WINDTURBINES LANGS SNELWEGEN

 

 

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek energielandschappen in Amersfoort. 2016.02.01

 

Lees hier het informatie aan het Collage van Gemeente Amersfoort

 

Beleidsregels voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken

Beleidsregels

 

Lees hier het volledig document

Lees hier verder informatie van RWS over windturbines bij een knooppunt of rijksweg

Protest uit Hoevelaken over windturbines op het Knooppunt

windturbines

Het college van Amersfoort legt een voorstel voor een haalbaarheidsstudie van windmolens bij het knooppunt Hoevelaken en bedrijven terrein Isselt voor aan de Amersfoortse gemeenteraad. De gemeenteraad van Amersfoort moet gled beschikbaar stellen voor het onderzoek.

 

Als het aan de Stichting Hoevelaken Berreikbaar & Leefbaar ligt, komen er absoluut geen windmolens op knooppunt Hoevelaken. Naast alle lawaai en luchtvervuiling van het knoopput zelf willen zij zeker niet geconfronteerd worden met nog meer zeer storende geluidsbronen zolas windturbines..

 Lees hier het brief dd 19.09.2015 van SHB&L aan de Gemeenteraad Amersfoort

Lees hier het brief dd 20.10.2015 van SHB&L aan de gemeenteraad Nijkerk, gemeenteraad Amersfoort en RWS, 

Lees verder

Lees hier het Concept besluitenlijst De Ronde 29-09-2015 Haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen in Amersfoort 

Zonnepanelen in plaats van windmolens op knooppunt – 20.10.2015

Minister Schultz zegt bij de opening van de verbreding A1 over windturbines op Knooppunt Hoevelaken: “Had ik nog niet meegekregen. Het hangt vanaf of het op eigen grondgebied is of op grondgebied van RWS. Dicht bij de weg mag je niet zoveel realiseren i.v.m. verkeersveiligheid.” 

Lees verder

Zie hier de video van de interview met Minister Schultz door Ely Haakman 

De realiteit van het leven met windturbines

PRESENTATIE GEZONDHEID EN WINDTURBINES 20 NOV 2013

Presentatie over geluid

1. Wat is geluid? 2. Wat zijn de geluidsbronnen bij windturbines? 3. Wat is geluidsoverlast. 4. Normering Geluidsoverlast. 5. Bepalen geluidsemissie windpark 6. Demonstratie windturbinegeluid.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fLRC7_yk9iY

Gastspreekster Mariana Alves-Pereira over LFN

Zij heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mens en dier en heeft de link gelegd met de ziekteverschijnselen die bij de windturbines optreden.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HVHTTGUG-ZE

DE REALITEIT VAN HET LEVEN MET WINDTURBINES

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IOdCLdbPJZ4

 

Geen windmolens op knooppunt Hoevelaken 20.06.2013

Zorgen over structuurvisie Amersfoort

 

Het Nijkerkse gemeentebestuur heeft zijn zorgen over de nieuwe Amersfoortse structuurvisie uitgesproken in een zienswijze die is ingediend bij de gemeente Amersfoort. Dir zorgen betreffen vooral de open verbinding tussen de polders Arkenheem en Eemland.

 

Ook vraagt Nijkerk om de plannen voor de bouw van windmolens rond het knooppunt Hoevelaken goed op elkaar af te stemmen. De provincie Gelderland komt binnen kort met een voorstel op het knooppunt.

 

De Stad Nijkerk 20 juni 2013   Lees verder

Lees hier de brief van SHB&L aan Amersfoort

Ook Provincie Gelderland heeft plannen om windmolens te plaatsen rondom het knooppunt.

Lees hier de Omgevingsvisie van Gelderland

NEE NIJKERK, AMERSFOORT EN GELDERLAND – NIET GOED OP ELKAAR AFSTEMMEN – ER MOET GEEN WINDMOLENS KOMEN RONDOM HET KNOOPPUNT. WIJ HEBBEN GENOEG LAWAAI

De Stichting maakt bezwaar tegen plannen van Amersfoort en Gelderland om windturbines te plaatsen bij Knooppunt Hoevelaken, in de omgeving van Het Hoevelakense Bos en langs de A28 tussen knp en afslag Corlaer.

 • Er is nu al veel te veel geluidsoverlast in dit gebied. Het is onvoorstelbaar dat men wil Hoevelaken nog verder belasten met nog meer lawaai.
 • Het zoevende geluid van de wieken is veel hinderlijker dan het lawaai van auto’s, vliegtuigen of treinen, ook al produceren die evenveel decibel.
 • Een windmolenpark kan de WOZ-waarde van een woning verlagen tussen de 10% en 45%.
 • Het Hoevelakense bos is een Rijksmonument en is angemerkt door Provincie Gelderland als een rust, ruimte en stilte gebied. Het zal onmogelijk een rust, ruimte en stilte gebied kunnen zijn als er in de nabijheid windturbines worden geplaatst door het zeer storende geluid daarvan, bovenop het geluid van het verkeer op de toekomstig geplande 8 rijbanen van de A28.
 • Niet alleen voor mensen maar ook voor vogels en vleermuizen in het Hoevelakense bos zullen windmolens zeer veel overlast en gevaar veroorzaken.
 • Het plaatsen van windturbines in dit gebied voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn in BOK2

Lees de zienswijze ingediend bij Provincie Gelderland tegen de Omgevingsvisie van Gelderland.

Lees de brief aan de CIE MIE Gelderland

Lees de brief aan Gemeente Amersfoort

Lees de brief aan Gemeente Nijkerk

Zijn windturbines duurzaam?
Hoeveel neodymium zit er eigenlijk in zo’n windmolen?
De neodymiummagneet bestaat uit een legering van de bestanddelen neodymium, ijzer en boor waarin het Neodymium qua kosten én werking het essentiële hoofdbestanddeel is. In een beetje windturbine zit al gauw zo’n 500 kilo. Het zit overigens niet in alle windturbines en de windenergie-industrie ziet dit nu als een hoofdpijndossier. Strategie: niet over praten en als het niet anders kan, bagatelliseren.
 

Boatou

Dit is Boatou een stad in Binnen-Mongolië China. Dit is de enige plek op aarde waar ze het zeldzame aardmetaal neodymium winnen én verwerken. Van dit metaal worden de permanente magneten van windturbines gemaakt. Om neodymium te winnen moet het worden gescheiden van thorium en uranium, twee radioactieve materialen. De stoffen worden na winning en verwerking van het neodymium samen met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren. Grondwater wordt besmet met radio-actieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.

FEIT: Windturbines veroorzaken geluidsoverlast en gezondheidsklachten

Wettelijke geluidsnormen versus echte ervaringen van mensen die bij windturbines wonen.
Over de nieuwe geluidsnormen
De nieuwe geluidsnormen voor windturbines (Lden) zijn jaargemiddelden. Dus als het één
dag niet waait en er geen / minder geluid is, mag de turbine de volgende dag meer herrie
maken. Als je dus 150 dagen 35dB hebt en 150 dagen 50dB dan zal de studie 42,5dB als
gemiddelde geven.
Volgens de nieuwe geluidsnormen mag windturbinegeluid meer hinder veroorzaken dan
snelverkeer en vliegtuigen. Waar snelweggeluid ’s nachts en in het weekend verstomt, mag
de turbine op die momenten herrie blijven maken. Lees verder
Platform Storm heeft de afgelopen 2 jaar overleg gehad met de GGDen (Gemeenschappelijke Gezondheids Diensten) van Groningen en Drenthe en haar zorg  uitgesproken dat er signalen zijn dat windturbines een negatief effect hebben op de  volksgezondheid. De GGDen hebben dit vervolgens ingebracht bij het RIVM met het verzoek om het rapport uit 2008 te herzien. Dit nieuwe rapport is deze week vrijgegeven.
Het nadrukkelijke verzoek van Platform Storm was om aandacht te besteden aan de  signalen dat er iets goed mis is met het wonen in de nabijheid van windturbines.  Dit is terug te vinden in onderzoeken en in rapporten van mensen die woonachtig zijn  in de nabijheid van windturbines. Lees verder

 

Windturbines een gevaar voor volksgezondheid

Windmolens leveren wel degelijk een gevaar op voor de volksgezondheid. Dit stelde de Portugese professor Mariana Alves Pereira uit Portugal maandagavond in zaal De Kloeck in Barger-Compascuum.

Het onhoorbare geluid van de turbines zorgt volgens haar voor ondermeer vermoeidheidsklachten, stemmingswisselingen en concentratieproblemen. Op de lange termijn is er ook grote kans op gewrichtsklachten. Dit geldt ook voor dieren.

Lees verder

PRESENTATIE GEZONDHEID EN WINDTURBINES – 20.11.2013

Presentatie over geluid

1. Wat is geluid? 2. Wat zijn de geluidsbronnen bij windturbines? 3. Wat is geluidsoverlast. 4. Normering Geluidsoverlast. 5. Bepalen geluidsemissie windpark 6. Demonstratie windturbinegeluid.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fLRC7_yk9iY

Verruimde geluidsregels veroorzaken veel  onaanvaardbaar veel hinder Lees verder
Windturbines: gezondheidseffecten, sociale aspecten en hinder WT geluid weliswaar geen hoog niveau, maar wel naar verhouding hinderlijk:

 •  belangrijk akoestisch kenmerk: AM (LF minder waarschijnlijk)
 •  belangrijke niet-akoestische factoren: economisch belang, zichtbaarheid, onvoorspelbaarheid, machteloosheid, balans van voor- en nadelen

Slaapverstoring: gerelateerd aan hinder Psych. klachten: gerelateerd aan hinder en slaapverstoring Kwaliteit van leven: gerelateerd aan slaap en energieniveau, omgevingskwaliteit an individuele ruimte

 

Geluidhinder Windturbines
 • Bij gelijke geluidbelasting blijken windturbines meer hinder te veroorzaken dan andere bronnen (vd Berg, Pedersen, diverse int.Studies)
 • Begint al bij Lden ~ 35 dB, daarna gemiddeld sterk toenemend, echter grote spreiding onder individuen
 • D-E relatie suggereert: ‘boven hoorbaarheid snel een probleem’
 • Redenen: complexe fysiologische relatie geluidkarakter gevoelens; daarnaast niet-akoestische factoren
 • RIVM: precieze aard van hinderbeleving WT nog onvoldoende begrepen, maar er is sterke relatie tussen ervaren hinder/klachten en gezondheid
 • hou bij normstelling rekening met hogere hinderbeleving die uit genoemde studie blijkt
 • Vergelijkbare hinder wegverkeer, geeft dan voorkeur 42 dB en max 47dB

Lees verder

DE REALITEIT VAN HET LEVEN MET WINDTURBINES

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IOdCLdbPJZ4

… en andere risico’s

 

 

Windturbines vormen op meerdere manieren een risico voor hun omgeving of kunnen hinder opleveren voor mens en milieu. Te denken valt aan geluidhinder, slagschaduw, visuele hinder, afleiding van verkeersdeelnemers, afbrekende delen of ijsafwerping, risico’s tijdens de installatie en de bouw of het aantasten van waterkeringen ten gevolge van trillingen. Het onderhavige handboek richt zich voornamelijk op de risico’s die ontstaan wanneer windturbines zodanig falen dat onderdelen naar beneden vallen, rotoronderdelen worden weggeworpen of dat zelfs de hele turbine omvalt. Het handboek beperkt zich tot die risico’s die ontstaan nadat de windturbines in bedrijf zijn genomen.

Bewoners in veel gemeentes hebben zorgen over de komst van wind turbines

Keuze voor windmolens in Nijmegen Noord achterhaald

Onlangs hebben 2 PvdA-economen Rick van der Ploeg en Willem Vermeend gepleit voor afschaffing van  overheidssubsidies op dergelijke windenergieprojecten. Ze vinden de keuze voor windenergie “onbegrijpelijk en weggegooid geld” . De economen geven de volgende argumenten:

 •  ‘windmolens draaien niet op wind maar op subsidie’, de kostprijs van windenergie is duur en dergelijke projecten kunnen alleen maar tot stand komen doordat de overheid flink subsidieert
 •  Windenergie is een ‘oude’ technologie en min of meer uitontwikkeld. De efficiency van windmolens zal nog slechts beperkt kunnen toenemen.
 • Windmolens leveren Nederland nauwelijks extra werk en winst op, dit komt vooral terecht bij buitenlandse molenbouwers en leveranciers. In Nederland is er geen windmolenindustrie (meer).

Lees verder

Actiegroep bootst geluid windmolen na
MEEDEN – De actiegroep Storm Meeden heeft langs de N33, aan de rand van het dorp, een geluidsinstallatie geplaatst die het geluid wat één windmolen kan maken nabootst. Aan de rand van Meeden staat een geluidsinstallatie die het geluid van één windmolen ten gehore brengt. Volgens de actievoerders van Storm Meeden is dit om hun dorpsgenoten alvast aan het lawaai wat windmolens kunnen produceren te laten wennen. De provincie Groningen wil langs de N33 bij Meeden 23 windmolens plaatsen.

Lees verder

UTRECHT – Een bewonersbijeenkomst over de windmolenplannen voor het Utrechtse Lage Weide is gisteren druk bezocht. In de kantine van voetbalclub Elinkwijk gingen tachtig bezorgde bewoners met gemeenteraadsleden in debat over de komst van de windturbines.
De omwonenden vrezen door de plannen geluidsoverlast en een waardedaling van hun huis. Volgens bewonerscomite ‘Buren van
Lage Weide’ staan die bezwaren na het debat eindelijk écht op de politieke agenda.

Lees verder

 

Voorzitter Jan Sakko: “Ik ga er vanuit dat de raad tot rede komt als alle argumenten zijn gehoord en als we verschillende debatten hebben gehad over het voorstel dat er ligt.” Sakko verwacht dat de raad uiteindelijk besluit te kiezen voor een ander duurzaam alternatief, waar iedereen voor is en dat vriendelijker is voor omwonenden.

Lees verder

Planschade

Bij de komst van een windmolenpark in een gebied is bij veel mensen weinig bekend over de invloed hiervan op de waarde van hun woning. Inmiddels zijn er echter al diverse uitspraken van rechters geweest die bij de komst van een windmolenpark de WOZ-waarde van een woning hebben verlaagd. Het percentage van de verlaging bedroeg, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden, tussen de 10% en 45%. Hiermee wordt al aangetoond dat rechters het aannemelijk vinden dat de komst van windmolens een invloed heeft op de waarde van hun woning. Dit komt ook overeen met de praktijk.
Huizen in de buurt van een windmolenpark staan langer te koop en hebben een lagere verkoopprijs dan huizen die niet in de
nabijheid van een windmolenpark staan.

Lees verder

Rijksoverheid informatie over windenergie

 

Meer windenergie op land en zee

Om tot 14% duurzame energie in 2020 te komen, is meer windenergie op land en zee nodig. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bijvoorbeeld via de SDE+-subsidie bedrijven om te investeren in windenergie.

 

Doel windenergie op land

In 2020 moeten alle windmolens op land gezamenlijk een vermogen hebben van ten minste 6000 megawatt. Dat is genoeg om 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. In januari 2013 hebben het Rijk en provincies afspraken gemaakt over hoe zij deze doelstelling gaan halen. In maart 2013 stond er voor 2140 megawatt aan windmolens op land opgesteld.

Lees verder

RIVM factsheer over laag Frequent geluid (LFG)

 

Geluid van windturbines

 • De (geplande) bouw van windturbines, zowel op land als offshore, is regelmatig aanleiding tot sterke afwijzende reacties vanuit de omgeving. Die reacties zijn gebaseerd op verwachtingen over de aantasting van het landschap, lichthinder door werking van zonlicht op de draaiende wieken en geluidhinder. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vanuit huis een windturbine kunnen zien meer hinder ervaren dan mensen die de turbine niet kunnen zien (RIVM, 2008)
 • Windturbines genereren mechanisch geluid (in de turbine) en stromingsgeluid (aan de wieken), dat deels 00k als laagfrequent geluid te beschouwen is. Bij moderne turbines overheerst (op afstanden tot enkele km) het stromingsgeluid. Voor offshore windfarms is ook sprake van onderwater geluid en het effect daarvan op het zeeleven is een aandachtspunt bij de milieueffectrapportage (MER) tijdens de planvorming.
 • Op basis van Nederlands gegevens (N=725) onder respondenten die in de buurt van tenminste twee windturbines woonden en 2 Zweedse onderzoeken is door TNO [1J een dosis-effect relatie voor (ernstige) hinder van windturbines vastgesteld. Bij 47 dB(A) loopt het percentage ernstige hinder (binnen) door windturbinegeluid op tot zo’n 9%, terwiji dat voor bijvoorbeeld wegverkeer bij vergelijkbare niveaus minder dan 3% betreft. Niveaus boven de 50 dB Lden komen bij windturbines nauwelijks voor.
 • In 2008 concludeerde het RIVM in een rapportage aan de GGD over windmolens en laagfrequent geluid: “Windturbines produceren zeker laagfrequent geluid Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines tot extra hinder leiden, maar er is nog geen evidentie dat dit een factor van belang is. Dat het door bewoners belangrijk wordt geacht zou kunnen liggen aan spraakverwarring: De laagfrequente (tot 1 Hz) draaisnelheid van de bladen van een windturbine wordt vaak ervaren als hinderlijk fluctuerend geluid en wordt soms verward met een lage geluidfrequentie
 • Tussen 2008 en heden is de maatschappelijke discussie over windenergie sterk opgelaaid en worden door omwonenden gezondheidsklachten toegeschreven aan windturbines, Er is nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om te kunnen beoordelen of deze toegeschreven effecten reëel zijn.

Lees verder

Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land Waarover gaat deze structuurvisie?

De Structuurvisie Windenergie op land is een uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte1. In deze uitwerking presenteert het kabinet een ruimtelijk plan voor de doorgroei van windenergie op het grondgebied van Nederland (land en grote wateren, doch niet de Noordzee). Doelstelling voor dit plan is, om zodanige ruimtelijke voorwaarden te scheppen dat begin 2020 een opwekkingsvermogen van ten minste 6000 megawatt (MW) aan windturbines operationeel is. In deze structuurvisie geeft het kabinet aan op welke manier dit mogelijk is, en wie verantwoordelijk is voor het aanwijzen van de ruimte voor deze windturbines. Hiervoor worden drie soorten beleid gepresenteerd.

Allereerst geeft het kabinet zijn visie op de principes volgens welke ruimte voor windenergie moet worden  gevonden. Dit zijn de principes: bundeling in gebieden die geschikt zijn voor plaatsing van grote turbines, en bij het ruimtelijk ontwerp van windturbineprojecten aansluiten bij de hoofdkenmerken van het landschap. Vervolgens wijst het kabinet concrete gebieden aan die geschikt zijn voor zeer grootschalige windturbineparken. In deze gebieden zal een belangrijk deel van de 6000 MW moeten worden gerealiseerd. Het kabinet zal initiatieven voor windturbineparken met een omvang van ten minste 100 MW toetsen aan deze gebieden. Om de doelstelling van 6000 MW te halen is het noodzakelijk dat ook buiten deze gebieden ruimte wordt geboden voor kleinere windturbineparken. Provincies kunnen daarvoor locaties aanwijzen of hebben dit reeds gedaan.

In het derde beleidsonderdeel beschrijft het kabinet de taakverdeling tussen Rijk en provincies bij het ruimtelijk mogelijk maken van windenergie, en de prestatieafspraken die daarover met het IPO zijn gemaakt. Deze afspraken maken het mogelijk dat het doel van ten minste 6000 MW tijdig wordt bereikt.
In een afzonderlijk hoofdstuk worden beleidsonderwerpen besproken die van groot belang zijn voor het slagen van de doelen voor windenergie, zoals de stimuleringsregeling SDE+ en het landelijke elektriciteitsnet. Op die manier biedt de Structuurvisie Windenergie op land duidelijkheid voor edeoverheden, burgers en marktpartijen over de doorgroei van windenergie op land en in zoete wateren. Deze nota bevat het ontwerp van dit beleid. Na bespreking van het ontwerp met de Tweede Kamer en na beoordeling van zienswijzen over de ontwerp-structuurvisie en het Plan-Milieueffectrapport zal het kabinet een vaststellingsbesluit nemen en aan de Tweede Kamer aanbieden.

 

Verder informatie

 

 • Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie NLVOW W www.nlvow.nl: Hier moet je vooral de Windberichten van Albert Koers (van Hou Freisland Mooi lezen) die heel veel realistische en waardevolle inof bevatten.