Amersfoortse Projecten

Hieronder wordt historische informatie verstrekt over 3 projecten in Amersfoort die invloed hebben op de leefbaarheid en/of bereikbaarheid van Hoevelaken. Hier zijn ook gegevens over de luchtkwaliteit en de geluidhinder langs de A28 te vinden.

 

Vathorst

Inleiding

In 2000 werd door de Raad van State de bouw van Vathorst opgehouden omdat er in de plannen onvoldoende voorzieningen waren om de bereikbaarheid van deze nieuwe Vinex locatie te waarborgen. De A1 aansluiting bij Amersfoort Noord werd onvoldoende geacht en er moest een tweede aansluiting komen.

In samenspraak met de gemeentes Amersfoort en Nijkerk, de provincies Utrecht en Gelderland en Rijkswaterstaat is er voor een aansluiting op de A28 bij Nijkerk Corlaer gekozen waarbij Vathorst dus de noodzakelijke 2e ontsluiting kreeg en Nijkerk een voortreffelijke aansluiting voor het Westelijke stadsdeel en de nieuwe wijken Corlaer, De Bogen, Schulpkamp en Industrieterrein Arkervaart West.

De overeenkomst werd in eerste instantie als Convenant betiteld maar het uiteindelijke document is een overeenkomst geworden met als titel: “Overeenkomst inzake optimalisering (auto)infrastructuur Vathorst en Omgeving”.

  

Voorwaarden

Als conditie voor deze nieuwe op- en afrit op de A28 moest er van Rijkwaterstaat een andere aansluiting op het hoofdwegennet worden afgesloten en daarvoor werd de A1 op- en afrit bij Hoevelaken opgeofferd. Om onder meer de belangen van de inwoners van Hoevelaken te beschermen werd overeengekomen dat de afsluiting pas kan worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Realisatie van de A28 aansluiting bij Corlaer (gereed 2009).
  • Verbeterde aansluiting van de Hogeweg op de A28 bij het Chauffeurscafé (2010/2011)
  • Goede voorziening voor verkeer om  het nieuwe industrieterrein Wieken/Vinkenhoef heen ter vervanging van de huidige route over de Hogeweg: Energieweg (2012)
  • Ondertunneling A28 voor de verbinding tussen Vathorst Ringweg en Nijkerkerstraat (Hanzetunnel) (2010/2011)

met als primaire doelen:

  • Realisatie van de noodzakelijke 2e Ontsluiting Vathorst naar A28
  • Creëren van een goede verbinding van Vathorst met Centrum Amersfoort
  • Verschaffen van “adequate” alternatieve aansluitingen op de A1 en A28 voor verkeer van en naar Hoevelaken

Werd bij het tekenen van de overeenkomst in de planning voorzien dat al deze werken eind 2006 zouden zijn gerealiseerd, de huidige verwachting is dat de werkzaamheden niet voor 2012 gereed zullen zijn. Tussen haakjes is aangegeven wat de huidige planning is voor het gereedkomen van de verschillende projecten.

Bereikbaarheid Hoevelaken

Hoewel in Hoevelaken de indruk is gewekt dat het ‘Vathorst Convenant’ primair is opgesteld om de bereikbaarheid van Hoevelaken te waarborgen na de sluiting van de op- en afritten van de A1, blijkt het Convenant in realiteit niet anders dan een strategische voorziening om Vathorst en Nijkerk/Corlaer goede en noodzakelijke ontsluitingen te bieden, en dat helaas ten koste van de bereikbaarheid van Hoevelaken.  Voor Hoevelaken, een forenzendorp bij uitstek door zijn gunstige ligging aan de A1, zullen deze wijzigingen van grote invloed zijn op de bereikbaarheid.

Reconstructie Knooppunt Hoevelaken

Intussen zijn er plannen voor een rigoureuze reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken en verbreding van de A1 en A28 om de dagelijkse files bij dit Knooppunt te doen oplossen. Zie voor deze informatie de betreffende segmenten. De huidige tijdsplanning voor aanvang van deze reconstructies is omstreeks 2015, en RWS heeft inmiddels besloten, onder meer op voorstel van Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar, om de op- en afritten bij Hoevelaken in ieder geval open te houden totdat er met deze reconstructie wordt aangevangen.

Daarnaast zet de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar, zich actief in om in het kader van de reconstructie te pleiten voor het open houden van de op- en afritten bij Hoevelaken, temeer omdat vooral de West ontsluiting om via Vathorst de A1 oprit bij Amersfoort Noord te bereiken door de Stichting niet als “adequaat” wordt beschouwd. Zie in dit verband het plan van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar.

Additionale informatie

  • Geld voor verkeersproblemen Vathorst: DeStadAmersfoort 2 november 2010

De VVD heeft in de gemeentebegroting geld gevonden voor de verkeersproblemen in Vathorst. In de ochtend- en avondspits staat het verkeer in Vathorst dramatisch vast. Lees verder

 

Hanzetunnel

Hier is een tekening van de plannen voor de Hanzetunnel – de tunnel tussen Nijkerkerstraat onder de A28 naar de Randweg Vathorst.

Hier zijn rapporten over de akoestisch onderzoek en effekt op luchtkwaliteit ten gevolgen van de aanpassing voor de Hanzetunnel

 

Hogeweg

 

Hoe is de geluidsbelasting nabij de A28 

Mensen die dichtbij de A28 wonen, hebben last van het geluid. Zonder wegreconstructie wordt de geluidbelasting op bepaalde plaatsen overschreden. Met de nieuwe aansluiting van de Hogeweg op de A28 neemt de verkeersdoorstroming toe. Tegelijkertijd houden we er rekening mee, dat hierdoor meer verkeer over de Hogeweg komt. Volgens de Wet geluidhinder mag de geluidsbelasting daardoor niet merkbaar toenemen. Bij een aantal woningen is dit wel het geval. De gemeente voorziet daarom in verschillende geluidwerende voorzieningen.

Geluidwerende maatregelen nieuwe aansluiting Hogeweg op de A28 

Voor het beperken van geluidhinder van de nieuwe aansluiting worden de volgende maatregelen getroffen:
– de aanleg van geluidsschermen langs een deel van de nieuwe toe- en afrit,
– de aanleg van een geluidsscherm voor de woning ‘Maxhoeve’,
– het ophogen van een deel van de bestaande geluidswal langs een deel van de Outputweg.
Voor de vormgeving van het aan te passen deel van de geluidswal wordt een participatiegroep ingesteld.

Beperken van de geluidhinder van de A28

De geluidsschermen langs de A28 is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Hierover – over de mogelijkheden, financiering en planning – is de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat. De gemeente Amersfoort voert met twee onderdelen van het Rijk gesprekken over het nemen van geluidswerende voorzieningen langs de A28, namelijk met Rijkswaterstaat en VROM.