Nieuwsbrief  februari 2023

Om eerdere nieuwsbrieven te lezen klik hier

Nieuwsbrief februari 2023

Geachte lezer,

Zoals u weet volgen wij al sinds 2005 de ontwikkelingen rond de voorgenomen reconstructie van het knooppunt Hoevelaken, met name voor wat betreft het behoud van de op- en afritten van de A1 en A28 voor Hoevelaken en leefbaarheidszaken samenhangende met het project, zoals geluidsoverlast en natuurcompensatie. Destijds werd gedacht dat de reconstructie van het knooppunt ruim voor 2020 gereed zou zijn. Hoe anders is het gelopen! Voorlopig kan RWS nog geen enkele uitspraak doen over de verdere planning voor het knooppunt. Het wachten is op de stikstofuitspraak van de RVS. In onze nieuwsbrief van februari 2020 (zie onze website www.hoevelakenbereikbaar.nl gaven wij een historisch overzicht van de ontwikkelingen met betrekking tot de voorbereiding van het project. Zoals we toen al aangaven is in 2018 het OTB (Ontwerp Tracé Besluit) door de minister vastgesteld en was de periode van het indienen van zienswijzen afgerond. Hieronder geven wij aan:

  • Wat er met betrekking tot het knooppunt is gebeurd en binnenkort gaat gebeuren
  • Idem voor wat betreft het Hoevelakense Bos en directe omgeving
  • Wat er in het bestuur van de stichting is veranderd
  • Wat de toekomstige ontwikkelingen in Hoevelaken zijn waar wij betrokken willen zijn

Waar staan we nu?

Met het knooppunt?

In feite stHet knooppunt in de toekomst?aan we 5 jaar later nog steeds op hetzelfde punt. Nog steeds is er niet meer dan een OTB. Nog steeds is de wijze waarop RWS de stikstofbelasting op de Natura 2000 gebieden binnen de invloedssfeer van het knooppunt (in definitieve toestand en de uitvoeringsfase) berekent niet goedgekeurd door de Raad van State (RvSt). Dat besluit zou eind januari dit jaar komen. Maar bij navraag bij de Raad van State blijkt dat het besluit (alweer) is uitgesteld, nu tot eind maart. Het is onzeker of die goedkeuring er dan komt of dat RWS wordt opgedragen een preciezere berekeningsmethode toe te passen. 

En dan komt nog de vraag of RWS vervolgens over voldoende compensatie kan beschikken om de uitstoot van stikstofmoleculen, die neerkomen op de Natura 2000 gebieden in de buurt, te verminderen (door uitkoop of andere maatregelen). Daar was al wel aan gewerkt. Er was nl. door Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland een besluit genomen waarbij de natuurvergunning van een aantal boerderijen in Voorthuizen werd ingetrokken. Dit kon nadat RWS de betreffende landbouwondernemingen had uitgekocht. De stikstofrechten die daardoor vrijkwamen zouden (o.a) ten gunste komen van knooppunt Hoevelaken. Daarmee leek het stikstofprobleem voor het knooppunt opgelost! Echter, op dit besluit is veel protest gekomen. Het Ministerie van Landbouw is in het verleden namelijk gestopt met het verlenen van Natuurvergunningen voor individuele landbouwbedrijven. Die bedrijven konden van toen af volstaan met een melding (van hun stikstof uitstoot). Echter dat blijkt weer niet correct volgens de wet, waardoor die bedrijven dus thans illegaal bezig zijn. Er is dus ook dringend behoefte om die situatie te legaliseren. Uiteindelijk is GS gezwicht voor dit argument en heeft haar besluit over de natuurvergunning teruggenomen. En zo blijft het land verder in de knoop zitten!
Vanuit onze Stichting hebben wij periodiek overleg met de gemeente en RWS zodat wij op de hoogte blijven van de stand van zaken en daarop zo nodig snel kunnen anticiperen.

Met het Hoevelakense Bos en omgeving?

De stichting is betrokken geraakt bij de planvorming van en rond het Hoevelakense Bos omdat er een mogelijkheid was om de natuurcompensatie (45 ha) van het project te laten landen naast het Hoevelakense Bos. De meeste natuur was ook in Hoevelaken verdwenen. De verdere ontwikkeling van het Hoevelakense bos is na een breed participatieproces vastgelegd in een door de gemeenteraad van Nijkerk vastgestelde visie.Het Hoevelakense Bos

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld dat de gemeente, onder meer in overleg met Amersfoort, plannen had ontwikkeld voor de realisatie van de visie. Het gebied tussen het Hoevelakense Bos en de Nijkerkerstraat, juist noordelijk van de Westerdorpsstraat (ca 30 ha) zou worden bestemd voor natuurontwikkeling en beperkte huizenbouw. Dat gaat helaas niet door: het gebied is aangekocht door een lokaal bedrijf en blijft een landelijke bestemming houden. Dat project zou ook voorzien in wandel en recreatiemogelijkheden (o.a. hondenuitlaat) en daardoor de druk op het Hoevelakense bos verminderen. Dat is hard nodig want mede door de ontwikkeling van Vathorst is de drukte in het bos enorm toegenomen. Er wordt door de gemeente gelukkig nog wel overlegd over een mogelijke uitbreiding aan de oostkant van het Bos. Dat geeft een nieuwe kans om die doelstelling te realiseren maar daarover is nog niets zeker.
Vanuit onze Stichting hebben wij ingesproken bij de raadscommissie over de gevolgen van de recente ontwikkelingen voor de plannen en het grote belang om alsnog aan de oostkant te komen tot uitbreiding van het bosgebied. Ook hebben wij gepleit om aan Sparrendam een bestemming te blijven geven zoals die is verankerd in de vastgestelde visie. Dus geen legalisering en uitbreiding van evenementen activiteiten.

Bestuur van de Stichting

Boudewijn v.d. Woerd en Rob Wesselingh op de viaduct over de A1

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat het bestuur is versterkt met de heer Boudewijn van der Woerd. Hij zal bij velen van u bekend zijn als ex raadslid voor de VVD met onder meer een grote betrokkenheid bij en inzet voor het project voor de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken en het realiseren van een groene recreatieve zone tussen de gemeenten Amersfoort en Nijkerk.
Hij heeft intussen het voorzitterschap overgenomen van Rob Wesselingh.
Rob heeft met veel verve en succes vanaf de oprichting het voorzitterschap vervuld.
Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk! Gelukkig blijft Rob als lid van het bestuur direct betrokken bij onze activiteiten.

Komende ontwikkelingen in Hoevelaken

Een belangrijke toekomstige ontwikkeling in Hoevelaken is het project Klaarwater. De gemeente Nijkerk bouwt, volgens de woonvisie, afgestemd op de behoefte van de eigen inwoners. Maar de gemeente is ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor woningzoekenden vanuit de Randstad.
In de omgevingsvisie heeft de gemeente Nijkerk aangegeven welke toekomstige woningbouwlocaties in aanmerking komen voor de groei van de gemeente. Klaarwater in Hoevelaken is er daar een van.
Als indicatie staat er in de omgevingsvisie een aantal van 1000-1500 woningen.

De ontsluiting van dit gebied is niet eenvoudig. Heeft onze stichting hier een taak? Er zijn al werkgroepen die zich hier betrokken bij voelen (OLMO).  Na beraad in het bestuur zien wij het als onze taak een vinger aan de pols te houden voor wat betreft de ontsluiting van het gebied richting de A1 en A28. In recent overleg met de wethouder hebben wij al uitgesproken dat er vóór alles behoefte is aan een gedegen verkeersstudie over de afwikkeling van het verkeer over de Koninginneweg en Westerdorpsstraat en daarbij te kijken naar de verschillende alternatieven voor ontsluiting, verbetering van rotondes en fietsroutes en ook de omvang van Klaarwater.

Hoe zit het nu met die stikstofproblematiek?

Die problematiek heeft zoals hierboven aangegeven dus al gezorgd voor een vertraging van vele jaren voor het project.  Voor een goede samenvatting kunt u de website van het RIVM raadplegen, daar staat een goede uitleg over deze problematiek.

We volstaan hier met de constatering dat er dus een onopgelost belangenconflict is tussen de landbouwsector (die groep boeren die geen stikstofrechten heeft en dus in feite niet meer mag ondernemen) en de rest van de Nederlandse economie, die niet mag bouwen of productie mag uitbreiden tenzij zij aantonen dat er geen extra stikstofuitstoot is of tenzij zij ervoor zorgen dat er ergens anders (en dan op de juiste plek) stikstofuitstoot wordt verminderd. Het land zit in een Gordiaanse knoop en het is dus niet eenvoudig om zo’n knoop op te lossen. Het land staat in de wacht. Het knooppunt dus ook.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

Klik op de onderstaande nieuwsbrieven om eerdere nieuwsbrieven te lezen: 

 

Nieuwsbrief van april 2022

Nieuwsbrief van oktober 2021

Nieuwsbrief van februari 2021

Nieuwsbrief van september 2019

Nieuwsbrief van november 2018

Nieuwsflits van oktober 2018

Nieuwsbrief van maart 2018

Nieuwsflits van december 2016

Nieuwsbrief van november 2016
Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van februari 2015
Nieuwsflits van november 2014 
Nieuwsbrief van september 2014
Nieuwsbrief van november 2013 
Nieuwsbrief van juli 2013
Nieuwsbrief van april 2013 
Nieuwsbrief van januari 2013 
Nieuwsbrief van november 2012 
Nieuwsbrief van september 2012 
Nieuwsbrief van juli 2012 
Nieuwsbrief van maart 2012 
Nieuwsbrief van november 2011 
Nieuwsbrief van augustus 2011
Nieuwsbrief van februari 2011
Nieuwsbrief van november 2010
Nieuwsbrief van januari 2010
Nieuwsbrief van september 2009