verkeer van/naar Amersfoort Centrum en Wieken/Vinkenhoef via de A1 aansluitingen bij Hoevelaken geleid, waardoor weefproblemen op de A28 bij de Hogeweg aansluiting worden vermeden hetgeen voor een betere doorstroming op de A28 zal zorgen.

De Minister heeft haar afwijzing gebaseerd op de hoogte van de kosten van aanpassing van de aansluiting Hoevelaken. Nu deze kosten mogelijk minder dan de helft van de raming bedragen, is een heroverweging van haar besluit tot afwijzing, naar onze mening, zeker op zijn plaats. Feit is echter ook dat de kosten van de reconstructie van het knooppunt zelf (aanzienlijk) hoger lijken uit te vallen dan de beschikbare Euro 800 miljoen. Daarom is de vrees gerechtvaardigd dat de aansluiting Hoevelaken toch zal vervallen indien er geen (gehele of gedeeltelijke) regionale financiering komt. Zoals bekend heeft de provincie Utrecht reeds voortvarend besloten Euro 10 miljoen beschikbaar te stellen voor het behoud van de aansluiting. Van andere regionale partijen is nog geen besluit bekend.

Gezien de beperkte tijd voor besluitvorming hebben wij gemeend een voorstel te moeten doen voor een evenwichtige bijdrage van de betrokken regionale partijen, die aansluit op het door ons getaxeerde bedrag. Daarbij is geen rekening gehouden met een rijksbijdrage, gezien de reeds bestaande financieringsproblemen van het project.

Uw gemeentebestuur heeft zich in het verleden meerdere male uitgesproken ten gunste van het behoud van de aansluiting Hoevelaken. Wij verzoeken uw gemeentebestuur dan ook ons voorstel te willen beschouwen, het in uw bestuur te bespreken en een besluit te nemen ten gunste van een bijdrage, zodat de A1 aansluitingen bij Hoevelaken behouden kunnen blijven.”

Lees hier het brief aan de Gemeenteraad van Gemeente Nijkerk

Lees hier het brief aan het Bestuur van Provincie Gelderland en Commissaris der Koningin


 

Goede aanpak Knooppunt Hoevelaken op de tocht

 

 • 5 april 2011 : Lambooij bevestigt: Afslag Hoevelaken gaat dicht

Vandaag werd bekend, dat de afslag Hoevelaken op de A1 definitief dicht gaat. Minister Melanie Schultz van Haegen heeft dat geantwoord op de vragen, die Kamerlid Arie Slob stelde na zijn bezoek aan Barneveld. Ze geeft toe, dat knooppunt Hoevelaken veel teveel geld gaat kosten. Over afslag Hoevelaken zei ze: “Deze aansluiting ligt echter op heel korte afstand van het knooppunt Hoevelaken. Na de noodzakelijke aanpassingen aan het knooppunt is er voor de gebruikers van een aansluiting Hoevelaken op de huidige locatie te weinig weglengte (200 meter) om meerdere rijstroken op te kunnen schuiven om zodoende de gewenste rijrichting op te gaan. Dat levert een verkeersonveilige situatie op, die bovendien gevoelig is voor congestie.” Lees verder

 

 • Lees hier de beantwoording door de Minister van Infrastructuur en Milieu van kamervragen van het lid Slob over Knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30.
 • Een licht punt: In de Coalitieakkoord tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en GroenLinks in de Provinciale Staten van utrecht 2011 – 2015, dd 2 april 2011 staat: 
 • Bij de Planstudie Knooppunt Hoevelaken zetten wij richting het Rijk in op een innovatieve manier van aanbesteden. Wij willen dat de markt wordt uitgedaagd en binnen een gemaximeerd budget een realistische uitvoeringsvariant ontwikkelt. Deze variant lost verkeersproblemen op binnen wettelijke kaders en bevat de maximale mogelijkheden voor bovenwettelijke inpassingswensen van de regio. Aandacht voor inpassing moet vooral gericht zijn op geluidsmaatregelen en versterking van recreatieve waarden.

Wij ondersteunen het pleidooi voor het openhouden of verplaatsen van de afslag Hoevelaken en zijn bereid hier een financiële bijdrage aan te leveren. Daarbij gaan wij uit van provinciale cofinanciering van de gemeentelijke bijdrage. Dit tot een maximum van € 10 miljoen. Als de afslag Hoevelaken toch dicht moet, hebben wij de bereidheid deze financiële regeling in te zetten voor de opvang van de ontstane verkeersdruk op het onderliggend  wegennet.

Lees hier het uittreksel over Mobiliteit en lees hier het volledig coalitie akkoord.

 

 • 1 februari 2011 : Verbetering van de doorstroming van verkeer op knooppunt Hoevelaken is hard nodig, maar mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de omliggende gemeenten. Dat is het standpunt van de colleges van Nijkerk, Leusden en Amersfoort. Ook hechten de gemeenten aan het openhouden van de aansluiting van Hoevelaken op de A1. De drie gemeenten vrezen voor de leefbaarheid en het openhouden van de aansluiting nu het Rijk heeft aangegeven onvoldoende geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van het knooppunt.

 

 • Lees hier  de RAADSINFORMATIEBRIEF van Burgemeester en Wethouders van Leusden, Nijkerk en Amersfoort aan Gemeenteraden:  Datum 1 februari 2011

 

 • Lees hier de Informatiebrief aan de leden van de gemeenteraad van Nijkerk: Datum 1 februari 2011

 

 • Lees hier de Motie behoud afslag Hoevelaken en goede inpassing knooppunt Hoevelaken van de gemeenteraad Nijkerk

 

 • Lees hier het voorstel voor oplossing voor Knooppunt Hoevelaken van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

 • Lees hier vragen aan de Minister Infrastructuur en Milieu van Kamerlid Slob (CDA) Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30 (ingezonden 23 februari 2011).

 

 

 

 • Één positieve punt (5april 2011): Er zijn twee onafhankelijk studies verricht naar de verkeerskundige effecten van het wel of niet realiseren van de aansluiting Hoevelaken in de toekomstsituaties.De conclusie van deze studies is: “De aansluiting Hoevelaken is vooral belangrijk voor de bereikbaarheid voor Hoevelaken en Vathorst (o.a. reistijdwinst) en de verbetering van de leefbaarheid op het OWN nabij de A28 en A1. Hierbij hebben de volledige aansluitingen het meeste effect. Vooral vanuit Hoevelaken is de volledige westelijke aansluiting het beste. Lees het volledig verslag hier.

Amendement Arie Slob over knooppunt Hoevelaken verworpen

Slob heeft in de Tweede Kamer een amendement ingediend om het geld dat overblijft na de aanleg van de spitsstrook tussen Amersfoort en Utrecht te behouden voor de regio en te gebruiken voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim € 30 miljoen. Het amendement is op 22 december 2011 in de Tweede Kamer in stemming gebracht en – zoals door zijn eigen partij al verwacht – verworpen. Nijkerknieuws.nl 23 december 2011

 • B&W lobbyt met Arie Slob

Wethouder Geert Horst nam de gelegenheid te baat om verder praten over de A1. Het werd geen partij-onderonsje, want ook wethouder Windhouwer en burgemeester Renkema schoven aan. Horst wilde steun krijgen voor het lobbywerk om de op- en afritten A1 bij Hoevelaken open te houden en te zorgen voor een goede leefbaarheid. Arie Slob heeft intussen in de Tweede Kamer een amendement ingediend. Hij wil het geld, dat overblijft na de aanleg van de spitsstrook Amersfoort-Utrecht gebruiken voor het knooppunt Hoevelaken. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim € 30 miljoen. Maar de minister heeft het amendement ontraden. CU-voorman Slob adviseerde dan ook om zowel vanuit beide provincies als vanuit het gezamenlijk bedrijfsleven een lobby uit te voeren op de minister dan wel de Tweede Kamer om te zorgen voor voldoende steun voor zijn amendement.  Nijkerknieuws.nl 1.12.2011

Slob: Geld voor knooppunt Hoevelaken en station Barneveld Noord

ChristenUnie Kamerlid Arie Slob wil het geld dat overblijft na de aanleg van de spitsstrook tussen Amersfoort en Utrecht behouden voor de regio en gebruiken voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Slob: ,,Door de sterke samenhang tussen de projecten Utrecht-Amersfoort-Hilversum is het volgens mij niet meer dan logisch dat het overgebleven bedrag van de spitsstrook tussen Utrecht en Amersfoort gebruikt wordt voor knooppunt Hoevelaken. Op dit project is immers nog een tekort van 150 tot 300 miljoen. De ChristenUnie wil een toekomstvaste oplossing voor deze toegangspoort tot Noord- en Oost-Nederland”. Arie Slob heeft daarom een amendement ingediend op de begroting Infrastructuur en Milieu.  23 november 2011

 

 • Ruim 1 miljard voor ‘Beter Benutten’

1 december 2011 Verkeersnet.nl De samenwerking tussen Rijk, regio en bedrijfsleven heeft tot nut toe ruim 250 multimodale benuttingsmaatregelen opgeleverd. Gezamenlijk leidt dat tot ruim € 1,1 miljard aan investeringen. Dit moet de files met eenvijfde terugdringen. Dit schrijft minister Schultz in een brief aan de Kamer waarin ze een toelichting geeft op de afspraken over het programma Beter Benutten die zijn gemaakt in het Bestuurlijk overleg MIRT. De Stad Nijkerk.nl 21.11.2011 Lees verder

 

Provincie wil geld steken in knooppunt Hoevelaken

NIJKERK/PUTTEN/ARNHEM – De provincie Gelderland wil een substantieel bedrag besteden aan het openhouden van de opritten bij Hoevelaken op de A1/A28. Gedeputeerde Conny Bieze deed die toezegging op vragen van VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd tijdens een regionale VVD-bijeenkomst in Putten afgelopen week. Lees verder 21 november 2011

Gelderland zegt minister geld toe voor knooppunt

HOEVELAKEN – Gelderland wil meebetalen aan bovenwettelijke maatregelen om de leefbaarheid te waarborgen bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Dat heeft Gelders gedeputeerde Conny Bieze toegezegd in een gesprek met minister Melanie Schultz van Haegen-Maas van Infrastructuur. Tijdens het gesprek heeft Bieze als eis gesteld dat de provincie mee mag praten over de daadwerkelijke besteding. Ook moet de Gelderse bijdrage ten goede komen aan de wensen van de gemeente Nijkerk. De reconstructie staat volgens Bieze hoog op de agenda bij de provincie. De Stentor  21 november 2011

Meepraten en dan pas besluit over financiën       De Stentor 18 november 2011

De provincie Gelderland wil meepraten over de plannen voor verbetering van de doorstroming op knooppunt Hoevelaken.

Het gaat dan met name om de dertig miljoen euro extra die nodig is om natuur en landschap rond onder meer Hoevelaken te beschermen. 

 • Gedeputeerde Provincie Gelderland doet toezegging over reconstructie Knooppunt Hoevelaken 16 Nov. 2011  Mevrouw Bieze deed de toezegging dat Provincie Gelderland financieel zal bijdragen aan de bovenwettelijke maatregelen mits de Minister zorgt dat de Provincie Gelderland daadwerkelijk over de besteding daarvan kan meepraten. De bijdrage moet volgens mevrouw Bieze echt ten goede komen aan de wensen van de gemeente Nijkerk. Zij benadrukte dat de Provincie Gelderland de reconstructie van het knooppunt hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Na afloop heeft de VVD fractie verder met de gedeputeerde over dit onderwerp doorgesproken en ook de wenselijkheid van bovenwettelijke maatregelen ter bescherming van de leefbaarheid van Nijkerk beklemtoond. Lees verder

 

Afrit open: 20 miljoen nodig

 

Er is minimaal twintig miljoen euro nodig voor het openhouden van de op- en afritten Hoevelaken op rijksweg A28. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een bijeenkomst in Amersfoort waar alle belanghebbende partijen voor het eerst gezamenlijk om tafel zaten.

De Stentor  10 Oktober 2011.

N.B, Onlangs verscheen in de Stentor een bericht dat de kosten van de aansluiting nu  (door RWS) op (slechts) Euro 20 miljoen zouden zijn geschat, maar bij navraag bij RWS bleek dat dat een eigen interpretatie van de journalist was, die niet kon worden bevestigd.

Een Miljoen euro voor Knooppunt Hoevelaken 5 Oktober 2011

Het bijeenbrengen van de benodigde dertig miljoen euro voor een verantwoorde oplossing voor knooppunt Hoevelaken lijkt haalbaar nu de gemeenteraad van Nijkerk heeft besloten elf één miljoen euro bij te dragen. De Stentor

Botsingen binnen de coalitie    Knooppunt en stadhuis twistappels

NIJKERK – De gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag kende een paar heftige debatten. De partijen kruisten hun degens over een plan voor een toekomstige ontwikkeling van de Havenkom en de rol van het stadhuis daarin, maar ook over een motie van de VVD om 1 miljoen euro uit te trekken voor het openhouden van de op- en afritten bij Hoevelaken. Steeds was het CDA de dwarsligger.  De Stad Nijkerk.nl 5 oktober 2011  

 • Motie Financiële bijdrage reconstructie Knooppunt Hoevelaken – een Berlijnse muur in Nijkerk  5 Oktober 2011

Tijdens de behandeling van de motie Financiële bijdrage reconstructie Knooppunt Hoevelaken, waarin om een gemeentelijke bijdrage van 1 miljoen euro werd gevraagd voor het openhouden van de op- en afritten van de A1, sloeg de CDA fractie wederom wild om zich heen. INGEZONDEN BRIEF:Werner de Coninck

Update knooppunt Hoevelaken Nijkerk nieuws.nl 13 juli 2011

In een brief van B&W wordt de raad bijgepraat over knooppunt Hoevelaken. Rijkswaterstaat heeft 800 miljoen over om het knooppunt op te knappen, maar dat is veel te weinig. Daarom is Bouwend Nederland gevraagd wat de mogelijkheden zijn, maar die kunnen een gat van 300 miljoen ook niet overbruggen. Daarom komt er nu een zo goed mogelijke beschrijving van de noodzakelijke eisen en wensen en daar doet Bouwend Nederland weer aan mee. Zo probeert men zo ver mogelijk in de buurt van de regionale wensen te komen.

Geen cent extra voor knooppunt Hoevelaken  de Stentor 29 juni 2011

Het Rijk neemt alleen de kosten voor rekening die hoognodig zijn voor verbetering van de doorstroming op het knooppunt Hoevelaken. Indien andere partijen andere wensen hebben, moeten zij de kosten daarvan voor eigen rekening nemen. Dat vindt minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu. Een zelfde opstelling geldt ook voor het deel van rijksweg A28 tussen Utrecht en Amersfoort.

Nijkerk wil miljoenen van provincie  de Stentor 17 juni 2011

De gemeente Nijkerk wil de komende jaren voor vele miljoenen financiële ondersteuning van de provincie Gelderland. Dit blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan gedeputeerde staten.

Een bijdrage aan de aanpak van knooppunt Hoevelaken is één van de zeven grote projecten die in de brief worden genoemd. Nijkerk wil dat deze worden opgenomen in de provinciale UItvoeringsagenda.

Gelderland nog geen standpunt over knooppunt Hoevelaken Nijkerk.Nieuws.nl 15 april 2011

De provincie Gelderland is nog niet zover, dat ze nu al 10 miljoen reserveert voor een goede verbetering van knooppunt Hoevelaken. De Provincie Utrecht heeft dat, zoals wij eerder berichtten, al wel toegezegd.

Bezwaar tegen sluiten afrit  De Stentor 13 april 2011

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar ergert zich aan het feit dat de indruk wordt gewekt dat het besluit de afrit van de A1 uit de richting Amsterdam te sluiten al definitief is. Met het indienen van een bezwaarschrift en een tegenvoorstel wil de stichting de afsluiting de komende tijd zien te voorkomen.

Afsluiten van A1 Hoevelaken afrit vanuit Amsterdam: Nog geen gelopen race! Nijkerk.Nieuws.nl 12 april 2011

Uit berichten van de afgelopen weken wordt mogelijk de indruk gewekt dat het besluit om binnenkort de A1 afrit voor verkeer uit Amsterdam permanent te gaan afsluiten definitief is. Dat zou volgens Rijkswaterstaat (RWS) nodig zijn om de doorstroming van verkeer van de A28 uit richting Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn te bevorderen. Het voorstel van RWS behelst voor het Knooppunt Hoevelaken ondermeer een twee baan afrit van Utrecht naar Apeldoorn (reguliere strook plus spitsstrook). Omdat het verkeer uit Amsterdam dan twee banen over een korte afstand zou moeten kruisen zal dat kunnen leiden tot onveilige situaties en daarom wordt afsluiting voorgesteld.

Uitdagend Gelderland nog geen geld voor knooppunt Hoevelaken Nijkerk.Nieuws.nl 9 april 2011

Met het maken van scherpe keuzes, maximale inzet en creativiteit willen VVD, PvdA, CDA en D66 als coalitiepartners in Gelderland bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de Gelderse samenleving. Het coalitieakkoord (Uitdagend Gelderland) dat de nieuwe coalitie afgelopen vrijdag buiten het provinciehuis heeft gepresenteerd, is een akkoord op hoofdlijnen.

Bedrijven in protest tegen snelle afsluiting Afslag Hoevelaken Nijkerk.Nieuws.nl 5 april 2011

Vandaag werd bekend dat de afslag Hoevelaken op de A1 definitief dicht gaat. Minister Melanie Schultz van Haegen heeft dat geantwoord op de vragen, die Kamerlid Arie Slob stelde na zijn bezoek aan Barneveld. Ze geeft toe, dat knooppunt Hoevelaken veel teveel geld gaat kosten.

Beantwording door Minister I en M van vragen die het lid Slob heeft gesteld over Knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30. 1 april 2011

 • Charlie Aptroot (VVD) wil duurzame oplossing knooppunt Hoevelaken maandag 28 februari 2011 De Atad Nijkerk.nl
  HOEVELAKEN – Op uitnodiging van Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar en de VVD Amersfoort bracht VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot 23 februari een werkbezoek aan Amersfoort. Hij liet zich informeren over de situatie rond de snelwegen en knooppunt Hoevelaken. Lees verder
 • Nijkerk stuurt brandbrief naar Tweede Kamer Nijkerk Nieuws.nl 25 februari 2011

De gemeenteraad vraagt in een brandbrief aan de vaste commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer dringend de aandacht voor problemen rond knooppunt Hoevelaken.

Daar dreigt voor Hoevelaken, Amersfoort en Leusden een hele slechte oplossing van de verkeersproblemen gekozen te worden, tenminste Als Rijksswaterstaat haar zin krijgt.

U kunt hier de brandbrief lezen

 

“Minister moet afslag open houden’

26 februari 2011 De Stentor

HOEVELAKEN – Arie Slob, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, vindt dat minister Melanie Schultz af moet zien van het sluiten van de afrit Hoevelaken van rijksweg A1. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die hij aan de minister van infrastructuur en milieu heeft gesteld. Slob heeft zich ter plekke op de hoogte gesteld en is geschrokken van het tekort van tussen de 150 en 300 miljoen dat er is om de reconstructie van knooppunt Hoevelaken op de gewenste wijze uit te voeren.

 • Vragen aan de Minister van Kamerlid Slob over Knooppunt Hoevelaken Lees verder

 

Houd Hoevelaken en Barneveld bereikbaar vrijdag 25 februari 2011 De Stad Nijkerk

HOEVELAKEN – ChristenUnie Tweede Kamerlid Arie Slob stelt schriftelijke vragen aan minister Infrastructuur & Milieu. ChristenUnie Kamerlid Arie Slob is geschrokken van de tekorten bij de aanpassingen van knooppunt Hoevelaken. ,,De minister heeft zelfs aangegeven de afslag Hoevelaken te willen sluiten om kosten te besparen. Dit zal leiden tot veel extra sluipverkeer in de regio tot aan Barneveld toe terwijl de aansluiting van de A30 op de A1 al overbelast is en moet worden aangepakt.” Lees verder

 

Overheid laat Hoevelaken links liggen

25-02-2011    

HOEVELAKEN – Van het plan om knooppunt Hoevelaken aan te pakken en de A1 en de A28 (beide in de file top 50) zonder schade te verbreden, is nog maar weinig over. Lees verder

Marktpartijen betrekken bij knooppunt Hoevelaken Nijkerk nieuws.nl 23 februari 2011

AMERSFOORT – Tweede Kamerlid Charlie Aptroot gaat er bij de minister van Infrastructuur & Milieu en milieu erop aandringen dat marktpartijen de kans krijgen te komen met slimme oplossingen voor knooppunt Hoevelaken. Dat zei hij tijdens een werkbezoek aan Amersfoort. Aptroot gaf verder aan geen besluit te willen nemen, voordat alle alternatieven voor het Knooppunt zijn doorgerekend, waaronder het alternatief van Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar.

Raad steunt lobby knooppunt – Motie PRO21 unanirm ondertekend.

NIJKERK – De motie werd ingediend door PRO21-fractievoorzitter Jan Duijnhouwer. De motie werd – hoogst ongebruikelijk in de politiek – op voorstel van wethouder Hank Lambooij gewijzigd.De motie werd vervolgens door alle partijen ondertekend. De politiek in Nijkerk hecht aan het openhouden van de afslag Hoevelaken.De Stad Nijkerk 23 februari 2011. Lees verder

 

Plannen dan maar in fasen. De Stentor 22 februari 2011

HOEVELAKEN – De reconstructie van knooppunt Hoevelaken moet in fases worden uitgevoerd. Dat vindt de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar.

 

Nijkerk blijkft bij afslag De Stentor 19 februari 2011. HOEVELAKEN

Vanuit de gemeente Nijkerk blijven ze er op hameren dat de afslag Hoevelaken van rijksweg A 1 open moeten blijven; burgemeester en wethouders doen dat samen met de bestuurders van Amersfoort en Leusden, het CDA via de partijgenoten in de Tweede Kamer en de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar met eigen voorstellen en suggesties. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Rijkswaterstaat af wil van de afspraak de afslag Hoevelaken te behouden

Geen discussie met bewoners over Knooppunt Hoevelaken 18 februari 2011 Nijkerknieuws.nl

 

NIJKERK – De fractie van progressief’21 had aan B&W vragen gesteld over knooppunt Hoevelaken en dan vooral over het openhouden van de op- en afritten. Uit het antwoord van B&W blijkt, dat het college vindt, dat die open moeten blijven. Het college wil voorkomen, dat de ontsluiting van Wieken-Vinkenhoef, Hoevelaken en Vathorst onacceptabel verslechtert.

CDA-Kamerlid De Rouwe voelt minister aan de tand over Knooppunt Hoevelaken zaterdag 19 februari 2011 De Stad Nijkerk.nl
HOEVELAKEN – Het Tweede-Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) gaat schriftelijke vragen stellen aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over Knooppunt Hoevelaken. Dat is de uitkomst van een bezoek dat de Nijkerkse CDA-fractie afgelopen dinsdag aan Den Haag heeft gebracht. De gemeenteraadsleden maken zich grote zorgen over de gevolgen van de mededeling van Rijkswaterstaat dat er niet genoeg geld is om voor het Knooppunt de Voorkeursvariant uit te voeren. Ook willen ze niet dat de op- en afritten zomaar worden afgesloten. Lees verder

 

 • Jeroen Dijsselbloem (PvdA): samenwerking noodzakelijk om doel te bereiken woensdag 16 februari 2011 De Stad Nijkerk. nl
  NIJKERK – De goed bezochte thema- avond van PROgressief 21 over de toekomst van de jeugdzorg en bereikbaarheid van Nijkerk leidde voor beide onderwerpen tot één conclusie: wil je je doel bereiken, dan is samenwerking noodzakelijk.Jeroen Dijsselbloem, tweede Kamerlid voor de PvdA: ‘In de discussie over knooppunt Hoevelaken is het van belang dat je als gemeenten, inwoners, bedrijfsleven samen achter één plan gaat staan dat gewenst wordt. Ik merk hier dat het plan van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHBL) nu al door velen gedragen wordt. Als je de handen ineenslaat en dat alle betrokkenen in de besluitvorming laat weten en daarvoor lobbyt , dan heb je mogelijk een kans van slagen.’

 

 • Column Alledag donderdag 10 februari 2011
  Het mysterie RijkswaterstaatToen ik voor het eerst over Rijkswaterstaat hoorde dacht ik te maken te hebben met een groot bedrijf dat in waterbeheer doet. Niets blijkt minder waar. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen. Tot 2010 viel dit onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 1798 werd deze uitvoerende organisatie opgericht als Bureau voor den Waterstaat en vanaf 1848 opereert het onder de naam Rijkswaterstaat. De missie van RWS is om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, een schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en de bescherming tegen overstromingen. Lijkt een geruststellende gedachte. Maar ook hier blijkt dat niets minder waar is.

 

Oplossing voor Knooppunt Hoevelaken Stichting verontrust over ontwikkeling  De Stad Nijkerk.nl 12 februari 2011 HOEVELAKEN

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is erg bezorgd over de ontwikkelingen rondom de reconstructie van  Knooppunt Hoevelaken en in het bijzonder over het gevaar voor de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de inwoners van Hoevelaken en Amersfoort. Dat schrijft de Stichting in een persbericht.Lees verder

N.B. In bovenstaande artikel is een tekening getoond van het Rijkswaterstaat voorstel zoals gepresenteerd op 12. 10. 10 door Rijkswaterstaat aan de bewonersgroepen. Het voorstel van de Stichting Hoevelaken Bereikbaaar & Leefbaar kunt u hier zien.

 

 

 • Te weinig geld voor verbetering knooppunt Hoevelaken zondag 6 februari 2011
  LEUSDEN/AMERSFOORT/NIJKERK – De wethouders Tijs Rolle (Leusden), Hans Buitelaar (Amersfoort) en Henk Lambooij (Nijkerk) luidden dinsdagmiddag de noodklok over de verbeteringsplannen voor knooppunt Hoevelaken. ,,Er is veel te weinig geld voor een goede aanpak.” Lees verder
 • VVD kandidaat Anja Prins: Geen Sinterklaas voor Rijkswaterstaat
  dinsdag 8 februari 2011
  HOEVELAKEN – De VVD-fractie in de Gelderse Staten zal niet snel geld uittrekken voor voor oplossingen rond het knooppunt Hoevelaken. ,,Wij spelen niet voor Sinterklaas,” zei Statenlid en VVD-kandidaat voor de verkiezingen Anja Prins maandagavond tijdens een VVD-bijeenkomst in de Haen in Hoevelaken.
SHB&L draagt mogelijke oplossing voor Knooppunt Hoevelaken aan.

Die oplossing is een fasering van de reconstructie van het knooppunt. In de eerste fase wordt dan alleen de lus van de A1 (Apeldoorn) naar A28 (Utrecht) net ten zuiden van het knooppunt gebouwd en de aansluitingen van Hoevelaken op de A1 aangepast. Het voorstel van de Stichting is een “3 in 1” oplossing voor 1) verkeersproblemen, 2) leefbaarheidsproblemen en 3) bereikbaarheidsproblemen.Lees Verder

 • CDA Nijkerk spreekt minister aan op knooppunt Hoevelaken maandag 7 februari 2011
  NIJKERK/HOEVELAKEN – Afgelopen maandag is het CDA in Ede gestart met de campagne voor de provinciale statenverkiezingen van Gelderland. Daarbij vervulde minister Maxime Verhagen (CDA) van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een hoofdrol. Een aantal Nijkerkse CDA-raadsleden waren daarbij aanwezig, evenals het kandidaat-statenlid Kees van Baak uit Nijkerk. Hij staat op de derde plaats van de CDA-kandidatenlijst.Tijdens deze bijeenkomst heeft het raadslid Joop van Ruler namens de CDA-raadsfractie kritische vragen gesteld aan minister Verhagen over de ontwikkelingen rondom het knooppunt Hoevelaken. Naar nu blijkt is er onvoldoende geld beschikbaar om de problemen rondom dit knooppunt goed op te lossen. De middelen zijn niet toereikend om voldoende aandacht te geven aan geluidsoverlast, luchtkwaliteit en landschappelijke inpassing. De nu gekozen oplossing gaat ten koste van de leefbaarheid in het dorp Hoevelaken. Bovendien wil het Rijk de op- en afritten van de A1 bij Hoevelaken alsnog afsluiten, waardoor inwoners en bedrijven in Hoevelaken geen directe aansluiting meer hebben op het hoofdwegennet.
Ministerie houdt vast aan sluiting afrit Hoevelaken vrijdag 4 februari

HOEVELAKEN – Het ministerie van verkeer en waterstaat houdt vast aan een op korte termijn sluiten van de afslag Hoevelaken op rijksweg A1. Dat zegt het ministerie in een reactie op de kritiek van de drie verkeerswethouders van Nijkerk, Amersfoort en Leusden.

 • Te weinig geld voor verbetering knooppunt Hoevelaken Woensdag 2 februari 2011

NIJKERK/AMERSFOORT/LEUSDEN – De wethouders Hans Buitelaar (Amersfoort), Tijs Rolle (Leusden) en Henk Lambooij (Nijkerk) luidden dinsdagmiddag de noodklok over de verbeteringsplannen voor knooppunt Hoevelaken. ,,Er is veel te weinig geld voor een goede aanpak.” door Henk Brinkman   

Leefbaarheid knooppunt in gevaar door Wijnand Kooijmans. woensdag 02 februari 2011

HOEVELAKEN – De leefbaarheid van de mensen in de omgeving van het knooppunt Hoevelaken is ernstig in gevaar. Dat vinden de verkeerswethouders van de gemeenten Nijkerk, Amersfoort en Leusden. Zij hebben harde kritiek op Rijkswaterstaat. De drie voelen zich tijdens het overleg met Rijkswaterstaat door hen aan het lijntje gehouden en niet serieus genomen.
Rijkswaterstaat komt als het gaat om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren al 150 tot 300 miljoen euro tekort op de meest simpele oplossing. Er is hiervoor achthonderd miljoen euro beschikbaar. Lees verder

 • MEER GELD VOOR OPKNAP ‘HOEVELAKEN’  1 februari 2011

Er is 150 tot 300 miljoen euro méér nodig voor de opknap van knooppunt Hoevelaken. Met de 800 miljoen euro die Rijkswaterstaat heeft begroot, worden de huidige fileproblemen niet opgelost, zeggen de gemeenten Nijkerk, Amersfoort en Leusden. De drie trokken dinsdag op een gezamenlijke persconferentie aan de bel. Met 800 miljoen euro wordt Hoevelaken een ‘mimimumvariant’, met meer overlast voor omwonenden. Ook zou de afslag bij Hoevelaken verdwijnen. Dagelijks staan er files op het beruchte knooppunt waar de A1 en de A28 elkaar kruisen.

 • VVD bang voor toename verkeersdruk in de regio woensdag 2 februari 2011
  AMERSFOORT – Een bedrag van 800 miljoen euro voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken is niet voldoende om de verkeersdruk op de regionale wegen te verminderen, vreest de VVD. De partij is bang dat die verkeersdruk juist veel groter zal worden. De VVD-Amersfoort wil samen met de andere raadsfracties een brandbrief naar Den Haag en de provincies sturen om de Tweede Kamer en provinciale staten van Utrecht en Gelderland te mobiliseren voor steun en extra geld voor een oplossing. De VVD-Amersfoort wil hier samen optrekken met de VVD-Leusden en de VVD-Nijkerk-Hoevelaken.
 • PRO21 vraagt actie gemeente tegen mogelijke afsluiting afrit Hoevelaken Persbericht in De Stad Nijkerk.nl op 19 januari 2011 12:06
  NIJKERK/HOEVELAKEN – De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is ter ore gekomen dat een projectgroep van Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van een spitsstrook op de A1 heeft voorgesteld de afrit Hoevelaken af te sluiten. Volgens de werkgroep is dat noodzakelijk voor de veiligheid. De werkgroep beroept zich op het Vathorstconvenant waarin de afsluiting was opgenomen. Dit druist in tegen latere afspraken van de gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk en toezeggingen van voormalig minister Eurlings.
Persbericht in “De Stad Amersfoort” op woensdag 6 oktober 2010.
 •   Donderdag 7 oktober wordt in de Schuilenburght aan het Schuilenburgerplein 1 in Amersfoort een belangrijke bijeenkomst gehouden. Op deze avond worden bewoners ingelicht over de stand van zaken rond het project A28.
   
Afslag Hoevelaken blijft – Op- en afrit A1 ten minste tot 2015 beschikbaar – Persbericht in AD Amersfoort op 4 augustus 2010
 • Minister Eurlings: “Met volle kracht voort met Knooppunt Hoevelaken!” 3 februari 2010
  NIJKERK – Er wordt keihard gewerkt om de aanpak van Knooppunt Hoevelaken zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Dat heeft Minister Eurlings bevestigd tegenover de Nijkerkse CDA-fractievoorzitter Hugo Doornhof tijdens een werkbezoek aan Barneveld. Eurlings en Doornhof hebben elkaar daar kort gesproken. Volgens Eurlings hoeft er nu bij het Knooppunt maar iets mis te gaan, of de boel staat tot in de wijde omtrek vast.
‘Plan Hoevelaken Bereikbaar onderzoeken‘ 14 oktober 2009

Het gemeentebestuur van Nijkerk heeft in een inspraakreactie op de plannen van het Rijk voor het knooppunt Hoevelaken gevraagd om het alternatief dat door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is aangedragen nader te onderzoeken. Het college schrijft dat het zo’n onderzoek op hoge prijs zou stellen.

De grote opkomst van vooral inwoners van Hoevelaken bij ‘De Ontmoeting’ op het Stadhuis in Nijkerk afgelopen donderdag om te horen hoe het staat met de plannen rond Knooppunt Hoevelaken, geven duidelijk aan dat de bevolking zeer betrokken is bij de ontwikkelingen en dat deze op de voet gevolgd worden.

Zorgen over toekomstige leefbaarheid van Hoevelaken Ref: 090805 5 augustus 2009
 • Gemeente positief over plannen knooppunt Hoevelaken StadNijkerk 8 juli 2009

De verschillende overheden gaan 500 miljoen in de bereikbaarheid van de provincie Utrecht steken. Op de snelwegen rond het Knooppunt Hoevelaken komt 32 kilometer extra asfalt. Het Knooppunt Hoevelaken krijgt fly-overs, zodat het verkeer sneller af kan wikkelen.

Fly-overs op knooppunt Hoevelaken 7 juli 2009   

De verschillende overheden gaan 500 miljoen in de bereikbaarheid van de provincie Utrecht steken. Op de snelwegen rond het Knooppunt Hoevelaken komt 32 kilometer extra asfalt. Het Knooppunt Hoevelaken krijgt fly-overs, zodat het verkeer sneller af kan wikkelen.

 • Milieufederatie kritisch over plannen Knooppunt Hoevelaken 7 juli 2009 10:06

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is opgelucht dat de wilde plannen voor nieuwe doorsnijdingen door de gebieden rondom Amersfoort grotendeels van tafel zijn. Nationaal Landschap Eemland Arkenheem wordt gespaard en er wordt gekozen voor bundeling van de milieudruk, waardoor die beter aan te pakken is.

 • Breed pakket maatregelen voor knoopunt Hoevelaken 6 juli 2009

Het Rijk, de provincie Utrecht en een aantal gemeenten rond het verkeersknooppunt Hoevelaken gaan de komende jaren fors investeren om een verkeersinfarct op de ‘Draaischijf Nederland’ te voorkomen. Dat was de kern van de boodschap die minister Eurlings en de Utrechtse gedeputeerde Ekkers maandagmiddag verkondigden in Amersfoort. De investeringen hebben niet alleen betrekking op uitbreiding van ‘asfalt’, maar gaan verder dan dat

 • Forse uitbreiding wegennet rond Hoevelaken 6 juli 2009   
 • Knooppunt Hoevelaken op drie in file top-10  30 juni 2009

Minister Camiel Eurlings wil het wegennet rond knooppunt Hoevelaken fors uitbreiden. Dat maakte hij maandag bekend in Amersfoort. Op een viertal plekken op de A1 en A28 worden de wegen verbreed. In totaal komt er 32 kilometer extra asfalt te liggen rond het knooppunt.

 • Bedrijfsleven tevreden over reacties op notitie knooppunt Hoevelaken 12 juni 2009
 • Nu: slapende bestuurders; straks: slapeloze burgers  24 februari 2009
 • Nijkerks CDA naar Den Haag voor bezwaren tegen Eemlus 20 februari 2009
 • Vragen over inspraakreactie college over knooppunt  18 februari 2009
 • Vragen over inspraakreactie college over knooppunt Hoevelaken 15 februari 2009 
 • Progressief 21 tegen nieuwe verbindingen rond knooppunt Hoevelaken 4 februari 2009  
 • CDA en PRO21 tegen Eemlusvariant 28 januari 2009 
 • Reactie van Jan Duinhouwer over bovenstaande persbericht. 2 februari 2009

 

Lees hier de persberichten over Knooppunt Hoevelaken en de SHB&L van 2013

Lees hier de persberichten over Knooppunt Hoevelaken en de SHB&L van 2012