Nieuws 2015

Nieuws 2015

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft gereageren op het antwoord van RWS en Combinatie A1/28 op onze ingediende reactie op het ontwerp van Knooppunt Hoevelaken (RWS/SHB&L dd. 20 november 2015, Kenmerk RWS 2882720 3.6.)

Hier vindt u onze opmerkingen over:

 

Reactie van RWS:

Reactie op de onzekere geluidsreductie langs de verbinding Utrecht-Amsterdam

Het wens scherm is gesitueerd tussen de Van Tuijlstraat en de afrit Hoevelaken noordzijde, en heeft een hoogte van 3meter. Voor deze – in het aanbiedingsontwerp ingevulde ‐ wens zijn vanuit de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland geen financiële bijdragen voorzien.   Er vinden momenteel nadere gesprekken met de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland plaats over de precieze invulling van de geluidschermen, mede naar aanleiding van de reaces van de omgeving op het aanbiedingsontwerp. “​

Reactie op  A1 Hoevelaken afrit uit richngen Amsterdam en Utrecht

Het opschuiven van de toe‐ en afrit naar het oosten met ‘bruto’ 500 meter, resulteert in het ‘neo’ opschuiven van het puntstuk met niet meer dan ongeveer 250m. Als daarbij de samenvoeging Amsterdam/Zwolle met verkeer uit Utrecht oostelijker komt te liggen, ontstaat een probleem: het einde van het puntstuk van de samenvoeging en het begin van het puntstuk van de afrit komen ongeveer 300 meter uit elkaar te liggen. De werkelijk benodigde lengte hiervoor is 900‐1000 meter. Kortere lengtes leiden tot verkeersonveilige situaes en voldoen niet aan de NOA. “

Lees hier het volledig antwoord van RWS en Combinatie A1/28

 

Nieuwsbericht van RWS 16.12.2015
 • De komende periode voert de uitvoerende partij van knooppunt Hoevelaken, Combinatie A1|28, alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Hierbij moet u denken aan het opmeten en de inspectie van de bestaande viaducten en tunnels.
 • Op dinsdag 8 december kwamen leden van de klankbordgroep, Rijkwaterstaat en de Combinatie A1 | A28 samen om te praten over het vervolg van de klankbordgroep in project knooppunt Hoevelaken. 
 • Rijkswaterstaat moet bij projecten rekening houden met beschermde planten en dieren. Om dit te kunnen doen onderzoekt een adviesbureau eerst waar en of er beschermde planten en dieren zijn. In de periode januari tot en met oktober 2015 hebben verschillende ecologen, gewapend met verrekijker, schepnet of batdetector het gebied van en nabij het project knooppunt Hoevelaken doorkruist op zoek naar beschermde soorten. Op veel plekken zijn beschermde soorten gevonden. 

Lees hier het nieuwsbericht van RWS

Reactie van RWS en Combinatie A1/28 op de ingediende commentaar op Knooppunt Hoevelaken ontwerp – 20.11.2015

De SHB&L heeft een reactie van RWS en Combinatie A1/28 ontvangen op hun ingediende commentaar op het aanbiedingsontwerp van project Knooppunt Hoevelaken. De belangrijkste reacties zijn:

 • De Combinatie A1/28 en Rijkswaterstaat zien geen reden de uitgangspunten van de geluidsonderzoek te laten toetsen door een derde instantie” 

SHB&L reactie: Een kom model is nooit eerder gebouwd door RWS, dus is het onmogelijk dat de geluidsberekening model is gevalideerd voor een kom constructie, bovendien bij recht rijkswegen zonder kruising vindt RIVM gemiddelde 2.4dB (dat is bijna 2maal zoveel geluid) bij metingen dan de berekeningen aangeven.

 • In het aanbiedingsontwerp is het hoogte verschil tussen de verbindingsweg Utrecht-Amsterdam en de verbindingsweg Apeldoorn -Zwolle circa 8.50m”

SHB&L reactie: Desondanks komt er geen geluidsscherm op de verbindingsweg Utrecht- Amsterdam en het geluid van deze verbindingsweg zal ver gedragen worden over Hoevelaken. Het geluidsscherm van 2- 2.5meter op de verbindingsweg Apeldoorn-Zwolle zal geen bescherming bieden aan Hoevelaken.

 • RWS en de Combinatie A1/28 begrijpen uw zorg voer de mogelijke toename van geluidshinder in de omgeving. Ook d gemeente Nijkerk heeft dit punt inmiddels onder de aandacht bij Rijkswaterstaat. Uw reactie wordt daarom besproken tussen Rijkswaterstaat, de Combinatie A1/28 en de gemeente Nijkerk. We komen hier in de fase van het (ontwerp) Tracébesluit (OTB) op terug”

​​SHB&L reactie: Laat ons inderdaad hopen dat zij onze zorg hebben goed begrijpen en dat een oplossing wordt gevonden.

 • “Tussen de gemeente Nijkerk en Rijkswaterstaat zijn echter bestuurlijke afspraken gemaakt over de wijze waarop het beschikbare budget voor een bovenwettelijke geluidsscherm ingezet moest worden. Het geluidsscherm langs de verbindingsweg tussen oprit Hoevelaken – A1 naar de van Tuyllstraat is een invulling van deze bestuurlijke afspraak. Zolang de bestuurlijke vastgestelde kaders niet veranderen, kunnen Rijkswaterstaat en de Combinatie A1/28 uw wens niet in beschouwing nemen. We zullen uw signaal bespreken met de gemeente Nijkerk.”

​​​SHB&L reactie: De bestuurlijke afspraken zijn gemaakt voor dat de ontwerp bekent was en dus uitgegaan van een verkeerd veronderstelling. De intentie van de afspraak en de intentie van de gemeenteraad voor 5dB reductie t.o.v. het huidige geluidsniveau en de gezondheid van de bevolking zijn belangrijker dan ambtelijke bestuurlijke afspraken.

 • “De suggestie voor het plaatsen van óók een scherm langs de verbindingsweg Utrecht-Amsterdam kost geld waar geen regionale bijdrage tegenover staat. Een dergelijk scherm wordt dus alleen geplaatst als dat wettelijk vereist is op basis van geluidsonderzoek in het kader van het Ontwerp Tracébesluit”

​​SHB&L reactie: Zie boven reactie. Gelderland heeft zoveel geld in haar koffers – de rijkste provincie van Nederland met een eigen vermogen van 4.7 miljard euro eind 2014 – maar toch willen zij haar bevolking niet beschermen van overtollig geluidsoverlast, terwijl Utrecht met veel minder geld tot haar beschikking dat wel doet! Het is schandalig!

 • “Uw voorstel om de A1- afrit bij Hoevelaken 300meter verderop oostwaarts neer te leggen is door de Combinatie in het aanbiedingsontwerp echter niet onderzocht, omdat deze buiten de, door het rijk en de regio bestuurlijk vastgestelde, projectgrenzen (contourlijn) valt. Deze suggestie is daarom ook niet uitgewerkt in de voorkeursvariant.”

SHB&L reactie: De suggestie van de SHB&L zal enkele miljoen besparen en de verbreding van de contourlijnen ligt toch op grond van het rijk. Het verbaast onze dat de Combinatie is niet geïnteresseerd in een besparing van enkele miljoen en ook niet de moeite heeft genomen om onze suggestie te bekijken!

Lees hier het volledig reactie van RWS en Combinatie A1/28

Reactie op commentaar over sociale veilgiheid en fietstunnels aan Hr Schipper

Reactie op commentaar over sociale veilgiheid en fietstunnels aan Mevr Smink

Bestemmingsplan Herontwikkeling Bijenvlucht Hoevelaken – 4.11.2015
De gemeente heeft bovengenoemd bestemmingsplan voorbereid. Het plan voorziet in de bouw van 66 woningen juist ten zuiden van de Koninginneweg ter vervanging van een oud, in onbruik geraakt industriegebiedje. Op zich een goed idee vinden wij, ware het niet dat alle 66 woningen te lijden zullen krijgen van forse geluidsoverlast, waar niets aan wordt gedaan. De stichting heeft daarom een zienswijze ingediend tegen het plan en de aangevraagde hogere waarden, Zij roept de gemeente op om het plan zo aan te passen dat de toekomstige bewoners beter beschermd worden tegen die geluidsoverlast. In 2015 moet je toch hebben geleerd van alle problemen rond het knooppunt om niet welbewust nog eens zelf het probleem van hoge geluidsoverlast op te roepen.
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit – 3 en 4.11.2015

Een bestuurslid van de SHB&L heeft, met steun van Gemeente Nijkerk het Congres Geluid, Trillingen en Luchkwaliteit bijgewoond.

Algemene presentaties

Naleving GPP’s – Acties 2013 en voortgang 2014

GPP’s en de Wet milieubeheer

Swung en de omgevingswet

Bronmaatregelen infra

Windmolens

Bron en overdrachtsmaatregelen

Klik hier voor alle presentaties van het congres
Reacties op het ontwerp van het Knooppunt – Verslag van inloop avonden op 25.08 en 26.08.2015

 

Bijgevoegd treft u het verslag van de twee inloopavonden die op 25 en 26 augustus 2015 hebben plaatsgevonden over het project Knooppunt Hoevelaken. Tijdens deze avonden heeft de Combinatie A1|28 haar aanbiedingsontwerp gepresenteerd en kon u vragen stellen en reacties geven op het ontwerp.

 

In het verslag staan ook de reacties die in de weken na die avonden nog zijn ingediend. Op dit moment werken we er hard aan om alle reacties te beantwoorden. Over enkele weken ontvangen alle indieners een persoonlijk antwoord op hun vraag of reactie.

Lees het verslag van alle reacties op het ontwerp hier

 

Protest uit Hoevelaken over windturbines op het Knooppunt – 19.09 – 29.09.2015

Het college van Amersfoort legt een voorstel voor een haalbaarheidsstudie van windmolens bij het knooppunt Hoevelaken en bedrijven terrein Isselt voor aan de Amersfoortse gemeenteraad. De gemeenteraad van Amersfoort moet gled beschikbaar stellen voor het onderzoek.

 

Als het aan de Stichting Hoevelaken Berreikbaar & Leefbaar ligt, komen er absoluut geen windmolens op knooppunt Hoevelaken. Naast alle lawaai en luchtvervuiling van het knoopput zelf willen zij zeker niet geconfronteerd worden met nog meer zeer storende geluidsbronen zolas windturbines..

 Lees hier het brief dd 19.09.2015 van SHB&L aan de Gemeenteraad Amersfoort

Lees hier het brief dd 20.10.2015 van SHB&L aan de gemeenteraad Nijkerk, gemeenteraad Amersfoort en RWS, 

Windmolens op het Knooopunt? – Nijkerk nieuws.nl

Lees hier het Concept besluitenlijst De Ronde 29-09-2015 Haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen in Amersfoort 

De Stad Amersfoort 13.11.15 – Weerstand tegen windturbines op Knooppunt Hoevelaken

Zonnepanelen in plaats van windmolens op knooppunt – 20.10.2015

zonnepanelenMinister Schultz zegt bij de opening van de verbreding A1 over windturbines op Knooppunt Hoevelaken: “Had ik nog niet meegekregen. Het hangt vanaf of het op eigen grondgebied is of op grondgebied van RWS. Dicht bij de weg mag je niet zoveel realiseren i.v.m. verkeersveiligheid.” 

Lees verder

Zie hier de video van de interview met Minister Schultz door Ely Haakman 

 

 

Kanttekeningen bij ontwerp Knooppunt Hoevelaken – 29.08.2015

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft met ‘grote belangstelling’ het ontwerp van het toekomstige knooppunt bekeken, dat afgelopen dinsdag door de Aannemer Combinatie A1/28 en RWS werd gepresenteerd in Hotel De Klepperman. De stichting plaatst een aantal kanttekeningen bij de plannen.

 

Zoals al eerder gemeld is de Stichting heel blij dat in het ontwerp alle aansluitingen van Hoevelaken op de A1 en de A28 worden behouden en dat de tijdelijke afgesloten A1 afrit vanuit Amsterdam straks weer zal worden opengesteld. Ten aanzien van de bescherming van Hoevelaken en omgeving tegen geluid en luchtvervuiling heeft de Stichting echter wel enkele kanttekeningen op het gepresenteerde ontwerp met de “Kom” vorm als uitgangspunt. Op een groot deel van de bovenrand van de “Kom” zijn twee de nieuwe verbindingswegen voor verkeer vanuit richting Utrecht (A28) naar richting Amsterdam (A1) en verkeer vanuit Apeldoorn (A1) richting Utrecht (A28) gesitueerd. Op deze hooggelegen verbindingswegen is geen geluidsbescherming voorzien zodat dit voor Hoevelaken en omgeving een aanzienlijke extra milieu belasting zal gaan opleveren”, meldt de stichting in een persbericht. De door Nijkerk gewenste geluidsscherm langs de verbindingsweg Apeldoorn naar Zwolle ligt op maaiveld niveau, zodat het geluid van de hoger gelegen wegen bovenop de “Kom” er overheen zal waaien, waardoor deze scherm weinig effect zal hebben, zo vrezen de betrokken Hoevelakers.

Lees hier de brief van de Stichting aan RWS.

Lees hier de artikelen over de kantekeningen van de Stichting in “NijkerkNieuwsNu.nl”

Lees hier de artikelen over de kantekeningen van de Stichting in “DeStadNijkerk.nl”

Ook zorg over de sociale veiligheid van de fietstunnels

 

Nieuwsbericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – 04.09.2015

Status aanbiedingsontwerp Het aanbiedingsontwerp geeft een goede indicatie van het eindbeeld, op basis van de huidige beschikbare informatie. Het ontwerp kan binnen de contourlijn nog wel wijzigen vanwege bijvoorbeeld:

· Toetsing door Rijkswaterstaat

· Nieuwe verkeerscijfers

· Effectonderzoeken Milieu Effect Rapportage (MER) / (Ontwerp) Tracé Besluit ((O)TB

· Optimalisaties in overleg met bestuurlijke en niet-bestuurlijke omgeving

· Ruimte die nodig is om het project uit te voeren

· Verder detaillering

Nieuws bericht van RWS over Knooppunt Hoevelaken – September 2015

 

Klaverblad verdwijnt bij Knooppunt Hoevelaken – 20.08.2015
voorkeusalternatief
Impressie van het nieuwe knooppunt Hoevelaken RWS
Gepubliceerd op 20 augustus 2015

 

Het verkeersknooppunt Hoevelaken krijgt een make-over. Het klaverblad, de vier grote lussen waarmee de snelwegen A1 en A28 met elkaar worden verbonden, gaat verdwijnen. In plaats daarvan komen er fly-overs.

 

Volgens Rijkswaterstaat, dat de plannen vanochtend presenteerde, wordt de doorstroming daarmee aanzienlijk verbeterd. Het verkeer loopt vrijwel dagelijks vast op het bekende knooppunt, waardoor lange files ontstaan.

 

De werkzaamheden beginnen in 2019 en volgens Rijkswaterstaat is de verbouwing tussen 2022 en 2024 afgerond. Voor die tijd worden de snelwegen in beide richtingen verbreed.

Lees verder  

Zie en animatie van de toekomstig Knooppunt.

 

Hoevelaken verliest markant politicus Jan Duijnhouwer – In Memoriam – 02.07.2015

Jan DuijnhouwerVorige week overleed Jan Duijnhouwer, oud-gemeenteraadslid voor PROgressief21, maar het zou hem tekort doen als ik hem niet ook liefhebbende echtgenoot, vader en opa noemde. Een gedreven mens, die zijn zieke lichaam niet over zijn geest wilde laten regeren. In de liefdevol opgestelde advertentie staat dat hij overleed omringd door zijn dierbaren. Een goede of mooie manier om dood te gaan. Maar kan de dood mooi zijn?

Jan Duijnhouwer was volhardend. Hij heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om Hoevelaken bereikbaar, maar vooral ook leefbaar te houden. Al liet hij nooit na te vermelden dat anderen zich net zo hard, zo niet harder inzetten. Mensen als Joyce Ramsbotham, Rob Wesselingh en zijn politieke opponent Boudewijn van der Woerd kregen van hem alle credits. Het moet hem enorm voldoening hebben gegeven dat alle wensen, waar hij zich voor inzette, in de aanbesteding voor knooppunt Hoevelaken zijn opgenomen. Dat werd een week voor zijn dood bekend. Een deel van het geluidsscherm bij Hoevelaken mag zijn naam krijgen. Dat verdiende hij.

Door: Henk Binkman. StadNijkerk.nl  02.07.2015

Lees verder

 

Winnaar aanbesteding Knooppunt Hoevelaken – Project gegund aan “Combinatie A1/28” – juni 2015

 

winner Combinatie A28 A1Rijkswaterstaat heeft het project knooppunt Hoevelaken gegund aan ‘Combinatie A1|28’. Zij haalden de hoogste score op de gunningcriteria uit Bestuursovereenkomst 2. Combinatie A1|28 bestaat uit de ondernemingen BAM en Van Oord, met consultancy- en ontwerpbureau ARCADIS als samenwerkingspartner.

 

Wij zijn verheugd dat alle Nijkerkse eisen en wensen gerealiseerd worden in het aanbiedingsontwerp van de “Combinatie A1/A28”, namelijk:

 • Openhouden aansluiting Hoevelaken in de richting van en naar Amsterdam en Apeldoorn
 • Verbreding van het viaduct Stoutenburgerlaan
 • De realisatie van een aaneengesloten geluidscherm van 2.200 meter lang en gemiddeld 2,5 meter hoog aan de oostzijde van de A28 tussen de kruising met de Van Tuijltunnel tot aan het bedrijventerrein  De Flier.
 • Resterende geluidsscherm tussen het knooppunt Hoevelaken en de Van Tuijltunnel
 • Openhouden aansluiting Hoevelaken in de richting van en naar Utrecht
 • Openhouden aansluiting Hoevelaken in de richting van en naar Zwolle
 • Verbreden van het viaduct Watergoorweg

Tot slot wordt ook de, voor Nijkerk relevante, Amersfoortse wens “Fietstunnels aansluiting A1 – Hoevelaken Westerdorpsstraat en Amersfoortsestraat” gerealiseerd.

Lees verder

 

Na de zomer wordt het aanbestedingsontwerp openbaar. Alle geïnteresseerden kunnen op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus * komen kijken naar de presentatie van dit ontwerp. Locatie en tijden worden via advertenties in de huis-aan-huis bladen en via de website van Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort openbaar gemaakt. Daarnaast worden er ook inloopavonden georganiseerd voor omwonenden die door dit ontwerp mogelijk worden geraakt. Zij ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Lees verder

Leven langs een snelweg

 


leven langs een snelwegDe voormalige Ministerie van Volkshuizvesting, Ruimtelijke Ordeningen, en Milieubeheer heeft gezegd  ‘Autos, vliegtuigen, schepen, bulldozers en landbouwwerktuigen stoten grote hoeveelheden CO2, fijn stof en stikstofoxiden uit. Deze uitstoot draagt bij aan de klimaatverandering en is slecht voor de gezondheid.
Het maakt het wonen in de buurt van een drukke snelweg ongeveer even ongezond als het meeroken van 17 sigaretten per dag. Jaarlijks sterven mogelijk 18.000 mensen voortijdig door de vervuilde lucht die ze inademen. Ook geluid is een belangrijke bron van gezondheidsschade bij mensen die vlak langs wegen of spoorwegen wonen. Het kabinet komt met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de emissies terug te dringen. Bijvoorbeeld door roetfilters en schoner vrachtverkeer te stimuleren.

Volgens de Ministerie van Infrastructuur en Milieu de bewezen effecten van geluid op gezondheid zijn:

>  42 dB  –    Ernstige slaapverstoring >  50 dB  –  Leerverstoring >  50 dB  –   Verhoging bloeddruk 

>  60 dB  –   Hartinfarct 

Een recent Swede’s onderzoek heeft aangetoond dat:

“Road traffic is the most important source of community noise. We found that exposure above 60 decibels was associated with high blood pressure among the relatively young and middle-aged, an important risk factor for cardiovascular diseases such as heart attack and stroke.”

 

Als u wilt dat de leefkwaliteit in Hoevelaken niet verslechtert en als u de doelstellingen van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHB&L) onderschrijft voor behoud van Bereikbaarheid en Leefbaarheid van Hoevelaken dan kunt u zich aanmelden als lid door  gebruik te maken van de Contact knop. U ontvangt dan automatisch ook de periodieke e-mail nieuwsbrief van de stichting.

 

Lees meer over milieuzaken en Effect van geluid en luchtverontreiniging op gezondheid hier

Terug naar boven