Home > SHB&L Communicaties  Nieuwsbrieven  Brieven van/aan SHB&L  Notulen van besprekingen

 

Nieuwsbrief maart 2018

Om eerdere nieuwsbrieven te lezen klik hier

 

Geachte Lezer,

 

Inleiding 

"Fraai uitzicht over weiland en Het Hoevelakense Bos tussen Westerdorpstraat en NijkerkerstraatEind 2016 hebben wij u onze laatste Nieuwsbrief gezonden. Het ging toen om de dreigende bouw van een zonnepanelen veld bij de entree van Hoevelaken aan de Westerdorpsstraat. Wij hebben u toen gevraagd om dringend uw mening te geven over dit ongewenste voornemen van Amersfoort. U hebt massaal afwijzend gereageerd op dit plan (meer dan duizend respondenten op onze enquête). Uw reactie heeft er (mede) toe geleid dat de gemeenteraad van Amersfoort het plan van B&W niet goedkeurde. Inmiddels lijkt het definitief van de baan en werken Amersfoort en Nijkerk samen aan een beter plan voor dit gebied. Daarover later verder in deze Nieuwsbrief. We danken u en ook B&W van Nijkerk en de gemeenteraad voor de steun voor deze zaak. Het lijkt nu dat de entree van Hoevelaken er kan blijven uitzien, zoals hij is.

Waarom is er vorig jaar geen Nieuwsbrief geweest?  We moeten helaas vaststellen dat het langzaam gaat met het knooppuntproject. Al in 2015 is de aannemerscombinatie, die het project moet ontwerpen en uitvoeren benoemd. Sindsdien is er wel aan het ontwerp en de milieustudies gewerkt, maar daarover is nog vrijwel niets naar buiten gebracht. Er zijn enkele voorlichtingsavonden geweest voor de betrokken actiegroepen (waaronder de stichting), waar het vooral over de procedures ging en er zijn Bestuurs-bijeenkomsten geweest (waarin vertegenwoordigd de regiogemeenten, provincie en RWS). De verslagen van deze laatste zijn niet openbaar.  Wethouder van Veelen en het stichtingsbestuur zien elkaar regelmatig en op die manier blijven wij zo goed mogelijk op de hoogte. De verslagen van die besprekingen staan op de (vernieuwde) website van de stichting. Neemt u eens een kijkje HIER.

 

Knooppunt Hoevelaken

Wat is nu de stand van zaken ten aanzien van het Project Knooppunt Hoevelaken?

 

Planning en procedure

Voorokeursalternatief Knooppunt Hoevelaken
Voorokeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Volgens de huidige planning zal het Ontwerp Tracébesluit (OTB) eind 2018 worden uitgebracht. Het OTB bevat het definitieve ontwerp van het knooppunt (naast de reconstructie van het knooppunt ook de wegdelen A1 tot Barneveld en Bunschoten en de A28 wegdelen van afslag Maarn tot Nijkerk). Ook de milieustudies en impact op de omgeving zijn dan vol in beeld. De aannemerscombinatie moet zijn werk reeds deze zomer afronden omdat het ministerie nog enkele maanden nodig heeft voor een juridische check.

Zoals we al eerder aangaven is er na het officieel worden van het OTB (maar) 6 weken tijd voor het indienen van een zienswijze (protest) op onderdelen van het project. Eenieder die een zienswijze heeft ingediend kan later, als het Tracébesluit (TB) is vastgesteld door de minister, in beroep gaan bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Het TB wordt volgens planning vastgesteld eind 2019. In 2020 worden de benodigde vergunning aangevraagd en in 2021 gaat dan eindelijk het bouwen beginnen. In 2025 is alles klaar.

 Bij het opstellen van de uitvoeringsplanning is door de aannemer gekeken naar het zo snel mogelijk openstellen van de aansluiting Hoevelaken van en naar Amsterdam (zoals door de gemeente Nijkerk bedongen). Om de aansluiting vanuit Amsterdam richting Hoevelaken te kunnen realiseren, moet echter rekening worden gehouden met een aantal faseringsstappen. Op basis van de huidige inzichten gaat het hierbij onder meer om:

 

– Eerst moet gedurende 1 jaar de nieuwe verbinding vanuit Utrecht naar Hoevelaken aangelegd worden. Tegelijkertijd wordt ook een viaduct, onderdeel van de nieuwe verbindingsboog Utrecht -Apeldoorn, gebouwd. De verbinding vanuit Amsterdam naar Hoevelaken moet uiteindelijk onder dit viaduct door.

– Daarnaast moet de nieuwe boog van Amsterdam naar Zwolle worden aangelegd zodat de bestaande lus Amsterdam naar Zwolle buiten gebruik kan worden genomen. Nadat de bestaande lus buiten gebruik is genomen, wordt de hoofdrijbaan rechts van Amsterdam naar Apeldoorn tijdelijk over de parallelrijbaan geleid. Dan is er onder het viaduct rechts in de kom onvoldoende ruimte om naar het zuiden uit te voegen richting Hoevelaken omdat de hoofdrijbaan rechts tijdelijk met twee rijstroken plus vluchtstrook onder dat deel van het viaduct moet.

 

Bovengenoemde punten betekenen dat aansluiting Hoevelaken niet aan het begin van de bouwwerkzaamheden kan worden opengesteld maar wel zo snel mogelijk.

 

Natuurcompensatie

Als gevolg van de werkzaamheden/uitbreiding aan/van het knooppunt moet een aanzienlijk aantal hectares natuur gecompenseerd worden. RWS heeft gebiedsmakelaars en een procesmanager ingezet om de bereidheid te onderzoeken van eigenaren om hier aan mee te werken en daarover afspraken te maken. Het is de bedoeling dat de gronden eigendom blijven van de huidige eigenaren en dat deze een compensatie krijgen voor de transformatie (en waardedaling) van hun grond bij de overgang naar bestemming natuur. Zojuist is in de pers een eerste mogelijke “deal” gepubliceerd. Het streven is deze gronden voor een deel aan te laten sluiten op het Hoevelakense bos, zodat de drukte in dit Rijksmonument daardoor verminderd kan worden, door meer mogelijkheden te bieden voor recreatie buiten het bestaande Bos.

Overigens zijn er veel verschillende groepen die zich voor het Hoevelakense bos en zijn directe omgeving interesseren en plannen maken. De stichting heeft aangedrongen op goede coördinatie door de gemeente. Die is er nu. We gaan ons ook inzetten voor het openstellen van het Geldersch Landschap en Kastelen gebied ten zuiden van de Westerdorpsstraat.

 

Geluidmeting

We hebben in het verleden betoogd dat het wettelijk reken en meetvoorschrift voor de geluidsberekeningen te simpel is voor de complexe situatie van het knooppunt. Echter juridisch telt alleen het resultaat van de berekeningen met dit (door het ministerie goedgekeurde) reken en meetvoorschrift. RWS was niet bereid om metingen uit te voeren of te financieren, ter controle van de berekeningen. Deze zouden immers toch geen juridische status hebben! We hebben daarop met de gemeente overlegd om op kosten van de gemeente toch zo’n meting te houden, voorafgaand aan het begin van de bouw. Die meting kan dan na gereedkomen van het project worden herhaald om te zien wat de verschillen zijn met de huidige situatie en wat de verschillen zijn met de berekende resultaten. Al geeft dat juridisch geen harde basis voor een beoordeling van de bereikte geluidsbescherming, er is dan toch een handvat om het gesprek aan te gaan als de geluidsbelasting tegenvalt. De meting loopt over één vol jaar, 24/7, met registratie van weer, wind en verkeersintensiteit.

 

Lokale wegennet

De reconstructie van het knooppunt maakt het nodig dat ook de aansluiting op het lokale wegennet wordt versterkt en aangepast. Dat is duidelijk dringend nodig gezien de congestie die er iedere dag is tijdens de spitsuren. In ieder geval komen er fiets- tunnels bij de kruising Nijkerkerstraat- Westerdorpsstraat en onder de Energieweg door, om de doorstroming te bevorderen. Mogelijk komen er ook meer rijbanen, zodat per stoplichtfase meer voertuigen kunnen passeren. Dat zal een behoorlijke verbetering opleveren.

 

Andere lokale projecten

Als er in Hoevelaken andere projecten worden ontwikkeld waar een bereikbaarheids- of leefbaarheids- aspect mee gemoeid is, dan zullen wij ons daarvoor ook interesseren. Zo hebben wij in het verleden ook gereageerd op het project Bijenvlucht/ Beeckhof waar onlangs 66 woningen zijn gerealiseerd. Hoe wenselijk een transformatie van een verslonsd industriegebied tot een nieuw woningbouw gebied ook is, er was/is daar een serieus geluidsprobleem. Wij hebben destijds een zienswijze ingediend en betoogd dat er een goede oplossing moest komen om de geluidsoverlast tegen te gaan. Dat is niet gebeurd, de gemeente heeft de overlast toegestaan door een flink aantal hogere waarden toe te laten. Er is ons meegedeeld dat maatregelen te duur zouden worden/ niet konden. Jammer!

 

Euretco kantoren en woningbouw

Vorige maand werd bekend dat de grote expositieruimten van Euretco gaan verdwijnen. Er komen kantoren en woningen (160) voor in de plaats. Dat project ligt nog dichter bij de A1 dan Bijenvlucht/ Beeckhof, ergo zal het nog meer geluidsoverlastkunnen ondervinden. Het beschikbare schetsplan geeft aan dat de nieuwe kantoren direct aan de A1 grenzen. De stichting heeft bij de gemeente aangedrongen op vroegtijdig geluidsonderzoek, zodat er niet opnieuw een project met grote geluidsoverlast ontstaat.

Ook hebben wij een verkeersonderzoek voorgesteld om de verdere toename van het verkeer en de congestie op de Koninginneweg en de rotondes in beeld te krijgen en om adequate maatregelen te treffen ter verbetering van de doorstroming. Dit te meer vanwege andere voorgenomen woningbouw, zoals het voormalige Bouwfondsgebied en aan de Westerdorpsstraat nabij de rotonde met de Koninginneweg. Ook de capaciteit van het bestaande parkeerterrein van het station Hoevelaken dient naar onze mening te worden onderzocht.

 

Groen recreatieve zone, west van het Hoevelakense bos

paden en sloten in groen zoneIn dit gebied dreigde Amersfoort dus in 2016 grote zonnepanelenvelden te plaatsen, wat- mede dankzij uw en onze inspanningen- gelukkig niet doorging. Daarna hebben Amersfoort en Nijkerk gezamenlijk besloten van dat gebied een groenzone te maken. Het bureau Terra Incognita kreeg opdracht een plan te maken dat in 2017 is gepresenteerd aan o.a. de gemeenteraad Nijkerk.

Inmiddels is het bureau Terra ook aangesteld als kwartiermaker voor het opstellen van een plan voor een Groen Recreatieve zone tussen Amersfoort en Nijkerk, waarvan het gebied tussen het Hoevelakense Bos en de Nijkerkerstraat een onderdeel vormt. Het project start binnenkort en wordt opgepakt samen met de betrokkenen uit het gebied. Om die reden hebben wij alvast als stichting een kadernotitie geschreven als aanzet voor de discussie (http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/#visie).

Wij zijn van mening dat het belang van een goede ontwikkeling van dit gebied veel groter is voor Nijkerk/Hoevelaken dan voor Amersfoort. Wij hebben daarom de gemeente voorgesteld om met Amersfoort te overleggen of er een gebiedsruil mogelijk is voor dit gebied. Dan komt het beheer en onderhoud ook meer in één hand. Beetje lastig is wel dat dan ook de provinciegrens weer gewijzigd moet worden. Maar dat is daar al eens eerder gebeurd. Dit is dus iets dat nog wel even doorloopt!

 

Kortom:

U ziet: ook al schiet het knooppunt project niet zo snel op als gehoopt, er is toch wel het een en ander te melden dat ons bezig houdt!

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

 

Klik op de onderstaande nieuwsbrieven om eerdere nieuwsbrieven te lezen: 

 

Nieuwsflits van december 2016

Nieuwsbrief van november 2016

Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van februari 2015

Nieuwsflits van november 2014 

ieuwsbrief van september 2014

Nieuwsbrief van november 2013 
Nieuwsbrief van juli 2013
Nieuwsbrief van april 2013 
Nieuwsbrief van januari 2013 
Nieuwsbrief van november 2012 
Nieuwsbrief van september 2012 
Nieuwsbrief van juli 2012 
Nieuwsbrief van maart 2012 
Nieuwsbrief van november 2011 
Nieuwsbrief van augustus 2011
Nieuwsbrief van februari 2011
Nieuwsbrief van november 2010
Nieuwsbrief van januari 2010
Nieuwsbrief van september 2009