NIEUWS 2016

 

Resultaat van de enquête – Zonnepanelenveld bij de ingang van Hoevelaken is NIET acceptabel 14 November 2016
De Stichting wil op de eerste plaats iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het enquête over zonnepanelen bij de ingang van Hoevelaken.
 • Hoevelaken wil het fraaie uitzicht op weiland en Het Hoevelakense Bos behouden

Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

De deelname aan de enquête was zeer groot. Ongeveer 15% van de bevolking van Hoevelaken (boven14 jaar) deed mee in een periode van ongeveer 1 week! – Dat is geweldig!

 • De uitslag van de enquête is dus veel meer representatief dan de uitslag van de Amersfoortse enquête, waar de deelname bestond uit vaste panelleden die uiteindelijk minder dan 2% van de bevolking vertegenwoordigen. Bovendien heeft slechts grofweg de helft van dit panel op het onderzoek gereageerd.
 • Meer dan 95 % van 1111 respondenten is duidelijk tegen het voornemen van Amersfoort voor het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie omdat het zonnepanelenveld ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse en afbreuk zal doen de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos en aan de fraaie entree van Hoevelaken.
 • 95% van de respondenten wil actie van de gemeenteraad en het college van Nijkerk tegen het Amersfoortse voornemen.
 • 88% van de respondenten is wel voor duurzame energie, men wijst dus alleen af dat dit op de locatie Nijkerkerstraat plaatsvindt.
 • Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting of nadere informatie te geven op de inhoudelijke enquête vragen, soms verbazing uitdrukkend, maar soms ook verontwaardiging over het Amersfoortse voornemen. Deze toelichtingen en opmerkingen vindt u in het rapport zelf.
 • Uit vele toelichtingen van de respondenten blijkt dat men sterk emotioneel betrokken is bij de beantwoording van de vragen, zo ongewenst wordt de plaatsing van de zonnepanelen op deze plek gevonden.
 • Een (niet onbeduidend) aantal respondenten vindt dat Amersfoort in het verleden en bij andere kwesties onvoldoende met de belangen en de leefbaarheid van Nijkerk/ Hoevelaken rekening heeft gehouden en zich ook niet houdt aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt.
 • Er zijn 51 respondenten uit Amersfoort waarvan 89% aangeeft dat een zonnepanelen veld bij de ingang van Hoevelaken NIET acceptabel is.

Met dit resultaat hebben wij aangedrongen bij Gemeente Amersfoort:

 • het voorstel om zonnepanelen te plaatsen op dit gebied bij de entree van Hoevelaken terug te trekken,
 • de mening, belangen en de gevoelens van uw buurgemeente te respecteren,
 • de afspraken, die in het verleden gemaakt zijn en ook de nieuwe zeer recente afspraken over de groene buffer zone tussen Amersfoort en Nijkerk, aan de rand van het Hoevelakense Bos na te komen
 • er voor te zorgen dat de weilanden tussen de Nijkerkerstraat, Westerdorpstraat en het Hoevelakense Bos, ten allen tijde als “groene bufferzone ” zullen blijven of worden beschouwd en zodanig worden aangeduid in het bestemmingsplan van dit gebied.

 

Het volledig rapport over de resultaten, samen met alle de reacties die wij hebben ontvangen, kunt u hier lezen

 

De oorspronkelijke enquête formulier is hier te zien.

Lees hier de november 2016 nieuwsbrief van SHB&L over de dreigende plaatsing van zonnepanelen bij de dorpsingang van Hoevelaken Lees hier de december nieuwsflits over de bespreking over zonnepanelen bij de dorpsingang in de raad van Gemeente Nijkerk en de Ronde van Gemeente Amersfoort

Bespreking Energielandschappen in “de Ronde” bij Gemeente Amersfoort – 29 november 2016

Op 29 november is in de raad van Amersfoort verder gesproken over de voorstellen van het College van Amersfoort voor plaatsing van Windturbines en Zonnepanelen velden binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort, waaronder het zonnepanelen veld langs de Nijkerkerstraat op de grens van Hoevelaken/Nijkerk. Jan Lobeek heeft namens onze Stichting nogmaals onze bezwaren tegen deze plaatsing uitgesproken en dat onderbouwd met de grote response op onze enquête waarop maar liefst 1.111 reacties zijn binnengekomen, waarvan > 95% zich heeft uitgesproken tegen plaatsing, terwijl > 88% van de respondenten wel positief zijn over milieuvriendelijke energieopwekking. Ook Boudewijn van de Woerd fractievoorzitter VVD in de Raad van Nijkerk, heeft in deze bijeenkomst het bezwaar van de Raad van Nijkerk verder toegelicht en zich uitgesproken voor constructief overleg tussen de gemeentes om tot goede afspraken te komen voor gezamenlijke inspanningen op het gebied van milieu en energievraagstukken. Aangezien er ook door andere partijen in Amersfoort bezwaren zijn ingebracht tegen voorstellen voor windturbines op diverse locaties in Amersfoort en er onvoldoende draagvlak bleek voor een beslissing, is door de Raad van Amersfoort aan het College gevraagd om het huidige voorstel ten aanzien van Energielandschappen in Amersfoort, waaronder dus het zonnepanelen veld bij Hoevelaken, weer in beraad te nemen en met nieuwe voorstellen te komen. Positief was dat alle partijen, behalve Groen Links, zich duidelijk uitgesproken hebben om een gezamenlijke visie met Gemeente Nijkerk over de grensgebieden tussen de 2 gemeentes te willen ontwikkelen en dat er draagvlak moet zijn van de omwonenden. Maar helaas nog geen definitief neen tegen de voorgestelde locatie bij de dorpsingang van Hoevelaken. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten om te voorkomen dat daar zonnepanelen komen! Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Inspraak van Boudewijn van der Woerd, VVD, namens de Gemeenteraad Nijkerk

Inspraak J. Lobeek namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Brief van het College Nijkerk aan het College Amersfoort

In Amersfoort ook veel bezwaren tegen komst zonnepanelen – Nijkerk.Nieuws.nl

Nijkerk wil recreatieve groene zone – 26 november 2016

26-11-2016, 07:58 | Van de redactie NIJKERK Er moet een groene recreatieve zone komen tussen het Hoevelakense Bos en de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst-Noord. Om de gesprekken hierover met de gemeente Amersfoort kracht bij te zetten werd, op initiatief van de VVD, door de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin de noodzaak van deze zone wordt onderstreept. De motie volgt op een eerdere brief van de Nijkerkse gemeenteraad aan Amersfoort waarin deze gemeente wordt opgeroepen af te zien van de aanleg van een energielandschap aan de entree van Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd (VVD): ,,Door de toenemende verstedelijking van Amersfoort en Nijkerk is er een toenemende noodzaak voor het ontzien en waar mogelijk versterken van belangrijke natuurgebieden als de Arkemheense polder en het Hoevelakense Bos.”

Lees verder – DeStadNijkerk.nl

Nijkerks nee tegen Amersfoorts zonnepark – 23 november 2016

De door de gemeente Amersfoort gekozen mogelijke locatie voor een energielandschap moet worden geschrapt. Dat eist de gemeenteraad van Nijkerk in een brief aan de Amersfoortse raad. De aanleg is onder meer in strijd met gemaakte afspraken. De vijf fractievoorzitters in de Nijkerkse raad stellen begrip te hebben voor het gegeven dat Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Maar bij het zoeken naar een geschikte locatie is deze gemeente, zo vinden de vijf, wel aan belangrijke aspecten voorbijgegaan. Bij de grenscorrectie met Amersfoort – waarbij een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort – is nadrukkelijk afgesproken dat de agrarische bestemming van dit gebied blijft gehandhaafd. Dit om de open landschappelijke dorpsentree van Hoevelaken en het vrije uitzicht op het Hoevelakense Bos in stand te houden. De aanleg van een zonnepark of ook maar ieder andere bebouwing past niet binnen deze afspraak.

Lees Verder – De Stad Amersfoort.nl

Brandbrief Nijkerkse raad om plannen bij Hoevelakense Bos – 18 november 2016

De voltallige raad van de gemeente Nijkerk vraagt de gemeenteraad van Amersfoort om de plannen voor een energielandschap nabij het Hoevelakense Bos te schrappen. Daartoe heeft de Nijkerkse raad vrijdag een brandbrief verstuurd naar het Amersfoortse gemeentehuis. Een gebied van 10 tot 15 hectare tussen de Nijkerkesestraat en het Hoevelakense Bos wordt door Amersfoort als mogelijke locatie voor een energielandschap beschouwd. Mogelijk zou daar een zonnepark moeten verschijnen, dit zeer tegen de zin van Nijkerkse raad. Volgens Nijkerk is er bij de grenscorrectie, waarbij een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort, uitdrukkelijke besproken dat de agrarische bestemming intact zou blijven. Een zonnepark past daar niet in,menen de Nijkerkse fracties.

Lees verder: De Stad Nijkerk.nl

Lees hier de brandbrief van de Nijkerkse raad aan de gemeenteraad van Amersfoort

Veel bezwaar tegen zonnepanelen dorpsingang – 14 november 2016

Uit de enquête gehouden door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar onder inwoners van Hoevelaken over het voornemen van de Gemeente Amersfoort om een zonnepanelen veld bij de dorpsingang van Hoevelaken te plaatsen, blijkt dat meer dan 95% van de inwoners daar bezwaren tegen hebben. De enquête heeft bijna 1.100 reacties opgeleverd, ondanks de beperkte circulatie onder Vrienden van de Stichting en verspreiding via Facebook. Dat is maar liefst ruim 15% van de Hoevelaken bevolking van 15 jaar en ouder. Het is beslist niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonenergie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Lees verder: DeStadNijkerk.nl

Geen zonnepanelen bij ingang Hoevelaken – 14 november 2016

1100 mensen vulden de enquête van de de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Dat is 15% van de Hoevelakense bevolking. 95% is tegen de komst van zonnepanelen bij de ingang van Hoevelaken. Wel zonne-energie, maar niet op die plaats Het is niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonne-energie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Lees verder NijkerkNieuws.nl

Met een vriend als Amersfoort, geen vijand meer nodig
Zonnepanelen en volkstuinen van tafel’ – 12 november 2016

De aanleg van een park met zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense Bos en de komst van een volkstuinencomplex in de omgeving van de Achterhoekerweg moeten door de gemeente Amersfoort van tafel worden gehaald. De Nijkerkse wethouder Wim van Veelen moet zijn Amersfoortse collega’s duidelijk maken dat de aanleg van beide zaken niet wordt geduld door de Nijkerkse gemeenteraad. Dat vindt de gemeenteraad van Nijkerk.

Lees verder – DeStadAmersfoort.nl

Lees verder – DeStadNijkerk.nl’

VVD – Geen zonnepanelen bij het Hoevelakense Bos – 11 november 2016

De VVD heeft in de gemeenteraad opgeroepen om het plan van de gemeente Amersfoort voor een veld met tien hectare zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense bos onmiddellijk van tafel te vegen. De gemeenteraad stuurt een brief naar Amersfoort, waarbij wordt gevraagd af te zien van dit voorstel. Politiek Amersfoort is voor De plannen voor de aanleg van een zogeheten zonnepark zouden oorspronkelijk worden behandeld in de gemeenteraad van Amersfoort op 22 november, maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is het inmiddels voorlopig van de agenda afgehaald. Uit een voorbespreking blijkt echter wel dat de meeste politieke fracties in de gemeenteraad van Amersfoort het plan steunen, met uitzondering van de VVD. De fractie van D66 in Amersfoort is zelfs van plan om met een voorstel te komen tot een versnelling van de aanleg van een zonnepark. Afgepakt grondgebied misbruikt Het bewuste gebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken, maar is bij de grenscorrectie in 1998 tussen Hoevelaken en Amersfoort Amersfoorts grondgebied geworden. ‘Ik doe een klemmend verzoek deze locatie buiten beeld plaatsen. Zo moet de boodschap luiden in een brief van de gemeente Nijkerk richting de gemeenteraad van Amersfoort,’aldus fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd van de VVD Nijkerk-Hoevelaken.

Lees verder – NijkerkNieuws.nl

PERSBERICHT – Enquête zonnepanelen-veld bij dorpsingang Hoevelaken
Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

De Stichting wil via een enquête polsen wat de mening is van inwoners van Hoevelaken en omgeving om, met deze inbreng, de politiek te bewegen zorg te dragen dat de fraaie dorpsentree van Hoevelaken wordt behouden.

 

Lees hier het persbericht

Lees hier het persbericht in “De Stad Amersfoort.nl”

Lees hier het persbericht in “NijkerkNieuws.nl”

 

 

 

Bescherm de prachtige dorpsentree van Hoevelaken – Persbericht in Stad Nijkerk en NijkerkNieuws 9 oktober 2016

 

"Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en Nijkerkerstraat

Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en Nijkerkerstraat

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar komt tegen deze plannen in het geweer omdat dit de fraaie landelijke entree van het dorp met het Hoevelakense Bos op de achtergrond teniet zal doen, en dat wil de Stichting met alle macht zien te voorkomen. Honderden bewoners en ook bezoekers genieten dagelijks van dit prachtige beeld als ze het dorp inrijden! Reden voor het onderzoek is het realiseren van de doelstelling van de gemeente Amersfoort voor grootschalige milieuvriendelijke energieopwekking om daarmee in het jaar 2030 een energie neutrale stad te worden, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Het betreffende weidegebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken maar is bij de gemeentelijke herindeling in 2000 overgegaan naar Amersfoort. De Stichting heeft bij de gemeente Amersfoort bezwaar aangetekend tegen de plannen en heeft ook de gemeente Nijkerk verzocht om zich ook in te zetten voor het behoud van dit fraaie dorpsentree.

Lees hier het persbericht in Stad Nijkerk

Lees hier het persbericht in NijkerkNieuws.nl

SHB&L spreekt in tijdens de rondetafeldiscussie op 25 oktober 2016 over zonnenpanelen bij de voordeur van Hoevelaken
 • De stichting is voor duurzame energie! Mits gerealiseerd met instemming van omwonenden.
 • Wij zijn sterk tegen het voorstel om een zonnepanelen weide te plaatsen aan de Nijkerkerstraat/Amersfoortsestraat-Westerdorpstraat
 • Ons bezwaar is dat de plaatsing van zonnepanelen op deze plek zal sterk afbreuk doen aan de fraaie entree van Hoevelaken . Det aanblik op het Hoevelakense Bos wordt bedorven en de landschappelijk waarde van de aangrenzende weiland wordt vernietigd. Dat zal de kwaliteit van de leefomgeving sterk negatief beïnvloeden.
 • De gekozen plek ligt aan de periferie van Amersfoort maar aan de entree van Hoevelaken. Ons verzoek : Amersfoort leg uw lokatieprobleem en landschapsaantasting niet op de stoep van de buurman, vrijwel iedere Hoevelakener en bezoeker moet hier iedere dag langs!
 • In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de studie en wat de opdracht was van de Raad aan de studiecie zijn Hoevelakense omwonenden niet geraadpleegd/ gepolst tijdens het onderzoek. Het bevolkingspanel bestond uitsluitend uit Amersfoorters.

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek energielandschappen van Gemeente Amersfoort – rondetafeldiscussie 4 oktober 2016

De agenda en de informatie over de haalbaarheidonderzoek energielandschappen van Gemeente Amersfoort kunt us vinden via de volgende link: http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3373#

 

SHB&L stuurt brief aan gemeente Amersfoort over bezwaar tegen zonnepanelen en windturbines in de nabijheid van Hoevelaken – 2 oktober 2010

Lees hier de brief

Persbericht – Sterke bundeling krachten tegen windturbines en zonneweiden plannen van Amersfoort

De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland bundelen hun krachten tegen de komst van windturbines en Zonneweiden in Eemland (Eemvallei)

Lees hier het persbericht

Lees hier het brief van De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland aan Gemeente Amersfoort

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28 20 september 2016

Lees hier de notulen van de vergadering

Presentatie aan de klankbordgroep op 20 september 2016

“Uitwerking voorkeursalternatief’ aangeboden door RWS en Combinatie A1/A28 – 20 september 2016
Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Combinatie A1|28, de partij die het project uitvoert, presenteerde in de zomer van 2015 het aanbiedingsontwerp, heeft inmiddels dit ontwerp verder uitgewerkt in een zogeheten ‘uitwerking voorkeursalternatief’. Hierin leest u in grote lijnen hoe het huidige ontwerp er uit ziet en hoe het tot stand is gekomen. De eerste contouren van het ontwerptracébesluit worden toegelicht. Daarnaast leest u op hoofdlijnen op basis van welke informatie de milieueffectonderzoeken starten. Voordat RWS kan starten met de aanleg van het nieuwe knooppunt en de wegen ernaar toe moet er nog een aantal zaken gebeuren. Het uitgewerkte voorkeursalternatief is de basis voor het toekomstige (ontwerp)tracébesluit ((O)TB). Dit besluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. Bij het opstellen van een (O)TB en het maken van een ontwerp worden verkeersmodellen gebruikt. Jaarlijks worden deze verkeersmodellen geactualiseerd. Ook dit jaar is dat op 1 april gebeurd. Hierbij gaan we uit van groeiscenario’s die onderscheid maken in een laag groeiscenario (hiermee wordt de nut en noodzaak aan van het project) en een hoog groeiscenario (hiermee bepalen we welke maatregelen moeten getroffen worden om de omgeving te beschermen tegen de effecten van het verkeer). Kort gezegd laten de nieuwe verkeerscijfers zien dat er in 2030, naar verwachting, sprake is van relatief meer verkeer in het lage groeiscenario en relatief minder verkeer in het hoge groeiscenario. Deze twee scenario’s liggen nu dus dichter bij elkaar. Dit betekent dat het toepassen van de nieuwe verkeerscijfers extra werk met zich meebrengt (onder andere om de milieueffecten opnieuw te bepalen). Daardoor is de planning nu dat het OTB in 2018 verschijnt. Het TB wordt in 2019 verwacht en de weg wordt tussen 2023 en 2025 opengesteld. Dit is een jaar later dan eerder is gecommuniceerd.

Lees verder

Serieuze studie naar ‘zonnewal’ langs de snelweg bij Vathorst – 6 maart 2016

Amersfoort laat onderzoek doen naar een geluidsscherm met zonnepanelen langs de senlweg A1 bij Vathorst. De “zonnewal” van enkele kilometers moet bedrijven langs de snelweg van schone stroom voorzien.

De studie die deze week is gestart naar de haalbaarheid van het project is bloedserieus, verzekert verkeerswethouder Hans Buijtelaar (VVD). Amersfoort zou er een ‘duurzaam statement van jewelste’ mee maken, zegt hij. Het noordelijk talud van de A1 bij Vathorst – waar de zon vanuit het zuiden pal op staat – is toegevoegd aan vijf plekken in het buitengebied, die mogelijk geschikt zijn voor een zonne-energieveld. AD.nl 6 maart 2016

Lees meer

 

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28 16 februari 2016

Hier is de presentatie van RWS en de Combinatie A1/28

Hier zijn de notula van de vergadering

SHB&L stuurt reactie op de antwoord van RWS Combinatie A1/28 op onze reactie op het ontwerp knooppunt Hoevelaken – december 2015 en de reactie van RWS 18 februari 2016

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft gereageren op het antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op onze ingediende reactie op het ontwerp van Knooppunt Hoevelaken (RWS/SHB&L dd. 20 november 2015, Kenmerk RWS 2882720 3.6.) Hier vindt u onze opmerkingen over:

Reactie van RWS: Reactie op de onzekere geluidsreductie langs de verbinding Utrecht-Amsterdam

Reactie op A1 Hoevelaken afrit uit richtingen Amsterdam en Utrecht

Het wens scherm is gesitueerd tussen de Van Tuijlstraat en de afrit Hoevelaken noordzijde, en heeft een hoogte van 3meter. Voor deze – in het aanbiedingsontwerp ingevulde ‐ wens zijn vanuit de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland geen financiële bijdragen voorzien. Er vinden momenteel nadere gesprekken met de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland plaats over de precieze invulling van de geluidschermen, mede naar aanleiding van de reaces van de omgeving op het aanbiedingsontwerp”.

 

Lees hier het volledig antwoord van RWS en Combinatie A1/28

Resultaat van de enquête – Zonnepanelenveld bij de ingang van Hoevelaken is NIET acceptabel 14 November 2016
De Stichting wil op de eerste plaats iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het enquête over zonnepanelen bij de ingang van Hoevelaken.
 • Hoevelaken wil het fraaie uitzicht op weiland en Het Hoevelakense Bos behouden

Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

De deelname aan de enquête was zeer groot. Ongeveer 15% van de bevolking van Hoevelaken (boven14 jaar) deed mee in een periode van ongeveer 1 week! – Dat is geweldig!

 • De uitslag van de enquête is dus veel meer representatief dan de uitslag van de Amersfoortse enquête, waar de deelname bestond uit vaste panelleden die uiteindelijk minder dan 2% van de bevolking vertegenwoordigen. Bovendien heeft slechts grofweg de helft van dit panel op het onderzoek gereageerd.
 • Meer dan 95 % van 1111 respondenten is duidelijk tegen het voornemen van Amersfoort voor het plaatsen van zonnepanelen op deze locatie omdat het zonnepanelenveld ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse en afbreuk zal doen de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos en aan de fraaie entree van Hoevelaken.
 • 95% van de respondenten wil actie van de gemeenteraad en het college van Nijkerk tegen het Amersfoortse voornemen.
 • 88% van de respondenten is wel voor duurzame energie, men wijst dus alleen af dat dit op de locatie Nijkerkerstraat plaatsvindt.
 • Er is ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een toelichting of nadere informatie te geven op de inhoudelijke enquête vragen, soms verbazing uitdrukkend, maar soms ook verontwaardiging over het Amersfoortse voornemen. Deze toelichtingen en opmerkingen vindt u in het rapport zelf.
 • Uit vele toelichtingen van de respondenten blijkt dat men sterk emotioneel betrokken is bij de beantwoording van de vragen, zo ongewenst wordt de plaatsing van de zonnepanelen op deze plek gevonden.
 • Een (niet onbeduidend) aantal respondenten vindt dat Amersfoort in het verleden en bij andere kwesties onvoldoende met de belangen en de leefbaarheid van Nijkerk/ Hoevelaken rekening heeft gehouden en zich ook niet houdt aan afspraken die in het verleden zijn gemaakt.
 • Er zijn 51 respondenten uit Amersfoort waarvan 89% aangeeft dat een zonnepanelen veld bij de ingang van Hoevelaken NIET acceptabel is.

Met dit resultaat hebben wij aangedrongen bij Gemeente Amersfoort:

 • het voorstel om zonnepanelen te plaatsen op dit gebied bij de entree van Hoevelaken terug te trekken,
 • de mening, belangen en de gevoelens van uw buurgemeente te respecteren,
 • de afspraken, die in het verleden gemaakt zijn en ook de nieuwe zeer recente afspraken over de groene buffer zone tussen Amersfoort en Nijkerk, aan de rand van het Hoevelakense Bos na te komen
 • er voor te zorgen dat de weilanden tussen de Nijkerkerstraat, Westerdorpstraat en het Hoevelakense Bos, ten allen tijde als “groene bufferzone ” zullen blijven of worden beschouwd en zodanig worden aangeduid in het bestemmingsplan van dit gebied.

 

Het volledig rapport over de resultaten, samen met alle de reacties die wij hebben ontvangen, kunt u hier lezen

 

De oorspronkelijke enquête formulier is hier te zien.

Lees hier de november 2016 nieuwsbrief van SHB&L over de dreigende plaatsing van zonnepanelen bij de dorpsingang van Hoevelaken Lees hier de december nieuwsflits over de bespreking over zonnepanelen bij de dorpsingang in de raad van Gemeente Nijkerk en de Ronde van Gemeente Amersfoort

Bespreking Energielandschappen in “de Ronde” bij Gemeente Amersfoort – 29 november 2016

Op 29 november is in de raad van Amersfoort verder gesproken over de voorstellen van het College van Amersfoort voor plaatsing van Windturbines en Zonnepanelen velden binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort, waaronder het zonnepanelen veld langs de Nijkerkerstraat op de grens van Hoevelaken/Nijkerk. Jan Lobeek heeft namens onze Stichting nogmaals onze bezwaren tegen deze plaatsing uitgesproken en dat onderbouwd met de grote response op onze enquête waarop maar liefst 1.111 reacties zijn binnengekomen, waarvan > 95% zich heeft uitgesproken tegen plaatsing, terwijl > 88% van de respondenten wel positief zijn over milieuvriendelijke energieopwekking. Ook Boudewijn van de Woerd fractievoorzitter VVD in de Raad van Nijkerk, heeft in deze bijeenkomst het bezwaar van de Raad van Nijkerk verder toegelicht en zich uitgesproken voor constructief overleg tussen de gemeentes om tot goede afspraken te komen voor gezamenlijke inspanningen op het gebied van milieu en energievraagstukken. Aangezien er ook door andere partijen in Amersfoort bezwaren zijn ingebracht tegen voorstellen voor windturbines op diverse locaties in Amersfoort en er onvoldoende draagvlak bleek voor een beslissing, is door de Raad van Amersfoort aan het College gevraagd om het huidige voorstel ten aanzien van Energielandschappen in Amersfoort, waaronder dus het zonnepanelen veld bij Hoevelaken, weer in beraad te nemen en met nieuwe voorstellen te komen. Positief was dat alle partijen, behalve Groen Links, zich duidelijk uitgesproken hebben om een gezamenlijke visie met Gemeente Nijkerk over de grensgebieden tussen de 2 gemeentes te willen ontwikkelen en dat er draagvlak moet zijn van de omwonenden. Maar helaas nog geen definitief neen tegen de voorgestelde locatie bij de dorpsingang van Hoevelaken. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten om te voorkomen dat daar zonnepanelen komen! Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Inspraak van Boudewijn van der Woerd, VVD, namens de Gemeenteraad Nijkerk

Inspraak J. Lobeek namens de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Brief van het College Nijkerk aan het College Amersfoort

In Amersfoort ook veel bezwaren tegen komst zonnepanelen – Nijkerk.Nieuws.nl

Nijkerk wil recreatieve groene zone – 26 november 2016

26-11-2016, 07:58 | Van de redactie NIJKERK Er moet een groene recreatieve zone komen tussen het Hoevelakense Bos en de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst-Noord. Om de gesprekken hierover met de gemeente Amersfoort kracht bij te zetten werd, op initiatief van de VVD, door de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin de noodzaak van deze zone wordt onderstreept. De motie volgt op een eerdere brief van de Nijkerkse gemeenteraad aan Amersfoort waarin deze gemeente wordt opgeroepen af te zien van de aanleg van een energielandschap aan de entree van Hoevelaken. Boudewijn van der Woerd (VVD): ,,Door de toenemende verstedelijking van Amersfoort en Nijkerk is er een toenemende noodzaak voor het ontzien en waar mogelijk versterken van belangrijke natuurgebieden als de Arkemheense polder en het Hoevelakense Bos.”

Lees verder – DeStadNijkerk.nl

Nijkerks nee tegen Amersfoorts zonnepark – 23 november 2016

De door de gemeente Amersfoort gekozen mogelijke locatie voor een energielandschap moet worden geschrapt. Dat eist de gemeenteraad van Nijkerk in een brief aan de Amersfoortse raad. De aanleg is onder meer in strijd met gemaakte afspraken. De vijf fractievoorzitters in de Nijkerkse raad stellen begrip te hebben voor het gegeven dat Amersfoort in 2030 CO2-neutraal wil zijn. Maar bij het zoeken naar een geschikte locatie is deze gemeente, zo vinden de vijf, wel aan belangrijke aspecten voorbijgegaan. Bij de grenscorrectie met Amersfoort – waarbij een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort – is nadrukkelijk afgesproken dat de agrarische bestemming van dit gebied blijft gehandhaafd. Dit om de open landschappelijke dorpsentree van Hoevelaken en het vrije uitzicht op het Hoevelakense Bos in stand te houden. De aanleg van een zonnepark of ook maar ieder andere bebouwing past niet binnen deze afspraak.

Lees Verder – De Stad Amersfoort.nl

Brandbrief Nijkerkse raad om plannen bij Hoevelakense Bos – 18 november 2016

De voltallige raad van de gemeente Nijkerk vraagt de gemeenteraad van Amersfoort om de plannen voor een energielandschap nabij het Hoevelakense Bos te schrappen. Daartoe heeft de Nijkerkse raad vrijdag een brandbrief verstuurd naar het Amersfoortse gemeentehuis. Een gebied van 10 tot 15 hectare tussen de Nijkerkesestraat en het Hoevelakense Bos wordt door Amersfoort als mogelijke locatie voor een energielandschap beschouwd. Mogelijk zou daar een zonnepark moeten verschijnen, dit zeer tegen de zin van Nijkerkse raad. Volgens Nijkerk is er bij de grenscorrectie, waarbij een deel van Hoevelakens grondgebied is overgegaan naar Amersfoort, uitdrukkelijke besproken dat de agrarische bestemming intact zou blijven. Een zonnepark past daar niet in,menen de Nijkerkse fracties.

Lees verder: De Stad Nijkerk.nl

Lees hier de brandbrief van de Nijkerkse raad aan de gemeenteraad van Amersfoort

Veel bezwaar tegen zonnepanelen dorpsingang – 14 november 2016

Uit de enquête gehouden door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar onder inwoners van Hoevelaken over het voornemen van de Gemeente Amersfoort om een zonnepanelen veld bij de dorpsingang van Hoevelaken te plaatsen, blijkt dat meer dan 95% van de inwoners daar bezwaren tegen hebben. De enquête heeft bijna 1.100 reacties opgeleverd, ondanks de beperkte circulatie onder Vrienden van de Stichting en verspreiding via Facebook. Dat is maar liefst ruim 15% van de Hoevelaken bevolking van 15 jaar en ouder. Het is beslist niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonenergie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Lees verder: DeStadNijkerk.nl

Geen zonnepanelen bij ingang Hoevelaken – 14 november 2016

1100 mensen vulden de enquête van de de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar. Dat is 15% van de Hoevelakense bevolking. 95% is tegen de komst van zonnepanelen bij de ingang van Hoevelaken. Wel zonne-energie, maar niet op die plaats Het is niet zo dat de inwoners tegen het opwekken van zonne-energie zijn, want 88% van de respondenten is daar voorstander van. Men wijst het alleen af op de voorgestelde locatie omdat het ernstig afbreuk zal doen aan het landschap ter plaatse, de fraaie dorpsentree van Hoevelaken en de landschappelijke waarde van Het Hoevelakense Bos. Het volledig resultaat van de enquête staat op www.hoevelakenbereikbaar.nl.

Lees verder NijkerkNieuws.nl

Met een vriend als Amersfoort, geen vijand meer nodig
Zonnepanelen en volkstuinen van tafel’ – 12 november 2016

De aanleg van een park met zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense Bos en de komst van een volkstuinencomplex in de omgeving van de Achterhoekerweg moeten door de gemeente Amersfoort van tafel worden gehaald. De Nijkerkse wethouder Wim van Veelen moet zijn Amersfoortse collega’s duidelijk maken dat de aanleg van beide zaken niet wordt geduld door de Nijkerkse gemeenteraad. Dat vindt de gemeenteraad van Nijkerk.

Lees verder – DeStadAmersfoort.nl

Lees verder – DeStadNijkerk.nl’

VVD – Geen zonnepanelen bij het Hoevelakense Bos – 11 november 2016

De VVD heeft in de gemeenteraad opgeroepen om het plan van de gemeente Amersfoort voor een veld met tien hectare zonnepanelen aan de westkant van het Hoevelakense bos onmiddellijk van tafel te vegen. De gemeenteraad stuurt een brief naar Amersfoort, waarbij wordt gevraagd af te zien van dit voorstel. Politiek Amersfoort is voor De plannen voor de aanleg van een zogeheten zonnepark zouden oorspronkelijk worden behandeld in de gemeenteraad van Amersfoort op 22 november, maar vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is het inmiddels voorlopig van de agenda afgehaald. Uit een voorbespreking blijkt echter wel dat de meeste politieke fracties in de gemeenteraad van Amersfoort het plan steunen, met uitzondering van de VVD. De fractie van D66 in Amersfoort is zelfs van plan om met een voorstel te komen tot een versnelling van de aanleg van een zonnepark. Afgepakt grondgebied misbruikt Het bewuste gebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken, maar is bij de grenscorrectie in 1998 tussen Hoevelaken en Amersfoort Amersfoorts grondgebied geworden. ‘Ik doe een klemmend verzoek deze locatie buiten beeld plaatsen. Zo moet de boodschap luiden in een brief van de gemeente Nijkerk richting de gemeenteraad van Amersfoort,’aldus fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd van de VVD Nijkerk-Hoevelaken.

Lees verder – NijkerkNieuws.nl

PERSBERICHT – Enquête zonnepanelen-veld bij dorpsingang Hoevelaken
Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

Hoe de dorpsentree eruit zou kunnen zien – geen zicht meer op Het Hoevelakense Bos!

De Stichting wil via een enquête polsen wat de mening is van inwoners van Hoevelaken en omgeving om, met deze inbreng, de politiek te bewegen zorg te dragen dat de fraaie dorpsentree van Hoevelaken wordt behouden.

 

Lees hier het persbericht

Lees hier het persbericht in “De Stad Amersfoort.nl”

Lees hier het persbericht in “NijkerkNieuws.nl”

Bescherm de prachtige dorpsentree van Hoevelaken – Persbericht in Stad Nijkerk en NijkerkNieuws 9 oktober 2016

 

"Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en Nijkerkerstraat

Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en Nijkerkerstraat

Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar komt tegen deze plannen in het geweer omdat dit de fraaie landelijke entree van het dorp met het Hoevelakense Bos op de achtergrond teniet zal doen, en dat wil de Stichting met alle macht zien te voorkomen. Honderden bewoners en ook bezoekers genieten dagelijks van dit prachtige beeld als ze het dorp inrijden! Reden voor het onderzoek is het realiseren van de doelstelling van de gemeente Amersfoort voor grootschalige milieuvriendelijke energieopwekking om daarmee in het jaar 2030 een energie neutrale stad te worden, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Het betreffende weidegebied behoorde oorspronkelijk bij Hoevelaken maar is bij de gemeentelijke herindeling in 2000 overgegaan naar Amersfoort. De Stichting heeft bij de gemeente Amersfoort bezwaar aangetekend tegen de plannen en heeft ook de gemeente Nijkerk verzocht om zich ook in te zetten voor het behoud van dit fraaie dorpsentree.

Lees hier het persbericht in Stad Nijkerk

Lees hier het persbericht in NijkerkNieuws.nl

SHB&L spreekt in tijdens de rondetafeldiscussie op 25 oktober 2016 over zonnenpanelen bij de voordeur van Hoevelaken
 • De stichting is voor duurzame energie! Mits gerealiseerd met instemming van omwonenden.
 • Wij zijn sterk tegen het voorstel om een zonnepanelen weide te plaatsen aan de Nijkerkerstraat/Amersfoortsestraat-Westerdorpstraat
 • Ons bezwaar is dat de plaatsing van zonnepanelen op deze plek zal sterk afbreuk doen aan de fraaie entree van Hoevelaken . Det aanblik op het Hoevelakense Bos wordt bedorven en de landschappelijk waarde van de aangrenzende weiland wordt vernietigd. Dat zal de kwaliteit van de leefomgeving sterk negatief beïnvloeden.
 • De gekozen plek ligt aan de periferie van Amersfoort maar aan de entree van Hoevelaken. Ons verzoek : Amersfoort leg uw lokatieprobleem en landschapsaantasting niet op de stoep van de buurman, vrijwel iedere Hoevelakener en bezoeker moet hier iedere dag langs!
 • In tegenstelling tot wat wordt beweerd in de studie en wat de opdracht was van de Raad aan de studiecie zijn Hoevelakense omwonenden niet geraadpleegd/ gepolst tijdens het onderzoek. Het bevolkingspanel bestond uitsluitend uit Amersfoorters.

Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek energielandschappen van Gemeente Amersfoort – rondetafeldiscussie 4 oktober 2016

De agenda en de informatie over de haalbaarheidonderzoek energielandschappen van Gemeente Amersfoort kunt us vinden via de volgende link: http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3373#

 

SHB&L stuurt brief aan gemeente Amersfoort over bezwaar tegen zonnepanelen en windturbines in de nabijheid van Hoevelaken – 2 oktober 2010

Lees hier de brief

Persbericht – Sterke bundeling krachten tegen windturbines en zonneweiden plannen van Amersfoort

De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland bundelen hun krachten tegen de komst van windturbines en Zonneweiden in Eemland (Eemvallei)

Lees hier het persbericht

Lees hier het brief van De Vereniging Vrij Polderland, Stichting Behoud De Eemvallei, de vereniging Vrienden van Nationaal Landschap Arkemheen Eemland en vereniging Dorpsbelangen Hoogland aan Gemeente Amersfoort

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28 20 september 2016

Lees hier de notulen van de vergadering

Presentatie aan de klankbordgroep op 20 september 2016

“Uitwerking voorkeursalternatief’ aangeboden door RWS en Combinatie A1/A28 – 20 september 2016
Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Combinatie A1|28, de partij die het project uitvoert, presenteerde in de zomer van 2015 het aanbiedingsontwerp, heeft inmiddels dit ontwerp verder uitgewerkt in een zogeheten ‘uitwerking voorkeursalternatief’. Hierin leest u in grote lijnen hoe het huidige ontwerp er uit ziet en hoe het tot stand is gekomen. De eerste contouren van het ontwerptracébesluit worden toegelicht. Daarnaast leest u op hoofdlijnen op basis van welke informatie de milieueffectonderzoeken starten. Voordat RWS kan starten met de aanleg van het nieuwe knooppunt en de wegen ernaar toe moet er nog een aantal zaken gebeuren. Het uitgewerkte voorkeursalternatief is de basis voor het toekomstige (ontwerp)tracébesluit ((O)TB). Dit besluit vormt het juridisch kader waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet worden. Bij het opstellen van een (O)TB en het maken van een ontwerp worden verkeersmodellen gebruikt. Jaarlijks worden deze verkeersmodellen geactualiseerd. Ook dit jaar is dat op 1 april gebeurd. Hierbij gaan we uit van groeiscenario’s die onderscheid maken in een laag groeiscenario (hiermee wordt de nut en noodzaak aan van het project) en een hoog groeiscenario (hiermee bepalen we welke maatregelen moeten getroffen worden om de omgeving te beschermen tegen de effecten van het verkeer). Kort gezegd laten de nieuwe verkeerscijfers zien dat er in 2030, naar verwachting, sprake is van relatief meer verkeer in het lage groeiscenario en relatief minder verkeer in het hoge groeiscenario. Deze twee scenario’s liggen nu dus dichter bij elkaar. Dit betekent dat het toepassen van de nieuwe verkeerscijfers extra werk met zich meebrengt (onder andere om de milieueffecten opnieuw te bepalen). Daardoor is de planning nu dat het OTB in 2018 verschijnt. Het TB wordt in 2019 verwacht en de weg wordt tussen 2023 en 2025 opengesteld. Dit is een jaar later dan eerder is gecommuniceerd.

Lees verder

Serieuze studie naar ‘zonnewal’ langs de snelweg bij Vathorst – 6 maart 2016

Amersfoort laat onderzoek doen naar een geluidsscherm met zonnepanelen langs de senlweg A1 bij Vathorst. De “zonnewal” van enkele kilometers moet bedrijven langs de snelweg van schone stroom voorzien.

De studie die deze week is gestart naar de haalbaarheid van het project is bloedserieus, verzekert verkeerswethouder Hans Buijtelaar (VVD). Amersfoort zou er een ‘duurzaam statement van jewelste’ mee maken, zegt hij. Het noordelijk talud van de A1 bij Vathorst – waar de zon vanuit het zuiden pal op staat – is toegevoegd aan vijf plekken in het buitengebied, die mogelijk geschikt zijn voor een zonne-energieveld. AD.nl 6 maart 2016

Lees meer

 

Vergadering Klankbordgroep Knooppunt Hoevelaken met RWS en Combinatie A1/28 16 februari 2016

Hier is de presentatie van RWS en de Combinatie A1/28

Hier zijn de notula van de vergadering

SHB&L stuurt reactie op de antwoord van RWS Combinatie A1/28 op onze reactie op het ontwerp knooppunt Hoevelaken – december 2015 en de reactie van RWS 18 februari 2016

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft gereageren op het antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op onze ingediende reactie op het ontwerp van Knooppunt Hoevelaken (RWS/SHB&L dd. 20 november 2015, Kenmerk RWS 2882720 3.6.) Hier vindt u onze opmerkingen over:

Reactie van RWS: Reactie op de onzekere geluidsreductie langs de verbinding Utrecht-Amsterdam

Reactie op A1 Hoevelaken afrit uit richtingen Amsterdam en Utrecht

Het wens scherm is gesitueerd tussen de Van Tuijlstraat en de afrit Hoevelaken noordzijde, en heeft een hoogte van 3meter. Voor deze – in het aanbiedingsontwerp ingevulde ‐ wens zijn vanuit de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland geen financiële bijdragen voorzien. Er vinden momenteel nadere gesprekken met de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland plaats over de precieze invulling van de geluidschermen, mede naar aanleiding van de reaces van de omgeving op het aanbiedingsontwerp”.

 

Lees hier het volledig antwoord van RWS en Combinatie A1/28

 

LEES HIER HET NIEUWS VAN 2015