Welkom bij de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHB&L)

 

DEZE WEBSITE IS VERNIEUWD

 

Doelstellingen – Samen een leefbaar Hoevelaken bereiken

 

De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn: 

Zorg te dragen dat de LEEFBAARHEID van onze woonomgeving niet verslechtert en, zo mogelijk wordt verbeterd, ondanks de grote verkeersveranderingen die voor de komende jaren in onze omgeving zijn gepland.

 

Behoud de BEREIKBAARHEID van Hoevelaken, ondermeer als gevolg van de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken.

 

Daarnaast zorgen wij dat onze Sponsoren en Vrienden worden over de ontwikkelingen ten aanzien van deze doelstellingen geïnformeerd. De Stichting verwelkomt inbreng en commentaar van zowel de belanghebbenden en belangstellenden op haar activiteiten en biedt daartoe de mogelijkheid via de Contact segmenten van de website.

 
Lees verder over de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
 
Steun ons: wordt vriend of sponsor van de Stichting
KLIK HIER
Lees hier de april 2016 nieuwsbrief van SHB&L
 

NIEUWS (vanaf 01.01.2014)

(Voor nieuws van vóór 01.01.2014 zie: "Archief – Nieuws 2009-2013" )

 

Serieuze studie naar 'zonnewal' langs de snelweg bij Vathorst

Amersfoort laat onderzoek doen naar een geluidsscherm met zonnepanelen langs de snelweg A1 bij Vathorst. De 'zonnewal' van enkele kilometers moet  bedrijven langs de snelweg van schone stroom voorzien.

De studie die deze week is gestart naar de haalbaarheid van het project is bloedserieus, verzekert verkeerswethouder Hans Buijtelaar (VVD). Amersfoort  zou er een 'duurzaam statement van jewelste' mee maken, zegt hij. Het noordelijk talud van de A1 bij Vathorst – waar de zon vanuit het zuiden pal op staat – is toegevoegd aan vijf plekken in het buitengebied, die mogelijk geschikt zijn voor  een zonne-energieveld.    AD.nl 6 maart 2016

Lees meer

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28  16 februari 2016

 Hier is de presentatie van RWS en de Combinatie A1/28

Hier zijn de notula van de vergadering

 

SHB&L stuurt reactie op de antwoord van RWS Combinatie A1/28 op onze reactie op het ontwerp knooppunt Hoevelaken – december 2015 en de reactie van RWS 18 februari 2016

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft gereageren op het antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op onze ingediende reactie op het ontwerp van Knooppunt Hoevelaken (RWS/SHB&L dd. 20 november 2015, Kenmerk RWS 2882720 3.6.)

Hier vindt u onze opmerkingen over:

 

Reactie van RWS:

Reactie op de onzekere geluidsreductie langs de verbinding Utrecht-Amsterdam

"Het wens scherm is gesitueerd tussen de Van Tuijlstraat en de afrit Hoevelaken noordzijde, en heeft een hoogte van 3meter. Voor deze – in het aanbiedingsontwerp ingevulde ‐ wens zijn vanuit de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland geen financiële bijdragen voorzien.   Er vinden momenteel nadere gesprekken met de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland plaats over de precieze invulling van de geluidschermen, mede naar aanleiding van de reaces van de omgeving op het aanbiedingsontwerp. "​

Reactie op  A1 Hoevelaken afrit uit richngen Amsterdam en Utrecht

"Het opschuiven van de toe‐ en afrit naar het oosten met ‘bruto’ 500 meter, resulteert in het ‘neo’ opschuiven van het puntstuk met niet meer dan ongeveer 250m. Als daarbij de samenvoeging Amsterdam/Zwolle met verkeer uit Utrecht oostelijker komt te liggen, ontstaat een probleem: het einde van het puntstuk van de samenvoeging en het begin van het puntstuk van de afrit komen ongeveer 300 meter uit elkaar te liggen. De werkelijk benodigde lengte hiervoor is 900‐1000 meter. Kortere lengtes leiden tot verkeersonveilige situaes en voldoen niet aan de NOA. "

Lees hier het volledig antwoord van RWS en Combinatie A1/28

 

Nieuwsbericht van RWS 16.12.2015
 • De komende periode voert de uitvoerende partij van knooppunt Hoevelaken, Combinatie A1|28, alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Hierbij moet u denken aan het opmeten en de inspectie van de bestaande viaducten en tunnels.
 • Op dinsdag 8 december kwamen leden van de klankbordgroep, Rijkwaterstaat en de Combinatie A1 | A28 samen om te praten over het vervolg van de klankbordgroep in project knooppunt Hoevelaken. 
 • Rijkswaterstaat moet bij projecten rekening houden met beschermde planten en dieren. Om dit te kunnen doen onderzoekt een adviesbureau eerst waar en of er beschermde planten en dieren zijn. In de periode januari tot en met oktober 2015 hebben verschillende ecologen, gewapend met verrekijker, schepnet of batdetector het gebied van en nabij het project knooppunt Hoevelaken doorkruist op zoek naar beschermde soorten. Op veel plekken zijn beschermde soorten gevonden. 

Lees hier het nieuwsbericht van RWS

 

Reactie van RWS en Combinatie A1/28 op de ingediende commentaar op Knooppunt Hoevelaken ontwerp – 20.11.2015

De SHB&L heeft een reactie van RWS en Combinatie A1/28 ontvangen op hun ingediende commentaar op het aanbiedingsontwerp van project Knooppunt Hoevelaken. De belangrijkste reacties zijn:

 • "De Combinatie A1/28 en Rijkswaterstaat zien geen reden de uitgangspunten van de geluidsonderzoek te laten toetsen door een derde instantie" 

SHB&L reactie: Een kom model is nooit eerder gebouwd door RWS, dus is het onmogelijk dat de geluidsberekening model is gevalideerd voor een kom constructie, bovendien bij recht rijkswegen zonder kruising vindt RIVM gemiddelde 2.4dB (dat is bijna 2maal zoveel geluid) bij metingen dan de berekeningen aangeven.

 • "In het aanbiedingsontwerp is het hoogte verschil tussen de verbindingsweg Utrecht-Amsterdam en de verbindingsweg Apeldoorn -Zwolle circa 8.50m"

SHB&L reactie: Desondanks komt er geen geluidsscherm op de verbindingsweg Utrecht- Amsterdam en het geluid van deze verbindingsweg zal ver gedragen worden over Hoevelaken. Het geluidsscherm van 2- 2.5meter op de verbindingsweg Apeldoorn-Zwolle zal geen bescherming bieden aan Hoevelaken.

 • "RWS en de Combinatie A1/28 begrijpen uw zorg voer de mogelijke toename van geluidshinder in de omgeving. Ook d gemeente Nijkerk heeft dit punt inmiddels onder de aandacht bij Rijkswaterstaat. Uw reactie wordt daarom besproken tussen Rijkswaterstaat, de Combinatie A1/28 en de gemeente Nijkerk. We komen hier in de fase van het (ontwerp) Tracébesluit (OTB) op terug"

​​SHB&L reactie: Laat ons inderdaad hopen dat zij onze zorg hebben goed begrijpen en dat een oplossing wordt gevonden.

 • "Tussen de gemeente Nijkerk en Rijkswaterstaat zijn echter bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze waarop het beschikbare budget voor een bovenwettelijke geluidsscherm ingezet moest worden. Het geluidsscherm langs de verbindingsweg tussen oprit Hoevelaken – A1 naar de van Tuyllstraat is een invulling van deze bestuurlijke afspraak. Zolang de bestuurlijke vastgestelde kaders niet veranderen, kunnen Rijkswaterstaat en de Combinatie A1/28 uw wens niet in beschouwing nemen. We zullen uw signaal bespreken met de gemeente Nijkerk."

​​​SHB&L reactie: De bestuurlijke afspraken zijn gemaakt voor dat de ontwerp bekent was en dus uitgegaan van een verkeerd veronderstelling. De intentie van de afspraak en de intentie van de gemeenteraad voor 5dB reductie t.o.v. het huidige geluidsniveau en de gezondheid van de bevolking zijn belangrijker dan ambtelijke bestuurlijke afspraken.

 • "De suggestie voor het plaatsen van óók een scherm langs de verbindingsweg Utrecht-Amsterdam kost geld waar geen regionale bijdrage tegenover staat. Een dergelijk scherm wordt dus alleen geplaatst als dat wettelijk vereist is op basis van geluidsonderzoek in het kader van het Ontwerp Tracébesluit"

​​SHB&L reactie: Zie boven reactie. Gelderland heeft zoveel geld in haar koffers – de rijkste provincie van Nederland met een eigen vermogen van 4.7 miljard euro eind 2014 – maar toch willen zij haar bevolking niet beschermen van overtollig geluidsoverlast, terwijl Utrecht met veel minder geld tot haar beschikking dat wel doet! Het is schandalig!

 • "Uw voorstel om de A1- afrit bij Hoevelaken 300meter verderop oostwaarts neer te leggen is door de Combinatie in het aanbiedingsontwerp echter niet onderzocht, omdat deze buiten de, door het rijk en de regio bestuurlijk vastgestelde, projectgrenzen (contourlijn) valt. Deze suggestie is daarom ook niet uitgewerkt in de voorkeursvariant."

SHB&L reactie: De suggestie van de SHB&L zal enkele miljoen besparen en de verbreding van de contourlijnen ligt toch op grond van het rijk. Het verbaast onze dat de Combinatie is niet geïnteresseerd in een besparing van enkele miljoen en ook niet de moeite heeft genomen om onze suggestie te bekijken!

Lees hier het volledig reactie van RWS en Combinatie A1/28

Reactie op commentaar over sociale veilgiheid en fietstunnels aan Hr Schipper

Reactie op commentaar over sociale veilgiheid en fietstunnels aan Mevr Smink

 

Bestemmingsplan Herontwikkeling Bijenvlucht Hoevelaken – 4.11.2015
De gemeente heeft bovengenoemd bestemmingsplan voorbereid. Het plan voorziet in de bouw van 66 woningen juist ten zuiden van de Koninginneweg ter vervanging van een oud, in onbruik geraakt industriegebiedje. Op zich een goed idee vinden wij, ware het niet dat alle 66 woningen te lijden zullen krijgen van forse geluidsoverlast, waar niets aan wordt gedaan. De stichting heeft daarom een zienswijze ingediend tegen het plan en de aangevraagde hogere waarden, Zij roept de gemeente op om het plan zo aan te passen dat de toekomstige bewoners beter beschermd worden tegen die geluidsoverlast. In 2015 moet je toch hebben geleerd van alle problemen rond het knooppunt om niet welbewust nog eens zelf het probleem van hoge geluidsoverlast op te roepen.
 

 

Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit – 3 en 4.11.2015

Een bestuurslid van de SHB&L heeft, met steun van Gemeente Nijkerk het Congres Geluid, Trillingen en Luchkwaliteit bijgewoond. 

Algemene presentaties

 

Naleving GPP’s – Acties 2013 en voortgang 2014

 

GPP’s en de Wet milieubeheer

 

Swung en de omgevingswet

 

Bronmaatregelen infra

 

Windmolens

 

Bron en overdrachtsmaatregelen

 
Reacties op het ontwerp van het Knooppunt – Verslag van inloop avonden op 25.08 en 26.08.2015

Bijgevoegd treft u het verslag van de twee inloopavonden die op 25 en 26 augustus 2015 hebben plaatsgevonden over het project Knooppunt Hoevelaken. Tijdens deze avonden heeft de Combinatie A1|28 haar aanbiedingsontwerp gepresenteerd en kon u vragen stellen en reacties geven op het ontwerp.

 

In het verslag staan ook de reacties die in de weken na die avonden nog zijn ingediend. Op dit moment werken we er hard aan om alle reacties te beantwoorden. Over enkele weken ontvangen alle indieners een persoonlijk antwoord op hun vraag of reactie. 

Lees het verslag van alle reacties op het ontwerp hier

 

Protest uit Hoevelaken over windturbines op het Knooppunt – 19.09 – 29.09.2015

Het college van Amersfoort legt een voorstel voor een haalbaarheidsstudie van windmolens bij het knooppunt Hoevelaken en bedrijven terrein Isselt voor aan de Amersfoortse gemeenteraad. De gemeenteraad van Amersfoort moet gled beschikbaar stellen voor het onderzoek.

 

Als het aan de Stichting Hoevelaken Berreikbaar & Leefbaar ligt, komen er absoluut geen windmolens op knooppunt Hoevelaken. Naast alle lawaai en luchtvervuiling van het knoopput zelf willen zij zeker niet geconfronteerd worden met nog meer zeer storende geluidsbronen zolas windturbines..

 Lees hier het brief dd 19.09.2015 van SHB&L aan de Gemeenteraad Amersfoort

Lees hier het brief dd 20.10.2015 van SHB&L aan de gemeenteraad Nijkerk, gemeenteraad Amersfoort en RWS, 

Windmolens op het Knooopunt? – Nijkerk nieuws.nl

Lees hier het Concept besluitenlijst De Ronde 29-09-2015 Haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen in Amersfoort 

De Stad Amersfoort 13.11.15 – Weerstand tegen windturbines op Knooppunt Hoevelaken

 

Zonnepanelen in plaats van windmolens op knooppunt – 20.10.2015
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/3962/robuust-ontwerp-voor-geluidsscherm-met-zonnepanelen

Minister Schultz zegt bij de opening van de verbreding A1 over windturbines op Knooppunt Hoevelaken: “Had ik nog niet meegekregen. Het hangt vanaf of het op eigen grondgebied is of op grondgebied van RWS. Dicht bij de weg mag je niet zoveel realiseren i.v.m. verkeersveiligheid.” 

Lees verder

Zie hier de video van de interview met Minister Schultz door Ely Haakman 

 

Kanttekeningen bij ontwerp Knooppunt Hoevelaken – 29.08.2015

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft met ‘grote belangstelling’ het ontwerp van het toekomstige knooppunt bekeken, dat afgelopen dinsdag door de Aannemer Combinatie A1/28 en RWS werd gepresenteerd in Hotel De Klepperman. De stichting plaatst een aantal kanttekeningen bij de plannen. 

 

Zoals al eerder gemeld is de Stichting heel blij dat in het ontwerp alle aansluitingen van Hoevelaken op de A1 en de A28 worden behouden en dat de tijdelijke afgesloten A1 afrit vanuit Amsterdam straks weer zal worden opengesteld. Ten aanzien van de bescherming van Hoevelaken en omgeving tegen geluid en luchtvervuiling heeft de Stichting echter wel enkele kanttekeningen op het gepresenteerde ontwerp met de “Kom” vorm als uitgangspunt. Op een groot deel van de bovenrand van de “Kom” zijn twee de nieuwe verbindingswegen voor verkeer vanuit richting Utrecht (A28) naar richting Amsterdam (A1) en verkeer vanuit Apeldoorn (A1) richting Utrecht (A28) gesitueerd. Op deze hooggelegen verbindingswegen is geen geluidsbescherming voorzien zodat dit voor Hoevelaken en omgeving een aanzienlijke extra milieu belasting zal gaan opleveren”, meldt de stichting in een persbericht. De door Nijkerk gewenste geluidsscherm langs de verbindingsweg Apeldoorn naar Zwolle ligt op maaiveld niveau, zodat het geluid van de hoger gelegen wegen bovenop de “Kom” er overheen zal waaien, waardoor deze scherm weinig effect zal hebben, zo vrezen de betrokken Hoevelakers.

Lees hier de brief van de Stichting aan RWS.

Lees hier de artikelen over de kantekeningen van de Stichting in “NijkerkNieuwsNu.nl”

Lees hier de artikelen over de kantekeningen van de Stichting in “DeStadNijkerk.nl”

Ook zorg over de sociale veiligheid van de fietstunnels

 

Nieuwsbericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – 04.09.2015

Status aanbiedingsontwerp Het aanbiedingsontwerp geeft een goede indicatie van het eindbeeld, op basis van de huidige beschikbare informatie. Het ontwerp kan binnen de contourlijn nog wel wijzigen vanwege bijvoorbeeld: 

· Toetsing door Rijkswaterstaat 

· Nieuwe verkeerscijfers 

· Effectonderzoeken Milieu Effect Rapportage (MER) / (Ontwerp) Tracé Besluit ((O)TB 

· Optimalisaties in overleg met bestuurlijke en niet-bestuurlijke omgeving 

· Ruimte die nodig is om het project uit te voeren 

· Verder detaillering 

Nieuws bericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – September 2015

 

Klaverblad verdwijnt bij Knooppunt Hoevelaken – 20.08.2015

 Impressie van het nieuwe knooppunt Hoevelaken RWS

Gepubliceerd op 20 augustus 2015

 

Het verkeersknooppunt Hoevelaken krijgt een make-over. Het klaverblad, de vier grote lussen waarmee de snelwegen A1 en A28 met elkaar worden verbonden, gaat verdwijnen. In plaats daarvan komen er fly-overs. 

 

Volgens Rijkswaterstaat, dat de plannen vanochtend presenteerde, wordt de doorstroming daarmee aanzienlijk verbeterd. Het verkeer loopt vrijwel dagelijks vast op het bekende knooppunt, waardoor lange files ontstaan.

 

De werkzaamheden beginnen in 2019 en volgens Rijkswaterstaat is de verbouwing tussen 2022 en 2024 afgerond. Voor die tijd worden de snelwegen in beide richtingen verbreed.

Lees verder  

Zie en animatie van de toekomstig Knooppunt.

 

Hoevelaken verliest markant politicus Jan Duijnhouwer – In Memoriam – 02.07.2015

Vorige week overleed Jan Duijnhouwer, oud-gemeenteraadslid voor PROgressief21, maar het zou hem tekort doen als ik hem niet ook liefhebbende echtgenoot, vader en opa noemde. Een gedreven mens, die zijn zieke lichaam niet over zijn geest wilde laten regeren. In de liefdevol opgestelde advertentie staat dat hij overleed omringd door zijn dierbaren. Een goede of mooie manier om dood te gaan. Maar kan de dood mooi zijn?


Jan Duijnhouwer was volhardend. Hij heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om Hoevelaken bereikbaar, maar vooral ook leefbaar te houden. Al liet hij nooit na te vermelden dat anderen zich net zo hard, zo niet harder inzetten. Mensen als Joyce Ramsbotham, Rob Wesselingh en zijn politieke opponent Boudewijn van der Woerd kregen van hem alle credits. Het moet hem enorm voldoening hebben gegeven dat alle wensen, waar hij zich voor inzette, in de aanbesteding voor knooppunt Hoevelaken zijn opgenomen. Dat werd een week voor zijn dood bekend. Een deel van het geluidsscherm bij Hoevelaken mag zijn naam krijgen. Dat verdiende hij.

Door: Henk Binkman. StadNijkerk.nl  02.07.2015

Lees verder

 

Winnaar aanbesteding Knooppunt Hoevelaken – Project gegund aan "Combinatie A1/28" – juni 2015

Rijkswaterstaat heeft het project knooppunt Hoevelaken gegund aan ‘Combinatie A1|28’. Zij haalden de hoogste score op de gunningcriteria uit Bestuursovereenkomst 2. Combinatie A1|28 bestaat uit de ondernemingen BAM en Van Oord, met consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS als samenwerkingspartner.

 

Wij zijn verheugd dat alle Nijkerkse eisen en wensen gerealiseerd worden in het aanbiedingsontwerp van de “Combinatie A1/A28”, namelijk:

 • Openhouden aansluiting Hoevelaken in de richting van en naar Amsterdam en Apeldoorn
 • Verbreding van het viaduct Stoutenburgerlaan
 • De realisatie van een aaneengesloten geluidscherm van 2.200 meter lang en gemiddeld 2,5 meter hoog aan de oostzijde van de A28 tussen de kruising met de Van Tuijltunnel tot aan het bedrijventerrein  De Flier.
 • Resterende geluidsscherm tussen het knooppunt Hoevelaken en de Van Tuijltunnel
 • Openhouden aansluiting Hoevelaken in de richting van en naar Utrecht
 • Openhouden aansluiting Hoevelaken in de richting van en naar Zwolle
 • Verbreden van het viaduct Watergoorweg

Tot slot wordt ook de, voor Nijkerk relevante, Amersfoortse wens “Fietstunnels aansluiting A1 – Hoevelaken Westerdorpsstraat en Amersfoortsestraat” gerealiseerd.

 

Lees verder

 

Na de zomer wordt het aanbestedingsontwerp openbaar. Alle geïnteresseerden kunnen op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus * komen kijken naar de presentatie van dit ontwerp. Locatie en tijden worden via advertenties in de huis-aan-huis bladen en via de website van Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort openbaar gemaakt. Daarnaast worden er ook inloopavonden georganiseerd voor omwonenden die door dit ontwerp mogelijk worden geraakt. Zij ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Lees verder

 

Files in 2014: A1 met stip op 1 – 24.12.2014

Dit jaar nam de filedruk in ons land voor het eerst in jaren niet af. De tweede helft van 2014 was zelfs drukker dan die
van het vorige jaar. Waar stonden we in 2014 het vaakst vast?
De toename van het aantal files wordt vooral gevoeld in de regio Den Haag en in het zuiden van het land. Daar was het verschil in filedruk vergeleken met vorig jaar het grootst. Toch vinden we daar niet de grootste knelpunten. Lijstaanvoerder is de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. Dit jaar steeg het traject EemnesHoevelaken van de derde plaats naar plek één in de file top tien. 24 december 2014

 Lees verder

 

Aanpassing BOK2 reconstructie Knooppunt Hoevelaken – 06.11.2014

 

Op 6 november 2014 hebben Rijkswaterstaat (RWS) en de Gemeente Nijkerk in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat er overeenstemming is bereikt over het aanleggen van geluidsbescherming langs de A28 tussen de tunnel bij de Van Tuyllstraat en de nog aan te leggen bedrijventerrein de Flier bij de A28 Corlaer afslag in Nijkerk.

 

Realisatie van doelstellingen

Met deze afspraak tussen RWS en Nijkerk kunnen wij als Stichting vast stellen dat de doelen die wij in 2008 hebben gesteld praktisch geheel zijn gerealiseerd:

 

Bereikbaarheid:

 • De aansluitingen van Hoevelaken op de A1 blijven behouden.

 

Leefbaarheid:

 • Langs de A1 komen straks geluidsschermen over de gehele lengte aan de kant van Hoevelaken met een schermhoogte van ongeveer 4 meter waardoor een aanzienlijke vermindering van overlast zal worden gerealiseerd.
 • En nu is dus het besluit genomen voor een bescherming van inwoners van Nijkerk langs de A28 met een reductie van geluid van tenminste 5 dB.

Samenwerking en dankbetuiging

Wij willen als Stichting alle partijen die hebben meegewerkt en bijgedragen aan het realiseren van onze doelstellingen hartelijk danken voor al hun inspanningen. In het bijzonder Jan Duinhouwer van Progressief 21 en Boudewijn van der Woerd van de VVD die ons in de afgelopen jaren met raad en daad hebben bijgestaan. En natuurlijk ook de gemeente Nijkerk en wethouder Geert Horst voor alle inspanningen die uiteindelijk tot dit goede resultaat hebben geleid.

 

 

Lees hier de nieuwsflits van de SHB&L

Lees hier de brieven wisseling hierover tussen Gemeente Nijkerk en RWS en SHB&L

Actuele versie BOK2 – 14.10.2014

 

De bestuursovereenkomst (BOK2) die op 20 juni 2013 is getekend door het ministerie van I&M, de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort, is op een aantal punten geactualiseerd. Aan het begin van de gewijzigde versie staat een overzicht van de opgenomen wijzigingen. Alle uitgangspunten en de gekozen aanpak van BOK2 blijven uiteraard gehandhaafd.  Alle bijlagen m.b.t. BOK 2 kunt u vinden onder "Knooppunt Hoevelaken – Eisen en wensen, BOK2"

Lees hier de aangepaste versie van BOK 2

Stichting biedt goedkopere oplossingen knooppunt – 11.09.2014

Wij bieden met onze voorstellen ruimte om kosten te besparen, waardoor er meer ruimte is om onze doelen – een betere bereikbaarheid en bescherming tegen geluidsoverlast in Hoevelaken – te realiseren”. Rob Wesselingh van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is blij dat zijn organisatie de gelegenheid krijgt om die voorstellen aan de aannemers te presenteren. ,,Wij zijn geen protestpartij. We willen een positieve bijdrage leveren en oplossingen bieden”. 

door Henk Brinkman De StadNijkerk.nl; 11 september 2014

Lees verder

 

SHB&L heeft veel ideeën voor Knooppunt Hoevelaken – 10.09.2014
Ideeen van SHB&L voor knooppunt Hoevelaken

 De SHB&L heeft altijd geprobeerde constructieve oplossingen voor Knooppunt Hoevelaken te zoeken 

Op 10 september 2014 heeft de Stichting hun ideeën aan RWS en de marktpartijen die willen bieden op de aanbesteding gepresenteerd.

 

De Stichting heeft 10 ideeën ter inspiratie van de marktpartijen voor verbetering van Knooppunt Hoevelaken. 

 

Ons ideeën leveren een bijdrage aan:

 • Verlaging van de kosten, zodat zo veel mogelijk wensen van BOK2 kunnen worden uitgevoerd
 • Voordelen voor de aannemer
 • Minder hinder tijdens de bouw
 • Verbeterde leefbaarheid voor omwonenden (minder geluidsoverlast en verbeterede luchtkwaliteit)
 • Betere veiligheid voor de weggebruiker
 • Duurzaamheid

 

Ons ideeën zijn hier te vinden, met de doelstellingen, de voordelen voor de aannemer, voor de omwonenden, voor de weggebruiker, voor gemeentes Amersfoort en Nijkerk en ook voor RWS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van de stichting is onder andere het vinden van constructieve oplossingen voor Knooppunt Hoevelaken. De ideeën worden gepresenteerd aan Rijkswaterstaat en de marktpartijen die willen bieden op de aanbesteding. Volgens de stichting leveren de ideeën een bijdrage aan verlaging van de kosten, voordelen voor de aannemer, minder hinder tijdens de bouw, een verbeterde leefbaarheid voor omwonenden, duurzaamheid en betere veiligheid voor de weggebruiker. Dat meldt de stichting op haar website. De presentatie vindt plaats aan de Markt.

 

Gepubliceerd op 9 september 2014 in:

 • Omroep Nijkerk
 • Nijkerk Nu.nl
 • De Stad Nijkerk.nl
 • Vathorst Nu.nl 

Lees verder

 

Eis voor 5dB reductie langs de A28 (Nijkerk zijde) – 30.12.14 en 12.01.15

Om misverstanden in de toekomst te voorkomen heeft SHB&L zowel RWS en Gemeente Nijkerk op 30 december jl. en weer op 21 januari gevraagd om duidelijk op papier te zetten precies wat is afgesproken over de eis voor geluidsoverlast reductie van circa 5dB langs de A28 (Nijkerk zijde). Tot nu toe hebben wij daarop geen antwoord ontvangen en dat baart ons zorgen.

Lees verder

 

Akkoord over geluidsscherm en tankstation langs A28 Hoevelaken – 6.11.2014

HOEVELAKEN – Er komt een geluidsscherm van 2200 meter langs de A28 tussen Van Tuyllstraat en bedrijventerrein De Flier. Ook wordt een benzinestation geplaatst bij de aansluiting Corlaer. Dat zijn het Rijk en de gemeente overeengekomen.

Over de geluidsschermen wordt al langer gepraat. Onlangs gaf de gemeenteraad aan dat het scherm er echt moest gaan komen, omdat er veel klachten zijn over geluidsoverlast. Er was toen nog wel wat onenigheid over wat voor scherm dat moest worden. Die plooien zijn nu gladgestreken. 

Een mooi resultaat van de samenwerking tussen Rijk en regio binnen dit project.

Lees verder in Omroep Gelderland 

Lees verder in Nijkerknieuws.nl 

Lees verder in Omroep Nijkerk 

Lees verder in RTV Utrecht 

De SHB&L is blij met het geluidscherm langs de A28 – 07.11.2014

De stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is blij met het geluidscherm, dat er nu toch komt langs de A28 tussen de tunnel bij de Van Tuyllstraat en de af slag Nijkerk Zuid/ Vathorst.

Lees verder

 

PRO21 is blij met het besluit om toch een geluidsscherm te realiseren langs de A28 tussen de Van Tuyllstraat en de afslag Corlaer. Zo laat de partij in een persbericht weten.

Lees verder

 

Innovatieve aanbesteding project knooppunt Hoevelaken

Rijkswaterstaat start met de aanbesteding voor het aanpassen van het knooppunt Hoevelaken. Het is een aanbesteding van een bijzonder contract, omdat de marktpartij zowel de planuitwerking als de realisatie van het knooppunt voor haar rekening mag nemen. Daarnaast wordt de opdracht gegeven aan het bedrijf dat komt met de beste oplossing. Dit betekent dat voor het beschikbare budget zoveel mogelijk wensen worden uitgevoerd. Hierin speelt de mening van de omgeving een belangrijke rol. Marktpartijen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.               

Lees verder

 

Stand van zaken Knooppunt Hoevelaken – Kosten van geluidsscherm – 16.07.2014 t/m 15.08.2014

Volgens RWS de prijs voor een sobere uitvoering van een geluiddscherm is niet realistich.

Lees hier het brief van Gemeente Nijkerk aan de Raadsleden

Lees hier het brief (140716) dat de Stichting heeft gestuurd aan de raadsleden

 

De Stichting is uiteraard zeer teleurgesteld over de uitkomst van de berekening van RWS en vindt dat de informatie die daarover is gegeven onvoldoende is. Volgens de stichting “Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar” kan er voor 2 miljoen best een goed scherm bij knooppunt Hoevelaken tussen de Van Tuyllstraat en de Flier (2200 meter)

 

De Stichting wil meer informatie ontvangen van RWS over de echte kosten van het scherm, de inpassing van het saneringsscherm, de verlaagde kosten van verhoogde damwanden, en ook waarom informatie gegeven door RWS in 2012 voor aanleg kosten van een scherm niet correct was of op best misleidend was.

 Een sobere versie (beton met begroeiing) voldoet aan de eisen zoals vermeld in “Dossier ruimtelijk kwaliteit en vormgeving” dat onderdeel is van BOK2 en ook aan de Richtlijnen voor schermen langs wegen opgesteld door CROW samen met RWS in 2012.

 

De Stichting wil weten waarom RWS vindt dat de sobere versie van het scherm niet voldoet aan de kwaliteitseisen en waar deze eisen staan vermeld. Volgens de Stichting voldoet de sobere versie wel aan de kwaliteitseisen.

 

Bovendien de Stichting vindt dat de gezondheid van de bewoners een belangrijker rol moet spelen dan de beeldkwaliteitseisen. Een eventueel noodzakelijke versoepeling van de beeldkwaliteitseisen voor het scherm langs de A-28 aan Nijkerkse zijde is daarmee meer dan gerechtvaardigd.

Ook volgens RWS zijn goedkopere schermen mogelijk en mag de aannemer bij de aanbesteding en uitvoering daarvoor kiezen.

 

Voorstel van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar: 

Eis

De eis iets aanpassen: “Een zo lang mogelijk sober scherm voor 2 miljoen euro dat een reductie geeft van 5 db ( (of een maximale geluidsbelasting op alle woningen van 60dB) langs de A-28 aan de Oostzijde tussen de van Tuyllstraat en bedrijventerrein de Flier, met integratie van de saneringsschermen.

Wens

De wens aanpassen: Een aaneengesloten scherm tussen oprit Hoevelaken en bedrijven terrein de Flier zodat als de “eis scherm” te kort is of er gaten in heeft, de ontbrekende meters worden opgevuld door de “wens scherm"

 

Lees hier de reactie (dd 140813) van RWS op de brief van het College

Lees hier de reactie van de Stichting (dd 140815) naar het  College en Raadsleden op de brief van RWS.

 

Nijkerk wil alsnog een geluidscherm van 2,200 meter lengte zien opgenomen in het programma van eisen voor reconstructie Knooppunt Hoevelaken – 28.07.2014

Dat is op uitdrukkelijke wens van de Gemeenteraad meegedeeld aan Rijkswaterstaat.

De gemeenteraad houdt daarmee vast aan een motie die in de raadsvergadering van 26 juni werd ingediend door de VVD-fractie en de steun kreeg van alle andere fracties. Het college van burgemeester en wethouders gaf daarna te kennen dat het oorspronkelijke gewenste scherm van 4.500 meter niet voor de beschikbare twee miljoen euro is te plaatsen.

 

Wel houdt het college in de brief aan Rijkswaterstaat een slag om de arm. Er wordt van uitgegaan dat, indien voldoende kan worden onderbouwd dat de eisen van de gemeenteraad niet haalbaar blijken, de oorspronkelijke afspraken ten aanzien van het geluidsscherm langs rijksweg A28 overeind blijven. Maar dan gaat het opnieuw om een wens.

Lees hier de brief van het College aan RWS

Lees hier de reactie van SHB&L aan het College

Lees hier de reactie van SHB&L aan RWS

Less hier de persbericht

 

Motie van VVD voor scherm langs oostkant van A28 goedgekeurd – 26.07.2014

De Stichting is zeer verheugd om te melden dat de motie van de VVD  voor een eis voor een aaneengesloten scherm op de oostkant van de A28 tussen de van Tuyllstraat en bedrijventerrein de Flier en de wens voor een geluidsscherm tussen oprit Hoevelaken (A1) en de van Tuylstraat, beide om een geluidsreductie te geven aan woningen van 5dB is unaniem goedgekeurd door de Gemeenteraad van Nijkerk op 26 juni 2014

Lees verder

Geluidsscherm langs A28 beschermt straks Holkerveen en Hoevelaken

Langs de rijksweg A28 tussen de VanTuyllstraat en de afslag Nijkerk-Zuid moet een aaneengesloten geluidsscherm komen. Die wens heeft de gemeenteraad van Nijkerk uitgesproken, nadat de VVD-fractie hiertoe een motie heeft ingediend.   

Lees verder

 

Geluidsbescherming nog niet geregeld. 16.07.2014

Nog steeds is er onvoldoende geld voor een geluidsscherm langs de A28. De Provincie zou meer bij willen dragen, maar dan nog kan er maximaal 1600 in plaaats van 2200meter gebouwd worden.

Nijkerknieuws.nl 16 juli 2014

Lees Verder

 

Volgens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar kan er voor 2 miljoen best een goed scherm bij Knooppunt Hoevelaken tussen de van Tuyllstraat en de Flier (2200meter) – 27.06.2014

 

Lees Verder

Lees hier het brief dat de Stichting heeft aan de raadsleden gestuurd

 

Geluidsscherm langs A28 beschermt straks Holkerveen en Hoevelaken – 27.06.2014

Langs de Rijksweg A28 tussen van Tuyllstraat en de afslag Nijkerk-Zuid moet een aaneengesloten geluidsscherm komen, die wens heeft de gemeenteraad van Nijkerk uitgesproken, nadat de VVD fractie hiertoe een moet heeft ingediend.

Aan de Amersfoortse kant stond al een scherm, maar naast wat kleine saneringsschermen werden aan de Nijkerkse kant geen geluidswerende maatregelen genomen.  Met dit voorstel worden straks Holkerveen en Hoevelaken beschermd van ongewenste geluidsoverlast. De provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk hadden beide al € 1 miljoen toegezegd. De in totaal € 2 miljoen euro wordt aangewend om een geluidsscherm te realiseren van 2200 meter lengte en 2,5 meter hoogte.  Nijkerknieuws.nl 27 juni 2014 

Lees verder

 

Meer vragen over knooppunt Hoevelaken 11.06.2014

 Geen extra geluidsbescherming Hoevelaken

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat een ook een korter geluidsscherm bij Hoevelaken te duur wordt voor de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland. Beide overheden hebben daar 2 miljoen euro voor beschikbaar gesteld, maar de totale kosten bedragen circa 6,3 miljoen euro. Rijkswaterstaat wil niet meebetalen aan het scherm omdat het om bovenwettelijke eisen gaat. 


door Henk Brinkman

Dit schrijft het college van Nijkerk in antwoord op vragen die waren gesteld door Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de Nijkerkse gemeenteraad. 
Van der Woerd had vragen gesteld naar aanleiding van berichten dat de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht bij de aanbesteding van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken extra geluidsbeschermende maatregelen als eis hebben bedongen en dat Rijkswaterstaat daaraan zou meebetalen. Van der Woerd had begrepen dat door deze eisen van Amersfoort en Utrecht extra geluidsbescherming van Hoevelaken en Holkerveen goedkoper zou kunnen uitvallen.

DestadNijkerk.nl 11.06.2014

Lees verder

 

Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de Nijkerkse gemeenteraad heeft vragen gesteld over knooppunt Hoevelaken. Nog steeds is er onvrede over de geluidsbescherming en pleit men voor meer maatregelen. 20.05.2014

Van der Woerd baseert zijn vragen op informatie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Volgens de stichting zijn door de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort extra eisen voor geluidsreductie gefinancierd en aan het eisenpakket in de bestuursovereenkomst (BOK-2) zijn deze eisen eveneens toegevoegd. Volgens de Stichting verlagen de extra maatregelen vanuit Utrecht/Amersfoort mogelijk ook de kosten voor de noodzakelijke maatregelen aan Nijkerkse zijde. 

 20 mei 2014

Lees verder

 

Opnieuw wordt druk uitgeoefend op het Nijkerkse gemeentebestuur om meer geluidsbeschermende maatregelen te bepleiten op het knooppunt Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad heeft vragen gesteld. De Stad Nijkerk.nl

Lees verder

 

VVD Stelt vragen over geluidsreductie 16.05.2014

De heer Van der Woerd (VVD) heeft schriftelijke vragen gesteld aan raads-, commissie en collegeleden over de reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken.

Uit informatie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar blijkt dat door de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort extra eisen voor geluidsreductie (reductie tot 60dB of minder) zijn gefinancierd en aan het eisenpakket in de bestuursovereenkomst (BOK-2) zijn toegevoegd. De Stichting roept de gemeente Nijkerk en de Provincie Gelderland op om het goede voorbeeld te volgen en alsnog de geluidsreductie van minstens 5 dB aan Nijkerkse zijde van de A-28 als eis opgenomen te krijgen. Volgens de Stichting verlagen de extra maatregelen vanuit Utrecht/Amersfoort mogelijk ook de kosten voor de noodzakelijke maatregelen aan Nijkerkse zijde. Nijkerkniuews.nl 

Lees verder

 

Coalitie akkord 2014 Gemeente Nijkerk 28.04.2014

12. Bij de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken een actieve lobby voeren om de leefbaarheid van Nijkerk daar waar mogelijk te verbeteren. Uitgangspunt is een uiteindelijke geluidsreductie van minimaal 5 Db. Als uit de aanbesteding van knooppunt Hoevelaken blijkt dat de Nijkerkse wens voor een geluidswerende voorziening niet gehonoreerd wordt, zullen we direct overleggen met de provincie Gelderland. We willen dan namelijk dat de provinciale bijdrage van 1 miljoen euro voor Nijkerk behouden blijft, zodat we geluidswerende maatregelen kunnen treffen. 

 Lees verder

 

Hoevelaken: Verdomhoekje van Gelderland of Poort naar de Veluwe? – 23.04.2014  

Tot onze verbazing zien wij in de berichtgeving, ondermeer in de Raad Informatie Brief van de gemeente Nijkerk van 11 april 2014, dat er kennelijk nog aanpassingen gemaakt kunnen worden op de inhoud van de Bestuur Overeenkomst 2 (BOK2) van het Project Knooppunt Hoevelaken. Daarin zijn alle afspraken tussen de betrokken gemeentes,provincies en het rijk ten aanzien van eisen en wensen voor de uitvoering van dit project vastgelegd.

Gelijke monniken, gelijke kappen!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar dringt er daarom bij de gemeente Nijkerk op aan om samen met Gelderland en RWS te gaan onderhandelen om ook de wens van Nijkerk voor een bescherming van haar inwoners langs de A28 door het terugdringen van de geluidoverlast met een minimum van 5 dB om te buigen tot aankoop, zodat ook daarover naar de toekomst toe geen onzekerheid blijft bestaan. Daarvoor is tot uiterlijk 17 juli 2014 de tijd zo hebben wij van RWS begrepen. Het is dus kort dag! 

Lees verder

Lees verder Hoevelaker.nl 23.04.2014

 

Hoevelaken in verdomhoekje.

Lees verder. DeStadNijkerk.nl 23.04.2014

 

Kritiek op Nijkerkse aanpak.

NIJKERK/HOEVELAKEN – De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) heeft forse kritiek op het gemeentebestuur van Nijkerk. De Stichting roept het gemeentebestuur op nogmaals met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat te onderhandelen over geluidsbeschermende maatregelen bij het knooppunt Hoevelaken.

Woordvoerder van de stichting, Rob Wesselingh, verbaasde zich vorige week al over de berichtgeving in deze krant over de aanbesteding van de werkzaamheden voor het knooppunt. Het gemeentebestuur had daarover een raadsinfomatiebrief naar de gemeenteraad gezonden, maar had de stichting daarvan geen afschrift gestuurd. Wesselingh herinnerde daarbij aan afspraken die zijn gemaakt om de stichting te informeren over belangrijke ontwikkelingen. Ook hekelde hij het grote verschil in benadering tussen Amersfoort en Utrecht enerzijds en Nijkerk en Gelderland anderzijds. DeStadNjikerk.nl

Lees verder

 

Aanpassingen knooppunt toch mogelijk?

De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar meent uit brieven te kunnen opmaken, dat nog niet alles dicht gemetseld is in de
knooppunt Hoevelakenplannen.

Lees verder Nijkerknieuws.nl 27.04.2014

 

Stichting schrijft brieven aan Wethouder Horst – 22.04.2014

 

 

Uitnodiging voor het indienen van ideeën voor project knooppunt Hoevelaken – 10.04.2014

RWS nodigt u uit om ideeën voor oplossingen voor het project knooppunt Hoevelaken bij ons aan te melden. De ideeën kunt u op 10 september presenteren aan de (potentiële) marktpartijen die het project gaan uitvoeren.

Lees verder

 Alle informatie over planstudie Hoevelaken 8 mei 2014

 

A1 tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken naar 3 stroken

Het college laat de raad weten, dat de snelweg tussen Bunschoten en knooppunt Hoevelaken verbreed wordt, want die snelweg staat in “file top 50” en daar moet wat aan gedaan worden.

De derde rijstrook gaat in 2016 open, ruim voor de opknapbeurt van knooppunt Hoevelaken in 2019. Het viaduct over de spoorlijn Amersfoort-Zwolle moet dan ook aangepakt worden, maar daarmee wordt “voorgesorteerd ”op de reconstructie van het knooppunt.

Lees verder 

RWS Nieuws brief over verbreding A1

Voorstel om Knp Hoevelaken in Crisis en herstelwet op te nemen. 11.02.2014

GEEN ALTERNATIEVEN VOOR KNOOPPUNT HOEVELAKEN

Het opknappen van knooppunt Hoevelaken valt onder de Crisis- en herstelwet. Dat is vanaf het begin al zo, volgens B&W. Dat er geen alternatieven beschreven hoeven worden, is wel nieuw.

 

Dat schrijft het college in antwoord op vragen van PRO 21. Normaal gesproken, moeten voor een project als het knooppunt Hoevelaken meerdere varianten uitgewerkt worden. Dat hoeft nu niet meer, omdat dat kosten en tijd bespaart. Rijkswaterstaat heeft die wijziging niet aan het college laten weten en dat vindt men in Nijkerk iet erg “chique”. Verder maakt het allemaal niet veel uit voor de ontwikkeling van het knooppunt..

Weer onduidelijkheid over knooppunt Hoevelaken

Gepubliceerd: 15 jan 2014 Nijkerk nieuws

 

Progressief21 stelt kritische vragen over knooppunt Hoevelaken 23.01.2014

De ontwikkelingen m.b.t. de reconstructie van knooppunt Hoevelaken en de toeleidende wegen zijn niet altijd even goed te volgen en onverwacht dienen zich soms nieuwe ontwikkelingen aan. Zo is onlangs bekend geworden dat de minister van I&M het voornemen heeft deze reconstructie onder de crisis- en herstelwet te plaatsen.

Lees verder

 

 

Minister Melanie Schultz van Haegen wil de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken onder regie brengen van de Crisis- en herstelwet. Dat heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen beslissingen die door de minister worden genomen.  

De Stad Nijkerk 23 jan 2013

Lees verder

 

 

De reconstructie van knooppunt Hoevelaken valt straks onder crisis- en herstelwet – 14.01.2014  

Lees hier:

Brief van de Stichting aan de Commissie I & M Tweede Kamer

Email aan RWS

Zienswijze ingediend door SHB&L

Persbericht van PRO21

Stichting voorstel voor verbetering verkeersdoorstroming Knooppunt Hoevelaken – 14.01.2014

De SHB&L heeft voorstellen aan de Ministerie I&M om de verkeersdoorstroming te verbeteren ingediend.

Lees:

De brief van de SHB&L

Het antwoord van de Ministerie

Het antwoord van de SHB&L

Markt krijgt ruim baan bij Hoevelaken – 10.01.2014

De markt krijgt alle ruimte voor innovatieve oplossingen bij knooppunt Hoevelaken. Het versoberde rijksbudget van 676 miljoen euro en het basisontwerp vormen het uitgangspunt bij de aanbesteding die inzet op een zo breed mogelijk pakket. Wie het best inspeelt op de wensen, krijgt de opdracht, beloofde minister Schultz vorig jaar bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst. De afwikkeling van het verkeer in de driehoek A27/A1/A28 in combinatie met het onderliggende wegennet is een steeds groter probleem. Betere doorstroming zal effect hebben op maar liefst zes knooppunten uit de top 50 van files. Het wensenpakket is gebaseerd op een combinatie van het alternatief verbreden aangevuld met elementen uit het alternatief sorteren.
Verbreden gaat uit van meer rijstroken, terwijl (voor)sorteren inspeelt op het splitsen van de verkeersstromen voor doorgaand en lokaal verkeer. Cobouw 10 januari 2014

Lees verder

 

Leven langs een snelweg

De voormalige Ministerie van Volkshuizvesting, Ruimtelijke Ordeningen, en Milieubeheer heeft gezegd  ‘Autos, vliegtuigen, schepen, bulldozers en landbouwwerktuigen stoten grote hoeveelheden CO2, fijn stof en stikstofoxiden uit. Deze uitstoot draagt bij aan de klimaatverandering en is slecht voor de gezondheid. Het maakt het wonen in de buurt van een drukke snelweg ongeveer even ongezond als het meeroken van 17 sigaretten per dag. Jaarlijks sterven mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen. Ook geluid is een belangrijke bron van gezondheidsschade bij mensen die vlak langs wegen of spoorwegen wonen. Het kabinet komt met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de emissies terug te dringen. Bijvoorbeeld door roetfilters en schoner vrachtverkeer te stimuleren.

 

Volgens de Ministerie van Infrastructuur en Milieu de bewezen effecten van geluid op gezondheid zijn:

>  42 dB  –    Ernstige slaapverstoring >  50 dB  –  Leerverstoring >  50 dB  –   Verhoging bloeddruk 

>  60 dB  –   Hartinfarct 

 

Een recent Swede’s onderzoek heeft aangetoond dat:

“Road traffic is the most important source of community noise. We found that exposure above 60 decibels was associated with high blood pressure among the relatively young and middle-aged, an important risk factor for cardiovascular diseases such as heart attack and stroke.”

 

Als u wilt dat de leefkwaliteit in Hoevelaken niet verslechtert en als u de doelstellingen van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) onderschrijft voor behoud van Bereikbaarheid en Leefbaarheid van Hoevelaken dan kunt u zich aanmelden als lid door  gebruik te maken van de Contact knop. U ontvangt dan automatisch ook de periodieke e-mail nieuwsbrief van de stichting.

 

Lees meer over milieuzaken en Effect van geluid en luchtverontreiniging op gezondheid hier

Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen

“Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek……

 

Allen moeten kunnen méédelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid…..

 

“De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht.” ‘Duurzaamheid’ wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.” Lees hier het kersttoespraak Koningin Beatrix 2011

 

Jaap van Duijn van de Telegraaf vraagt “Kan de besluitvorming in dit kabinet deze toets doorstaan? ….Natuur is in de opvatting van dit kabinet alleen nuttig als het economische doelen dient. Economische nut is dus een randvoorwaarde voor natuurbeelid, in plaats van dat behoud van natuurwaarden de randvoorwaarde voor economisch beleid moet vormen, zoals ons vorstin betoogd.”  Jaap van Duijn in de Telegraaf van 31 december 2011.

 

Terug naar boven