LUCHTKWALITEIT

 

App ‘Mijn luchtkwaliteit’ informeert sneller en uitgebreider over smog – 23.09-2015

Vandaag lanceert staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Met deze nieuwe, gratis app kan iedereen voor zichzelf bepalen of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof nu en in de komende dagen, in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals mensen met een longziekte, kunnen dan hun agenda, route of vervoermiddel aanpassen. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen.

Auto's in de file op de snelweg

©Hollandse Hoogte, foto: Peter Hilz

‘Deze nieuwe app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt. Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang’ aldus staatssecretaris Mansveld.

De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De nieuwe app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de GGD en RIVM ontwikkelde luchtkwaliteitsindex.

De verschillen met het alarmsysteem in België, dat in de grensstreek nog wel eens aanleiding gaf voor verwarring is, zijn weggewerkt doordat ook in Nederland nu bij een daggemiddelde van 70 microgram fijn stof gewaarschuwd wordt.

De app is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DCMR Milieudienst Rijnmond, RIVM, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en provincie Limburg. Het Longfonds,Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de handelingsadviezen in de app.

Met de vernieuwde app wordt uitwerking gegeven aan de motie-Cegerek (PvdA)/Van Veldhoven (D66) die er op aandrong dat mensen met een longziekte eerder over voor hen essentiële informatie kunnen beschikken en dat daarbij de aansluiting met ons omringende landen beter geregeld is.

De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van de website luchtmeetnet.

 

Luchtkwaliteit in Nederland steeds beter – 16.12.2014

Voor het 5e jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden.

Snelweg bij Den Haag

De luchtkwaliteit verbeterde vooral doordat nieuwe auto’s schonere uitlaatgassen uitstoten. Uit de rapportage blijkt bovendien dat de ingezette maatregelen tegen vervuiling ervoor zorgen dat de knelpunten in 2015 vrijwel zijn opgelost. Berekeningen laten zien dat overschrijding van stikstofdioxide dan nog maar langs 9 kilometer wegen voorkomt, voornamelijk in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam.

Toekomst

De luchtvervuiling door het wegverkeer zal verder afnemen omdat nieuwe auto’s, bussen en vrachtwagens steeds schoner worden. Ook wordt gekeken hoe het aantal nieuwe dieselpersonenauto’s op de weg kan worden beperkt, omdat deze het grootste probleem zijn voor de uitstoot van stikstofoxiden in de binnensteden. In de veehouderij gaan strengere eisen gelden voor nieuw te bouwen stallen, zodat steeds minder omwonenden van de boerderijen last hebben van vervuilende stofdeeltjes.

Stad

Het vrachtvervoer en busvervoer wordt steeds schoner, mede door strengere nieuwe normen die worden gesteld aan de voertuigen. De transportsector toont bovendien zelf initiatief om steeds schoner te gaan rijden. Zo hebben 50 partijen onlangs afspraken gemaakt de binnensteden te gaan bevoorraden met zo schoon mogelijke voertuigen. 5 regio’s hebben een subsidie gekregen om te gaan rijden met schone waterstofbussen in het openbaar vervoer.

Land

Uit de resultaten van 2014 blijkt dat 111 woningen die in de buurt van boerderijen liggen, te kampen hebben met te hoge waardes fijn stof. Deze knelpunten worden nu aangepakt door een nieuwe regeling, waardoor strenge emmissie-eisen gaan gelden voor de veehouders die hun stal willen uitbreiden. Daarnaast voeren provincies en gemeenten beleid dat er op is gericht de luchtvervuiling door de veehouderij snel op te lossen.

NSL Monitoring

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werkt de rijksoverheid samen met provincies en gemeenten om gezondheidsschade door luchtverontreiniging te verminderen. De grenswaarde voor fijn stof moest uiterlijk 11 juni 2011 zijn gehaald. Op 1 januari 2015 moet aan de grenswaarden stikstofdioxide worden voldaan. Om alle knelpunten aan te pakken is het NSL dit jaar verlengd tot en met 2016.

Referentie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/nieuws/2014/12/16/luchtkwaliteit-in-nederland-steeds-beter

.

 

Luchtkwaliteit en 130km per uur – 27.01.2014

130 km per uur

 

 

De verhoging van de maximumsnelheid op de A10 West in Amsterdam van 80 km/u naar 100 km/u leidt tot hogere emissies en daarmee hogere concentraties luchtvervuiling. Dit leidt bij omwonenden tot gezondheidsschade en vervroegde sterfte. Uit berekeningen van Milieudefensie blijkt dat de direct omwonenden door de extra vervuiling gemiddeld ongeveer 79 dagen korter zullen leven. Daarnaast zullen zij vaker last hebben van luchtwegklachten zoals astma en bronchitis en hebben ze een verslechterde leefkwaliteit.

Lees hier het rapport

Uitspraak van Milieu Defensie over verslechtering lucht kwaliteit door 130km per uur te rijden

Lees hier de uitspraak

 

Hoe wordt de luchtkwaliteit langs autosnelwegen bepaald?

In het NSL werken rijksoverheid, provincies en gemeenten samen om overal in Nederland op tijd aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit te voldoen. Twee normen staan centraal binnen het NSL: – Vanaf 11 juni 2011 mag de daggemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) niet meer dan 35 dagen boven de 50 μg/m3 liggen. – En in 2015 mag de jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie (NO2) niet hoger zijn dan 40 μg/m3. Het NSL geeft een totaalbeeld van de luchtkwaliteit langs de rijkswegen ná realisatie van alle projecten en vastgestelde maatregelen om tijdig te voldoen aan de normen. Bij maatregelen kan het gaan om bijvoorbeeld de Europese normstelling voor de maximale uitstoot van nieuwe personenauto’s of het plaatsen van schermen langs de weg. Bij projecten kan het gaan om aanleg en verbreding van wegen maar ook om nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen. Hoe gebruikt Rijkswaterstaat het NSL? Rijkswaterstaat is als beheerder van de rijkswegen een belangrijke NSL-partner en heeft ál haar wegenprojecten opgenomen in het NSL. De projecten van Rijkswaterstaat hebben een significante invloed op de luchtkwaliteit doordat er in veel gevallen extra verkeer gaat rijden. Rijkswaterstaat gebruikt het NSL voor het onderdeel luchtkwaliteit bij toetsing van projecten aan de wet. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt er zorg voor dat eventuele overschrijdingen van de Europese normen langs alle rijkswegen worden voorkomen door middel van bronmaatregelen en lokatie-specifieke schermen. Hoe worden de effecten van maatregelen en projecten in kaart gebracht? Speciaal voor het NSL is een rekenmodel ontwikkeld, genaamd de Monitoringstool. In de Monitoringstool zijn alle Nederlandse wegen opgenomen waarlangs de concentraties boven de Europese norm zouden kunnen liggen. Dit zijn met name de drukkere wegen zoals autosnelwegen, provinciale wegen en toevoerwegen van steden, maar soms ook minder drukke wegen waar de bebouwing dicht langs de weg staat. Het resultaat wordt ontsloten via de speciale website: http://www.nsl-monitoring.nl/

Lees hier de brochure over luchtkwalitei langs autosnelwegen van RWS

 

Resultaten van luchtkwaliteitmetingen in Hoevelaken en Holkerveen 2011

question mark in cloud

In opdracht van de gemeente Nijkerk zijn in die gemeente vanaf januari 2011 gedurende één jaar door Bureau Milieumetingen van de Provincie Gelderland luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd.

 

 

De jaar gemiddelde grenswaarde voor NO2 tot 1 januari 2015 (60μg/m3) wordt op geen van de locaties overschreden. Bij een gelijkblijvende situatie zal op één locatie de jaar gemiddelde grenswaarde vanaf 1 januari 2015 (40μg/m3) worden overschreden en op een andere locatie zal het gelijk aan de grenswaarde zijn. Hier kan in de toekomst mogelijk een overschrijding van de wettelijke eis optreden.

Voor de fijn stof PM10/PM2.5 de jaargemiddelde grenswaarde die geldt vanaf 11 juni 2011 (40μg/m3) wordt niet overschreden maar het aantal overschrijdingsdagen benadert de wettelijke eis. Bij een toenemende verkeersintensiteit en/of verhoogde achtergrondconcentratie kan in de toekomst mogelijk niet aan de wettelijke eis voldaan worden.

 

De volledig samenvatting en het rapport is beschikbaar van de Gemeente Nijkerk (rapport nr IM-11-01) en is ook te lezen hier

 

 

De Stichting heeft over de luchtkwaliteit een brief geschreven aan de gemeenteraad :

 

“Gezien de bovenstaande resultaten is het zeer waarschijnlijk dat de milieu eisen al in 2015 worden overschreden en zeker na het voltooien van de reconstructie.
Daarom is het van groot belang dat de milieu eisen die zullen gelden vanaf 1 januari 2015 worden opgenomen in het eisen pakket voor de reconstructie van het knooppunt en dat RWS de nodig maatregelen neemt om te zorgen dat de milieu eisen in 2015, maar in ieder geval na de reconstructie, niet worden overschreden.”

Lees verder

 

Luchtkwaliteit: op de goede weg, maar extra maatregelen nodig

Nieuwsbericht | 24-11-2010 van Rijksoverheid ( http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/nieuws/2010/11/24/luchtkwaliteit-op-de-goede-weg-maar-extra-maatregelen-nodig.html )

Uitvoering van het huidige maatregelenpakket in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) door rijk, provincies en gemeenten, leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit. Met het maatregelenpakket zal een groot deel van Nederland tijdig aan de normen voor luchtkwaliteit voldoen.

Aldus staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) in de brief waarmee hij de eerste rapportage over de voortgang van het NSL vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer 

Klik hier voor informatie over:

 

Luchtkwaliteit

Hieronder kunt u informatie vinden over luchtkwaliteit: