Openbaar vervoer

 

Onder deze rubriek wordt informatie verstrekt over:

Station Hoevelaken

 

Station Hoevelaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliegveld Lelystad

Mogelijk vliegroutes vanuit vliegveld Lelystad over Hoevelaken

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan april 2011

 

SAMENVATTING

 

Ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk vlak leiden niet alleen landelijk maar ook in de gemeente Nijkerk tot een steeds veranderende mobiliteitsvraag. In dit nieuwe verkeer- en vervoerplan presenteert de gemeente Nijkerk de kaders van haar mobiliteitsbeleid voor de periode tot 2020.

 

De Structuurvisie en het GVVP zijn tegelijkertijd tot stand gekomen, waarbij de Structuurvisie fungeert als richtinggevend kader voor het GVVP. Kortom: het GVVP is geschreven met de Structuurvisie als overkoepelend kader. De Structuurvisie heeft een planhorizon tot 2030. Voor het GVVP is dit tot 2020, met af en toen een doorkijk naar de situatie in 2030.

 

De Structuurvisie en het GVVP zijn nauw met elkaar verbonden. Geplande ruimtelijke ontwikkelingen moeten immers goed worden ontsloten, terwijl omgekeerd nieuwe infrastructuur juist ook kansen biedt om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. De conclusie is dat: om de ambities uit de Structuurvisie te verwezenlijken en de bereikbaarheid van de gemeente Nijkerk richting de toekomst te bevorderen een integraal pakket van maatregelen nodig is.

 

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan van Nijkerk bestaat uit drie delen:

• Deel A: Nota beleidskaders hogere overheden

• Deel B: Beleidsnota (voorliggend document)

• Deel C: Uitvoeringsprogramma (volgt)

 

Ambitie

• Nijkerk heeft de ambitie om goed en veilig bereikbaar te blijven via zowel de weg als het spoor voor haar bewoners en vanuit haar omgeving, waarbij de drie kernen ook de komende jaren onderling goed met elkaar verbonden blijven.

 

Als we deze ambitie confronteren met de huidige situatie dan is er een aantal knelpunten. Om deze ambitie toch te kunnen realiseren zijn voor verschillende modaliteiten specifieke doelstellingen en ambities geformuleerd. Deze ambities zijn vervolgens vertaald naar opgaven en maatregelen.

 

Deze doelstellingen zijn:

• De doorstroming op het lokale hoofdwegennet moet worden verbeterd en het sluipverkeer moet worden voorkomen. Voor de kernen geldt dat ze ook de komende jaren onderling goed met elkaar verbonden blijven en nieuwe ontwikkelingen moeten goed en duurzaam op het (lokale) hoofdwegennet worden ontsloten. • Daarbij wil Nijkerk zich wel blijven profileren als verkeersveilige gemeente.

• De reeds aanwezige bedrijventerreinen en de nog te ontwikkelen locaties worden zowel via de weg als het water goed en direct ontsloten.

• Het fietsgebruik op met name de korte en middellange afstand (tot 15 kilometer) wordt gestimuleerd door het vormgeven van een samenhangend, aantrekkelijk en (sociaal) veilig fietsnetwerk binnen en tussen de kernen.

• Voor wat betreft het openbaar vervoer wordt ingezet op het stimuleren en optimaliseren van het gebruik van het openbaar vervoer als onderdeel van ketenmobiliteit.

• Mobiliteit is in de gemeente Nijkerk de belangrijkste veroorzaker van CO2-uitstoot en draagt hierbij aan de klimaatverandering. De lokale klimaatdoelen van de gemeente Nijkerk zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan. Voor de volledigheid wordt hiernaar verwezen.

 

Opgaven

De geformuleerde doelstellingen resulteren in een aantal concrete opgaven. Voor Nijkerk zijn dit:

• Handhaven huidige aansluitingen op het rijkswegennet

• Garanderen goede ontsluiting Hoevelaken via Westerdorpsstraat.

• Verruimen capaciteit Berencamperweg en Ambachtsstraat door wegvak en kruispuntmaatregelen.

• Het vergroten van de capaciteit van kruispunten met de Ambachtsstraat en het kruispunt Amersfoortseweg – Frieswijkstraat door realisatie van fietstunnels.

• Uitbreiding Doornsteeg ontsluiten op de Arkemheenweg, om daarmee de Ambachtsstraat niet verder te belasten

• Herinrichting Amersfoortseweg in combinatie met groot onderhoud.

• Verandering komgrens Nijkerkerveen op de Amersfoortseweg.

• Stimuleren van het gebruik van de fiets, zowel utilitair als recreatief (verhogen fietsgebruik op korte ritten).

• Realiseren ongelijkvloerse fietskruisingen met gebiedsontsluitingswegen, zoals de N301.

• Realiseren van een goede fietsontsluiting bij geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Specifiek voor het centrum van Nijkerk is nog een aantal aanvullende opgaven en maatregelen geformuleerd, te weten:

• Ontwikkelen verkeersplan centrum

• Aanleg nieuwe (goed in het landschap ingepaste) infrastructuur via de buitenrand ter:

– Ontlasting van de verkeersstructuur in de binnenstad van Nijkerk in het algemeen en de Vetkamp en de Oranjelaan in het bijzonder.

– Ontsluiting van de inbreidingslocatie Havenlijn en de uitbreiding van sportgebied Luxool.

• Onderzoeken op welke wijze deze nieuwe infrastructuur ter ontsluiting van Nijkerk via de buitenrand zowel aan de westzijde als aan de oostzijde toekomst bestendig kan worden.

• Creëren van een aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum

– Invoeren zogenaamd inprikkersysteem richting centrum.

– Doorgaand verkeer via Torenstraat/ Vrijheidslaan ontmoedigen, te realiseren via groeimodel.

– Verbindingen tussen wijken optimaliseren waardoor wijk-tot-wijk-verkeer Torenstraat/ Vrijheidslaan kan mijden.