Milieu aspecten Knooppunt Hoevelaken

Rapport van RWS over invloed van geluidscherm langs de kom bij knooppunt Hoevelaken.

Op 9 februari 2016 is er een bijeenkomst geweest tussen de Combinatie A1/A28, RWS en de gemeenten Nijkerk en Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere gesproken over de locatie van het bovenwettelijke geluidsscherm voor de gemeente Nijkerk ter plaatse van het knooppunt Hoevelaken. Vanuit de gemeente Nijkerk is de vraag gekomen of de ligging van het
scherm langs de buitenste verbindingsboog akoestisch gezien wel de meest effectieve locatie is. De buitenste verbindingsboog ligt op maaiveldniveau, terwijl de naastgelegen verbindingsboog op de komrand ligt die circa 9 tot 10 m hoger is dan het plaatselijk maaiveld. Dit betekent dat de geluidsbelasting van het verkeer op de komrand niet wordt afgeschermd door het 3 m hoge scherm
langs de buitenste verbindingsboog. Daarom is behoefte aan inzicht in het verschil in afschermend effect indien het scherm op de komrand geplaatst zou worden. Tijdens de bijeenkomst zijn gezamenlijk 3 varianten bedacht ten aanzien van een mogelijke ligging van het scherm ter plaatse van het knooppunt.

De resultaten van de studie zijn in het rapport aangegeven

 

Protest uit Hoevelaken over windturbines op het Knooppunt – 19.09 – 29.09.2015

Het college van Amersfoort legt een voorstel voor een haalbaarheidsstudie van windmolens bij het knooppunt Hoevelaken en bedrijven terrein Isselt voor aan de Amersfoortse gemeenteraad. De gemeenteraad van Amersfoort moet gled beschikbaar stellen voor het onderzoek.

Als het aan de Stichting Hoevelaken Berreikbaar & Leefbaar ligt, komen er absoluut geen windmolens op knooppunt Hoevelaken. Naast alle lawaai en luchtvervuiling van het knoopput zelf willen zij zeker niet geconfronteerd worden met nog meer zeer storende geluidsbronen zolas windturbines..

 Lees hier het brief dd 19.09.2015 van SHB&L aan de Gemeenteraad Amersfoort

Lees hier het brief dd 20.10.2015 van SHB&L aan de gemeenteraad Nijkerk, gemeenteraad Amersfoort en RWS, 

Windmolens op het Knooopunt? – Nijkerk nieuws.nl

Lees hier het Concept besluitenlijst De Ronde 29-09-2015 Haalbaarheidsstudie naar duurzame energielandschappen in Amersfoort 

Zonnepanelen in plaats van windmolens op knooppunt – 20.10.2015

Minister Schultz zegt bij de opening van de verbreding A1 over windturbines op Knooppunt Hoevelaken: “Had ik nog niet meegekregen. Het hangt vanaf of het op eigen grondgebied is of op grondgebied van RWS. Dicht bij de weg mag je niet zoveel realiseren i.v.m. verkeersveiligheid.” 

Lees verder

Zie hier de video van de interview met Minister Schultz door Elly Haakman 

Geen windmolens op knooppunt Hoevelaken – juni 2013

Zorgen over structuurvisie Amersfoort

Het Nijkerkse gemeentebestuur heeft zijn zorgen over de nieuwe Amersfoortse structuurvisie uitgesproken in een zienswijze die is ingediend bij de gemeente Amersfoort. Dir zorgen betreffen vooral de open verbinding tussen de polders Arkenheem en Eemland.

Ook vraagt Nijkerk om de plannen voor de bouw van windmolens rond het knooppunt Hoevelaken goed op elkaar af te stemmen. De provincie Gelderland komt binnen kort met een voorstel op het knooppunt.

De Stad Nijkerk 20 juni 2013

Lees verder

Lees hier de Ontwerp  Structuurvisie van Amersfoort

Ook Provincie Gelderland heeft plannen om windmolens te plaatsen rondom het knooppunt.

Lees hier de Omgevingsvisie van Gelderland

NEE NIJKERK, AMERSFOORT EN GELDERLAND – NIET GOED OP ELKAAR AFSTEMMEN – ER MOET GEEN WINDMOLENS KOMEN RONDOM HET KNOOPPUNT. WIJ HEBBEN GENOEG LAWAAI

De Stichting maakt bezwaar tegen plannen van Amersfoort en Gelderland om windturbines te plaatsen bij Knooppunt Hoevelaken, in de omgeving van Het Hoevelakense Bos en langs de A28 tussen knp en afslag Corlaer.

 • Er is nu al veel te veel geluidsoverlast in dit gebied. Het is onvoorstelbaar dat men wil Hoevelaken nog verder belasten met nog meer lawaai.
 • Het zoevende geluid van de wieken is veel hinderlijker dan het lawaai van auto’s, vliegtuigen of treinen, ook al produceren die evenveel decibel.
 • Een windmolenpark kan de WOZ-waarde van een woning verlagen tussen de 10% en 45%.
 • Het Hoevelakense bos is een Rijksmonument en is angemerkt door Provincie Gelderland als een rust, ruimte en stilte gebied. Het zal onmogelijk een rust, ruimte en stilte gebied kunnen zijn als er in de nabijheid windturbines worden geplaatst door het zeer storende geluid daarvan, bovenop het geluid van het verkeer op de toekomstig geplande 8 rijbanen van de A28.
 • Niet alleen voor mensen maar ook voor vogels en vleermuizen in het Hoevelakense bos zullen windmolens zeer veel overlast en gevaar veroorzaken.
 • Het plaatsen van windturbines in dit gebied voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn in BOK2

Lees de zienswijze ingediend bij Provincie Gelderland tegen de Omgevingsvisie van Gelderland.

Lees de brief aan de CIE MIE Gelderland

Lees de brief aan Gemeente Amersfoort

Lees de brief aan Gemeente Nijkerk

 

Analyse van GeluidProductiePlafonds (GPP’s), geluidsschermen/wanden en verkeersintensiteiten in de Provincie Gelderland, in verband met de komende reconstructie van het knooppunt Hoevelaken. – aug 2012

Door de Stichting Hoevelaken Bereikbaar en Leefbaar (SHBL) is een analyse gemaakt van de volgende voor geluidsoverlast relevante gegevens van  steden, dorpen en buurtschappen (woongemeenschappen) die liggen binnen ongeveer één kilometer van een rijksweg in de Provincie Gelderland:

 • De geluidproductieplafonds (GPP’s) van de rijkswegen bij deze woongemeenschappen
 • De beschermende objecten (schermen, wanden, wallen) die liggen langs rijksweg bij deze woongemeenschappen
 • De verkeersintensiteit van de rijkswegen bij deze woongemeenschappen.

Alle gepresenteerde informatie is afkomstig van het RWS geluidregister. Dit register is zeer onlangs beschikbaar gekomen na invoering van de nieuwe wet geluidhinder (SWUNG). De analyse maakt het voor het eerst mogelijk om de omvang van geluidhinder in de bovengenoemde woongemeenschappen met elkaar te vergelijken.

 

Conclusies en samenvatting

De analyse toont aan dat de geluidsbelastingen van de kernen Hoevelaken en Holkerveen tot de hoogste van de provincie behoren, met respectievelijk plaats 1 en 3.

Dit levert het bewijs voor de stelling van de SHBL dat de geluidsbelastingen van Hoevelaken en Holkerveen onaanvaardbaar en onredelijk hoog zijn en dat daartegen, in het kader van de komende reconstructie van het knooppunt, maatregelen moeten worden genomen.

De mededelingen die door Rijkswaterstaat over geluidsbeschermende maatregelen worden gedaan wijzen daar echter niet op, integendeel men stelt dat de wet toestaat de geluidsbelasting op het bestaande niveau (plus 1,5 dB) te houden.

De SHBL wil met dit rapport de betrokken overheidsinstanties oproepen adequate maatregelen te nemen om de geluidsbelasting in Nijkerk (kernen Hoevelaken, Holkerveen en aanpalende gebieden) tot aanvaardbare niveaus terug te brengen.

De analyse die wij hebben gemaakt is verderop in dit rapport in detail te lezen. De belangrijkste conclusies ervan zijn:

 • Hoevelaken heeft het referentie punt met de hoogste GPP van alle woongemeenschappen in Gelderland. Holkerveen komt op plaats 3.
 • Holkerveen (Nijkerk) heeft de hoogste gemiddelde GPP waarde van alle woongemeenschappen in Gelderland
 • Hoevelaken en Holkerveen hebben geen bescherming tegen het verkeerslawaai door middel van geluidsschermen of -wallen, terwijl andere gemeenschappen in Gelderland met minder verkeer en lagere GPP’s wel bescherming hebben.
 • De A1 langs Hoevelaken en de A28 langs Holkerveen zijn de allerdrukste rijkswegen langs een woongemeenschap in Gelderland zonder geluidsbescherming.
 • De A1 bij Hoevelaken heeft ook het grootste aantal zware voertuigen (samen met  de A50 bij Ewijk, Herveld, Heteren en Valburg).
 • Hoevelaken ligt 1.17km van het middelpunt van het knooppunt en aan de ongunstigste zijde van één van de drukste knooppunten in Gelderland (nr 4), het heeft geen schermen terwijl alle andere gemeenschappen in een vergelijkbare situatie wel schermen hebben (behalve Hattem)

Met de komende reconstructie van Knooppunt Hoevelaken ligt er nu een kans om Hoevelaken en Holkerveen te beschermen tegen het overmatige verkeerslawaai, zoals dat nu bestaat. Daarmee wordt de huidige zeer ongunstige situatie rechtgezet en wordt de situatie vergelijkbaar met die van veel andere woongemeenschappen in Gelderland die wel in redelijke mate zijn beschermd. De bevolking van Hoevelaken en Holkerveen hebben recht op deze geluidsbescherming en geluidoverlast vermindering – meer recht dan veel van de plaatsen die nu al bescherming hebben.

Niets in de plannen voor de reconstructie wijst erop dat RWS maatregelen zal treffen die tot een verbetering van de situatie zal leiden. Dit is zeer verontrustend gezien de bovenstaande conclusies.

Lees het volledig rapport hier

Nieuwe informatie over geluidsmaatregelen Knooppunt Hoevelaken – november 2012

Overzicht van geluidsmaatregelen van RWS voor Planstudie Knooppunt Hoevelaken

 

Er worden overal aaneengesloten schermen geplaatst of verhoogd in het gehele Knooppunt gebied behalve aan de oostkant van de A28 ten noorden van het Knooppunt langs Hoevelaken, het Hoevelakense Bos en Holkerveen, terwijl de GPP’s hier het hoogste zijn (70dB), de geluidsoverlast boven de maximale waarde ligt en diverse woningen daar al een belasting hebben van 65-70dB (Zie aangehecht kopie van de tekening die ook uitgereikt is tijdens de Commissie MIE vergadering op 28 november jl.)

 

In de plannen van  RWS wordt de A28 uitgevoerd met dubbellaags ZOAB. Dat geeft geen verbetering maar zorgt er alleen voor dat de geluidsbelasting niet stijgt tot boven het GPP (= huidige belasting + 1,5 dB reserve) ten gevolge van de verwachtte verkeerstoename. Dubbel ZOAB geeft ook geen bescherming tegen een toename in luchtvervuiling.

 

Aan de oostkant van de A28 ten noorden van het knooppunt staan, verdeeld over een lengte van 3.5 kilometer en binnen een zone van 400m langs de snelweg, 12 woningen met een geluidsbelasting boven 65dB en zelfs 5 woningen met een geluidsbelasting boven 70dB (Gegevens van 2007-2011).

 

Om dit in perspectief te brengen: Volgens het Gelderse Milieu plan 2008 – 2012 waren er in 2006 slechts 33 woningen gelegen aan 1200km provinciale wegen met een geluidsbelasting boven 70dB in heel Gelderland. Verder ook interessant te vermelden dat Provincie Gelderland een streefwaarde voor geluidsbelasting van ≤63dB heeft vastgesteld.

 

Lees meer

Lees hier het rapport van RWS “Indicatie geluidbeperkende maatregelen planstudie Hoevelaken Akoetische onderzoek t.b.v. wensenpakket BOK 2.

Geluidonderzoek Project knooppunt Hoevelaken – november 2012

Stand van zaken November 2012

Op basis van een mogelijke oplossing (basisontwerp van RWS) en op basis van huidige techniek mbt stille wegdekken de geluideffecten en wettelijk doelmatige maatregelen voor 2030 in beeld zijn gebracht. Door verbreding/aanpassingen rijkswegen én groei verkeer ontstaat
in 2030 een overschrijding van het GPP van 0,3 – 1,2 dB

De wettelijke doelmatige maatregelen die gepland zijn, zijn:

 • Langs de A1 bij Hoevelaken en Terschuur is een geluidsscherm gepland van maximaal 5 meter hoog.
 • Langs de A28 tussen het Knooppunt en afslag Corlaer zijn GEEN schermen gepland.
 • Op de west kant van de A28 ten zuiden van het Knooppunt worden over bijna het heel lengte schermen geplaatst.
 • Schermen worden ook bepland langs de Industrie terrein de Wieken en langs de natuurgebied de Schammert, ondanks dat er hier geen huizen staan.

Lees het volledig presentatie van RWS.

 

Verkennend akoestisch onderzoek naar geluidsbeperkende voorzieningen voor de gemeente Amersfoort november 2012

Resultaten

 

Effecten wettelijke maatregelen
Met het aangeleverde (ongecorrigeerde) rekenmodel zijn de geluidsbelastingen ter plaatse van de woningen nabij de rijkswegen bepaald. De bepaling heeft plaatsgevonden overeenkomstig Standaard Rekenmethode II van het het Reken‐ en Meetvoorschrift Geluid 2012.

In de bijlagen 1, 2 en 3 zijn de volgende onderzoeksresultaten grafisch weergegeven:
1.    Geluidsbelastingen behorend bij het geluidsproductieplafond GPP;
2.    Geluidsbelastingen na het treffen van wettelijk noodzakelijke maatregelen;
3.    Verschil in geluidsbelasting volgens het GPP en de situatie na het treffen van wettelijke maatregelen.

Uit de figuren in bijlage 2 blijkt dat er na het treffen van de wettelijke maatregelen op veel locaties sprake is van geluidsbelastingen groter dan 60 dB. Uit de figuren in bijlage 3 blijkt dat er met name ten zuiden en ten oosten van knooppunt Hoevelaken sprake is van situaties waar de geluidsbelastingen toenemen ten opzichte van het GPP.

3.2                     Aanvullende maatregelen

Aan de hand van de berekeningsresultaten volgens de bijlagen 1 tot en met 3, zijn een twintigtal clusters gedefinieerd waarvoor aanvullende maatregelen zijn bepaald. De ligging van de clusters is weergegeven op de figuren in bijlage 4.

In bijlage 5 is per cluster aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden. Opgemerkt wordt dat er, naast de gepresenteerde maatregelen, wellicht meerdere varianten mogelijk zijn waarmee een soortgelijk effect bereikt kan worden. Aanbiedende partijen kunnen daarom tijdens de aanbesteding worden uitgedaagd om met innovatieve of creatieve oplossingen te komen.

In bijlage 6 zijn zowel het effect als de kosten (exclusief BTW) van de maatregelen samengevat. De kosten van de maatregelen zijn gebaseerd op door Rijkswaterstaat aangeleverde indicatieve kosten per vierkante meter geluidsscherm met prijspeil 2012.

Met name bij verspreid gelegen woningen in het buitengebied (clusters 18‐20) blijken afschermende voorzieningen langs de rijksweg zeer omvangrijk te moeten zijn om voldoende effect te sorteren.
Overwogen kan worden om de eigenaren van deze woningen een praktische (afschermende) maatregel aan te bieden nabij de woning zelf. Doel van deze maatregel is dan het genereren van een stiller gebied nabij de woning (bijvoorbeeld een terras of een deel van de tuin).

 

Lees hier het volledig rapport

Zie hier de wettelijke maatreglen en de extra maatregelen voorgesteld door Gem. Amersfoort

Resultaten omgevingsonderzoek knooppunt Hoevelaken bekend – april 2012

Onderzoek uitgevoerd door RWS onder bewoners en bedrijven rondom Knooppunt Hoevelaken

Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbetering van luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1; dat zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de toekomstplannen van het knooppunt Hoevelaken.

Omwonenden en bedrijven rond knooppunt Hoevelaken hebben hun mening kunnen geven over hun leefomgeving en wat ze hierin belangrijk vinden in relatie tot de toekomstplannen voor het knooppunt. De resultaten worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de plannen voor de verbetering van de bereikbaarheid van knooppunt Hoevelaken.

Lees hier het volledig rapport: Belevingswaardenonderzoek Project Knooppunt Hoevelaken

 

Knooppunt Hoevelaken: rust en bereikbaarheid hoogste prioriteit  Nijkerk nieuws 21 mei 2012

Het ministerie heeft laten onderzoeken wat omwonenden en bedrijven belangrijk vinden als het om knooppunt Hoevelaken gaat. 1078 bewoners en 209 bedrijven in een straal van 600 meter rondom de snelwegen deden mee aan het onderzoek.

Omwonenden: vooral rust

Omwonenden willen, dat bij de reconstructie van het knooppunt vooral aandacht besteed wordt aan de rust Dat vinden ze het meest belangrijk. Op het prioriteitenlijstje staan ook rust, verkeersveiligheid, het geluidsniveau.

Lees verder

 

Milieu eisen en wensen van SHB&L – april 2012

SHB&L geeft een presentatie tijdens de ONTMOETING op 5 april in de Gemeente huis van Nijkerk over hun milieu wensen voor Planstudie Knooppunt Hoevelaken. Er wordt uitgebreid overgesproken over de negatieve gevolgen van geluidsoverlast en luchtvervuiling op gezondheid.

Bekijk het Presentatie

RWS heeft wensen van de bewonersgroepen en van de regionale en landelijke belangen organsaties opgestelt.

Zie ook de reactie van de SHB&L

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft doelstelling t.b.v het milieu eisen en wensen pakket voor Gemeente Nijkerk opgestelt.

Aanleiding:

 • Zorgen over milieu belasting en de gezondheid van inwoners van Hoevelaken en Holkerveen
 • De belangen van Gemeente Nijkerk worden  in de MER  niet voldoende meegenomen

Wensen

Onze Milieuwensen zijn SMART opgesteld.

 • Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

Lees het volledig milieu eisen en wensen pakket voor geluid, luchtverontreiniging en natuur hier

Gezondheid van mensen

We geven de allerhoogste prioriteiten aan factoren die de gezondheid van mensen kunnen beïnvloeden d.w.z. geluidshinderbeperking, vermindering van luchtverontreiniging en behoud van bestaande natuur waarin men kan recreëren. Naast deze wensen en tevens ter onderbouwing van deze wensen hebben wij ook procedurele wensen geformuleerd.

Geluid (Prioriteit 1)

Vermindering van de cumulatieve geluidsbelasting tot 50dB in de woongebieden van Hoevelaken en omgeving, langs de A28 ten noorden van het knooppunt tot voorbij en in Het Hoevelakense Bos. Te realiseren als het knooppunt project klaar is (2020). Verder niet meer dan 1.5dB verhoging in de 10 jaren na realisatie van het project, ook rekening houdend met de verwachte toename van verkeer, zoals wordt vastgelegd in de nieuwe regelgeving.                                        

Lucht (Prioriteit 2)

De luchtkwaliteit moet voldoen aan alle wettelijke normen, zoals die gelden volgens de huidige wet (2011) gelden voor PM10 en PM 2,5 en de toekomstige eisen (2015) voor NO2 en PM 2,5. Dit biedt een duurzame oplossing voor de huidige luchtvervuiling in de omgeving van de A1 en A28 in het studiegebied. Dit moet gerealiseerd worden als het knooppunt project klaar is (2020) of eerder zoals aangeven in de wetgeving.                                                     

Natuur (Prioriteit 3)

Als bomen gerooid of gekapt moeten worden dient natuurcompensatie plaats te vinden in hetzelfde gebied bijvoorbeeld aangrenzend aan of in Het Hoevelakense Bos. Het enige natuur/recreatie gebied in Hoevelaken waar mensen kunnen recreëren moet beschermd blijven. Geluid in Het Hoevelakense Bos moet tot 50dB worden beperkt.                                                                    

Meest Milieuvriendelijke Alternatief  

Het MMA is het ontwerp dat voldoet aan alle verkeerstechnische eisen en aan alle wettelijke eisen ten aanzien van het milieu, maar daarboven binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen ten aanzien van bereikbaarheid en milieu. De milieu aspecten die direct gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van mensen, zoals geluidsbelasting en luchtvervuiling, dienen de hoogste prioriteit te krijgen binnen de milieu eisen/wensen pakket en een hoge prioriteit in de keuze van het ontwerp dat voor uitvoering wordt gekozen. Te realiseren voor de OTB/MER

                                                                                                                 

Kosten en bindende prijzen

RWS/aannemers dienen bindende prijzen voor meerwerk aan te geven voor extra maatregelen voor milieubescherming zoals in het wensen pakket bekend maken. Voor geluid moeten met de kosten van maatregelen om het geluid te reduceren tot 50dB en tot 55dB gerekend worden voor de woongebieden in Hoevelaken en omgeving en Het Hoevelakense Bos. Te realiseren voor de OTB/MER

Berekeningen en metingen van het effect van het ontwerp op het milieu

Het effect van het ontwerp van zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet op geluid, luchtverontreiniging en natuur moet uitgewerkt worden en gerapporteerd worden door de aanbieder om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Te realiseren vòòr de OTB.

Doelstellingen

 • Het realiseren van een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor de milieuproblematiek (geluid, lucht en natuur), als gevolg van het project ‘Knooppunt Hoevelaken’ voor de woonkern Hoevelaken en alle woonclusters aan de Nijkerks kant van de A28 ten noorden van het knooppunt binnen het studie gebied, om te voorkomen dat de gezondheid van de bewoners in dit gebied nadelig wordt beïnvloed. Onder het project ‘Knooppunt Hoevelaken’ wordt verstaan het knooppunt, de A1 en A28 grenzend aan het knooppunt en het omliggende wegennet rondom Hoevelaken.
 • Milieu moet vanaf het begin in het ontwerpproces als een volwaardig thema worden meegenomen en de marktpartijen worden hierbij uitgedaagd innovatieve oplossingen aan te dragen en of te ontwikkelen.
 • Milieu in de genoemde gebieden dient zo veel mogelijk te worden verbeterd en mag onder geen beding verslechteren, ook rekening houdend met de verwachte toename van verkeer in de komende decennia.
  • Als uitgangspunt dient een geluidsproductieplafond voor Hoevelaken gelijk aan Vathorst, (gelijkheidsbeginsel – maximaal 50dB(A)) dat rekening houdt met alle geluidsbronnen (cumulatief), te worden vastgesteld.
  • Het nemen van maatregelen om een goed milieu te waarborgen is een vereiste. Wij denken aan:

–        Alle wegen, ook eventuele fly-overs moeten van dubbel ZOAB worden voorzien.

–        Het plaatsen van geluidswallen en/of geluidsschermen aan de hoofdrijbanen van de A1 en A28, aan de verbinding A1 Oost – A28 Noord en A28 Zuid, langs de oostkant van de A28 tegenover het scherm bij Vathorst, aan de op- en afritten, en lussen.

–        De beste technieken gebruiken bij de voegovergangen van de viaducten om de bijgeluiden te dempen.

 • De relevante milieu-effecten voor de kern Hoevelaken en de overige woonclusters dienen expliciet beschreven te worden zoals aangegeven in de Aanvullende Richtlijnen voor de 2e Fase MER Knooppunt Hoevelaken dd. 18 december 2009.
 • Het Meest Milieu Vriendelijke Alternatief moet uitgezocht worden en zoveel mogelijke uitgevoerd worden zoals beschreven in de Richtlijnen MER 1e Fase Knooppunt Hoevelaken dd. 18 mei 2009 onder punt 4.2.6.
 • De natuur in de “Groene Buffer” en Het Hoevelakense Bos (een rijksmonument) mag niet aangetast worden.
 • De gemeente en provincie zijn, zo nodig, bereid om mee te betalen om de milieudoelen te halen.

Lees het volledig milieu eisen en wensen pakket voor geluid, luchtverontreiniging en natuur hier

De Stichting vindt dat er redenen zijn om geluidsreducerence maatregelen op te namen als eis in het eisen en wensen pakket van Knooppunt Hoevelaken Project

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar heeft Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland gevraagd voor aandacht m.b.t. de eisen en wensen voor milieu voor Knooppunt Hoevelaken en omgeving.

Lees de brief van SHB&L aan gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland

Milieu eisen en wensen voor knooppunt Hoevelaken

De SHB&L heeft het volgende voorsteld:

 1. Het MOET een EIS worden dat het MEEST MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEF (dat ook voldoet aan de verkeerseisen en is binnen budget) MOET DE WINNENDE ONTWERP WORDEN EN MOET UITGEVOERD WORDEN. (De MMA kan dan ook bovenwettelijke maatregelen omvatten)
 2. Het MOET een EIS worden dat het effect van het ontwerp op alle milieu aspecten van zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet op geluid, luchtverontreinigingen en natuur uitgewerkt wordt en gerapporteerd wordt door de aanbieder om naar een zorgvuldige besluitvorming te komen. (Deze rapporten komen dus vóór de officiële MER in de procedure omdat de rapporten nodig zijn om een goede beslissing te kunnen maken).
 3. Ook voor alle wensen, die in het marktconsultatie-document worden opgenomen, dienen de aanbieders bindende prijzen op te geven (en niet alleen voor de eisen), zodat per wens kan worden vastgesteld wat de kosten van realisatie zijn en er dus per wens een besluit kan worden genomen over eventuele extra financiering. Met behulp van de MER cie kan er op deze wijze een MMA worden opgesteld.
 4. Een onafhankelijk partij, zoals bv. de “Commissie voor de MER” moet beoordelen over de kwaliteit van de rapporten van de aanbieders en de juistheid van hun gegevens.
 5. Op basis van het gekozen MMA kunnen dus ook extra maatregelen ontworpen worden om het nadelige milieu effecten verder te verminderen of weg te nemen en om resterende effecten te compenseren. (Dit is de normale procedure naar aanleiding van een MER rapport.)

Wij hebben gesteld dat:
“Het moet een eis worden dat het meest milieuvriendelijke alternatief (dat ook voldoet aan de verkeerseisen en is binnen budget) moet de winnende ontwerp worden en moet uitgevoerd worden. (De meest milieuvriendelijke alternatief kan dan ook bovenwettelijke maatregelen omvatten)”
Hiermee bedoelen wij dat het wordt een eis in de aanbestedingspakket dat het meeste milieuvriendelijke alternatief (dat ook voldoet aan de verkeerseisen en is binnen budget) dat de aanbieders ontwerpen zal het project winnen en hun ontwerp zal uitgevoerd worden. Zo doende, krijgen de aanbieders veel motivatie om veel aandacht te besteden aan de milieu aspecten van hun ontwerp voor het knooppunt en de aanbieders moeten ook de milieu consequenties van hun ontwerp berekenen en rapporteren. Dus als er 3 aanbieders zijn die komen met 3 ontwerpen voor het knooppunt, het ontwerp dat de meeste maatregelen neemt om het geluidsoverlast en luchtvervuiling te verminderen en het natuur te behouden (dat ook voldoet aan de verkeerseisen en is binnen budget) zal het opdracht krijgen om het ontwerp uit te voeren.

Dus deze meeste milieuvriendelijke alternatief dat wordt ontworpen door een  ingenieursbureau is NIET hetzelfde als de MMA in de MER dat RWS moet berekenen. De MMA in de MER moet berekend worden maar zover als ik kan nagaan er is geen verplichting om het uit te voeren. Het zou uiteraard als een ideaal doel voor een ontwerper kunnen zijn dus het heeft, los van enige wettelijk verplichting, wel degelijk nut.

Lees hier waarom het meest milieuvriendelijke alternatief zo belangrijk is voor Hoevelaken en Holkerveen
Lees hier over de effecten van geluidsbelasting en luchtverontreiniging op uw gezondheid 
Lees hier het voorstel van de Stichting voor milieu eisen en wensen voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken  

 

Terug naar boven