Vathorst geluidsscherm

 

Geschiedenis van het Vathorst scherm 

 

Constructie van het geluidsscherm langs de A28 bij Vathorst was een wettelijk verplichting op gemeente Amersfoort om voldoende stilte in hun nieuwbouwwijk te krijgen. Bezwaren tegen een eenzijdige constructie vanwege overlast in de tegenoverliggende Holkerveen en Het Hoevelakense Bos waren door gemeente Amersfoort als ongegrond verklaard op basis van een rapport door de Buro Goudappel Coffeng dat heeft berekend dat een eventuele toename in geluid zou hooguit 0,54 dB(A) ‘vlak bij de snelweg’ bedragen – ruim beneden de 2 dB(A) dat geluidreducerende maatregelen vereist. Na constructie van het scherm was het heel duidelijk dat deze berekeningen (let op: uitgevoerd conform de normen van de Wet Geluidhinder) waren een grof onderschatting van de werkelijk ervaren toename van overlast. Klachten kwamen van en bewoners van gemeente Nijkerk en Stichting Geldersch Landschap. Het feit dat een probleem is ontstaan was begin 2008 door de gemeenteraad van Nijkerk en RWS geaccepteerd MAAR er was tegelijkertijd besloten dat er niets tegen te doen was omdat alles volgens en conform de wet had plaats gevonden. Naast geluid zijn er vergelijkbare vrezen voor gezondheidsproblemen als gevolg van emissies/ fijnstof.Wel opgemerkt dient te worden dat het Vathorst scherm heeft “een “tijdelijk” karacter omdat op termijn een verbreding van de A28 wordt verwacht. opdrachtgever van het tijdelijke scherm is het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.” Zie bestemmingsplan A28- Aansluiting Vathorst/Corlaer 2006  dd december 2005, docnr 1852498.Enfin, Stichting Hoevelaken Bereikbaar& Leefbaar is bezorgd dat de wet biedt onvoldoende bescherming tegen vooral geluidsoverlast en fijnstof emissies voor Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen vanwege hun unieke ligging ten oosten en langs de Rijkswegen A1 en A28. De heersende westelijke winden zorgen dat deze delen van gemeente Nijkerk krijgen voor 70% van het jaar winden vanaf de snelwegen. Wind ‘draagt’ en geluid en fijnstof met zich mee. Verder, terwijl poriën in het wegdek (ZOAB) en in een zgn ‘absorberende geluidsscherm’ vrijwel 100% van de irriterende hogere tonen kunnen opvangen, zgn ‘laag frequentie geluid’ ofwel LFG is niet of nauwelijks geabsorbeerd en wordt vanaf geluidsschermen teruggekaatst. Maatregelen zoals geluidsschermen en/of wallen zijn een extra kostenpost en de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is erg bezorgd dat instanties kunnen bij de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken of verbreding van de A28 langs Vathorst op de wet kunnen zich beroepen om toch de leefbaarheid in de aangrenzende delen van gemeente Nijkerk aanzienlijk verslechteren door geen of onvoldoende maatregelen te nemen.Gezien de huidige wet is de steun van de plaatselijke politiek voor maatregelen boven het minimum eisen van de wet een absolute noodzaak – wat gaat nu gebeuren of juist niet –  moeten wij voor tientallen jaren dan meeleven.

De feiten over geluid langs de A28
 • Van de 61 huizen binnen de 400m zone van de A28 zijn er 60 huizen met een geluidsbelasting in 2020 (zonder aanpassing van het knooppunt of de rijksweg) met een geluidsoverlast van meer dan de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB en er zijn zelfs 5 huizen met meer dan 70dB.
 • Elke 3dB verhoging is gelijk aan een verdubbeling van het geluid, dus 15dB meer geluid (65dB – 50dB) is gelijk aan 32 maal meer geluid.
 • De geluidsbelasting is alleen bepaald van de huizen binnen de 400m zone langs de A28 – dus buiten deze zone zullen er veel meer huizen zijn met een geluidsbelasting van meer dan de wettelijke voorkeurswaarde van 50dB. Voor meer details, click hier
 • De geluidsbelasting is alleen bepaald ten gevolge van de 4 rijstroken van de A28.
 • De geluidsbelasting in Het Hoevelakense Bos (een natuur monument en recreatie gebied) is niet bepaald.
 • Hoevelaken, vooral de oostkant van de A28, heeft nu al veel geluidsoverlast van het knooppunt zelf, mede door de overheersende west – en zuidwesten wind.

Toekomstige situatie naar verbreding van de A28 en reconstructie van het knooppunt.

 • In de toekomst komen er 6 of 8 rijstroken op de A28 en dus meer verkeer en meer geluidsoverlast.
 • De cumulatieve geluidsbelasting van het knooppunt zelf, inclusief lussen en bogen (21 rij banen in de huidige situatie of van de 29 rijbanen in de toekomstige situatie) moet bepaald worden voor de westkant (Nijkerkerstraat) en zuidkant (Westerdorpstraat en Amersfoortseweg) van Hoevelaken. Het zal duidelijk zijn dat meer banen, meer verkeer en hoge fly-overs zullen leiden tot nog meer overlast.
 • De geluidsberekeningen, met behulp van het rekenmodel, onderschatten het effect van de heersende wind.
 • In onderstaande tekening (bijlage 2) is te zien hoe in de RWS referentie ontwerp een trechter effect tussen het Vathorst scherm en een hoge aardewal van de fly-overs zal de wind leiden tussen scherm en fly-overs zo dat een trompet effect zal optreden op de oostzijde van de A28 over de Nijkerkerstraat. Ook hier wordt geen rekening mee gehouden in het officiële rekenmodel.
“Rolgeluid en Trechtereffecten”

Het falen van de onderzoek om significante geluidreflectie vast te stellen (zie hieronder) dwingt men om mogelijke andere verklaringen voor de toch zeer reele bijgekomen geluidsoverlast te zoeken. Zodoende valt het op dat Wijk Vathorst met zijn omringende geluidswallen en schermen op wat waren vroeger vlakke weilanden zou heel goed de strooming van de wind kunnen beinvloeden. Het is algemeen bekend dat de wind draagt geluid mee en als blijkt dat een constructie zoals het Vathorstscherm de vroegere windstroming heeft gemodificeert dan zou dit de boosdoener voor de plotseling bijgekomen geluid kunnen zijn. Hierbij ter illustratie ziet u een situatieschets via Google Earth van de knooppunt, Vathorst en Het Hoevelakense Bos . Bij winden vanuit  zuidelijke tot zuidwesterlijke richtingen is duidelijk te zien hoe een tot 11m hoge muur langs de A28 de wind langs ’t heen kan leiden.

 

Trechter effect van knooppunt op geluid
De trechter effect van het knooppunt op geluid in de omgeving

Dit effect is inderdaad bekend bij schermbouwers en wordt soms “rol-geluid”genoemd (niet te verwarren met geluid van banden op de wegdek). Belangrijk is dat zulke effecten zouden in de regel geen aandacht krijgen en behoren beslist niet tot de geldende wettelijke vereiste berekeningen zoals door Goudappel Coffeng en Mobius uitgevoerd.  Zodra er een besef is dat deze effect bestaat, is het natuurlijk een kleine moeite om de gevolgen voor meegedragen geluid bij andere windrichtingen te bekijken. Dit “rol” effect en trechter effect kan verminderd worden door de wind af te remmen met luifels, fins of dwarsschoppen van ± 2meter lang op het scherm om meer turbulentie van de wind te creëren en de stroming van de wind af te remmen.

 

Luifels op geluidscherm

Bovendien de geluidsbelasting wordt alleen bepaald ten gevolge van de 4 rijstroken van de A28. De cumulatief geluidsbelasting van de 22 rijstroken op het knooppunt zelf wordt NIET berekend.

4m scherm aan oostzijde van A28 reduceerd geluidsbelasting met 4 á 5 dB

Op 18 februari 2011 heeft gemeente Nijkerk aan de SHBL een toezegging gedaan tot financiering van een onderzoek naar de effecten van de geluidsschermen van Vathorst aan de Hoevelakense zijde.

 

De aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat er sinds de bouw van de schermen veel meer geluidsoverlast werd ondervonden, door bewoners in de nabijheid, dan voor de bouw van het scherm. Er waren twijfels gerezen over het rapport (van het bureau Goudappel- Coffeng) dat de gemeente Amersfoort had geleverd om deze effecten te kwantificeren, mede vanwege het feit dat de input data niet volledig waren gerapporteerd en niet konden worden achterhaald.

 

Resultaat

 1. Uit het door ons opgedragen onderzoek van bureau MoBius blijkt dat slechts geringe verschillen worden gevonden met de resultaten van het onderzoek van Goudappel Coffeng voor de standaard berekeningen.

– Op verzoek van de stichting heeft MoBius ook een extra berekening gemaakt om beter rekening te houden met de reflectie van lage tonen (veroorzaakt door varchtverkeer). Het was nl. bekend dat de abasorptie van de schermen voor lage tonen veel geringer is dan de 80 % die eerder was aangehouden (en dus de reflectie navenant hoger is). Ook deze berekening geeft echter maar een gering verschil.

Op ons verzoek is vervolgens nog berekend wat de geluidsniveaus worden aan Hoevelakense zijde indien een geluidswal van 4 m (ongeveer 1/3 van de hoogte van de Vathorst schermen) aan de oostzijde van de A28 zou worden gebouwd. De daaruit volgende geluidsreductie is zeer aanzienlijk en bedraagt globaal 5 dBA: een dergelijke (of nog wat hogere) wal zou dus een aanzienlijke bescherming voor de bewoners en het Hoevelakense Bos hebben opgeleverd.

 

– Het door Goudappel- Coffeng uitgevoerde onderzoek was dus – volgens de daarvoor geldende methodiek – in orde, zoals uit het nieuwe onderzoek van MoBius blijkt. Het verschil tussen de werkelijke geluidsoverlast en de berekende is dus – ook door het nieuwe onderzoek- niet verklaard. Er is dus duidelijk een flinke discrepantie tussen modelberekeningen en werkelijkheid. Wat is daarover te zeggen?

Conclusies

– Na de plaatsing van de schemen bleek de overlast plotseling flink te zijn toegenomen. Dit doet vermoeden dat het toch (1) reflectie-effecten zijn, die niet goed in de berekeningsmodellen zijn verdisconteerd.

– Daarnaast zijn er (2) de windeffecten: In de berekeningsmodellen, die door het Ministerie zijn gewaarmerkt, wordt alleen met een lichte meewind gerekend. Bij een sterkere wind worden de geluidsniveaus toenemend onderschat. Aangezien wij vooral te maken hebben met de effecten van westenwind (van ZW tot NW) is het geluidsniveau bij westenwind dus hoger dan berekend,maar hoeveel hoger volgt uit geen enkele berekening, de overlast is inderdaad vooral merkbaar bij een meer dan lichte wind uit westelijke richtingen. Dat de windeffecten niet goed zijn gemodelleerd is al langer bij vele deskundigen bekend.

Problemen

Er is dus een aanzienlijk probleem:

 

 • Het is duidelijk dat de rekenmodellen de reflectie en windeffecten sterk onderschatten. Er is dus alle aanleiding om van RWS te vragen om- bij de realisatie van toekomstige werken en met name bij de realisatie van het knooppunt en de verbreding van de A1 en A28- met dit effect rekening te houden. Wij zullen daar in ons verdere overleg met RWS op aandringen en rekenen ook op uw steun daarbij.
 • Bureau Mobius signaleert ook nog dat er tussen 2015 en 2022 te rekenen is met een aanzienlijke toename van de geluidsbelasting aan Hoevelakense zijde (van 4 -5 dB), die nog niet eerder onder de aandacht was gebracht. Dit is een belangrijk nieuw punt van zorg.

Lees hier het volledig rapport

Geluidshinder in Hoevelaken en Holkerveen ten gevolgen van de Vathorst geluidsscherm naast de A28

De inwoners van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen  sinds de constructie van de eenzijdige geluidsscherm langs Vathorst op A28 hebben significant meer geluidoverlast tijdens de heersende westelijke wind. Hieronder vindt u een aantal brieven en rapporten die het probleem duidelijk omschrijven.

 

Persberichten

Rapport over de geluidsabsorptie van het Vathorst scherm geeft aan dat de kwaliteit is laag en dat bij lage frequenties, zoals van vrachtautos, de absorptie is zeer gering. Er is alleen 80% absorptie bij hoger frequenties. Dus de rekensom van Goudappel Coffeng, die 80% absortpie gebuikt is onjuist.

Het rapport zegt alleen dat het materiaal heeft een bepaalde absorptie vermogen. Verder kunnen wij niets zeggen.Er staat NIETS over reflectie en er is niets over  berekening boven tafel gekomen. Over schermhoogte/reflectie is er ook niets. Lees hier het rapport

 

Geluidsschermen langs de rijksweg A28 Vathorst.  Onderzoek naar de effecten van geluidsreflectie. Goudappel Coffeng, Maart 2005, OBB076/BXT/O771

Wetgeving geeft geen betrouwbaar weergaaf van de werkelijkheid
 • De berekening van het geluids niveau is niet nauwkeurig en kan van de praktijk behoorlijk afwijken. Slechts drie factoren worden (correct) meegenomen in de berekeningen, namelijk:
 • Verkeersvolume
 • Snelheid
 • Verkeerssamenstelling (aantal autos, vrachtoautos)

terwijl het geluid dat wij horen óók bepaald wordt door:

 • Bandtypen, bandenprofiel en onderhoudsniveau van de voertuigen
 • Type weg, type asfalt, nat of droog, slijtage, scheurvorming, spoorvorming.
 • Weerscondities – wind en vochtigheid
 • Reflectie/absorptie van schermen en gebouwen (alleen het gemiddelde voor alle frequentiebanden wordt gebruikt in berekeningen terwijl de lage frequentie banden  veel meer geluidshinder geven en nauwelijks of heel gedeeltelijk geabsorbeerd worden)
 • Frequentie van het geluid. (Lage frequenties van vrachtautos worden slecht geabsorbeerd, dragen veel verder en zijn daardoor op grotere afstanden te horen.

In een rapport van TNO wordt geschreven ‘Metingen zijn uiteraard van groot belang bij de bepaling van de geluidhinder. Je kunt nl rekenen wat je wilt maar uiteindelijk kan alleen door een meting worden vastgesteld wat de geluidsproductie is.’

 • Aan de westzijde van de A28, met een heersende westenwind op een afstand van 400 meter van de snelweg is er een verschil van ruim 10dB t.o.v. windstille condities.
 • De berekeningen zijn gemiddelde getallen en kunnen veel hoger zijn overdag en tijdens de spitsuren dan drie uur ‘s nachts.

Volgens de wet zijn metingen niet toegestaan dus wij kampen met de grote beperkingen van de berekeningen.

 • Cumulatie van toenemende geluidsbelasting. Volgens de Wet Geluidhinder, is er alleen sprake van een reconstructie of een nieuwe situatie als er op of aan de weg wordt gewerkt waardoor de geluidbelasting van een woning met 2 dB of meer toeneemt tussen de geluidbelasting één jaar voor de reconstructie en minimaal 10 jaar na het uitvoeren van de reconstructie, waarbij de te verwachten ontwikkeling van de verkeersintensiteiten naar de toekomst moet worden meegenomen. Elke wijziging wordt afzonderlijk beoordeeld en als het minder dan 2dB extra geluidsbelasting oplevert ten opzicht van de voorgaande wijziging of situatie hoeven er geen maatregelen genomen te worden. Deze situatie is gedeeltelijk opgelost door de recente introductie van geluidsproductieplafonds
 • Cumulatie van geluid van verschillende bronnen De cumulatie van geluid van b.v. de snelweg, locale wegen en spoorweg wordt niet berekent. De geluid van elke bron wordt afzondelijk beoordeeld. Helaas ons oor kan dat niet doen en hoorde alle geluiden van alle bronen tegelijkertijd.
 • De geluidsbelasting wordt berekend aan de gevel van woningen. Als de geluidsbelasting te hoog is wordt voorgesteld om de woning te saneren. De huidige wet negeert het feit dat veel mensen wel eens rustig buiten willen kunnen zitten. Zij hebben vaak een tuin waarvan zij willen genieten, of, in het geval van Hoevelaken,  natuurgebied (Het Hoevelakense Bos) waar veel mensen wandelen en fietsen. De maatregelen, voor zover nodig, moeten zorgen voor een minimale geluidsbelasting voor zowel binnen als buiten een woning. Gevelisolatie alléén is geen oplossing.
 • Er is discriminatie tussen nieuwbouw en bestaande woningen. De grenswaarde voor nieuwbouw is veel lager dan de grenswaarde voor bestaande woningen.

 

Het zin van de wet en de doel van de wet

Het doel van de wet is  ‘te voorkomen dat nieuwe geluidsknelpunten ontstaan’ en ‘ te voorkomen dat bij reconstructie van wegen de geluidhinder toeneemt’. Door het toenemende verkeer vanuit Vathorst en het eenzijdig geluidsscherm is een nieuwe geluidsknelpunt ontstaan en is de geluidhinder  duidelijk toegenomen. Metingen tonen aan dat de toename meer dan 2dB is.

 

Er wordt beoordeeld naar de letter van de wet en niet naar de zin van de wet. Het geluidsscherm heeft bijvoorbeeld door de reflectie van vooral lage geluidsfrequenties een grotere geluidsbelasting veroorzaakt aan de oostkant van de A28. Volgens berekening uitgevoerd in opdracht van Amersfoort zou dit niet meer dan 2dB dus was het volgens Amersfoort niet nodig om maatregelen te nemen.

 

Hoogte en materiaal van de Vathorst scherm langs de A28

Eenzijdige geluidsscherm langs Vathorst op A28

 

De inwoners van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen sinds de constructie van de eenzijdige geluidsscherm langs Vathorst op A28 hebben significant meer geluidoverlast vooral bij de heersende westelijke wind. Hieronder vindt u een aantal brieven en rapporten die het probleem duidelijk omschrijven.     

 

De hoogte van de scherm 7m- 9m
De extreme hoogte van de scherm – tussen 7 en 9 meter – is opmerkelijk en dat ook op een stuk snelweg dat vlink hoger staat dan de aangrenzende land vooral bij Holkerveen. Er is tevergeefs en meermalen bij gemeente Amersfoort gevraagd naar rapporten/gegevens die de noodzaak voor deze schermhoogte rechtvaardigen. De aard van de ervaren overlast komt namenlijk overeen met een extra gereflecteerde (laag frequentie) geluidscomponent vanaf de scherm dat wordt door de wind naar de grond toegestuurd. Hoe hoger de scherm, hoe hoger wordt de hoeveelheid geluidsreflectie en ook diens bereik.

 

De constructie van een geluidsscherm is uitbesteed en een bouwer/leverancier van zo’n scherm gaat ook niet gauw werk publiceren dat de verkoop van zijn constructies als het ware onnodig ondermijnt! Tot slot, een project beheerder zoals in het geval Vathorst probeert natuurlijk zijn kosten te beperken en wanneer hij aan alle wettelijke eisen voldoet, gaat hij niet uitsloven om mogelijke forse extra kosten te maken voor een andere gemeente die bovendien ook nog in een andere provincie ligt.     

 

Waar zijn de gegevens die de hoogte van het geluidsscherm rechtvaardigd?

Zoals al gezegd het rechtvaardiging voor de noodzaak van zo een enorme ontsierende muur in het landschap schijnt onmogelijk, tot nu toe, voor ons te krijgen. De gegevens moeten ergens zijn maar ontbreken uit het 2004 rapport van Bureau Goudappel Koffeng.

 

Geluidsabsorptie van de scherm

Er wordt bovendien over constructie met geluidabsorberende materiaal . Terwijl er wordt over 80% absorptie gesproken, dit is kennelijk een gemiddelde cijfer omdat het is goed bekent dat terwijl een absorptie van vrijwel 100% mogelijk is voor de hogere frequenties (autobanden), de verreikende lagere frequenties afkomstig van vrachtverkeer zijn nauwelijks of niet te absorberen.

 

Reden genoeg om vraagtekens achter  het bestaan van sommige rapporten te zetten en zeker geen enkel vertrouw meer in de rekenresultaten te hebben dat voorspelde geen/nauwelijks extra overlast als gevolg van een eenzijdige geluidsscherm. Reden genoeg om heel waakzaam bij een reconstructie van Knooppunt Hoevelaken te zijn.

 

Er is in de ware betekenis van het woord echt sprake van een UNIEKE serie omstandigheden hier bij Hoevelaken met het Vathorst geluidsscherm.

 

Mogelijke oplossing voor het geluidsprobleem

De ervaren bijgekomen geluidsoverlast sinds de constructie van de Vathorst Geluidsscherm is een aantasting van de leefbaarheid in Holkerveen en Hoevelaken om niets te zeggen over een bederving van een anders ontspannende wandeling in het bos. Vogels en vliermuizen kunnen heel vaak hun 43 dB(A) storingsgrens gewoon vergeten bij de westelijke winden. (De fauna, met name vogels en vleermuizen, zijn gevoelig voor verstoring door geluid en licht. Een geluidsbelasting boven de43 dB(A) werkt volgens de literatuur zodanig verstorend dat dit niet acceptabel is). Of fijnstof en andere “onzichtbare” emissies zijn eveneens nadelig beinvloedt is zeer de vraag. Een hypothese van Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar dat is consistent met alle waargenomen feiten komt op het volgende neer.

Een significant hoeveelheid geluid is niet door het scherm geabsorbeerd en kaatst terug over gemeente Nijkerk. Op meer dan ongeveer 200m van de snelweg zijn de hogere frequenties van voornamelijk personenautos waarschijnlijk zo goed als gedempt. De lagere frequentie geluiden van de motoren en banden van vrachtverkeer zijn veel moeilijker te absorberen en hebben daardoor een hele verre bereik. De wind heeft niet alleen een dragende functie voor het geluid maar heeft een werking dat buigt het naar de grond toe. Deze hele situatie is in de skets (klik hier) eenvoudig neergezet – u ziet heel duidelijk hoe gereflecteerde geluid kan heel hoog in de lucht worden gegooid en hoe een toename in scherm hoogte dat bevordert. Trouwens, het kost weinig verbeelding om te zien hoe een helling naar beneden of een knik in de bovenste helft van het scherm hadden de reflectiepatroon gunstig kunnen beïnvloeden. Wij kunnen dankbaar zijn dat het gevaarte niet achterover staat te hellen!                      

Volledigheidshalve, wanneer er een oostelijke wind op de Vathorst scherm waait dan heeft u een situatie dat overeenkomt met dat in de meeste literatuur referenties en hebben inwoners van Vathorst met refractie fenomenen enz. te maken. Wat gereflecteerde geluid betreft dan wordt het naar boven gebogen en wordt verder niet opgemerkt. De voorspellingen hebben deze combinatie heel duidelijk onderschat. Een reden dat de Stichting wil de rapporten over scherm hoogte bestuderen is om te zien in hoe ver men voorspelt een toename in hinder als een functie van toenemende schermhoogte ( of juist niet!). Dit soort kennis en ervaring is belangrijk voor elders in Nederland – niemand heeft het bewust gedaan maar om het gewoon te negeren is antisociaal en zeker niet een manier dat vooruitgang in deze materie bevordert.

Hoe dan ook, het scherm staat er en de vraag is hoe bij de volgende werkzaamheden op A28 iets gedaan kan worden om de situatie voor de komst van het scherm te benaderen of zelfs te verbeteren. Een grote vrees hier is dat Rijkswaterstaat gaat alles rekenen tov de huidige situatie( dwz. met het scherm aanwezig). Bovendien, niemand kan alles verwijderen om liefst de metingen te verrichten om te horen hoe het werkelijk vroeger was. In een rechtszaal situatie zou je dus geen poot hebben om op te staan! Toch is het heel belangrijk nu om Rijkswaterstaat en eventueel overheidsinstanties zoals VROM goed te overtuigen dat juist wegens de bijzondere ligging van dit strookje van gemeente Nijkerk tov de A28, de anders beschermende hand van de wet is behoorlijk onvoldoende geweest. De soort “middelingprocedure” die plaats vinden in berekeningen van overlast zijn bij ons onvoldoende geweest. DeStichting gaat dit punt krachtig naar voren brengen en steun vanuit B&W, gemeenteraad en bevolking is eigenlijk onmisbaar.

Realistische maatregelen die de situatie kunnen verbeteren

 

Zie ook: Maatregelen voor stillere, schoonere wegen

 

Zijn er realistische maatregelen te nemen die de situatie kunnenn verbeteren? Gelukkig, ja, en wij hebben ze hier en elders op de website genoemd.

 • Banden geluid kunnen wij bij het wegdek zelf aanpakken en dat wordt toch opnieuw straks aangelegd. 2-laags ZOAB gaat een deel van het geluid dempen ( hoorneffect). Maar is er een kans dat juist langs dit traject wij kunnen als proefkonijn fungeren door het leggen van geelastificeerde 2-laags ZOAB – een superstille wegdek? Tot slot, bij een wegverbreeding van A28, zou een diepere ZOAB constructie op de rechter rijstroken de lagere frequenties van vrachtverkeer kunnen beter absorberen?
 • Elastificeerde Wegoppervlak. In hun jongste InnovatieNieuws van December 2009, geven Rijkswaterstaat wat details over hun praktijk proeven in de Zeeuwse Kloosterzande met elastificeerde wegoppervlak. Hun eerst resultaten verwachten ze medio 2010 en de hoop blijft hoog dat zoiets is toepassbaar bij de A28, A1 en Knooppunt reconstructies.

Scherm mogelijkheden

 • Zou een middenbermscherm hier kunnen helpen? Zelfs een fluisterstil wegdek doet niets om vrachtauto motorgeluid te verwijderen. Zeker waar de A28 de Nijkerkerstraat (richting Zwolle vanuit de Knooppunt) tot langs Holkerveen waar de A28 is verhoogd is ruimte langs de Nijkerkse kant van de A28 beperkt. Zou er hier toch ruimte voor iets zoals een 2m hoge scherm (reflecterend en transparant zou geen probleem zijn zoals boven op de brug bij Hooglanderveen). Toegegeven niet ideaal maar misschien een verlichting voor aangrenzende bewoners van de Nijkerkerstraat, het bos en natuur en zeer zeker Holkerveen?
 • Tot slot en echt iets voor de experten van Rijkswaterstaat:  Zou een T-cap bovenop de Vathorst scherm een verbetering geven?
 • Andere scherm varianten zoals fundeerings vrije constructies en zelfs uitlaat gas – absorberende mogelijkheden, zeker langs het bos gedeelte, horen ook bij de mogelijkheden.

Deze mogelijkheden wil de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar in de eerste instantie met Rijkswaterstaat gaan bespreken.

Brieven van SHB&L over Vathorst scherm

Stichting stuurt brief aan de Bevoegd Gezag met het verzoek om te zorgen dat wanneer de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer wordt verbreed:

 1. het “tijdelijke scherm” langs de westkant van de A28 ter hoogte van Vathorst wordt vervangen door geluidwerende voorzieningen, die de bewoners van Vathorst en de bewoners van de gemeente Nijkerk beschermen tegen geluidsoverlast veroorzaakt door de A28;
 2. de heersende waarde en/of referentiepunt voor de berekening van de geluidsoverlast voor en na de verbreding van de A28 te nemen vóór de komst van het Vathorstscherm en/of zonder scherm;
 3. het Hoevelakense Bos en de Groene Buffer van de gemeente Nijkerk niet wordt aangetast.

Stichting stuurt brief aan de College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijkerk over Geluidsoverlast ten gevolgen van plaatsing van geluidscherm aan de A28 bij Vathorst.

 

Stichting stuurt brieven aan Gemeente Amersfoort  over geluidshinder van de Vathorstscherm  met het verzoek voor de onderbouwende informatie over de scherm.

 • Op 17 februari 2010 is de eerste brief gestuurd over geluidshinder na het komst van de Vathorst scherm langs de A28  met het verzoek voor de onderbouwende informatie betreffende:
  • De akoestische berekeningen die voor het opstellen van de randvoorwaarden voor het geluidsscherm zijn gehanteerd
  • De berekeningen die ten grondslag liggen aan de hoogte bepaling van het
   geluidsscherm op de verschillende plaatsen
  • De keuze voor een vertikaal scherm
 • Op 10 mei de SHB&L heeft een brief en een aantal rapporten van Gem. Amersfoort ontvangen maar is zeer teleurgesteld omdat de gevraagd gegevens ontbreken.
 • Op 14 juni 2010 heeft SHB&L weer een brief aan Gem. Amersfoort gestuurd met het verzoek om een officiële beantwoording van al de vragen die gesteld zijn in onze brief van 22 mei 2010 door de Gemeente Amersfoort en zoals in eerdere correspondentie is aangegeven verzoekt de SHB&L Gem. Amersfoort ondubbelzinnig melding van te maken als de betreffende informatie ontbreekt. Mocht de betreffende informatie niet beschikbaar zijn, dan moet de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar concluderen dat sommige stellingen die gemaakt zijn in enkele rapporten niet geverifeerd kunnen worden en daarom als onbetrouwbaar beschouwd moeten worden.
 • Op 4 augustus 2010 de Stichting heeft een antwoord aan Gemeente Amersfoort gestuurd over de WOB informatie verzoek ten aanzien van geluidscherm Vathorst. Het bevreemdt SHB&L zeer dat cruciale informatie ten aanzien van de onderbouwing van de goedkeuring voor het oprichten van de betreffende geluidsschermen ontbreekt. Gemeente Amersfoort . stelt uitsluitend de belangen van de inwoners van Amersfoort/Vathorst te moeten behartigen en dat u vindt dat het aan de Gemeente Nijkerk is om de gepubliceerde extra geluidsbelasting te verifiëren.
Referenties over geluid ten gevolgen van de Vathorst scherm langs de A28
 • De Ontmoeting Gemeente Nijkerk. Verslag bijeenkomst Geluidshinder A1/ A28 op 7 februari 2008