Nieuwsbrief  november 2023

Om eerdere nieuwsbrieven te lezen klik hier

Nieuwsbrief november 2023

Het bestuur heeft zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

*Gevolgen van het stopzetten van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken
  en de daardoor noodzakelijke compenserende verkeersmaatregelen;
*De nieuwe plannen voor het versterken van het Hoevelakense Bos, met een
  aanzienlijke uitbreiding door natuurcompensatie aan de oostzijde;
*De toekomst van onze Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL)

Hierover informeren wij u in deze nieuwsbrief.

1. Kruispunt Westerdorpsstraat-Nijkerkerstraat-Amersfoortsestraat snel aanpakken!

De verkeersknelpunten in Nederland zijn de afgelopen jaren verder toegenomen. Door het stilleggen van projecten als de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken en het project A1-A30 lijken verbeteringen verder weg dan ooit!
Het Rijk overlegt met de Provincies Gelderland en Utrecht en de betrokken mede financierende gemeenten Amersfoort en Nijkerk over de gevolgen van het stilleggen en mogelijke maatregelen. De Tweede kamer heeft de Minister mede op aandringen van de regio en gemeenten opgeroepen om te bezien of er een gefaseerde aanpak met verbeteringen mogelijk is.
Als Stichting hebben wij aan de betrokken wethouders van Amersfoort en Nijkerk geadviseerd om voor onze gemeenten in te zetten op een snelle verbetering van het kruispunt Westerdorpsstraat-Nijkerkerstraat-Amersfoortsestraat zoals in de plannen was opgenomen.

Er is voor de reconstructie van het kruispunt al een ontwerp gemaakt door Rijkswaterstaat (RWS) en gemeente Amersfoort. Het ontwerp voorziet in verbreding naar meer rijstroken en een fietstunnel onder de Nijkerkerstraat. De aanpassing van het kruispunt zal bijdragen aan een snellere en veiliger verkeersafwikkeling! Niet alleen voor verkeer van en naar Hoevelaken, maar voor alle richtingen. (Zie ook onze website voor de brief van 23 oktober aan de wethouders)
Daarnaast staat noodzakelijk onderhoud en aanpassingen aan het A1 viaduct over de Amersfoortsestraat op de prioriteitenlijst van het Ministerie I&W (Infrastructuur & Waterstaat) en kunnen mogelijk daarbij de oorspronkelijk geplande aanpassingen voor verbetering van de doorstroming van verkeer van/naar de Energieweg meteen worden uitgevoerd (meer rijbanen en een fietstunnel onder de Energieweg).

2. Nieuwe plannen voor versterking van het Hoevelakense bos

Onze Stichting is betrokken bij de plannen voor het Hoevelakense bos vanwege de met de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken samenhangende natuurcompensatie. Door de aankoop van de grond die was uitgekozen voor de uitbreiding van het bos werden de eerdere plannen onhaalbaar. De Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) wil bovendien afzien van de eerder beoogde openstelling van het natuurgebied aan de zuidzijde van de Westerdorpsstraat tot aan de A1. Zij willen dit toch liever handhaven als stiltegebied.

Gelukkig lijkt er in de nieuwe plannen, – door onder meer natuurcompensatie-, uitbreiding mogelijk aan de oostzijde en westzijde van het bos. Het is een langdurig en ingewikkeld traject naar de concrete uitvoering van deze nieuwe plannen. Mede omdat er overeenstemming moet komen tussen een groot aantal betrokken partijen en bij de participatie veel betrokkenen hun inbreng hebben.

Wij zijn tevreden over het tot nu toe gevolgde participatieproces en met de voorgenomen uitwerking en de uitbreiding van de natuur.
Nu maar duimen dat het ook juridisch en financieel rond komt!
Op 31 oktober j.l. heeft het college van Nijkerk het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het Hoevelakense Bos vastgesteld. Een mooie mijlpaal. Hopelijk worden de plannen ook goedgekeurd door de gemeenteraad in hun vergadering in december. Meer informatie over de plannen samen met tekeningen zijn te vinden op de gemeente website. Er is ook een mooi filmpje gemaakt over de herinrichting en uitbreiding van Het Hoevelakense Bos.
Het voorlopig ontwerp van de uitbreiding van het Hoevelakense Bos is in te zien op woensdag 29 november in de Stuw, De Brink 10 in Hoevelaken. Geïnteresseerden kunnen tussen 16.00 en 20.00 uur binnenlopen op een voor hen geschikt moment.

3.Toekomst van onze Stichting

De Hoevelakense werkgroepen Bereikbaarheid en Leefbaarheid vormen de basis voor onze Stichting die is opgericht in 2009. Met als belangrijke aanleiding de voorgenomen reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Op- en afritten bij Hoevelaken zouden verdwijnen. Geluidswerende maatregelen in de vorm van geluidschermen voor Hoevelaken en Nijkerk langs de A-28 zouden uitblijven omdat die wettelijk niet waren vereist.
Mede dankzij de inzet van onze Stichting en de betrokken gemeenten en Provincies zijn in de Bestuursovereenkomst (BOK) voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken zowel voor de bereikbaarheid als leefbaarheid veel verbeteringen opgenomen. Helaas is de reconstructie nu voor onbepaalde tijd stopgezet. De projectgroep van RWS is ontbonden en het dossier (tot en met het Ontwerp Tracé Besluit) is afgelegd. Na zo’n lange periode van inzet is er dus nog steeds geen concreet zicht op de uitvoering van de verbeteringen!

Wij hebben geconcludeerd dat er voor de korte termijn nog voldoende zinvolle inbreng door onze Stichting is te leveren zoals onder meer boven vermeld. Wij zullen ons in 2024 nader beraden over onze toekomst als Stichting. Omdat alle bestuursleden de 70 al ruim zijn gepasseerd zal ook een verjonging nodig zijn als wij voor de langere termijn door willen gaan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur SHBL

Klik op de onderstaande nieuwsbrieven om eerdere nieuwsbrieven te lezen: 

 

Nieuwsbrief van februari 2023 
Nieuwsbrief van april 2022

Nieuwsbrief van oktober 2021

Nieuwsbrief van februari 2021

Nieuwsbrief van september 2019

Nieuwsbrief van november 2018

Nieuwsflits van oktober 2018

Nieuwsbrief van maart 2018

Nieuwsflits van december 2016

Nieuwsbrief van november 2016
Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van februari 2015
Nieuwsflits van november 2014 
Nieuwsbrief van september 2014
Nieuwsbrief van november 2013 
Nieuwsbrief van juli 2013
Nieuwsbrief van april 2013 
Nieuwsbrief van januari 2013 
Nieuwsbrief van november 2012 
Nieuwsbrief van september 2012 
Nieuwsbrief van juli 2012 
Nieuwsbrief van maart 2012 
Nieuwsbrief van november 2011 
Nieuwsbrief van augustus 2011
Nieuwsbrief van februari 2011
Nieuwsbrief van november 2010
Nieuwsbrief van januari 2010
Nieuwsbrief van september 2009