Welkom bij de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L)


knoopunt Hoevelaken oud en nieuw ontwerp

Doelstellingen van SHB&L

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn: 

 • zich inzetten voor een optimale bereikbaarheid van Hoevelaken;
 • zich inzetten voor een gezond leefklimaat voor de inwoners, werkgevers en werknemers van bedrijven in Hoevelaken;
 • het verzorgen van goede informatievoorziening over ontwikkelingen die met de bereikbaarheid en leefbaarheid van Hoevelaken verband houden.
 • Het Stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen.
Steun ons: wordt vriend of sponsor van de Stichting

KLIK HIER

Wij zorgen dat onze Sponsoren en Vrienden worden over de ontwikkelingen ten aanzien van onze doelstellingen geïnformeerd. De Stichting verwelkomt inbreng en commentaar van zowel de belanghebbenden en belangstellenden op haar activiteiten en biedt daartoe de mogelijkheid via de Contact segmenten van de website. Lees verder over de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Klik hier om de nieuwsbrief van november 2023 te lezen

 

NIEUWS (vanaf 01.01.2020)

(Voor nieuws van vóór 01.01.2020 zie: “Archief – Nieuws 2018-2019, Nieuws 2017, Nieuws 2016, Nieuws 2015, Nieuws 2014 en Nieuws 2009-2013” )

Voor actuele nieuws over Knooppunt Hoevelaken A28 /A1 project zie de RWS website

RWS A28 A1 neieuws

Voortgang-Uitbreiding-Hoevelakense-Bos

Na het vaststellen van het voorlopig ontwerp door het college, is de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de verwerving van de gronden voor de uitbreiding van het Hoevelakense Bos en zeven woningen in de vrije sector aan de Weldammerlaan. In december 2023 is dit verzoek in de raad aangehouden en om nadere toelichting gevraagd. In maart 2024 heeft de raad een unaniem akkoord gegeven. Een belangrijke mijlpaal voor het vervolg.

Vervolg
De eerste stap is om met de grondeigenaren en directbetrokkenen nadere afspraken te maken om de beoogde gronden te verwerven en het ontwerp definitief te maken. Tegelijkertijd vinden onderzoeken in het veld plaats ter voorbereiding op de aanpassing van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan wijziging).

Parkeerplaats Nijkerkerstraat

In overleg met Geldersch Landschap & Kasteelen en de gemeente Nijkerk is besloten om de parkeerplaats ter hoogte van Nijkerkerstraat 26 versneld te sluiten en de nieuwe parkeerplaats zoals opgenomen in het uitbreidingsplan zo spoedig mogelijk te realiseren. Dit is urgent vanwege de parkeeroverlast en om verdere schade aan de monumentale bomenlaan te voorkomen. Hiermee zetten we de eerste zichtbare stap in het realiseren van het uitbreidingsplan.

Lees verder

Zorgen om Westerdorpstraat en Koninginneweg blijven na bijeenkomst over nieuwe wijk Klaarwater Hoevelaken

Stad Nijkerk 04.04.2024

Plannen voor klaarwaterIn Dorpshuis De Stuw in Hoevelaken werd woensdagavond 3 april de tweede informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden uit Hoevelaken gehouden, over de nieuw geplande wijk ‘Klaarwater’ in Hoevelaken. Deze bijeenkomst werd door heel veel mensen bezocht. Er blijken nog steeds zorgen te zijn, maar mensen zien ook kansen voor wie een woning zoeken.

Lees verder

Nijkerk maakt zich zorgen over medewerking Amersfoort bij plannen Hoevelakense Bos

Stad Nijkerk 03.04.2024

De gemeenteraad van Nijkerk wil dat het college van burgemeester en wethouders proactief in gesprek blijft met de gemeenteraad van Amersfoort over hun grondbijdrage in de uitbreidingsplannen van het Hoevelakense Bos.

Lees verder

Niet langer wachten met uitbreiding Hoevelakense bos

Nijkerk Nieuws 01.04.2024

Het Hoevelakense BosHet opknappen van het Hoevelakense bos is weer een stapje dichterbij.

Het CDA was tevreden over de manier waarop met de inspraak van de burgerij was omgegaan, al betwijfelde PRO21 dat. Die partij had nog wel kritiek daarover gehoord.

In de volgende fase worden de plannen verder uitgewerkt en afspraken met betrokken partijen (zoals grondeigenaren) gemaakt worden. Maar er zijn ngo wel wat open eindjes. Zo is de subsidie van de provincie nog niet 100% zeker. Het traject Sparrendam is nog niet afgerond en de bijdrage van Amersfoort is altijd al twijfelachtig geweest. Daarom riep de Lokale Partij het college op pro-actief met Amersfoort in gesprek te gaan. De motie, ook ondertekend door CDA, CU-SGP, FVD, werd raadsbfreed aangenomen.

Wethouder Windhouwer kon laten weten dat hij 3 april bij Amersfoort aan tafel zit.

Aanpak knooppunt Hoevelaken krijgt prioriteit van Tweede Kamer

EvoFenedex 02.02.2014

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer en Eline Vedder van het CDA. Daarmee vraagt de Kamer het demissionaire kabinet prioriteit te geven aan de aanpak van knooppunt Hoevelaken (A1/A28). Tevens wordt verzocht in samenwerking met de betrokken provincies alle nodige inspanningen te leveren om het project doorgang te laten vinden.

Lees verder

Pak dit kruispunt aan

Door: Ely Hackmann    Nijkerk Nieuws.nl   13 november 2023 

De reconstructie van het knooppunt Hoevelaken is op de lange baan geschoven. Hierdoor neemt de verkeersproblematiek alleen maar verder toe.

Maatregelen urgent

Het bestuur van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL) heeft de wethouders van de gemeente Amersfoort en Nijkerk geadviseerd om hoge prioriteit te geven aan verbetering van de doorstroomcapaciteit en veiligheid van de kruising Amersfoortsestraat-Nijkerkerstraat-Westerdorpsstraat Hoevelaken.

Dit kruispunt is een belangrijke toegangsweg tot Hoevelaken en wordt dagelijks door veel verkeer gebruikt. De huidige situatie is onoverzichtelijk en leidt tot veel files en ongelukken.

Voorgestelde verbeteringen

Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort hebben eerder al een ontwerp gemaakt voor verbeteringen aan het kruispunt. Dit ontwerp voorziet in:

 • Verbreding met extra rijstroken
 • Een fietstunnel onder de Nijkerkerstraat

Lees verder

Persbericht: Hoge prioriteit voor reconstructie kruispunt Amersfoortsestraat-Nijkerkerstraat-Westerdorpsstraat Hoevelaken   

11 november 2023

Het bestuur van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL) heeft de betrokken wethouders van de gemeente Amersfoort en Nijkerk  geadviseerd om hoge prioriteit te geven aan verbetering van de doorstroomcapaciteit en veiligheid van de kruising Amersfoortsestraat-Nijkerkerstraat-Westerdorpsstraat Hoevelaken.
(voor de inhoud van ons advies zie bijgaande brief van 23 oktober)

Een snelle verbetering van het kruispunt is urgenter dan ooit!
Door Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort is eerder al een ontwerp gemaakt dat voorziet in dergelijke verbeteringen.

Lees hier het persbericht

Herinrichting Hoevelakense Bos dd: 9.11.2023

Het Hoevelakense BosHet Hoevelakense Bos ondergaat de komende jaren ingrijpende veranderingen. Er komt meer ruimte voor diverse groepen recreanten. Ook worden maatregelen uitgewerkt om de natuur en bijzondere elementen te beschermen.

De gemeentes Nijkerk en Amersfoort en Geldersch Landschap & Kasteelen werken al sinds 2017 aan de herinrichting van het Hoevelakense Bos. Doel is om de natuur- en cultuurhistorische waarden op het monumentale landgoed te behouden.

Nieuwe inrichting

Een van de maatregelen om dat te bereiken is het scheiden van de diverse groepen recreanten. Landgoed Hoevelaken wordt het bos voor recreatief wandelen. Wandelaars met aangelijnde honden, ruiters en fietsers krijgen de ruimte buiten landgoed Hoevelaken, waar mooie slingerende paden komen. Een apart losloopgebied voor hondeneigenaren krijgt een plek aan de westzijde. Ook aan de oostzijde worden nieuwe bossen aangelegd. Een deel van de nieuwe bossen krijgt een functie als waterbuffer, zodat er ook tijdens drogere perioden voldoende water in het gebied is.

Lees verder

Zie hier de inrichtings plan

Inloopbijeenkomst op 29 november

Het voorlopig ontwerp van de uitbreiding van het Hoevelakense Bos is in te zien op woensdag 29 november in de Stuw, De Brink 10 in Hoevelaken. Aan de hand van een korte film en ontwerpkaarten wordt het ontwerp gepresenteerd. Geïnteresseerden kunnen tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen op een voor hen geschikt moment.

Zie hier een leuk film over de uitbreiding van Het Hoevelakense Bos

Noodzaak voor verbetering doorstroomcapaciteit en veiligheid kruising Nijkerkerstraat-Amersfoortse straat en Westerdorpsstraat Hoevelaken dd 23.10.2023

Als bestuur van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL) hebben wij geadviseerd om hoge prioriteit te geven aan verbetering van de doorstroomcapaciteit en veiligheid van de kruising Amersfoortsestraat-Nijkerkerstraat-Westerdorpsstraat Hoevelaken.

Omdat de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken voor langere tijd is gepauzeerd, is een snelle verbetering van het kruispunt urgenter dan ooit!
Dit geldt voor het verkeer uit alle richtingen en de beoogde fietstunnel zal ook het fietsverkeer versnellen en veiliger maken.

Daarnaast staat noodzakelijk onderhoud en aanpassingen aan het A1 viaduct over de Amersfoortsestraat op de prioriteitenlijst van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) en kunnen mogelijk daarbij de oorspronkelijk geplande aanpassingen voor verbetering van de doorstroming van verkeer van/naar de Energieweg meteen worden uitgevoerd (meer rijbanen en een fietstunnel onder de Energieweg).

Wij hopen dat uw gemeente de aanpak van het kruispunt als hoge prioriteit zal inbrengen in het overleg met Rijk en Provincies (BO-MIRT van 07-11-2023 en vervolgproces).

Lees hier de brief dat de SHB&L naar de Wethouders van Nijkerk en Amersfoort heeft gestuurd

Aanlegproject A28/A1 knooppunt Hoevelaken wordt gepauzeerd

Op 23 juni 2023 heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om het aanlegproject A28/A1 knooppunt Hoevelaken te pauzeren.

Dit voorgenomen besluit heeft impact op afwikkeling van zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit in 2018 en grondverwerving voor het project.

Lees verder

IenW focust op wat wél kan en zet haar financiële middelen en capaciteit zo in dat de bereikbaarheid en veiligheid daar het meeste van profiteren. Dit betekent inzet op het in stand houden van de hoofd(vaar)wegen en aanlegprojecten die reeds in realisatie zijn. Dit is ook nodig gelet op de staat van de infrastructuur.

Zie MIRT brief voorjaar 2023

Boudewijn van der Woerd blijft bezig met knooppunt Hoevelaken

Door: Ely Hackmann    Datum: 10 februari 2023 18:35  NijkerkNieuws.nl

Boudewijn v.d. Woerd en Rob Wesselingh op de viaduct over de A1

Toen Boudewijn van der Woerd nog VVDfractievoorzitter in de gemeenteraad was, stopte hij al veel tijd in de ontwikkelingen van knooppunt Hoevelaken.

Die tijd blijft hij er in stoppen. Maar nu als bestuurslid van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Sterker nog, hij is Rob Wesselingh als voorzitter opgevolgd.

Intussen staan de ontwikkelingen rond het knooppunt stil. Pas eind maart kan er een besluit verwacht worden over de wijze waarop RWS de stikstofbelasting op de Natura 2000 gebieden berekent.

bron: nieuwsbrief Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

Nog zeker tien jaar filerijden op knooppunt Hoevelaken: waarom duurt het allemaal zo lang?

Knoopunt Hoevelaken: wie heeft er nooit ramvast gestaan met de auto? Groot zal de afschuw dan ook geweest zijn toen deze week bleek dat de aanpak van het verkeersplein nog zeker tien jaar op zich laat wachten. Waarom duurt het zo lang en wat wordt er ook alweer precies gedaan?

Lees verder

Reconstructie knooppunt Hoevelaken vertraagd: 2026 niet haalbaar

Stad nijkerk.nl 23 november 2022 om 13:03
NIJKERK De reconstructie van knooppunt Hoevelaken kan niet volgens planning in 2026 worden uitgevoerd. De reden is capaciteitstekort bij Rijkswaterstaat. Rijk en regio gaan in overleg over de gevolgen van deze vertraging voor de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A28. Binnen de reconstructie zou onder meer het aantal rijstroken tussen Amersfoort en Nijkerk-Zuid worden uitgebreid.

Lees verder

RWS Nieuwsbrief A28/A1: project knooppunt Hoevelaken

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen, hierdoor staat er vaak file. In de komende jaren pakt Rijkswaterstaat het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op deze pagina

 1. Het cruciale waterbergingsgebied rondom knooppunt Hoevelaken: hoe voorkomen we straks overstroming?
 2. De verschillende looks van knooppunt Hoevelaken door de jaren heen
 3. Punt van Hoevelaken #2: Villa Vinkenhoef 
 4. Inloopspreekuren project Knooppunt Hoevelaken

Lees verder

Vallen de plannen voor het Hoevelakense Bos in duigen?

Ground en wal van vdMheenDoor de aankoop van gronden in het Amersfoortse deel van het Hoevelakense Bos door een projectontwikkelaar lijken de plannen om meer recreatieve ruimte te scheppen, om het bos te ontlasten in duigen te vallen. De geplande inrichting van het gebied voor recreatieve doeleinden en functies is door de aankoop niet meer mogelijk zoals opgenomen in de door de gemeenteraad van Nijkerk vastgestelde Visie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving.

Lees hier de ingezonden brief in NijkerkNieuws.nl van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar –

Red ons Hoevelakense Bos.

Lees hier het reactie van de Gemeente Nijkerk

Ingezonden Brief: Knooppunt Hoevelaken en de natuur

Er moet ca 50ha natuurgebied worden gerealiseerd.

Vol trots presenteren ze met een lokale inwoner, dat er al 4 ha is aangelegd op particulier ter beschikking gestelde grond. Dit stuk is niet publiek toegankelijk. Op dit perceel is een extra bouwvergunning verstrekt en een deel van de tuin is dus door RWS aangelegd.
Verder zijn ze blij, dat er tussen Amersfoort en Soest nog een gebied wordt aangepast ter compensatie van de werkzaamheden aan het klaverblad .Ik ben er achter gekomen, dat dit gebied tussen Amersfoort en Soest – komt doordat Amersfoort voor de westelijke ontsluiting meer grond moest kopen dan ze nodig hadden, Deze grond is aan RWS verkocht en wordt nu als compensatie ingericht als natuurgebied. Dit is een mooi één-tweetje tussen Amersfoort en RWS, waarbij Nijkerk het nakijken heeft.

Diezelfde gemeente Amersfoort heeft niet meegetekend aan het ontwikkelingsplan voor het Hoevelakense bos, maar haar inwoners zorgen wel mede voor grote drukte in ons bos (Vathorst)
Het had ze gesierd, als ze de compensatie in uitbreiding van het bos gestopt hadden, waarbij ze aan hadden kunnen sluiten bij de plannen die onlangs gepresenteerd zijn.

Wij hebben wel de overlast van het klaverblad en de herontwikkeling natuurgebied gaat ergens anders heen.
Een gemiste kans!

Willem Fontein

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2022 | Nummer 1 25 maart 2022

Bij knooppunt Hoevelaken (A1/A28) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen, hierdoor staat er vaak file. In de komende jaren pakt Rijkswaterstaat het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarbij vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees verder

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Hoevelakense Bos

NijkerkNieuws.nl 28 januari 2022

Overeenkomst GLK - Gemeente Nijkerk - Hoevelakense Bos

Op 28 januari 2022 is het convenant voor het uitvoeringsplan ondertekend door Peter van den Tweel, directeur-bestuurder van
Geldersch Landschap en Kasteelen en Wim Oosterwijk, wethouder van de gemeente Nijkerk. Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) en de gemeente Nijkerk hechten grote waarde aan het samen optrekken in het realiseren van het uitvoeringsplan ‘Ons Hoevelakense
Bos’. Hiervoor is een convenant opgesteld om de samenwerking tussen beide partijen vast te leggen. “Dit gebied is een parel in de omgeving. Deze stap is nu van belang om de uitvoeringswerkzaamheden voor te bereiden en in fasen uit te kunnen voeren”, geeft Peter
van den Tweel aan. Wethouder Wim Oosterwijk: “Met deze afspraken komt de realisatie van een groot deel van de ‘Visie Ons Hoevelakense Bos’ weer een stuk dichterbij.”

Lees verder

Overeenkomst getekend voor ontwikkeling van het Hoevelakense Bos

Stad Nijkerk 25 januari 2022

Foto Klompen pad Hoevelakense BosDe gemeente Nijkerk sluit een convenant af met het Geldersch Landschap & Kasteelen om te komen tot de realisatie van een uitvoeringsplan voor het Hoevelakense Bos.

De ondertekening vindt donderdag 28 januari plaats tijdens de opening van het Kids Klompenpad, dat de naam Laakse Pad krijgt. Dit is volgens wethouder Wim Oosterwijk tot stand gekomen door de inzet van vele vrijwilligers, die wat hem betreft hiervoor alle credits verdienen.

DRUK BEPERKEN Het doel van de al in 2019 opgestelde visie voor het Hoevelakense Bos is de recreatieve druk op het bos te beperken. In essentie worden gebruikersgroepen uit elkaar gehaald en wordt er meer ruimte gemaakt voor recreatief medegebruik rondom het Landgoed Hoevelaken. Dit wordt een bos voor recreatief wandelen. Voor parkeren, wandelaars met loslopende honden en fietsers wordt vooral ruimte gemaakt buiten het Landgoed Hoevelaken.

Lees verder

Chris Stoffer (SGP) praat in Nijkerk over bereikbaarheid

Nijkerknieuws.nl 14 januari 2022

Chris Stoffer met wethouders in HoevelakenTweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft zich vrijdag 14 januari laten bijpraten door de ChristenUnie-SGP.

De wethouders Dijksterhuis en Oosterwijk en een afvaardiging van de fractie waren hierbij aanwezig. Hun oproep was duidelijk: de noodzaak om meer woningen te bouwen moet samengaan met verbeteringen in de bereikbaarheid van Hoevelaken. Maar dit geldt ook voor Nijkerk. De reconstructie van Knooppunt Hoevelaken moet versneld worden opgepakt.

Lees verder

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2021 | Nummer 4 20 december 2021

A1 Viaduct HoevelakenIn deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. 

 • Wethouder gemeente Amersfoort: “Knooppunt Hoevelaken essentieel voor groei van onze stad”
 • Archeologisch onderzoek afgerond
 • Herstelwerkzaamheden viaduct Hoevelaken uitgesteld

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2021 | Nummer 3 24 september 2021

aardlagen-in-afgegraven-proefsleuf
Aardlagen in afgegraven proefsleuf

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen in het project A28/A1: Knooppunt Hoevelaken. 

 • Archeologisch onderzoek: eerste sporen en vondsten
 • Het behoud van graffiti-Anne Frank in bos Nimmerdor
 • Ecologisch onderzoek: de habitatsgeschiktheidsbeoordeling

Nóg langer filerijden bij Knooppunt Hoevelaken: nu gooit stikstof roet in het eten

De Stentor 21 juni 2021

Het verkeer op de A1 en de A28 zal bij knooppunt Hoevelaken in de ochtend en vroege avond nog jarenlang in een filefuik rijden. De beloofde verbouwing van het klaverblad naar een komvormig knooppunt met brede afslagen wordt na eerdere tegenslagen nu ernstig afgeremd door de stikstofwetgeving.

Lees verder

 

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2021 | Nummer 2  17 juni 2021

Viaduct Hoevelaken: opknapbeurt gestart

A1 Viaduct opknap buurtHet viaduct A1/Amersfoortsestraat in Hoevelaken is toe aan een grondige opknapbeurt. Niet alleen zorgde de afgebladderde coating voor een minder fraai aanzicht, ook verroest langzaam maar zeker de bewapening van het beton. Het verwijderen van de coating was de eerste stap in het opknapproces. De volgende stap is het vertragen van de verroesting met behulp van stroomstoten. 

Lees verder

Zorgvuldig onderzoek naar archeologische bodemschatten

Vuurstenen, Romeinse waterputten of grafheuvels − ze kunnen zomaar tevoorschijn komen bij project knooppunt Hoevelaken. Voordat we met de spreekwoordelijke ‘schop’ de grond in gaan, brengen wij − net als bij alle grote infrastructuurprojecten − eerst in kaart of er archeologische vondsten in de grond zitten. Zo voorkomen we dat deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd raken. Bureau BAAC voert dit archeologisch onderzoek uit en start deze zomer met de eerste fase. Deze eerste fase is het graven van ‘proefsleuven’ in het projectgebied.

Lees verder

Verbouwing knooppunt Hoevelaken op de lange baan door stikstof

Financiele Dagblad 17 juni 2021

Pech achtervolgt de aanpak van het duurste Nederlandse fileknelpunt knooppunt Hoevelaken. Ooit zou de verbouwing dit jaar starten, maar in 2018 werd dat contract na onenigheid met de aannemers ontbonden. Sindsdien dwarsboomt de stikstofkwestie het project. Nu gaat het opnieuw in de ijskast.

Minister geeft aan dat verschillende infrastructuurprojecten worden uitgesteld.

Dit is in afwachting van onderzoek in hoeverre stikstofneerslag verder dan vijf kilometer van weg mee moet tellen bij bouwprojecten.

De bestaande berekeningsmethode is namelijk afgekeurd door Raad van State.

Bouwbedrijven maken zich grote zorgen over de uitval van infraprojecten in de laatste twee jaar.

Behalve knooppunt Hoevelaken wacht ook een aantal andere belangrijke infrastructuurprojecten uitstel, zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Het gaat onder meer om de A4 van Delft naar Rijswijk en Den Haag en de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden, waar wegens de verkeersveiligheid zwaar voor is gestreden.

De minister maakte dit bekend in aanloop naar het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport woensdag in de Tweede Kamer. Het uitstel hangt samen met een door de Raad van State afgekeurde stikstofberekening bij de aanleg van wegenbouwprojecten.

Lees verder

Raadsinformatie brief over “Meer ruimte voor het Hoevelakense Bos”

26 april 2021

Met deze brief wordt de gemeenteraad van Nijkerk geinformeerd over de inhoud van het uitvoeringsplan Ons
Hoevelakense Bos en Omgeving en de vervolgstappen om te komen tot een definitief inrichtingsplan.
Hiervoor worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Kenmerken van het uitvoeringsplan;
• Inhoudelijke verdieping aan de hand van recreatief gebruik;
• Communicatie en participatie;
• Vervolgstappen en planning.

Lees verder

Team Knooppunt Hoevelaken werkt verder ondanks vertraging door stikstofdiscussie

Nieuwsbrief A28/A1 van RWS 2121 jaargang 1

De uitspraak van de Raad van State over de stikstofrekenmethode die is gehanteerd bij de A15 eerder dit jaar en waarvoor de minister een uitgebreidere onderbouwing moet geven, heeft ook gevolgen voor het project Knooppunt Hoevelaken. De ondertekening en publicatie van het uiteindelijke Tracébesluit voor Hoevelaken kan pas nadat deze onderbouwing er is en weer opnieuw door de Raad van State is beoordeeld. Tegelijkertijd werkt het team Hoevelaken verder aan alle voorbereidingen voor de uitvoering van het project. Wat is de stand van zaken?

Lees verder

Snelwegen voorlopig niet uitgebreid, minister Van Nieuwenhuizen moet haar stikstofhuiswerk overdoen

Uitbreidingsplannen van diverse wegen gaan terug naar de tekentafel. De Raad van State vindt dat de minister moet uitleggen waarom zij maar beperkt kijkt naar de natuur rond de snelwegen.

De snelwegen bij Den Haag en Hoevelaken worden voorlopig nog niet uitgebreid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat, VVD) heeft deze week de benodigde tracébesluiten uitgesteld. Zij doet dat omdat de Raad van State niet akkoord gaat met de manier waarop de minister de stikstofuitstoot van wegverbredingen wil aanpakken.

TROUW Emiel Hakkenes10 maart 2021

Lees verder

RWS Nieuwsbrief – project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Jaargang 2020 | Nummer 4 30 okt 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de stand van zaken en ontwikkelingen van het project A28/A1: knooppunt Hoevelaken.

Bij knooppunt Hoevelaken (A28/A1) komt veel regionaal en doorgaand verkeer samen. Hierdoor staat er vaak file. Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan en verbreedt de aansluitende wegen. Zo verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Bovendien vergroten we de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland.

Projectmanager Christa Kempenaar : ‘Het werk gaat door, maar bijna uitsluitend online’
Kennis maken met project, omgeving en belanghebbenden
Het Hoevelakense Bos is een stuk natuur rijker
Projectjurist Marianne Monninkhof: ‘Ik voel me soms net een wandelende encyclopedie’

College wil raad beter gaan informeren over héle gemeente

Stad Nijkerk.nl 22 juli 2020

 • Voor het eind van het jaar wil het college de raad informeren over de noodzaak, haalbaarheid en de effecten van maatregelen tegen sluipverkeer door Hoevelaken. Van Veelen vreest deze door het uitstel van de reconstructie van het knooppunt. (Rijjkswaterstaat )
 • Eén van de twee plannen voor natuurcompensatie bij het Hoevelakense Bos is niet doorgegaan. Dat maakt dat op dit moment verschillende alternatieven in de gemeente Nijkerk worden bekeken. De voorkeur gaat uit naar compensatie naast het genoemde bosgebied.
 • PLAN De aanpassingen aan het knooppunt worden door de gemeente Amersfoort aangegrepen om een plan op te stellen rond de Nijkerkerstraat Oost en West. Dit plan is er op gericht om de ruimtelijke kwaliteit te versterken van de woon-, werk en groene, recreatieve functies inclusief het aanpassen van het wegennet voor snel en langzaam verkeer. Dit in samenhang met de aanpassing vanuit Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk van de kruising Nijkerkerstraat met de Westerdorpstraat.

Lees verder

Lees hier de Raadsinformatie brief van Het College

Raadslid Van Veelen wil duidelijkheid over stand van zaken projecten in Hoevelaken

Stad Nijkerk.nl zaterdag 20 juni 2020 Door Wijnand Kooijmans

van Veelen wil duidelijkheid
Wim van Veelen (midden) krijgt als raadslid regelmatig vragen van inwoners. (Archief/Harry Koelewijn)

HOEVELAKEN PRO21 Raadslid Wim van Veelen (PRO21) wil van het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders uitleg over de stand van zaken van tal van projecten in Hoevelaken, zijn eigen woonplaats.

Van Veelen constateert dat in de afgelopen jaren in Hoevelaken veel ontwikkelingen in gang zijn gezet. Maar tot voor inwoners waarneembare resultaten heeft dat in veel gevallen niet geleid. Dat zorgt er voor dat hij als raadslid hierover regelmatig vragen krijgt van inwoners. Temeer omdat de uitstraling op veel plaatsen in Hoevelaken, zo geeft hij aan, duidelijk achteruit gaat. Niet zelden wordt hem daarbij voor de voeten geworpen dat Hoevelaken in het stadhuis niet voldoende aandacht krijgt.

……… Van Veelen wil graag dat bijvoorbeeld ieder kwartaal de inwoners geïnformeerd worden over de stand van zaken rond ontwikkelingen in Hoevelaken. Zijn vraag is of het college dat wil organiseren.

…..VERTRAGING De vertraging van de plannen voor reconstructie van knooppunt Hoevelaken hebben, zo geeft Van Veelen aan, gevolgen voor de hoeveelheid sluipverkeer door Hoevelaken. Hij vraagt wat het beeld van het college is van de voortgang en van de nieuwe planning van de realisatie. En wat de effecten hiervan zijn voor de verkeersdrukte in Hoevelaken.

Lees Verder

Lees hier het antwoord van Het College

N.B. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft ook op 2 april 2020 een brief aan de gemeente gestuurd met vragen over de gang van zaken van diverse projecten in Hoevelaken.

Lees hier de brief van SHB&L

visualisatie Knooppunt HoevelakenNieuwe projectwebsite

Leuk om te melden is dat het project een nieuwe projectwebsite heeft: www.A28A1knooppunthoevelaken.nl. Vanaf nu vindt u hier alle informatie over het project. De komende jaren gaat u steeds meer zien van het project. Eerst door voorbereidende werkzaamheden en later door de werkzaamheden van de nieuwe aannemer. Op deze site staat op een kaartje waar en wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, vindt u het laatste nieuws over het project en kunt u alle documenten terug lezen die zijn gepubliceerd over het project in de voorgaande jaren.

 

Van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten

Rijksoverheid Nieuwsbericht | 22-04-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

………

Rijkswaterstaat bekijkt in samenspraak met de aannemers en andere wegbeheerders welke extra werkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om het naar voren halen van de onderhoudswerkzaamheden aan de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 

Lees verder

Extra bos als compensatie voor uitbreiding knooppunt Hoevelaken

Omroep Gelderland 13 februari 2020

Knooppunt Hoevelaken Omroep GelderlandHOEVELAKEN – Met een symbolische schop in de grond wordt donderdag een begin gemaakt met de uitbreiding van het Hoevelakense Bos. Het is natuur die als compensatie moet dienen voor de uitbreiding van het knooppunt Hoevelaken. De komende jaren verdwijnt daar groen, omdat de weg verbreed wordt.

Rijkswaterstaat, de gemeente Nijkerk, het Geldersch Landschap en een particuliere grondeigenaar hebben eerder al een deal gesloten over hoe die natuur gecompenseerd zou worden.

Natuur Compensatie bij Familie Wincoop
Natuur compensatie bij Familie van Wincoop. (Foto SHB&L)

Het Hoevelakense Bos wordt door de natuurcompensatie, zoals het met een mooi woord heet, met meer dan drie hectare uitgebreid.

Een deel van die uitbreiding ligt op de grond van Jan van Wincoop. In ruil voor de bouw van een extra woning op een andere locatie stelt hij zijn grond beschikbaar.

‘De grond blijft dus wel in mijn bezit, alleen de bestemming wordt anders’, legt hij desgevraagd uit. Wethouder Wim Oosterwijk zal de starthandeling donderdag verrichten. Ook de andere betrokken partijen zijn bij het officiële moment aanwezig.

Natuurcompensatie

Volgens de Wet natuurbescherming is Rijkswaterstaat verplicht om beschadigde natuur te compenseren. In het geval van de werkzaamheden rond knooppunt Hoevelaken. Dat kunnen ze doen door het verbeteren van bestaande natuurgebieden of het ontwikkelen van nieuwe leefgebieden voor planten en dieren.