Nieuws 2009 tot en met december 2013

 

Recente aktiviteiten van de

Stichting

Nieuws
 

Gouden decibel award
Stichting wint Gouden Decibel Award

Op het op 5 november gehouden congres van de Stichting Geluidshinder zijn awards uitgereikt aan instanties en bedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van geluidshinder. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar ontving de Gouden Decibel Award voor Actiegroepen uit handen van dagvoorzitter Ed Nijpels.

Lees verder

De Stichting is verheugd om te melden dat zie is genomineerd door de deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van NSG, NAG, VVM, Innonoise en NLingenieurs voor de Gouden Decibel Award 2013, in de categorie actiegroepen. Dit wil nog niet zeggen dat wij hebben gewonnen. De winnaars worden op 5 november bekend gemaakt. Wij zullen u op de hoogte houden.

 

De Stichting dingt mee naar de Gouden Decibel Award, waarmee inspanningen om geluidshinder terug te dringen voor het voetlicht worden gehaald.

 

Klik hier voor de inzending.

 

A28 geluidoverlast

Het terugdringen van milieuoverlast vormt ook een zeer belangrijk onderdeel van onze inspanningen.
Hoogstwaarschijnlijk zullen straks langs de A1 bij Hoevelaken op kosten van het Rijk geluidsschermen
worden geplaatst om te voldoen aan de wettelijke normen. Dat zal voor de zuidkant van Hoevelaken een
aanzienlijke verbetering betekenen.
 Voor de A28 is dat helass niet het geval, vooral als gevolg van slechte wetgeving, waarover de Stichting
een petitie en voorstellen voor verbetering heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het is duidelijk dat de
overlast van de A28 voor Hoevelaken en omgeving het beste bestreden kan worden door het plaatsen van
een doorlopend geluidsscherm vanaf het Knooppunt tot aan de A28 afslag Corlaer dat de overlast met
tenminste 5 dB zal terugdringen.

Lees verder

De Stichting schrijft weer een brief aan de Minister I & M over de tekortkomingen van de wet geluidhinder SWUNG 1.

De Stichting heeft de Minister verzocht om

 1. Onze voorstellen voor verbetering van de wet geluidhinder nog een keer goed te bestuderenen te overwegen.
 2. Een onderzoek uit te voeren en een onderbouwing te geven van de extra kosten van onze voorstellen voor meer maatregelen voor hoog belaste gebieden bij reconstructie van een rijksweg en de besparing door minder maatregelen te nemen voor laag belaste gebieden langs alle rijkswegen.
 3. Uit te leggen welke factor in de kosten/baten analyse is opgenomen voor de kosten van het verlies van een gezond leven en de extra gezondheidskosten ten gevolge van hoge geluidsbelasting en welke kostprijs is opgenomen voor een verloren levensjaar?
 4. Te overwegen, om altijd bij reconstructie van een rijkswegde hoge geluidsbelasting van >65dB bij geluidsgevoelige objecten te verlagen en dus de ongelijkheid tussen hoog belaste situaties en laag belaste situaties te verkleinen.
 5. Opdracht te geven aan RWS, om te zorgen dat saneringsschermen worden vereist voor alle huizen aan de oostkant van de A28 met een geluidsbelasting hoger dan 65dB.
 6. Uit te leggen welke maatregelen in het Knooppunt Hoevelaken Project zullen worden genomen om de leefbaarheid te verbeteren ten opzicht van de huidige situatie en op basis van welke criteria de verbetering wordt beoordeeld.

Lees hier de oorspronkelijk brief van de Stichting aan de Minister dd 3 juni 2013

Lees hier het antwoord van de Minister dd 25 juli 2013

Lees hier het antwoord van de Stichting aan de Minister dd 20 augustus 2013

De Stichting maakt bezwaar tegen plannen van Amersfoort en Gelderland om windturbines te plaatsen bij Knooppunt Hoevelaken, in de omgeving van Het Hoevelakense Bos en langs de A28 tussen knp en afslag Corlaer.

 • Er is nu al veel te veel geluidsoverlast in dit gebied. Het is onvoorstelbaar dat men wil Hoevelaken nog verder belasten met nog meer lawaai.
 • Het zoevende geluid van de wieken is veel hinderlijker dan het lawaai van auto’s, vliegtuigen of treinen, ook al produceren die evenveel decibel.
 • Een windmolenpark kan de WOZ-waarde van een woning verlagen tussen de 10% en 45%.
 • Het Hoevelakense bos is een Rijksmonument en is angemerkt door Provincie Gelderland als een rust, ruimte en stilte gebied. Het zal onmogelijk een rust, ruimte en stilte gebied kunnen zijn als er in de nabijheid windturbines worden geplaatst door het zeer storende geluid daarvan, bovenop het geluid van het verkeer op de toekomstig geplande 8 rijbanen van de A28.
 • Niet alleen voor mensen maar ook voor vogels en vleermuizen in het Hoevelakense bos zullen windmolens zeer veel overlast en gevaar veroorzaken.
 • Het plaatsen van windturbines in dit gebied voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn in BOK2

Lees de zienswijze ingediend bij Provincie Gelderland tegen de Omgevingsvisie van Gelderland.

 

Lees de brief aan de CIE MIE Gelderland

 

Lees de brief aan Gemeente Amersfoort

 

Lees de brief aan Gemeente Nijkerk

Niet alleen knooppunt Hoevelaken moet op de schop, ook de wet SWUNG. Dat schrijft de stichting in een brief aan Minister Schultz van Hagen. De stichting constateert, dat de nieuwe SWUNG regeling diverse tekortkomingen heeft.

Lees de brief van de Stichting aan de Minister I & M

 

Stichting bedankt raad voor hun steun om de slechte leefbaarheid van Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren

 

Dit Stichting verzoekt het college en de raad om een evaluatie uit te voeren zodat wij kunnen allemaal van leren en te zorgen dat een goede organisatie binnen de gemeente wordt opgezet om de belangen van de inwoners en de gemeente te blijven bewaken tijdens het project.

 

“Geef a.u.b. opdracht aan het college om te zorgen dat:

 1. Er een zeer deskundige vertegenwoordiging komt in de ambtelijke voorbereidingsgroep en in de zogenaamde Q-team, met ondersteuning van een klankbord groep uit de raad en liefst met een vertegenwoordiging van onze Stichting
 2. Alle stappen in het proces goed worden gecommuniceerd
 3. Bewoners echt worden ondersteund en geholpen om hun leefbaarheid en hun gezondheid te waarborgen.”

Lees hier het inspraak van de Stichting

 

Stichting spreekt in bij de Raad van State bij zijn aanvraag voor een voorlopige voorziening bij Beroep met betrekking tot WAB A28

Lees verder

 

Stichting stuurt een  aanvraag voor een voorlopige voorziening bij Beroep met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011 (Crisis- en herstelwet)

Lees verder

Inspraak van de Stichting in Cie MIE van Provincie Gelderland 15 mei 2013

 

De Stichting heeft voor de vijfde keer gesproken in de Commissie Mobilitiet, Innovatie en Economie

Dit keer te vragen voor steun voor onderhandeling voor een tegemoetkoming voor de asymmetrische verbreding van de A28 aan de Nijkerkse kant

Lees hier de inspraak

Inspraak van de Stichting in de Gemeente raad van Nijkerk op 25 april 2013 met verzoek om BOK2 nog niet te tekenen maar eerste te onderhandelen voor compensatie voor de asymmetrische verbreding van de A28 aan de Nijkerkse kant.

Lees hier de inspraak

 

Voorstel voor wijziging van de wet geluidhinder (SWUNG 1)

SHB&L heeft op 2 april 2013 niet alleen een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie I & M van de Tweede Kamer maar ook voorstellen aangegeven van hoede wet geluidhinder (SWUNG 1) effectief en kosten neutraal zou kunnen worden gewijzigd.

Joyce bij de 2de kamer

 

Lees hier de voorstellen voor wijzigingen van de wet

 

Lees hier het persbericht

 

Petitie aanbieding aan Vaste Commissie I & M van de Tweede Kamer.

SHB&L zal op 2 april 2013, namens de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen, aan de Vaste Commissie I & M van de Tweede Kamer een petitie aanbieden.

De petitie betreft:

De uitvoering van de Wet Milieubeheer Hoofdstuk 11 Geluidsoverlast (SWUNG1) en onze ervaring over hoe deze wordt toegepast in de Planstudie Knooppunt Hoevelaken.

We willen graag bereiken dat de wet gewijzigd wordt zodat:

 • de wet voldoet aan de doelstelling zoals beschreven in de Memorie van Toelichting op SWUNG 1;
 • de ongelijkheid in geluidsoverlast die ontstaan is in het verleden en welke nog verergerd wordt door de huidige formuleringen in de wet wordt gecorrigeerd;
 • het begrip ‘ondoelmatigheid’ zoals beschreven in de wet opnieuw wordt geformuleerd zodat daaruit geen ongelijke situaties ontstaan;
 • de zeer ongezonde leefomgeving die wordt veroorzaakt door de te grote geluidsoverlast reëel wordt bestreden.

 

Lees hier de petitie

SHB&L stuurt een brief aan Commissie I & M “Planstudie Knooppunt Hoevelaken als een “test-case” voor SWUNG 1″

Een evaluatie van SWUNG 1 (de nieuwe wet geluidshinder) zal plaatsvinden tijdens de discussie over LEEFOMGEVING van de Commissie I & M van de Tweede Kamer op 3 april a.s.

Lees hier de brief

Inspraak van de Stichting in Cie MIE van Provincie Gelderland 6 maart 2013

 

De Stichting heeft voor de vierde keer gesproken in de Commissie Mobilitiet, Innovatie en Economie

 

Lees hier de inspraak

Inspraak van de Stichting in Cie MIE van Provincie Gelderland 6 feb. 2013

De Stichting heeft voor de derde keer gesproken in de Commissie Mobilitiet, Innovatie en Economie

Lees hier de inspraak

Verantwoordelijkheid

en

meten met twee maten

 

Stichting stuurd brief aan leden van Provinciale Staten Gelderland over het besluit van Gedeputeerde om geen geld beschikbaar te stellen voor een geluidsscherm.

 

 1.  Een bijdrage voor een scherm langs de A28 vormt in de ogen van onze Stichting geen precedent aangezien alle andere woongemeenschappen in Gelderland aangrenzend aan Rijkswegen met minder verkeer en minder lawaai al lang geluidsbescherming hebben en terwijl de geluidsbelasting langs de A28 uitzonderlijk hoog is.
 2. Omgerekend naar de woningen en inwonersaantallen die met deze oplossing worden beschermd komen de kosten uit op ongeveer €1250 per woning en €454 per persoon. 800 woningen en 2200 mensen per kilometer worden door deze maatregel beschermd – geen 100,000 euro zoals aangegeven door GS.
 3. De Gelderse Milieu Actieplannen voor 2012 richten zich op o.a. wegen waarop jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen passeren. Op de A28 ten noorden van het knooppunt passeren er ongeveer 33 miljoen voertuigen per jaar (gegevens 2008) en de prognose na de verbreding is 45 miljoen voertuigen per jaar.
 4. De inwoners worden ziek van het lawaai ongeacht of het van een Provinciale weg of van een Rijksweg komt.
 5. De ziekte kosten als gevolg van hoge geluidsbelasting zijn vele malen hoger dan het eenmalig aanleggen van een geluidsscherm.

 

Lees verder

Stichting stuurt een brief naar de ombudsman over de geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen

Lees verder

Stichting spreekt tijdens de Mening Grondgebeid over eisen en wensen Planstudie Knooppunt Hoevelaken
Hierbij het Beroep  met betrekking tot WAB A28 dd 20 november 2011, ingediend door de Stichting

 

 

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber heeft minister Schultz in Kamervragen gevraagd serieus te kijken naar het voorstel van onder meer de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar om de afrit Hoevelaken niet op te heffen maar te verplaatsen.”

Lees verder

 

Lees hier de vragen dat Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber heeft aan minister Schultz in Kamervragen gevraagd

Alle informatie over het WAB en OWAB is hier te vinden

 

De Stichting, de Heer Duijnhouwer, (raadslid Gemeente Nijkerk) en Mevr G. Smink hebben ingesproken tijdens de Cie MIE van Provincie Gelderland op 9 januari 2013.

 Stichting gaat in beroep tegen afsluiting Hoevelaken A1 afrit uit Amsterdam/Zwolle

 

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar gaat in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van de Minister Infrastructuur en Milieu om de Hoevelaken A1 afrit voor verkeer uit de richtingen Amsterdam en Zwolle af te sluiten als onderdeel van het Weg Aanpassing Besluit A28 (WAB A28) waaronder de verbreding van de A28 tussen Utrecht en Amersfoort valt. Opzet van het WAB A28 is om de verkeersdoorstroming op de A28 te verbeteren.

 

 

 

Hoevelaken, 7 januari 2013.

Lees verder

NIEUWS 2012
Stichting stuurt brief aan Tweede Kamer over afsluiting afrit Hoevelaken – A1

De minister heeft het WAB besloten, inclusief de afsluiting van afrit Hoevelaken. Wij verzoeken de leden van de Commissie Infrastructuur en Milieu met klem de minister te vragen om op dit deel van het besluit terug te komen of dit althans niet uit te voeren. In het onderstaande sommen wij onze argumenten op en geven aan welk compromis volgens ons acceptabel moet zijn.

Lees verder

 

Stichting stuurt brief aan leden van Cie MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie) om hun te overtuigen van de noodzaak van een aanzienlijke provinciale bijdrage om voorzieningen te treffen zodat de overlast in Hoevelaken en omgeving in ieder geval substantieel kan worden verlaagd.

Lees hier de brief

Lees hier de ACHTERGROND INFORMATIE over GELUIDSOVERLAST in HOEVELAKEN

 

 

Op uitnodiging van   de stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar bezocht de Provinciale Commissie MIE (Mobiliteit, Innovatie en Economie) om een duik te nemen in de problemen, die de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken met zich meebrengt. Het doel van de stichting was de Commissie te overtuigen dat een substantiële bijdrage van de provincie van groot belang is om, bij de komende reconstructie van het Knooppunt Hoevelaken, het behoud van de Hoevelaken A1 aansluitingen te verzekeren en om goede voorzieningen te realiseren voor de bescherming van inwoners van Hoevelaken en omgeving tegen geluid en fijnstof.

Lees verder

Staten commissie Gelderland op bezoek in Hoevelaken

 

Statencommissie bezoekt Hoevelaken

06-11-2012

HOEVELAKEN – Leden van de commissie MIE uit de Gelderse Provinciale Staten bezochten vorige week Hoevelaken om zich te laten voorlichten over de leefbaarheidsproblemen die daar kunnen ontstaan door reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.

Presentatie van SHB&L aan Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie van Provincie Gelderland.

Op 31 oktober 2012 heeft de SHB&L een presentatie aan de Cie MIE gegeven om hun steun te vragen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid (geluidsoverlast) problematiek van Hoevelaken ivm de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken. In bijzonder, SHB&L heeft de Cie MIE verzocht om Gemeente Nijkerk te helpen door geld toe te zeggen voor geluidsmaatregelen om de geluidsoverlast te reduceren bij de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken.

 

Wij hebben de Cie MIE verzocht om de Minister te overtuigen dat: •Geluidsoverlast in Hoevelaken verlaagd moet worden •Het is onacceptabel om het huidige niveau + 1.5dB te handhaven •Het is doelmatig om maatregelen te treffen tijdens de reconstructie.

Wij hebben de CIE MIE verzocht om de Gedeputeerde van Prov. Gelderland  te overtuigen dat Gelderland: •medeverantwoordelijk is voor de bescherming van inwoners van Hoevelaken tegen geluidsoverlast •dat Hoevelaken een uitzonderlijke slecht positie heeft in vergelijking met alle andere woongemeenschappen in Gelderland geld toezegt voor extra maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen (net als Utrecht, Amersfoot en Nijkerk) . Lees hier de volledige presentatie

 

COMMENTAAR VAN SHB&L OP “PEILING EISEN EN WENSEN NIJKERK (zonder geluid)

De SHB&L heeft haar commentaar op bovenstaande document gestuurd aan de wethouders en raadsleden van Nijkerk

Lees verder

EISEN EN WENSEN VOOR KNOOPPUNT HOEVELAKEN PROJECT
Lees hier de laatste vergadering tussen SHB&L en wethouder Horst over het Knooppunt Hoevelaken Project.

 

Lees verder

MILIEU ASPECTEN
Resultaten van luchtkwaliteitmetingen in Hoevelaken en Holkerveen

In opdracht van de gemeente Nijkerk zijn in die gemeente vanaf januari 2011 gedurende één jaar door Bureau Milieumetingen van de Provincie Gelderland luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd.

 

De jaar gemiddelde grenswaarde voor NO2 tot 1 januari 2015 (60μg/m3) wordt op geen van de locaties overschreden. Bij een gelijkblijvende situatie zal op één locatie de jaar gemiddelde grenswaarde vanaf 1 januari 2015 (40μg/m3) worden overschreden en op een andere locatie zal het gelijk aan de grenswaarde zijn. Hier kan in de toekomst mogelijk een overschrijding van de wettelijke eis optreden.

Voor de fijn stof PM10/PM2.5 de jaargemiddelde grenswaarde die geldt vanaf 11 juni 2011 (40μg/m3) wordt niet overschreden maar het aantal overschrijdingsdagen benadert de wettelijke eis. Bij een toenemende verkeersintensiteit en/of verhoogde achtergrondconcentratie kan in de toekomst mogelijk niet aan de wettelijke eis voldaan worden.

 

De volledig samenvatting en het rapport is beschikbaar van de Gemeente Nijkerk (rapport nr IM-11-01) en is ook te lezen hier

 

 

De Stichting heeft over de luchtkwaliteit een brief geschreven aan de gemeenteraad :

 

“Gezien de bovenstaande resultaten is het zeer waarschijnlijk dat de milieu eisen al in 2015 worden overschreden en zeker na het voltooien van de reconstructie.
Daarom is het van groot belang dat de milieu eisen die zullen gelden vanaf 1 januari 2015 worden opgenomen in het eisen pakket voor de reconstructie van het knooppunt en dat RWS de nodig maatregelen neemt om te zorgen dat de milieu eisen in 2015, maar in ieder geval na de reconstructie, niet worden overschreden.”

Lees verder

 

 

Zeer Positieve response petitie in Hoevelaken over leefbaarheid

 

Mei 2012

 

1100 inwoners van Hoevelaken hebben positieve gereageerd op de petitie van de Stichting en ondersteunen van harte de doelstellingen voor een STILLER Hoevelaken. Bij de toekomstige reconstructie van Knooppunt Hoevelaken streeft de Stichting naar voorzieningen om geluidsbelasting te beperken tot 50 dB zoals ook geldt voor de wijken Amersfoort Vathorst en Nijkerk Corlaer onder het motto:

 

GELIJKE MONNIKKEN = GELIJKE KAPPEN!

 

12.4.2012

SHB&L inbreng in de gemeenteraad vergadering van 12 april 2012, de Mening.

Lees verder

Pleitnota van een inwoner van Holkerveen voor geluidsschermen langs de A28 ter hoogte van Holkerveen.

 

De Nijkerkse burgers aan de onbeschermde kant van de A28 ervaarden door weerkaatsing opeens hinderlijke gezondheidsschadelijke geluidsoverlast en hadden al 65-70 dB(A) geluid!
Die toekomst is NU!!!
Wij leven al die jaren (5 jaar later) in steeds meer lawaai en in vervuilde lucht.
Geacht college en gemeenteraad; dit is de kans om er mogelijk wat aan te doen.
Laat deze kans niet voorbij gaan!

 

Lees verder

5.4.2012

SHB&L geeft een presentatie tijdens de Ontmoeting op 5 April 2012 in het Gemeente Huis van Nijkerk over de milieu wensen voor Planstudie Knooppunt Hoevelaken

Lees verder

4.4.2012

De SHB&L stuurt brief aan het College en gemeente raad over A28 aansluiting Hoevelaken (Utrecht en Zwolle) door het zuidelijke deel van Het Hoevelakense Bos. De op- en afrit voor de A28 aansluiting komen nu heel dicht bij de woonkern van Hoevelaken en wordt de waarde van dit deel van Het Hoevelakense Bos totaal verloren. Bovendien wordt de ecologische verbinding tussen Het Hoevelakense Bos en Bloeidal (de groene buffer) onmogelijk gemaakt.

Lees verder

27.03.2012

SHB&L geeft haar reacties op de brief van het College van Gemeente Nijkerk over de wensen voor Planstudie Knooppunt Hoevelaken

Lees hier de brief van het College

Lees hier de reactie van de SHB&L

SHB&L richt nu haar aandacht in het bijzonder op de milieuaspecten (leefbaarheid) van de reconstructie van het Knooppunt en de verbreding van de A1 en A28.
De SHB&L heeft milieu (leefbaar) doelstellingen (eisen en wensen) voor geluid, luchtontreiniging en natuur opgestelt     Lees verder

 

NIEUWS 2011
De SHB&L heeft een opdracht aan een onafhakelijk bureau gegeven om onderzoek te verrichten over geluidsbelasting m.b.t A28.

 

Conclusies:

 •  Indien een geluidswal van 4 m (ongeveer 1/3 van de hoogte van de Vathorst schermen) aan de oostzijde van de A28 zou worden gebouwd de daaruit volgende geluidsreductie bedraagt globaal 5 dBA: een dergelijke (of nog wat hogere) wal zou dus een aanzienlijke bescherming voor de bewoners aan de westkant van de A28 hebben opgeleverd.
 • Het is duidelijk dat de rekenmodellen de reflectie en windeffecten sterk onderschatten. Er is dus alle aanleiding om van RWS te vragen om- bij de realisatie van toekomstige werken en met name bij de realisatie van het knooppunt en de verbreding van de A1 en A28- met dit effect rekening te houden. Wij zullen daar in ons verdere overleg met RWS op aandringen en rekenen ook op uw steun daarbij.
 • Bureau Mobius signaleert ook nog dat er tussen 2015 en 2022 te rekenen is met een aanzienlijke toename van de geluidsbelasting aan Hoevelakense zijde (van 4 -5 dB), die nog niet eerder onder de aandacht was gebracht. Dit is een belangrijk nieuw punt van zorg.

Lees hier het volledig rapport

GELD VOOR OP- EN AFRITTEN A1 – HOEVELAKEN
SHB&L heeft brieven gestuurd aan de Minister I en M, Provincie Gelderland en Gemeente Nijkerk om te vragen voor geld om de op en afritten A1- Hoevelaken te financeeren.

 

 Lees hier het brief aan de Mnister I en M

 

Lees hier het brief aan de Gemeenteraad van Gemeente Nijkerk

Lees hier het brief aan het Bestuur van Provincie Gelderland en Commissaris der Koningin

 

NIEUWE VOORSTELLEN VOOR OP- EN AFRITTEN
SHB&L heeft nieuwe voorstellen voor Knooppunt Hoevelaken met behoud van A1 op- en afritten ingediend bij RWS

Lees hier de voorstellen

 

RWS bevestigd:

 • Er lijken technisch kansen te zijn voor een sobere hele aansluiting Hvlk met beperkte relaties (alleen richtingen A’dam en A’doorn). RWS gaat dit verder uitwerken zodra de versoberde basis oplossing uitgewerkt is. Zodra RWS meer weet over de mogelijkheden voor de aansluiting Hoevelaken, laat zij dit de Stichting weten.
 • Het overleg van 3 oktober is voor de SHBL geen aanleiding om een ander bedrag te communiceren voor het realiseren van een aansluiting Hoevelaken dan zij sinds medio augustus hebben gedaan (30 mln euro).
BESPREKINGEN MET RWS
De SHB&L heeft besprekingen gevoerd met RWS, op 21 februari 2011, op 28 februari 2011, 5 april 2011, 11 juli 2011, 15 augustus en op 3 oktober 2011 over het Planstudie Knooppunt Hoevelaken.
SHB&L draagt mogelijke oplossing voor Knooppunt Hoevelaken aan. Het voorstel van de Stichting is een “3 in 1 oplossing voor 1) verkeersproblemen, 2) leefbaarheidsproblemen en 3) bereikbaarheidsproblemen. 
SHB&L stuurt brieven aan de  Minister van Infrastructuur en Milieu, de Vaste Commissie van I en M en de Commissaris van Provincie Gelderland over Reconstructie Knooppunt Hoevelaken Lees de brieven
GELUIDSOVERLAST
Nog steeds geluidsoverlast schermen A28 Inwoners van Hoevelaken en Holkerveen willen dat de gemeente Nijkerk onderzoek doet naar de toename van de geluidsoverlast die zij ondervinden van de geluidsschermen langs de A28 bij Vathorst.Weekblad Amersfoort Vathorst 31 augustus 2010 
Stichting stuurt brief aan de Ministers van VenW en VROM  met het verzoek om te zorgen dat wanneer de A28 tussen knooppunt Hoevelaken en afslag Corlaer wordt verbreed het “tijdelijke scherm” langs de westkant van de A28 wordt vervangen door geluidwerende voorzieningen, die de bewoners van Vathorst en de bewoners van de gemeente Nijkerk beschermen tegen geluidsoverlast en het Hoevelakense Bos en de Groene Buffer van de gemeente Nijkerk niet wordt aangetast. 

Lees meer over de voorstellen van de SHB&L en lees brief aan de Minister

Bereikbaarheid en leefbaarheid

van Hoevelaken

Nieuws
WAB A28 afgewezen

Het bezwaar dat ondermeer de Stichting heeft ingebracht tegen de afsluiting van de A1 Hoevelaken afrit voor verkeer uit de richtingen Amsterdam en Zwolle als onderdeel van het WAB A28 (verbreding van de A28 tot 2×3 banen tussen Utrecht en Knooppunt Hoevelaken) is helaas door de RvS ongegrond verklaard en de situatie die sinds enkele weken bestaat zal dus tot tenminste 2018/2019 voortduren.

Lees hier de uitspraak van RvS

Afrit A1 blijft afgesloten

Vrijdag 4 juli maakte de Raad van State bekend, dat alle beroepen tegen het wegaanpassingsbesluit A28 (WAB A28) zijn verworpen. De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is erg teleurgesteld.

In een uitvoerig perbericht zet de stichting uiteen, waarom het besluit in haar ogen onjuist is. NijkerkNieuws.nl 9 juli 2013

Lees hier de persbericht van SHB&L

Hoevelaken milieuvuilnisbelt van Gelderland 29 jun 2013   NikerkNieuws.nl

In de structuurvisie van Amersfoort staan plannen om windmolens rond knooppunt Hoevelaken te plaatsen. De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is furieus en richt zich in een brandbrief tot de Nijkerkse Gemeenteraad.

Nijkerk.nieuws.nl berichtte op 11 juni over de kanttekeningen, die B&W van Nijkerk zet bij de structuurvisie Amersfoort 2030. Daarin is sprake van windmolens langs het knooppunt. De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar heeft nu een waarschuwende brief naar de Nijkerkse raad gestuurd. Daarin somt ze nog maar eens de teleurstellende gang van zaken rond de reconstructie van knooppunt.

Lees verder

Nijkerk wil geld geluidsscherm behouden

 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de bestuursovereenkomst voor knooppunt Hoevelaken. Daarin reserveert de provincie Gelderland 1 miljoen euro voor aanvullende maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. Nijkerk heeft ook 1 miljoen euro toegezegd. Dit is als wens opgenomen in de overeenkomst. Het is dus niet zeker of een aannemer kans ziet een scherm voor dat bedrag te bouwen. De Nijkerkse wethouder Geert Horst heeft de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze per brief gevraagd de toezegging van 1 miljoen euro ook gestand te doen als de bouw van een scherm buiten het bestek valt. In dat geval wil Nijkerk het beschikbare geld gebruiken voor alternatieve geluidsmaatregelen om de leefbaarheid van inwoners van Nijkerk, Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren. Horst wijst erop dat die leefbaarheid na de reconstructie van het knooppunt sowieso verslechtert.

De Stad Nijkerk 27.06.2013

Lees hier de brief van Horst aan Mevr Bieze

BOK 2 getekend

Marktpartijen kunnen aan de slag met de plannen voor knooppunt Hoevelaken. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de bestuurders van de provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Nijkerk hebben vandaag de bestuursovereenkomst getekend voor de aanpak van het knooppunt. In de overeenkomst staan de eisen waaraan het project moet voldoen en ook de wensen waarvan Rijk en regio er graag zoveel mogelijk terug willen zien in de ontwerpen.

Minister Schultz van Haegen: “Het idee is om de creativiteit en innovatiekracht van de markt te gebruiken zodat straks ook wensen kunnen worden gerealiseerd die nu niet in het basisontwerp zijn opgenomen. Dit is een mooi voorbeeld van innovatief aanbesteden.”

Lees alle bericht over BOK 2

Sucess en falen rond knooppunt

Onafhankelijke rol SHB&L

Een afslag openhouden tegen de zin van RWS

DeStadNijkerk 5 juni 2013

Lees verder

Nieuwe situatie aansluiting Hoevelaken (A1)
Rijkswaterstaat past de situatie rond aansluiting Hoevelaken op de A1 aan. Afrit Hoevelaken is vanaf eind mei 2013 niet meer rechtstreeks bereikbaar voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en Zwolle. Weggebruikers rijden voortaan via afrit Amersfoort (8) op de A28 en de Hogeweg naar Hoevelaken en Nijkerk. Verkeer vanuit de richting A28 Utrecht kan wel gebruik blijven maken van de afrit.De Hoevelakener 28 mei 2013

Lees verder

Zie een tekening van de nieuwe situatie afsluiting afrit Hoevelaken A1

De uitspraak van RvS ten aanzien van de gevraagde Voorlopige Voorziening is negatief en mag RWS voortgaan met de aanleg van de “tijdelijke” afsluiting.

 

Lees hier het response van RvS

Minister: Geen extra geld voor geluidsscherm Hoevelaken

Minister Melanie Schultz van Haegen stelt geen extra geld beschikbaar voor een geluidsscherm langs de A28 bij Hoevelaken. Dat schrijft zij in antwoord op een brief van de gemeenteraad van Nijkerk, die in een brief aan de minister een laatste beroep deed op redelijkheid en billijkheid.

DeStadNijkerk.nl 27.05.2013

Lees verder

Lees hier de antwoord van de Mnister

 

Gemeenteraad schrijft Minister

Laatste beroep op redelijkheid en billijkheid

De Nijkerkse gemeenteraad heeft een brief geschreven aan de minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, met een laatste klemmend beroep om extra geld voor een geluidsscherm beschikbaar te stellen.

23 mei 2013 DeStadNijkerk.nl

Lees verder

Lees hier het brief aan de minister

De asymmetrische verbreding van de A28 is te zien op de ruimtelijke contourenkaart van RWS. Via onderstaande link kunt u inzommen op uw eigen adres en bekijken hoe de contour nu loopt.

Lees verder

Wilt u op de hoogte gehouden worden van ontwikkeling van RWS rondom Knooppunt Hoevelaken klik hier.

Nieuwe situatie afrit Hoevelaken (A1)

Afsluiting afrit Hoevelaken (14) vanuit Amsterdam en Zwolle | vanaf maandag 3 juni. Rijkswaterstaat past de situatie rond afrit Hoevelaken op de A1 aan. Afrit Hoevelaken is na het weekend van 31 mei – 2 juni 2013 niet meer rechtstreeks bereikbaar voor verkeer vanuit de richtingen Amsterdam en
Zwolle. Zij rijden via A28 afrit Amersfoort (8) en de Hogeweg naar Hoevelaken. Verkeer vanuit de richting A28 Utrecht kan wel rechtstreeks gebruik blijven maken van de afrit.

Lees verder

Provincie Gelderland dreigt steun voor geluidsscherm in te trekken

De toegezegde één miljoen euro subsidie van de provincie Gelderland voor een geluidsscherm langs rijksweg A28 loopt gevaar.Dat is de boodschap van het college van gedeputeerde staten vanGelderland aan de gemeenteraad van Nijkerk.

De provincie eist in een brief aan de raad min of meer dat deze donderdag 30 mei instemt met het bestuursakkoord over de reconstructie van het knooppunt. Anders wordt de toegezegde miljoen euro anders besteed.

22 mei 2013 De Stentor

Lees verder

Is dit niet chantage?

Geen handtekening onder knooppuntovereenkomst
De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar riep aan het begin van de raadsvergadering op om de overeenkomst over de reconstructie van knooppunt Hoevelaken niet te ondertekenen.
De raad ploegde daarna de hele situatie rond het knooppunt nog een keer door, met name over de geluidschermen. Na de schorsing bleek men raadsbreed niet bereid nu al een handtekening onder de overeenkomst te zetten.Nijkerk Nieuws.nl 26 april 2013                  Lees verder
Compensatie: toverwoord voor realisering van een geluidsscherm.

 

Jan DuijnhouwerMet compensatie kan het scherm gerealiseerd worden, aldus PROgressief 21 tijdens de vergadering van De Mening op 10 april jl.. Daarom zal er opnieuw onderhandeld moeten worden om die compensatie ook werkelijk te realiseren.

 

Lees verder -RegiowebgidsNijkerk.nl

Lees verder DeStadNijkek.nl

Nijkerk moet terug aan de onderhandelingstafel met Rijkswaterstaat om alsnog geluidsschermen af te dwingen langs rijksweg A28 als onderdeel van de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken.Dat vindt de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar.

Lees verder

BOK 2 documenten gepublicerd.

Ga naar Knooppunt Hoevelaken – Eisen en Wensen – BOK 2 om alle documenten te lezen.

 

 

PROgressief 21 wil uiterste poging om scherm te realiseren

 

PROgressief 21 wil op 28 maart a.s. in Het Besluit een discussie over het toch kunnen realiseren van een geluidscherm langs de A28 aan de Nijkerkse kant.
De uitkomst van het overleg in de commissie MIE van Provinciale Staten van Gelderland was voor de mensen vanuit onze gemeente daar aanwezig zeer ontnuchterend. De conclusie moet zijn dat als we op deze manier doorgaan er nooit een scherm zal komen.

 

Dat mogen en kunnen we niet zomaar accepteren.

 

Lees het persbericht van PROgressief 21

PROgressief 21 (en de SHB&L) vindt dat “HET MOET ANDERS”.

 

Brief van J. Duijnhouwer aan Raadsleden Gemeente Nijkerk

“De behandeling van het voorstel van GS inzake knooppunt Hoevelaken in de commissie MIE heeft een grote teleurstelling opgeleverd: geen extra steun bovenop de voorgestelde 1 miljoen euro voor geluidswerende maatregelen langs de A28 aan de Nijkerkse kant tussen het knooppunt Hoevelaken en de afslag Amersfoort-Vathorst/Nijkerk-Zuid. Ik moet eerlijk zeggen: ik was boos. En afgeknapt op dat wat zich daar afspeelde: een gedeputeerde die zeer onvolledige en soms ook onjuiste informatie verschafte, een zeer gedwee opererende commissie waarin niet gediscussieerd werd of kritische vragen werden gesteld over de inbreng van insprekers en over de informatie van de gedeputeerde. Voor de coalitiepartijen (VVD, PvdA, VDA en D66) was het vooral aangeven dat ze het eens waren met het GS-voorstel, daarbij ondersteund door PVV en SP. De overige oppositiepartijen (GroenLinks, CU, SGP, 50+ en PvdD) gaven aan meer te willen.

 

Ik (Jan Duijnhouwer) eindigde mijn inspraakreactie met de volgende woorden:

Voorzitter,

Tenslotte stel ik hier namens de raad van Nijkerk en de Nijkerkse inwoners weer dezelfde vragen als vorige maand:

 • Willen we echt dat mensen langs de snelweg continu geconfronteerd worden met 70 dB aan geluidsbelasting?
 • Willen we echt dat de kernen Hoevelaken en Holkerveen geconfronteerd worden met de te hoge geluidsbelasting?
 • Willen we echt dat de natuurwaarden van het Hoevelakens bos aangetast worden?
 • Wij weten dit: waar een wil is, is een weg. Een weg met een scherm. Leden van de commissie,  wij rekenen op u.

Lees hier de volledige brief aan de raadsleden van Gemeente Nijkerk.

Overleg in commissie MIE dooft hoop op scherm voor Hoevelaken en Holkerveen.

Woensdag 6 maart wederom overleg over de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Nu wordt de inzet van Gedeputeerde Staten (GS) besproken. Dat houdt in: naast de al eerder bekende bijdragen vanuit de provincie voor de bereikbaarheid (5 miljoen euro voor de aansluiting Hoevelaken op de A1 richting van en naar Amsterdam en 1,25 miljoen euro voor de aanpassingen van het viaduct Stoutenburgerlaan na de verbreding van de A1) 1 miljoen inzet voor de leefbaarheid, het terugdringen van de geluidsoverlast. Met deze 1 miljoen is, aldus PS, een plek aan de onderhandelingstafel over de leefbaarheid verzekerd. En daarmee kan ‘getriggerd worden’ op het realiseren van geluidswerende schermen.

Lees meer

Lees hier de inspraak van J. Duijnhouwer

Planning afsluiting afrit 14 – Hoevelaken vanaf Amsterdam en Zwolle

Info van RWS – 08.03.2013

De besluitvorming over het project A28 Utrecht – Amersfoort heeft in november 2012 plaatsgevonden (Wegaanpassingsbesluit (WAB) A28 Utrecht – Amersfoort is toen vastgesteld) en aansluitend zijn de vergunningen verleend. Daarmee is het WAB A28 in december 2012 in werking getreden, ook m.b.t. de daarin genomen beslissing tot gedeeltelijke afsluiting van de afrit Hoevelaken.

Los van de aanstaande uitspraak in de beroepsprocedure tegen het WAB bij de Raad van State kunnen de werkzaamheden (op basis van de besluitvorming en inwerkingtreding van het WAB) ter hoogte van aansluiting Hoevelaken uitgevoerd worden.
In het weekend van 12/13/14 april 2013 wordt gestart met het (ver)plaatsen van portalen op de A1. Deze werkzaamheden staan los van de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe situatie van afrit Hoevelaken, maar omdat het op ongeveer dezelfde locatie plaatsvindt wordt het wel als startmoment genoemd voor de werkzaamheden ter hoogte van aansluiting Hoevelaken.
De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe situatie van afrit Hoevelaken starten vanaf maandag 15 april. Er wordt een afzetting met barrières op de weg geplaatst, zodat er gewerkt kan worden aan het oplossen van de hoogteverschillen tussen de verschillende rijbanen op de
A1/ verbindingsboog A28>A1. Deze werkzaamheden lopen door tot eind mei. In de periode tussen 15 april en eind mei zal afrit Hoevelaken een paar keer afgesloten worden voor verkeer. Dit zal over het algemeen in de autoluwe uren plaatsvinden. De daadwerkelijke omzetting, en het hiermee fysiek onmogelijk maken voor het verkeer om (rechtsreeks) afrit Hoevelaken (op de A1) te bereiken vanuit de richtingen Zwolle en Amsterdam vindt plaats in het weekend van 31 mei/1en 2 juni 2013.

Overleg knooppunt Hoevelaken vertraagd
Het overleg tussen Rijk en Regio over afkoop, beheer en onderhoud en over de afritten op de A1 Hoevelaken duurt langer dan gepland.
Daarom zal de gemeenteraad zich pas in april over het wenslijstje van Nijkerk kunnen uitspreken. B&W sluit
niet uit, dat dat zelfs wel mei of juni kan worden.
Het hele project was door het rijk al aar achteren geschoven, maar zoals het er nu naar uit ziet, wordt er niet op bezuinigd.

Nijkerk.nieuws.nl 4 maart 2013

Deur op een kier voor geluidsscherm Hoevelaken

Gelderse Staten willen wel onderhandelen
NIJKERK/ARNHEM – De provincie Gelderland moet blijven meepraten over de mogelijke
bouw van een geluidsscherm bij Hoevelaken. Gedeputeerde Conny Bieze kreeg deze
opdracht mee van de commissieleden Mobiliteit in de vergadering van woensdag 6 februari.
Om mee te kunnen praten en onderhandelen krijgt ze de beschikking over 1 miljoen euro.

 

DeStadNijkerk.nl 07.02.2013 

Lees verder

 

Het gaat wel om 10.000 inwoners van Gelderland’

Geert Horst is uitermate teleurgesteld over de houding van het Gelderse college van Gedeputeerde Staten. ,,Wij hebben zelf onderzoek laten doen en kiezen voor een aaneengesloten scherm langs de A28 tot aan de afslag Corlaer. Dat biedt de beste bescherming tegen de minste kosten. Zo’n scherm kost 6 miljoen euro. Wij willen daar 1 miljoen aan bijdragen op voorwaarde dat anderen – in dit geval de provincie Gelderland-daaraan meebetalen. Maar gedeputeerde Conny Bieze heeft mij laten weten daar geen geld voor te willen uittrekken. De kosten zijn relatief te hoog voor het geboden rendement. Zij denkt dat het om 61 woningen gaat, maar het gaat gewoon om heel Hoevelaken. Dus
pakweg 10.000 inwoners van Gelderland. Zij heeft wel toegezegd loyaal te zullen meewerken als Provinciale Staten wel geld voor een geluidsscherm willen uittrekken.”
Geert Horst, maar ook leden van de Nijkerkse gemeenteraad zijn bezig met een stevige
lobby om de besluitvorming in de provincie te beïnvloeden.

De Stad Nijkerk.nl 30 jan. 2013

Lees verder

Geen uitsluitsel uitstel knp. Hoevelaken

In diverse media circuleren berichten dat de reconstructie van het
knooppunt Hoevelaken op de lange baan zou worden geschoven als gevolg van
bezuinigingstaakstellingen van het kabinet. Het ministerie wil in maart een voorstel naar de kamer sturen waarin de taakstelling in de programmering van het infrastructuurfonds is ingevuld. Dat voorstel zou dan moeten zijn
afgestemd met de regio’s.

De StadNijkerk.nl 25 januari 2013

‘Onbegrijpelijk. Teleurstellend, jammerlijk’

Eensgezinde reactie op provinciebesluit geluidsscherm

NIJKERK – De reacties op het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland om geen geld beschikbaar te stellen voor een geluidsscherm in Hoevelaken waren eensgezind. ,,Teleurstellend.” ,,Onbegrijpelijk.” ,,Jammerlijk.”

Ook constateren Nijkerkse politici dat er nog veel werk aan de winkel is. Want het is weliswaar een besluit van Gedeputeerde Staten, maar de Provinciale Staten moeten zich nog over dat standpunt van het provinciebestuur buigen en uitspreken. Dat gebeurt in een vergadering op 6 februari.
Rob Wesselingh van Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar noemt het cruciaal. ,,Ook de bijdrage van Nijkerk komt op de tocht te staan, want de gemeenteraad had de voorwaarde gesteld dat ook anderen zouden moeten bijdragen aan het geluidsscherm.” Hij bestrijdt de opvatting van GS dat het maar om 61 woningen gaat. ,,Volgens geluidsmodellen zou Hoevelaken geen overmatige last hebben van het scherm bij Vathorst. Dat is wel het geval. Ook dat is cruciaal.” Uiteraard ziet Wesselingh nog veel werk in het verschiet. Om de provinciale bestuurders te overtuigen een ander besluit te nemen op 6 februari.

Lees verder

NIEUWS 2012
Knooppunt zal nog tijd heikel blijven

Er breken spannende tijden aan rond knooppunt Hoevelaken. Minister Melanie Schultz van Haegen mag dan wel hebben beslist dat de afrit uit de richting Amsterdam en Zwolle dicht gaat: de stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar legt zich daar niet zonder meer bij neer.

 

De Stentor 31 deecember 2012

Lees verder

Ook nog sluiting afrit A1 Hoevelaken

Minister grijpt terug op Vathorstconvenant
HOEVELAKEN/NIJKERK – Na de verbijstering over het achterwege blijven van maatregelen
om de leefbaarheid in Hoevelaken en Holkerveen te verbeteren, kwam er nog meer slecht
nieuws voor Hoevelaken. Ook de afrit van de A1 vanuit de richting Amsterdam wordt
afgesloten. De pas herbenoemde minister van Infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen,
heeft dat vorige week bekendgemaakt.

20 nov. 2012

Lees verder

Informatie  aan Gemeenteraad Nijkerk  voor de bespreking inbreng geluidswensen in de Mening Grondgebied van 6 december i.v.m de eisen en wensen pakket voor Planstudie Knooppunt Hoevelaken.

Lees hier de document dat aan de gemeeteraad is verstuurd

Rijkswaterstaat: geluidsscherm langs A28 overbodig
70,8 db is te weinig voor een geluidsscherm langs de A28 aan de Nijkerkse kant.
Die conclusie trok Rijkswaterstaat afgelopen woensdag tijdens een informatieavond in het stadhuis van Amersfoort.
Rijkswaterstaat zal dan ook geen geluidswerende maatregelen opnemen in het eisenpakket voor de
ondernemers, die knooppunt Hoevelaken gaan reconstrueren.
PROgressief21 verbijsterd

Verbijstering over geluidsnormen

Rijkswaterstaat: geluidsschermen niet nodig
HOEVELAKEN – De mededeling van Rijkswaterstaat over de toegestane geluidsbelasting voor Hoevelaken en Holkerveen, leidde tot verbijstering bij Nijkerkse politici.

Op een informatiebijeenkomst in het Amersfoortse stadhuis maakte Rijkswaterstaat duidelijk dat er geen geluidsschermen komen aan de Nijkerkse /Hoevelakense zijde van de A28. Volgens Rijkswaterstaat zijn die niet nodig en zullen dus ook niet in het basispakket worden opgenomen. Het basispakket wordt door het Rijk bekostigd. Ook over de vraag of een geluidsscherm als wens in een regionaal prioriteitenpakket kan worden meegenomen wilde Rijkswaterstaat geen duidelijkheid geven.
Rijkswaterstaat heeft de geluidsbelasting berekend op basis van de nieuwe wet Swung1.
Daarin zijn Geluids Productie Plafonds opgenomen (GPP), die worden vastgesteld via virtuele referentiepunten die in de wet zijn vastgelegd. En ook al geven die aan dat de geluidsbelasting op 70 db ligt, toch zijn er dan wettelijk geen geluidsschermen vereist.
Navraag bij het ministerie van Infrastructuur, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van
de wet Swung – ,,wij maken de wet, Rijkswaterstaat moet de wet uitvoeren” – leert dat de dienst het bij het rechte eind heeft.

Duidelijk werd dat voor allerlei wegvlakken geluidswerende maatregelen noodzakelijk zijn, maar voor Hoevelaken en Holkerveen niet.

De Stad Nijkerk.nl  14 november 2012

Enorme toename geluidsoverlast

Auteur: door Wijnand Kooijmans |   donderdag 08 november 2012 | HOEVELAKEN – Mensen die wonen binnen de geluidszone van rijksweg A28 tussen Nijkerk en Amersfoort, zoals de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen worden na de reconstructie van knooppunt Hoevelaken geconfronteerd met een enorme toename van de geluidsoverlast.

Desondanks ziet het Rijk geen reden hier geluidsschermen te plaatsen. Volgens het ministerie blijft het geluid binnen de norm van de nieuwe Wet geluidhinder Swung1.

Zie hier de presentatie van RWS over geluidsoverlast en geluidsmaatregelen

Weer 1 miljoen voor knooppunt

Meebetalen aan geluidswerende maatregelen

NIJKERK – De gemeenteraad van Nijkerk is bereid 1 miljoen euro bij te dragen aan maatregelen om de leefbaarheid van Hoevelaken en Holkerveen te waarborgen als het knooppunt Hoevelaken wordt gereconstrueerd en de snelwegen A1 en A28 worden verbreed.

31. 10.2012

Planstudie Hoevelaken: Peiling Eisen en wensen Nijkerk (zonder geluid)

Project Knooppunt Hoevelaken is in een fase gekomen dat de thema’s bereikbaarheid, bovenwettelijke geluidsmaatregelen en overige aandachtspunten zijn vertaald naar meer concrete eisen en wensen. De huidige stand van zaken wordt besproken in de gemeenteraad vergadering “De Mening” op 11 oktober 2012. Het voorstel voor Nijkerkse eisen en wensen is beschreven in een notitie “Planstudie Hoevelaken: Peiling eisen en wensen zonder geluid.”

Iedereen mag inspeken tijdens de Mening op 11 oktober (na overleg met de griffie). De SHB&L zal haar mening geven over de eisen en wensen zoals geformuleerd in het document van de wethouder.

Planstudie Hoevelaken: Peiling eisen en wensen zonder geluid.

Advies aan college

Bijbehorende brief.

Hoevelaken heeft de meeste geluidsoverlast van Gelderland

HOEVELAKEN – Uit kritische analyse van nieuwe informatie van RWS  blijken Hoevelaken en Holkerveen de hoogste score te hebben van alle woongemeenschappen langs rijkswegen in Gelderland. Dat maakt vanavond de stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar bekend.

Voor Hoevelaken en Holkerveen blijken volgens de laatste berekeningen sommige waardes zeer hoog te zijn, meer dan 70 dB. Ook voor het Hoevelakense Bos  geldt een zeer hoog GPP niveau.Deze waarden bevestigen de indrukken van inwoners van Hoevelaken en omgeving dat zij met veel geluidsoverlast worden geconfronteerd.

Less hier het volledig persbericht van SHB&L

Lees het volledig analyse van geluidproduktieplafonds in Gelderland

Maandag 8 oktober 2012 heeft Rijkswaterstaat voor project Knooppunt Hoevelaken een bijeenkomst georganiseerd om de klankbordgroepen te informeren over de stand van zaken rond de Bestuursovereenkomst 2. Het Rijk heeft een toelichting gegeven op het programma van eisen en de Rijkswensen. Gemeente Amersfoort is ingegaan op de peiling van de regiowensen in de gemeenteraad van Amersfoort. Tevens zijn de mogelijkheden van de aanwezigen om invloed uit te oefenen op de inhoud van Bestuursovereenkomst 2 besproken.

Lees hier het verslag

Presentatie: Stand van Zaak in Amersfoort

Presentatie Klankbordgroepen

 Afslag Hoevelaken A1 blijft voorlopig open

18-07-2012
‘De afslag Hoevelaken op de A1 vanuit de richting Amsterdam blijft voorlopig open, totdat er een definitief besluit is genomen over de aanpak van het knooppunt Hoevelaken. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren besloten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is verheugd met dit besluit. TLN heeft al meerdere malen aangegeven dat de afslag van belang is voor het regionale verkeer, waaronder veel vrachtverkeer, in en rondom Hoevelaken. Vanwege het ontbreken van een alternatieve route zou bij verdwijnen van deze afslag het verkeer aanzienlijk moeten omrijden. TLN wil daarom dat eerst een robuuste oplossing wordt gevonden voor het regionale verkeer, voordat de aansluiting Hoevelaken ook maar gedeeltelijk wordt opgeheven.”

P.S. Volgens de ons ter beschikking staande informatie is nog niet besloten dat de A1 afrit vanuit Amsterdam en Zwolle open blijft en wordt hierover pas later dit jaar besloten. Wij denken echter wel dat het besluit positief zal uitpakken, mede gezien de door ons ingebrachte bezwaren.

Resultaten omgevingsonderzoek knooppunt Hoevelaken bekend

22-05-2012

Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbetering van luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1; dat zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de toekomstplannen van het knooppunt Hoevelaken.

Omwonenden en bedrijven rond knooppunt Hoevelaken hebben hun mening kunnen geven over hun leefomgeving en wat ze hierin belangrijk vinden in relatie tot de toekomstplannen voor het knooppunt. De resultaten worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid van knooppunt Hoevelaken.

Oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 blijft

7 mei 2012

Rijk en regio zijn overeengekomen dat de oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 behouden blijft. Bij de aanpassing van knooppunt Hoevelaken zullen de op- en afritten van en naar Apeldoorn blijven bestaan. Hierdoor blijven Hoevelaken en het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef van en naar het oosten bereikbaar en neemt de kans op sluipverkeer af. Hiermee wordt een wens vanuit de regio meegenomen in het eisenpakket voor de aanpak van het knooppunt. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking tussen regio en Rijk.

Lees verder

20 april 2012

Verkeerslawaai leidt tot ernstige gezondheidsproblemen

In Nederland worden overdag 640.000 mensen blootgesteld aan verkeerslawaai. Dat leidt tot gezondheidsklachten en jaarlijks zelfs tot tien- tot een honderdtal doden. De klachten die lawaai met zich meebrengt variëren van slaapgebrek tot hartklachten.

Lees verder

NIEUWS 2011
Afsluiten van A1 Hoevelaken afrit vanuit Amsterdam: Nog geen gelopen race!

Uit berichten van de afgelopen weken wordt mogelijk de indruk gewekt dat het besluit om
binnenkort de A1 afrit voor verkeer uit Amsterdam permanent te gaan afsluiten definitief is.
Dat zou volgens Rijkswaterstaat (RWS) nodig zijn om de doorstroming van verkeer van de
A28 uit richting Utrecht naar de A1 richting Apeldoorn te bevorderen. Het voorstel van RWS
behelst voor het Knooppunt Hoevelaken ondermeer een twee baan afrit van Utrecht naar Apeldoorn (reguliere strook plus spitsstrook). Omdat het verkeer uit Amsterdam dan twee banen over een korte afstand zou moeten kruisen zal dat kunnen leiden tot onveilige situaties en daarom wordt afsluiting voorgesteld.

Het voorstel van de Stichting is heel eenvoudig en recht door zee: Laat de twee banen uit

Utrecht naar Apeldoorn op de verbindingsboog samenvoegen (weven) tot één baan zodat de
huidige opzet van het Knooppunt gehandhaafd kan blijven. Want ook verderop zal het
verkeer van de parallelbaan toch tot een strook moeten samenvoegen waar het samenkomt
met het doorgaand verkeer op de A1, dus een eerdere samenvoeging zal weinig verschil
maken voor de doorstroming.     Lees verder

PRO 21: actie tegen afsluiting afrit Hoevelaken  De Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar is ter ore gekomen dat een projectgroep van Rijkswaterstaat in verband met de aanleg van een spitsstrook op de A1 heeft voorgesteld de afrit Hoevelaken af te sluiten. Volgens de werkgroep is dat noodzakelijk voor de veiligheid. De werkgroep beroept zich op het Vathorstconvenant waarin de afsluiting was opgenomen. Dit druist in tegen latere afspraken van de gemeenten Amersfoort, Leusden en Nijkerk en toezeggingen van voormalig minister Eurlings.

De inwoners van Hoevelaken maken zich vooral zorgen over de bereikbaarheid van Hoevelaken. Komt er wel een station en zo ja wanneer? Blijft de afrit op de A28 er wel? Er moeten manieren gevonden worden om makkelijk Hoevelaken in en uit te komen. Als dat gerealiseerd wordt en de geluidshinder minder wordt, dan wil men graag in Hoevelaken blijven wonen……”Vooral de werkgroep Bereikbaarheid Hoevelaken kon op veel belangstelling rekenen.” 
04.04.2012 Kan Hoevelaken stiller worden?

De reconstructie van knooppunt Hoevelaken houdt de gemoederen onder bestuurders en inwoners van omliggende plaatsen al jaren bezig. Nu lijken de plannen verder vorm te krijgen. Maar het proces om het plan aan te besteden is nog niet gestreden. Nijkerk heeft wensen op tafel gelegd. Donderdagavond kunnen inwoners zich daarover uitspreken op het stadhuis.

Lees verder

26.03.2012

Raadsmeerderheid wil inzetten op geluidsmaatregelen en luchtkwaliteit (Amersfoort) Als de gemeente Amersfoort een extra eigen bijdrage gaat leveren aan de aanpak van het verkeersknooppunt Hoevelaken in 2020, moet dat geld in de eerste plaats worden besteed aan geluidsmaatregelen en aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Dat vindt een meerderheid van raadsfracties, zo bleek vorige week.

‘Het is nu of nooit’voor de toekomst van Knooppunt Hoevelaken,

Nijkerk wil afslag Hoevelaken behouden en geluidsoverlast beperken

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad haar inzet gegeven voor meewerken en meebetalen aan de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. Wethouder Geert Horst: “We willen de afslagen bij Hoevelaken openhouden en maatregelen om de geluidsoverlast te beperken.”

Wethouder Horst: ,,Wat mij betreft bedoel ik met beperking van geluidsoverlast ook maatregelen om het leefmilieu in Hoevelaken te verbeteren. Ook als het gaat om fijnstof.”

LUCHT VERVUILING LANGS DE SNELWEG

 

UK air pollution ‘puts lives at risk’ –  Is het dezelfde in Nederland?

The government’s failure to meet EU standards on air pollution is “putting the health of UK residents at risk”, says the Environmental Audit Committee.

Bad air quality costs the nation £8.5-20bn per year via poor health, it says, and can cut life expectancy by years.

 

Nationally, the government accepts that air pollution takes seven or eight months off Britons’ life expectancy. But for the 200,000 people most directly affected, the shortfall is two years. BBC news 14th November 2011      Lees verder

 

Gedeputeerde Provincie Gelderland doet toezegging over reconstructie Knooppunt Hoevelaken
Gedeputeerde Provincie Gelderland doet toezegging over reconstructie Knooppunt Hoevelaken 16 Nov. 2011  Mevrouw Bieze deed de toezegging dat Provincie Gelderland financieel zal bijdragen aan de bovenwettelijke maatregelen mits de Minister zorgt dat de Provincie Gelderland daadwerkelijk over de besteding daarvan kan meepraten. De bijdrage moet volgens mevrouw Bieze echt ten goede komen aan de wensen van de gemeente Nijkerk. Zij benadrukte dat de Provincie Gelderland de reconstructie van het knooppunt hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. Na afloop heeft de VVD fractie verder met de gedeputeerde over dit onderwerp doorgesproken en ook de wenselijkheid van bovenwettelijke maatregelen ter bescherming van de leefbaarheid van Nijkerk beklemtoond. Lees verder

 

 

Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A28 Utrecht – Amersfoort

Het verkeer op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort staat regelmatig vast, omdat de weg niet is berekend op zoveel weggebruikers. Deze toenemende drukte is vervelend voor weggebruikers én omwonenden, die te maken hebben met geluidsoverlast en sluipverkeer. Rijkswaterstaat pakt deze problemen aan door de A28 uit te breiden.

 

Als onderdeel van de plannen voor een betere doorstroming van verkeer op de A28 door het verbreden van de wegen er ook wordt voorgesteld om de A1 afrit bij Hoevelaken voor verkeer uit Amsterdam en Zwolle af te sluiten. Dat zou volgens Rijkswaterstaat (RWS) nodig zijn uit veiligheidsoverwegingen en om de doorstroming van verkeer van de A28 Zuid (vanuit richting Utrecht) naar de A1 Oost (richting Apeldoorn) te bevorderen.

Lees hier de ingediende zienswijzen over de plannen om afrit 14 van de A1 naar Hoevelaken en omgeving te sluiten

De ingediend zienszijzen mbt Ontwerpwegaanpassingsbesluit en Milieueffectrapport A28 Utrecht – Amersfoort zijn te vinden bij centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/ontwerpwegaanpassingsbesluitenmilieueffectrapporta28utrechtamersfoort.aspx. De zienswijze van de SHB&L is nummer 168

 

Informatie over verbreding van A28 tussen Utrecht en Knooppunt Hoevelaken

ONTMOETING MET DE GEMEENTERAAD

OP 5 APRIL 2012

BEKIJK DE PRESENTATIE DAT DE SHB&L HEEFT GEHOUDEN TIJDENS DE ONTMOETING

Gemeenteraad, kom met een raadsbrede motie over knooppunt Hoevelaken met 3 punten: hoogste prioriteit voor leefbaarheid, meer geld en een actieve lobby bij de Provincie. Dat was eigenlijk de essentie van de Ontmoeting, die de raad donderdagavond had met SHB&L (Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar). Die stichting gaf voor een vol bedrijfsrestaurant een uitgebreide uiteenzetting van de problemen rond knooppunt Hoevelaken en de aanstaande reconstructie ervan.Minder geluidsoverlast, minder luchtvervuiling, behoud en herstel van het Hoevelakense bos. Als daar niet aan voldaan kan worden, dan zullen de inwoners van Hoevelaken langzaam maar zeker wegtrekken. “Geluidsbescherming moet hetzelfde zijn als in die in Corlaer en Vathorst”.

Lees verder

 

Houd Hoevelaken leefbaar’
‘Geluidsbelasting moet beperkt tot 50 dB’

De Stad Nijkerk.nl 11 april 2012

In een afgeladen restaurant van het stadhuis, pleitte de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar voor extra maatregelen om Hoevelaken leefbaar te houden na de reconstructie van het knooppunt.

door Henk Brinkman

De bijeenkomst, een zogenaamde Ontmoeting, was georganiseerd door de gemeenteraad van Nijkerk. De raad wilde zich laten informeren over de bereikbaarheid, maar vooral over de leefbaarheid van Hoevelaken na de reconstructie van het knooppunt.

Woordvoerder Joyce Ramsbotham van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar (SHBL) zette in een presentatie uiteen wat de gevolgen zijn als er geen aanvullende maatregelen worden genomen.

Lees verder

Ondersteun onze acties voor een LEEFBAAR Hoevelaken.

en laat blijken dat dit onderwerp belangrijk is voor u en ons allemaal.

Petitie kaart

Milieu vriendelijke oplossing voor Knooppunt Hoevelaken

Klik hier voor meer informatie en een grotere afbeelding

Nieuws 2009 en 2010

Strijd over schermen bij A28 gaat door. Stichting opnieuw in actie.
 • Ad Amersfoort 21 augustus 2010. Hoevelakers worden niet moe in hun strijd tegen de geluidsschermen langs de A28. Lees verder
 • DeStadNijkerk.nl 24 augustus 2010: Geluidsoverlast door Vathorst geluidsschermen. Lees verder
Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar zoekt vrienden  – 13 februari 2010

HOEVELAKEN – De stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar -die tot doel heeft de bereikbaarheid en leefbaarheid van Hoevelaken te verbeteren- is op zoek naar ‘vrienden’. Het gaat daarbij om mensen die bereid zijn het werk van de stichting financieel te ondersteunen. Dit is des te belangrijker omdat er de komende jaren veel ingrijpend zal veranderen door de plannen rond het Knooppunt/Klaverblad Hoevelaken. Lees verder

VVD te gast bij Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar 3 februari 2010

HOEVELAKEN – Op woensdagavond 27 januari hebben Boudewijn van der Woerd en Marly Klein een gesprek gehad met de heer Rob Wesselingh, voorzitter van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHB&L) en de bestuursleden mevrouw Joyce en de heer John Ramsbotham.
De Stichting zet zich in voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van Hoevelaken en wil de inwoners, werknemers en bedrijven in Hoevelaken goed informeren over alle ontwikkelingen op dit vlak. De reikwijdte van de Stichting strekt veel verder dan de kern Hoevelaken omdat een betere bereikbaarheid en het terugdringen van geluidoverlast en luchtvervuiling ook positieve uitwerking heeft ver buiten Hoevelaken Lees verder  

PROgressief 21: bereikbaarheid en leefbaarheid van Nijkerk vereist een PRO-actief bestuur – 3 februari 2010 HOEVELAKEN
Maandagavond werd de themabijeenkomst van PROgressief 21 over bereikbaarheid en geluidsoverlast gehouden in De Haen in Hoevelaken. Dit thema was vooral gericht op Hoevelaken omdat de Hoevelakers dagelijks de problemen ervaren van verstopte wegen en te veel geluid afkomstig van de A1 en de A28. Dit thema is ook in de gemeenteraad diverse keren aan de orde geweest.

Rob Wesselingh, oprichter van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar hield zijn inleiding over waar de stichting mee bezig is om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp, ondanks de A28 en de A1 en verkeersplein Hoevelaken, te verbeteren. Lees verder