Ideeën van SHB&L 2010-13

Oorspronkelijk voorstellen van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken ingediend en besproken met RWS in 2010

Download de tekening hier

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar  (SHB&L) denk actief mee aan oplossingen voor Knooppunt Hoevelaken. Daarbij vormen de uitgangspunten van de Stichting de primaire leidraad. Het hier onder beschreven plan vormt onze inbreng voor het Voorkeurs Variant dat uiteindelijk moet leiden tot het Voorkeurs Alternatief (VKA) voor het Knooppunt. Het VKA vormt de basis voor het (Ontwerp) Tracé Besluit.

Naar aanleiding van een presentatie gegeven door RWS aan College en Raad van Gemeente Nijkerk op 6 oktober 2010, waarin een grote fly-over met een ruime boog over het Knooppunt is getekend voor verkeer A1 Oost (Apeldoorn) naar A28 Zuid (Utrecht) -zie slide 7- heeft de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar een vernieuwde voorstel aan Rijkswaterstaat en de Gemeente Nijkerk gepresenteerd.

Het voorstel van de Stichting is een “3 in 1” oplossing voor:

1.  verkeersproblemen,

2. leefbaarheidsproblemen

3. bereikbaarheidsproblemen

Daarnaast lost het voorstel van SHB&L diverse verkeerstechnische problemen op voor een betere doorstroming van verkeer op het Knooppunt.

De conclusie van RWS was:

 • Lees HIER meer over het voorstel en alle VOORDELEN die het biedt.

 

De conclusies van de twee rapporten over geluidsoverlast en luchtkwaliteit zijn: 

 

Lees hier alle technische details van het voorstel van SHB&L, zoals besproken met RWS

De SHB&L heeft op 6 december 2010 de raadsleden van gemeentes Amersfoort, Leusden en Nijkerk en brief gestuurd over de kenmerken en voordelen van het voorstel van de SHB&L.

Download de brief aan de raadslseden met kenmerken en voordelen hier.

Lees hier alle kenmerken en voordelen van deze voorstel

Op 6 oktober 2010 heeft de gemeenteraad Nijkerk de voortgang van de voorbereidingen voor aanpassing van de rijkswegen A1 en A28 en verkeersplein Hoevelaken besproken.

SHB&L draagt gefaseerde mogelijke oplossing voor Knooppunt Hoevelaken aan

 

Het gefaseerde voorstel van de Stichting is een “3 in 1” oplossing voor:

1.  verkeersproblemen,

2. leefbaarheidsproblemen

3. bereikbaarheidsproblemen

 

Voorstel van SHB&L Fase 1

 

Voordelen van Voorstel SHB&L

De SHB&L probeert altijd constructieve oplossingen te zoeken voor een probleem en gezien de huidige budget probleem. Wij stellen voor de eerst en meest belangrijk fase van het totale plan zoals aangegeven in de tekening hiernaast als eerst uit te voeren.

Dit plan biedt een oplossing:

 • Voor de verkeers probleem op de snelwegen (cijfers van RWS voor 2020 laten zien dat er 40% meer verkeer is op de A28zuid en de verbindingsweg tussen A1oost en A28zuid dan op de andere wegen en verbindingswegen. Dit probleem wordt opgelost met een nieuwe verbindings weg ten zuiden van het Knooppunt. Mensen die dagelijks door het Knooppunt rijden weten dat de A28zuid en de verbinding van de A1oost in feit het enige problemen zijn.
 • Voor de leefbaarheids problemen (lawaai en luchtverontreiningen in Hoevelaken en Vathorst,) omdat de verbindings weg (A1oost naar A28zuid) loopt ten zuiden van het knooppunt en wordt op een aardwal geplaatst met een geluidsscherm. Dit zal Hoevelaken en Vathorst beschermen.
 • Voor de bereikbaarheids probleem voor Hoevelaken en Amersfoort omdat de op- en afritten naar de A1 kunnen blijven.
 • Bovendien, dit voorstel laat de mogelijkheid open om de oorspronkelijke SHB&L reconstructieplan te voltooien op een latere tijdstip wanneer de financiën dat toe laten en mocht dat nodig blijken te zijn.
 • Dit plan is door de SHB&L met RWS besproken en RWS heeft verklaard dat het lijkt technisch uitvoerbaar te zijn en, bovendien, het heeft geen steile hellingen, geen scherpe bochten en geen korte weefvlakken.
 • Het zal ook goedkoper zijn dan de turbo variant met hoge fly-overs omdat de lengte van de nieuwe verbinding is korter dan de turbo versie en het neemt minder ruimte in beslag.

Lees hier het voorstel voor oplossing voor Knooppunt Hoevelaken van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Voorstel voor op- en afritten A1 – Hoevelaken

SHB&L heeft nieuwe voorstellen ingediend bij RWS voor Knooppunt Hoevelaken met behoud A1 op en afritten.

 • SHB&L is de mening toegedaan dat Hoevelaken verkeer van en naar de A28 Zuid straks goed gebruik kan maken van de nieuwe Energieweg verbinding en voor verkeer van en naar A28 Noord van de nieuwe verbinding via de Hanzetunnel/Rondweg Vathorst en de A28 Corlaer aansluiting.
 • De tekeningen geven de twee mogelijkheden aan voor de ligging van de fly-over voor verkeer van A1 Oost naar A28 Zuid: De meer noordelijke ligging zoals in het Referentieontwerp wordt gehanteerd en de zuidelijke ligging zoals SHB&L het bij voorkeur zou willen zien waardoor wij inschatten dat lawaai voor Hoevelaken aanzienlijk wordt ingeperkt. Daarbij is de lengte van de zuidelijke boog aanzienlijk korter hetgeen ook voor een flinke kostenreductie zal kunnen zorgen en een betere verwerking van het verkeer

Lees hier de voorstellen van SHB&L

Tijdens een bespreking met RWS op 3 oktober 2011 heeft RWS bevestigd:

 • Er lijken technisch kansen te zijn voor een sobere hele aansluiting Hvlk met beperkte relaties (alleen richtingen A’dam en A’doorn). RWS gaat dit verder uitwerken zodra de versoberde basis oplossing uitgewerkt is. Zodra RWS meer weet over de mogelijkheden voor de aansluiting Hoevelaken, laat zij dit de Stichting weten.
 • Het overleg van 3 oktober is voor de SHBL geen aanleiding om een ander bedrag te communiceren voor het realiseren van een aansluiting Hoevelaken dan zij sinds medio augustus hebben gedaan (30 mln euro).
Stichting stuurt brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu

Op 25 januari 2011 heeft de Stichting een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en aan de Kamer Commissie voor I en M met het verzoek:

 1. te zorgen dat RWS het voorstel van de SHB&L in detail uitwerkt en begroot,
 2. rekening te houden met de voordelen op lange termijn van het plan van de Stichting voor het verkeer, het bedrijfsleven, de inwoners en het milieu,
 3. zo nodig RWS opdracht te geven voor een gefaseerde uitvoering van het voorkeursalternatief, zodat een acceptabele oplossing wordt gevonden voor de lange termijn waar onze kinderen ook geen last van zullen krijgen.

Lees het brief en zie bijlage hier.

Brief van SHB&L aan Ministers VenW en VROM

Stichting stuurt brief aan de Bevoegd Gezag met het verzoek om te zorgen dat wanneer de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer wordt verbreed:

 1. het “tijdelijke scherm” langs de westkant van de A28 ter hoogte van Vathorst wordt vervangen door geluidwerende voorzieningen, die de bewoners van Vathorst en de bewoners van de gemeente Nijkerk beschermen tegen geluidsoverlast veroorzaakt door de A28;
 2. de heersende waarde en/of referentiepunt voor de berekening van de geluidsoverlast voor en na de verbreding van de A28 te nemen vóór de komst van het Vathorstscherm en/of zonder scherm;
 3. het Hoevelakense Bos en de Groene Buffer van de gemeente Nijkerk niet wordt aangetast.

Lees brief

Eerste voorstellen van SHB&L voor Knooppunt Hoevelaken

Hier vindt u de eerste tekening van een Milieu vriendelijk oplossing voor Knooppunt Hoevelakendie door leden van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is ontworpen in februari 2010.

Het ontwerp is gesteund door de Gemeente Nijkerk. Het is besproken met Rijkswaterstaat en metgemeente Amersfoort.

In de Aanvullende Richtlijnen voor de 2e Fase MER van de Planstudie Knooppunt HoevelakenDecember 2009 staat : In het VKA zit nog een groot aantal vrijheidsgraden. Dit heeft als gevolg dat het VKA een groot aantal verschillende uitwerkingen kent. Om een omvangrijke onderzoekslast te voorkomen, worden niet alle varianten gedetailleerd onderzocht alvorens een keuze te maken.’ …….

‘De door de Stichting Hoevelaken Leefbaar en Bereikbaar aangedragen variant maakt, zonodig in aangepaste vorm om de variant uitvoerbaar te maken, onderdeel uit van de reële varianten’ 

 • Meer details zijn te vinden in Milieu vriendelijk oplossing voor Knooppunt Hoevelaken dd 9 september 2009).  Er is ook een vergelijking tussen de Stichting Hoevelaken voorkeursalternatief en de een mogelijke ontwerp met flyovers gemaakt. In de vergelijking ziet u dat de flyover variant veel nadelen heeft.
 • Luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid in één oogopslag. URBIS III van TNO is een programma met hoogwaardige modellen om luchtkwaliteit, geluidshinder en externe veiligheidsrisico’s integraal in kaart te brengen. Misschien iets voor de berekening van de luchtkwaliteit, geluidhinder en veiligheid van Knooppunt Hoevelaken?