Nijkerkse en SHB&L Eisen en Wensen

 

Geluidsscherm en benzinestation langs A28 bij knooppunt Hoevelaken – 6.11.2014

 

Voor het project knooppunt Hoevelaken zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Nijkerk overeengekomen dat er een geluidsscherm komt van 2200 meter langs de A28, aan de Nijkerkse kant vanaf de Van Tuyllstraat tot aan het bedrijventerrein de Flier. Daarnaast zijn beide partijen het eens geworden over het realiseren van een benzinestation met parkeerplaatsen bij de aansluiting Corlaer op de A28. Een mooi resultaat van de samenwerking tussen Rijk en regio binnen dit project.

Lees verder 

Lees de raads informatie brief van Gemeente Nijkerk

Lees hier een samenvatting van eis/wens van Gemeente Nijkerk voor een 5dB reductie langs de A28 oost

Nijkerkse eis voor geluidsscherm – juli – aug. 2014

Gezien:

 • De conclusie van RWS dat de motie (deels) met een totale lengte van 1700 inclusief saneringsschermen van 540m uitvoerbaar is
 • Het feit dat de gemeenteraad heeft met een meerderheid gestemd voor het handhaven van de eis + wens op 26 juni en ook weer na het gemeenteraad vergadering van 14 juli
 • Het hele project wordt uitbesteed aan de aannemer met de slimste en goedkoopste oplossing – het wordt uitbesteed omdat zowel de Minister als RWS zijn overtuigd dat aannemers kunnen het project goedkoper uitvoeren dan RWS.
 • RWS heeft zelf aangegeven dat de gekozen aannemer kan en mag een goedkoper scherm bouwen, mits het voldoet aan hun eisen.
 • RWS heeft nog geen onderbouwing kunnen of willen geven (7weken na het indienen van het oorspronkelijk verzoek van het college) over hun kosten opbouw
 • RWS heeft nog geen onderbouwing kunnen of willen geven over hun uitspraak dat een goedkoper scherm niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving (onderdeel van BOK 2) of de desbetreffende CROW richtlijnen voor schermen en gaat kennelijk aan voorbij dat de gezondheid van de bewoners langs de oostkant van de A28 belangrijker is dan de uitstraling van het scherm, die toch met groen beplanting bekleed zal worden.
 • De kosten van een geluidsscherm gebouwd door de aannemer die het project wint zijn bepalend, niet de kosten van RWS, voor de lengte van het geluidscherm.

Verzoeken wij u aan te dringen bij RWS dat de eis en wens in BOK 2 worden op te nemen zoals hier aangegeven:

 •  Een eis voor “Een zo lang mogelijk sober scherm voor 2 miljoen euro dat een reductie geeft van 5 dB (of een maximale geluidsbelasting op alle woningen van 60dB) langs de A-28 aan de Oostzijde tussen de van Tuyllstraat en bedrijventerrein de Flier, met integratie van de saneringsschermen”.

 

 • Een wens voor “Een aaneengesloten scherm tussen oprit Hoevelaken en bedrijven terrein de Flier zodat als de “eis scherm” te kort is of er gaten in heeft, de ontbrekende meters worden opgevuld door de “wens scherm”

Alleen met dit eis en wens krijgen de bewoners van Hoevelaken en Holkerveen zekerheid dat er iets wordt gedaan aan hun overtollige geluidsbelasting. Bovendien de aantrekkelijkheid om de wens voor het resterend scherm uit te voeren wordt aantrekkelijker voor de aannemer.”

Uittreksel van een brief aan RWS van het College van Gemeente Nijkerk 28 juli 2014

 Zoals bij u bekend, is in de aanloop naar de marktuitvraag voor de Aanpak van Knooppunt Hoevelaken, op 26 juni jl. bij de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend. De motie heeft betrekking op het geluidscherm langs de A28 en is ingediend door de Nijkerkse fractie van de VVD. De motie is unaniem aangenomen. Voor de volledigheid is een kopie van de motie als bijlage bijgevoegd. 

Er is op ambtelijk niveua met uw organisatie meerdere malen contact geweest om antwoord te kunnen geven op de vragen van de verschillende politieke fracties. De antwoorden die we tot nu toe hebben gekregen zijn in de ogen van de raad onbevrediigend. De raad is onvoldoende overtuigd door de reactie van uw organisatie en blijft onverminderd vasthouden aan de motie.

Gezien het standpunt van de gemeenteraad verzoeken wij u om de motie te verwerken in BOK-2. Concreet betekent dit dat wij u vragen om de volgende tekst op te nemen in het programma van eisen:

a)   De eis dat de geluidsbelasting van alle woningen langs de A-28 op Nijkerks grondgebied, vanaf de van Tuyllstraat tot aan de afslag de Flier wordt teruggebracht met circa 5dB door het kopen van een geluidsscherm van 2200 meter van gemiddeld 2,5 meter hoog met het beschikbare budget van de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk van €2 miljoen.

een in het prograama van wensen:

b)  De niet gefinancierde wens om ook tussen het knooppunt en de Van Tuyllstraat aanvullende maatregelen door middel van een geluidsscherm voor geluidsreductie van circa 5dB te treffen.

 • Motie van VVD is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Nijkerk – 26 juni 2014 Geluidsscherm langs A28 beschermt straks Holkerveen en Hoevelaken

Langs de rijksweg A28 tussen de VanTuyllstraat en de afslag Nijkerk-Zuid moet een aaneengesloten geluidsscherm komen. Die wens heeft de gemeenteraad van Nijkerk uitgesproken, nadat de VVD-fractie hiertoe een motie heeft ingediend.  

Lees verder

Eisen en Wensen voor Knooppunt Hoevelaken

Hieronder vindt u een overzicht in chronologische volgorde van diverse documenten die bekend zijn bij de SHB&L over de eisen en wensen voor Het Knooppunt Hoevelaken Project.

 

Informatie brieven over de nieuwste ontwikkeling – maart – april 2014

 

Bestuursovereenkomst BOK 2  – juni 2013

Hieronder vindt u alle documenten die betrekking hebben tot Bestuursovereenkomst BOK 2 van april 2013. 

De huidige versie van BOK 2 kunt u onder “Planning, Procedures en Documenten” vinden

 

 

Persberichten over tekenen van BOK 2

Tekenen van BOK 2

 

Informatie over asymmetrische verbreding van A28 – mei 2013

De asymmetrische verbreding van de A28 is te zien op de ruimtelijke contourenkaart van RWS. Via onderstaande link kunt u inzommen op uw eigen adres en bekijken hoe de contour nu loopt.

http://rws-utrecht.rwsgeoweb.nl/GeoWeb4/?Viewer=KnpHoevelaken

Lees verder

Correspondentie over BOK 2 – feb – april 2013

130524 Antwoord van Minister aan brief van Gemeenteraad Nijkerk

130517 Gemeenteraad Nijkerk schrijft brief aan de minister.

130515 Inspraak bij Cie MIE Gelderland over steun van Gelderland voor onderhandeling

130514 Staten brief aan Provinciale Staten Gelderland over ondertekening BOK2 en Nijkerk

130424  Inspraak bij Raadsvergadering 25.4.2013 – uitstel van tekening van BOK 2

130424  Commentaar van Stichting op Juridische toets over asymmetrische verbreding van A28. Commentaar op de brief aan de raad 23 april 2013 Onderwerp: second opinion inzake Bestuursovereenkomst Knooppunt Hoevelaken

130415  Lees hier het overige commentaar, opmerking en voorstellen van de Stichting over BOK 2

130415  Lees hier het commentaar van de Stichting over de onderhandeling van BOK 2

130423  Lees hier Brief van het College Nijkerk aan de raad over second opinion inzake Bestuursovereenkomst Knooppunt Hoevelaken en de afspraken over symmetrische verbreding van de A28 dd. 23 april 2013

130423 Lees hier memo van AKD (advocaat) aan gemeente Nijkerk – Advies verbreding A28 dd 23 april 2013 (Zie bladzijde 3 t/m 9)

130422 Brief van Directeur Wegen en Verkeersveiligheid aan de Heer Horst – beantwoording van vragen over de symmetrische verbreding van de A28 (Zie bladzijde 10 t/m 11)

130411 Lees hier het inspraak van de Stichting in de raadsvergadering van 11 april 2013

130408  Brief van Stichting aan Provincie Gelderland over asymmetrische verbreding A28

130409 Brief van heer Schoofs Planstudie Manager Project Knooppunt Hoevelaken aan de heer Duinhouwer over “Afwegingsprocess asymmetrische verbreding van A28 ten noorden van Knooppunt Hoevelaken”. dd. 9 april 2013

130408  Lees hier het commentaar van de Stichting over Compensatie voor de Asymmetrische verbreding van A28

130405  Beantwoording technische vragen over Geluidsscherm en BOK 2 (VVD)

130327 Brief van College aan Raadsleden over Asymmetrische verbreding van A28 

130312 Het moet anders – reactie van ProGressief 21

130217 Inspraak in De Mening Commissie Grondgebied Gemeente Nijkerk

Investeren in leefbaarheid bij de reconstructie van knooppunt Hoevelaken – 30 okt. 2012

Hierbij de aangenomen raads amendement van Gemeente Nijkerk voor geld voor geluidsbescherming.

“…Een bedrag van maximaal 1 miljoen euro gereserveerd met de bestemming bovenwettelijke maatregelen
leefbaarheid reconstructie knooppunt Hoevelaken….” Lees hier het amendement.

 

Uitgangspunten

 

 • In de Startnotitie van de planstudie Knooppunt Hoevelaken (december 2008) de volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

“Verbeteren van de doorstroming en de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, waarbij een goede inpassing/vormgeving van de A1/A28 een bijdrage levert aan de verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond deze wegen”.

 • De resultaten van de enquête van RWS waren: “Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbetering van luchtkwaliteit en handhaving van de aansluiting Hoevelaken op de A1; dat zijn voor zowel bewoners als bedrijven de belangrijkste onderwerpen bij de toekomstplannen van het Knooppunt Hoevelaken.”
 • 1100 inwoners van Hoevelaken en Holkerveen hebben positief gereageerd op de petitie van de Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar en ondersteunen van harte de doelstellingen voor een STILLER Hoevelaken.
 • De eisen en wensen moeten een direct verband hebben met de reconstructie van het Knooppunt, de rijkswegen en/of de toename in het verkeer op de rijkswegen. Het schaars geld van het project moet niet “opgesnoept” worden aan wensen die geen direct verband hebben met de reconstructie, de verbreding van de rijkswegen en het toename van verkeer op de rijkswegen.
 • Om gelijkheidsbeginsels te waarborgen dient het gebied met de HOOGSTE geluidbelasting de hoogste prioriteit te krijgen voor geluidsbeperkende maatregelen.

Deze uitgangspunten dienen de basis te zijn voor het opstellen van de eisen en wensen lijst voor Planstudie Hoevelaken. Het rijk dient aan zijn eigen gestelde doelstellingen voor het project te voldoen en gestalte te geven aan zijn eigen doelstellingen in de samenstelling van zijn eisen pakket en in de basis scope van het project.

Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie Provincie Gelderland – jan – maart 2013

De Stichting, de Heer Duijnhouwer, (raadslid Gemeente Nijkerk) en Mevr G. Smink hebben ingesproken tijdens de Cie MIE van 9 januari 2013, 6 februari en 6 maart.

 

De Stichting, de Heer Duijnhouwer, (raadslid Gemeente Nijkerk) de Heer van de Woerd (raadslid van Gemeente Nijkerk en de Heer Schroeder (Recreatiepark Overbos) hebben ingesproken bij de Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie (Cie MIE) op 28 november 2012 over de milieu problematiek van Hoevelaken en Holkerveen.

Raads Informatie Brief van 20 dec. 2012

lnformatie aan de raad: Bespreking Nijkerkse Afdellng Inbreng voor Knooppunt Hoevelaken in programma van wensen en BOK2

 

Inhoud

 • De inhoud van BOK2
 • Concept Dossier Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving
 • Natuur- , bos- en watercompensatie
 • Concept pakket van rijks- en regiowensen
 • CONCEPT REGIONAAL WENSENPAKKET
  • Spelregelkader
  • Pakket bereikbaarheid en inpassing Nijkerk
  • Pakket geluid Nijkerk
 • RISICOOS
 • vervolg

Bijlagen

Inspraak in De Mening Raads vergadering 17 januari 2013

Informatie voor bespreking geluidswensen op 6 december 2012

INFORMATIE  AAN GEMEENTERAAD NIJKERK  VOOR DE BESPREKING INBRENG GELUIDSWENSEN IN DE MENING GRONDGEBIED VAN 6 DECEMBER I.V.M DE EISEN EN WENSEN PAKKET VOOR PLANSTUDIE KNOOPPUNT HOEVELAKEN.

Lees hier de document dat aan de gemeeteraad is verstuurd

Lees hier het commentaar van de SHB&L over de peiling document over geluid

Dossier ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving – december 2012

Doel dossier
Doel van het dossier is het op basis van beschikbare kennis bieden van een
kwaliteitskader en daaraan gekoppelde eisen voor de minimaal vereiste ruimtelijke kwaliteit waaraan
de oplossing van de marktpartij voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken moeten voldoen. Het
dossier bestaat uit drie delen:

1.    Een inpassingsvisie; dit visiedeel bestaat uit een visie op de landschappelijke inpassing van
de weg in zijn om- geving en een visie op de vormgeving van de weg, kunstwerken en geluidswerende
voorzieningen.
2.    Een kwaliteitskader (esthetisch programma van eisen) behorende bij het programma van eisen
van de uitvraag voor de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Dit kwaliteitskader eisen bevat het
kwaliteitsniveau dat door Rijk en regio noodzakelijk wordt gevonden. Het kwaliteitskader eisen is
opgesteld in opdracht van RWS en met inbreng van de omgevingspartijen.
Een bijlage met factsheets behorende bij het kwaliteitskader eisen.

Lees hier het definitief rapport

Peiling document van Gemeente Amersfoort – november 2012

PEILPUNTEN
Kunt u voor de onderhandelingen die ons college met de Regio voert over het Regionaal Programma van
Wensen uw mening geven over de volgende keuzes:
1.   Geen aanvullende eisen in te brengen in de Amersfoortse inzet op het concept Dossier
Ruimtelijke
Kwaliteit en Vormgeving (bijlage 1).
2.   Te streven naar de grootste maatschappelijke effecten op het gebied van geluidreductie door
naast het wettelijke maatregelenpakket, in volgorde van prioriteit te kiezen voor:
–     Eerst gebieden aan te pakken waar de geluidbelasting hoger is dan 60 dB en deze terug te
brengen, met bij voorkeur minimaal 5 dB, naar ten hoogste 60 dB;
–     Daarna gebieden aan te pakken waar de geluidbelasting nu hoger is dan 55 dB en waar de
geluidbelasting toeneemt. Hier de toename wegnemen;
–     Daarna overige locaties aan te pakken waar de geluidbelasting boven de 50 dB is.
3.   Samen met de regionale partners zoveel cofinanciering in te brengen dat aansluiting Hoevelaken
in westelijke richting (van en naar Amsterdam) opgenomen kan worden in het basispakket.
Is er niet voldoende regionale cofinanciering om de aansluiting op te kunnen nemen in het
basispakket dan samen met de regionale partners voldoende cofinanciering inbrengen om deze wens
voldoende aantrekkelijk te maken bij de aanbesteding. Voor behoud van aansluiting Hoevelaken in
westelijke richting maximaal € 3 miljoen aan Amersfoortse bijdrage te leveren.
4.   Cofinanciering in te brengen voor het verbeteren van fietsverbindingen in volgorde van
prioriteit:
–     Ongelijkvloerse kruispunten aansluiting Hoevelaken met de Amersfoortsestraat;
–     Ongelijkvloerse kruispunten aansluiting A28 met de Hogeweg;
–     Fietstunnel onder de A28 langs de Barneveldsebeek;
–     Verbeteren comfort en maatvoering overige fietsverbindingen.
5.   Cofinanciering in te brengen voor het verbeteren van de stad/landverbinding bij de
Heiligenbergerbeek.
6.   Maximaal € 10 miljoen cofinanciering in te zetten in volgorde van prioriteit en in de volgende
bandbreedte:
–     Streven naar grootste maatschappelijk effect van geluidreductie      € 5 miljoen maximaal
–     Aansluiting Hoevelaken in westelijke richting                                    € 1 tot 3
miljoen
–     Verbeteren fietsverbindingen                                                               €
1 tot 2 miljoen
–     Stad/ landverbinding Heiligenbergerbeek                                          € 1 miljoen
maximaal
7.   De voorgestelde inhoud van Bestuursovereenkomst 2 inclusief de voorgestelde bijlagen (bijlage
4)
met inachtneming van bovenstaande Amersfoortse prioriteiten.

Lees hier het Peiling document

Lees hier alle documenten die besproken worden in de Raad van Amersfoort op 18 december 2012

Inspraak van SHB&L en bewoners van Hoevelaken en Holkerveen over wensen voor Knooppunt Hoevelaken

Hier leest u de inspraak van SHB&L en van andere bewoners van Hoevelaken en Holkerveen tijdens de Mening in de gemeenteraad van 11 oktober 2012.

Inspraak van SHB&L

Inspraak van  bewoners Nijkerkerstraat en Westerdorpstraat

Inspraak van bewoners Holkerveen

Het Geldersch Landschap ondersteunt inzet van college – A28 geen 40m richting het oosten uit mag breden. – october 2012

Graag ondersteunen wij de in bovengenoemde planstudie vermelde inzet van uw college dat ter hoogte van het Hoevelakense Bos de A28 geen 40 meter richting het oosten uit mag breiden. Door gebruik te maken van damwand is het mogelijk dat het Hoevelakense Bos geheel wordt ontzien.

Het Hoevelakense Bos, in eigendom van onze stichting, is in zijn geheel aangewezen als Rijksmonument ter bescherming van de bijzondere monumentale betekenis. Verder is het Hoevelakense Bos van grote natuurwetenschappelijke betekenis en vervult het een onmisbare functie voor omwonenden om er rustig te kunnen wandelen en fietsen.

Graag zien wij dat er bovendien geluidswerende voorzieningen ten behoeve van het Hoevelakense Bos worden getroffen zodat wandelaars en fietsers rust wordt gegund alsmede dat er geen biotoopverlies en rustverstoring van vogels plaatsvindt.

Lees het brief van STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP

8 oktober 2012

Visie van Geldersch Landschap op Compensatie bos en natuur landgoed Hoevelaken

Het deel van het Landgoed Hoevelaken ten noorden van de Westerdorpstraat heeft de status van beschermd Rijksmonument, dit vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden. Vanzelfsprekend dient daarom bij de uit te voeren maatregelen aan de snelwegen aan de zuid- en westzijde van het landgoed de ruimte gezocht te worden buiten het landgoed Hoevelaken om te voorkomen dat ons cultureel erfgoed wordt aangetast. De compensatie van het bos dat en de natuur die verdwijnen op en rond het landgoed Hoevelaken als gevolg van de verbreding van de A1 en de A28  en de reconstructie van het knooppunt Hoevelaken dient in de zoekzone rond het landgoed plaats te vinden conform de voorstellen in het plan “Groene Buffer” van de gemeente Nijkerk.

 

Aan de oost- en westzijde van het landgoed dient de compensatie plaats te vinden in de vorm van kleine bospercelen en natuurgraslandjes om zo het landgoedkarakter te versterken,  aan de noordzijde denken wij aan de aanleg van singels, juist om de landschappelijke  en natuurwaarden te vergroten.

Daarnaast dienen er maatregelen getroffen te worden om de migratie van planten en dieren langs en over de snelwegen te garanderen dan wel te verbeteren en moet de toenemende geluidsoverlast teruggedrongen  worden door de toepassing van ZOAB en de aanleg van geluidsschermen.

Indien verlichting langs de snelweg noodzakelijk is dient gekozen te worden voor verlichting die alleen aangaat bij een bepaalde verkeersintensiteit, waarbij gebruik gemaakt wordt van armaturen en een lichtkleur die zo min mogelijk verstoring veroorzaken.

Lees hier het volledig document van Stichting Het Geldersch Landschap.

7 augustus 2012

Commentaar van SHB&L op Peiling document van Gem. Nijkerk – September 2012

Samenvatting

• De eisen en wensen moeten gebaseerd op de doelstelling van het project, namelijk verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid.

• Nijkerkse cofinanciering moet alleen ingezet worden voor Nijkerkse wensen en belangen.

• De eisen en wensen moeten een direct verband hebben met de reconstructie van het Knooppunt, de rijkswegen en/of toename in het verkeer op de rijkswegen.

SHB&L is eens met de volgende punten:

o A28 mag geen 40meter richting het oosten uitgebreid worden
o Het behoud van de toe en afritten A1 van en naar Amsterdam
o De aansluiting Hoevelaken – Zwolle mag vervallen
o Dive-unders in plaats van fly-overs
o De afslag van de A1 naar Hoevelaken moet niet gesloten worden voor 5 jaar (WAB A28)

SHB&L is NIET eens met/geeft een zeer laag prioriteit aan de volgende punten:

o Het open Landschap Arkenheim behouden ipv een geleiderail
o Verbreding viaduct Stoutenburgerlaan (geen direct relatie met het project)
o Aansluiting Hoevelaken van en naar Utrecht (te kostbaar, goede alternatief)
o Ongelijkvloerse kruising voor fietsers bij Westerdorpstraat en Hogeweg (geen direct relatie met het project)

 Additionele eisen/wensen en opmerkingen

• Alle bomen die gekapt wordt langs de A28 vanaf de Hanze tunnel tot en met Het Hoevelakense Bos moeten gecompenseerd worden in of aangrenzend aan Het Hoevelakense Bos.

• Het bosrijke landschap langs de A28 ten noorden van het Knooppunt wordt gehouden.

• Gezien het aantal klachten over geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, gezien de resultaat van de enquête van RWS waaruit kwam dat vermindering van geluidsoverlast een van de belangrijkste wensen van het project is en gezien de resultaat van de petitie uitgevoerd door de SHB&L bij inwoners van Hoevelaken en Holkerveen moet vermindering van de geluidsbelasting als alle hoogste op de wensen lijst komen te staan en wij pleiten ervoor dat Gemeente Nijkerk en Provincie Gelderland dat ondersteunen door geld toe te zeggen specifiek voor het beschermen van de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen.

• De marktpartijen uitdagen om met slimme oplossingen te komen om de luchtkwaliteit te verbeteren en stil te staan bij het feit dat geluidschermen geven ook bescherming tegen luchtvervuiling van het verkeer.

25 September 2012

Lees het volledig document hier

PEILING EISEN EN WENSEN NIJKERK ZONDER GELUID – September 2012

NIJKERKSE INZET VOOR REGIONAAL PAKKET IN DEZE FASE
Voor onze inzet onderscheiden wij de volgende categorieën, waarover wij binnen de regio, maar ook met het Rijk onderhandelen:
1. Onderdelen die nu nog geen eis zijn, maar dat wat ons betreft wel moeten worden opgenomen in de basis scope, of anderszins vastgelegd moeten worden in de finale bestuursovereenkomst;

 • Het Hoevelakense Bos: maximale grens voor aantasting
 • Het open Landschap Arkenheem
 • Zicht op bedrijventerreinen

2. Het kopen van een wensen, zodat het eisen worden (we kopen deze dan in tegen een afgesproken bedrag);

 • Behoud van de toe- en afritten A1 Hoevelaken van en naar Amsterdam (west)
 • Bereikbaarheid Station Hoevelaken: verbreding viaduct Stoutenburgerlaan

3. Regionale wensen.

 • Aansluiting Hoevelaken van en naar Utrecht (via het Knooppunt)
 • Aansluiting Hoevelaken-Zwolle
 • Knooppunt Hoevelaken: dive unders in plaats van fly overs
 • Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers bij de aansluitingen Westendorpstraat en Hogeweg

13 september 2012

Lees het volledig document hier

Peiling Inbreng van Amersfoortse wensen – September 2012

PEILPUNTEN
Voor de lopende onderhandelingen met de gemeenten Barneveld, Bunschoten, Leusden en Nijkerk,
de provincies Utrecht en Gelderland en waterschap Vallei & Eem, en in lijn met de moties 4.4 en 4.6
die door uw Raad zijn aangenomen op 27 maart 2012, leggen wij u het volgende ter peiling voor:

1 Voor Amersfoort is het behoud van aansluiting Hoevelaken van groot belang. Aansluiting
Hoevelaken bedient vier windrichtingen. Het behoud van de aansluiting Hoevelaken in westelijke
richting, van en naar Amsterdam, is belangrijker dan de andere richtingen (richting Oost is
opgenomen in het basispakket). Daarom hier zoveel cofinanciering te leveren, dat kan worden
ingezet op het opnemen van het behoud van de westelijke richting in het basispakket. Afhankelijk
van de bijdrage van provincie Utrecht hier € 1 tot € 3 miljoen cofinanciering te leveren.

2 Alleen bij Quick Wins of schrijnende gevallen de mogelijkheden onderzoeken om geluidhinder te
beperken door cofinanciering in te zetten.

3 De luchtkwaliteit voldoet aan de nu geldende wettelijke normen, daarom geen cofinanciering
leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

4 Het realiseren van een verbinding bij de Heiligenbergerbeek is belangrijker dan het realiseren
van andere nieuwe verbindingen of het verbeteren van bestaande verbindingen. Daarom hier
cofinanciering leveren.

5 Onderzoeken of het ontvlechten van de fietsverbinding op de route Amersfoort-Hoevelaken met het overige verkeer voldoende winst (comfort, snelheid, verkeersveiligheid) voor de fietser oplevert
om hier cofinanciering aan toe te kennen.

6 Het verbeteren van de bestaande verbindingen moet worden opgenomen in het Regionale Pakket
van Wensen, maar hier wordt geen cofinanciering aan toegekend.

25 september 2012

Lees het volledig document hier

Zie hier de presentatie aan de raad over geluid en luchtkwaliteit

Zie hier de presentatie aan de raad over verkeerssysteem

 

Overzicht Wensen lokale bewonersgroepen en belangenorganisaties – april 2012

De belangrijkste wensen van de loclae bewonersgroepen zijn:

Voldoende aandacht voor een gezonde leefomgeving (Bovenwettelijke maatregelen)
Geen gebruik maken van de Wettelijke mogelijkheden tot ontheffing (-> max 50 dB(A))
Cumulatief berekenen van snelwegen, overige wegen en spoorwegen

Verbeteren stadsverbinding Noord-/Zuid-Amersfoort via knooppunt. Knooppunt zo inrichten opdat lokaal vervoer en verkeer met herkomst of bestemming Amersfoort gebruik kan maken van het HWN

Behouden aansluiting Hoevelaken (Mogelijkheid tot in-/uitvoegen richting/vanuit Amsterdam en Apeldoorn)
De varianten tav de aansluuiting op alle effecten beoordelen, en niet alleen verkeerskundig

 26 april 2012

Lees het volledig document hier

Zie hier een kaart met de wensen van de locale belangen groepen

Wensen landelijke en regionale belangenorganisaties – april 2012

De belangrijkste wensen van de regionale belangenorganisaties zijn:

 • Volledige aansluiting Hoevelaken op A1 (minimaal 3/4)
 • Bovenwettelijk maatregelen met norm met max 50 dB
 • Geen aantasting Hoevelakense bos, compensatie natuur in zelfde gebied

26 april 2012

Lees het volldig document hier

Eisen en wensen voor Het Hoevelakense Bos t.b.v. Project Knooppunt Hoevelaken – februari 2012

Het Hoevelakense Bos is een rijksmonument dat om haar cultuur – historische waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. Bovendien is het een natuurgebied en het enige recreatiegebied in Hoevelaken waarvan ook al heel veel inwoners van Vathorst gebruik maken. Het Hoevelakense Bos moet beschermd blijven in alle opzichten. Binnen het Knooppunt Hoevelaken Project dient verstoring en aantasting van dit natuur gebied, Het Hoevelakense Bos te worden voorkomen.

10 februari 2012

Lees verder

SMART milieu wensen van SHB&L – februari 2012

 1. Executive Summary 

 Onze Milieuwensen zijn SMART opgesteld.

 • Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

Gezondheid van mensen

We geven de allerhoogste prioriteiten aan factoren die de gezondheid van mensen kunnen beïnvloeden d.w.z. geluidshinderbeperking, vermindering van luchtverontreiniging en behoud van bestaande natuur waarin men kan recreëren. Naast deze wensen en tevens ter onderbouwing van deze wensen hebben wij ook procedurele wensen geformuleerd.

Geluid (Prioriteit 1)

Vermindering van de cumulatieve geluidsbelasting tot 50dB in de woongebieden van Hoevelaken en omgeving, langs de A28 ten noorden van het knooppunt tot voorbij en in Het Hoevelakense Bos. Te realiseren als het knooppunt project klaar is (2020). Verder niet meer dan 1.5dB verhoging in de 10 jaren na realisatie van het project, ook rekening houdend met de verwachte toename van verkeer, zoals wordt vastgelegd in de nieuwe regelgeving.                                        (zie sectie 2 )

Lucht (Prioriteit 2)

De luchtkwaliteit moet voldoen aan alle wettelijke normen, zoals die gelden volgens de huidige wet (2011) gelden voor PM10 en PM 2,5 en de toekomstige eisen (2015) voor NO2 en PM 2,5. Dit biedt een duurzame oplossing voor de huidige luchtvervuiling in de omgeving van de A1 en A28 in het studiegebied. Dit moet gerealiseerd worden als het knooppunt project klaar is (2020) of eerder zoals aangeven in de wetgeving.                                                                                (zie sectie 3 )

Natuur (Prioriteit 3)

Als bomen gerooid of gekapt moeten worden dient natuurcompensatie plaats te vinden in hetzelfde gebied bijvoorbeeld aangrenzend aan of in Het Hoevelakense Bos. Het enige natuur/recreatie gebied in Hoevelaken waar mensen kunnen recreëren moet beschermd blijven. Geluid in Het Hoevelakense Bos moet tot 50dB worden beperkt.                                                                      (zie sectie 4)   

Meest Milieuvriendelijke Alternatief  

Het MMA is het ontwerp dat voldoet aan alle verkeerstechnische eisen en aan alle wettelijke eisen ten aanzien van het milieu, maar daarboven binnen het beschikbare budget zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen ten aanzien van bereikbaarheid en milieu. De milieu aspecten die direct gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van mensen, zoals geluidsbelasting en luchtvervuiling, dienen de hoogste prioriteit te krijgen binnen de milieu eisen/wensen pakket en een hoge prioriteit in de keuze van het ontwerp dat voor uitvoering wordt gekozen. Te realiseren voor de OTB/MER

                                                                                                                      (zie sectie 5.1)

Kosten en bindende prijzen

RWS/aannemers dienen bindende prijzen voor meerwerk aan te geven voor extra maatregelen voor milieubescherming zoals in het wensen pakket bekend maken. Voor geluid moeten met de kosten van maatregelen om het geluid te reduceren tot 50dB en tot 55dB gerekend worden voor de woongebieden in Hoevelaken en omgeving en Het Hoevelakense Bos. Te realiseren voor de OTB/MER                                                                                                  (zie sectie 5.2)

 

Berekeningen en metingen van het effect van het ontwerp op het milieu

Het effect van het ontwerp van zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet op geluid, luchtverontreiniging en natuur moet uitgewerkt worden en gerapporteerd worden door de aanbieder om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Te realiseren vòòr de OTB.    (zie sectie 5.3)

3 februari 2012

Lees hier het volledig document

 

Gelderse regio wensen – januari 2012

Staten Notitie Provincie Gelderland (SIS 10869) Informerende notitie reconstructie Knooppunt Hoevelaken

Beknopte samenvatting Statennotitie:
Rijkswaterstaat wil de doorstroming op knooppunt Hoevelaken verbeteren. Zij is afgestapt van een traditionele planvoorbereiding en daagt de markt nu uit om met een creatiever en goedkoper ontwerp te komen. In dat ontwerp kunnen ook de wensen van de regiopartijen worden meegenomen, mits de regio daar financiering tegenover stelt. De regiopartijen en Rijkswaterstaat werken aan de marktuitvraag en bereiden een bestuursovereenkomst voor waarin deze samenwerking en financiering worden geregeld. In dit proces worden de regiowensen geïnventariseerd en geprioriteerd tot een programma van Regionale wensen. Tevens worden de beoordelingscriteria, het beoordelingskader en de spelregels voor het bepalen van de winnende aanbieding gedefinieerd.
Voor de provincie Gelderland zijn de bereikbaarheid van Food Valley en Oost Nederland en de bereikbaarheid van het dorp Hoevelaken belangrijke regiowensen. In het basisontwerp is een vrije afwikkeling voorzien voor het verkeer tussen de Randstad en Oost Nederland door middel van fly-overs met twee rijstroken per richting en 3 of 4 rijstroken. Voor ontsluiting van Hoevelaken in oostelijke richting is voorzien door de aansluiting op de A1 in oostelijke richting in het basisontwerp op te nemen. Overige Gelderse wensen liggen meer op gemeentelijk niveau.
Op dit moment bereidt Rijkswaterstaat met de regiopartners een bestuursovereenkomst en een programma van Eisen en Wensen voor. De overeenkomst regelt de samenwerking en cofinanciering en zal in de tweede helft van dit jaar aan de Stuurgroep worden voorgelegd. Daarna zal de overeenkomst aan de betrokken bestuursorganen worden voorgelegd. Voor de Raads- en Statenleden zal in het najaar een informatieve, inhoudelijke informatiebijeenkomst over deze bestuursovereenkomst worden georganiseerd.

Gelderse regiowensen
Twee wensen waarin de provincie Gelderland een mogelijke betrokkenheid bij heeft, zijn:
– ontsluiting van Hoevelaken via een aansluiting op de A1 in westelijke richting opdat een deel van de inwoners uit Hoevelaken zonder omwegen van en naar richting Amsterdam kan rijden; de ontsluiting in westelijke richting zou een extra aanpassing van het basisontwerp vergen ten bedrage van  ongeveer € 10 à € 15 miljoen (te denken valt aan een provinciale bijdrage van € 5 miljoen);
– aanpassing viaduct Stoutenburglaan Hoevelaken: Rijkswaterstaat wil het viaduct van de Stoutenburglaan over de A1 verbreden en één op één vervangen. Aan de zuidzijde de A1 wordt met provinciale bijdrage het station Hoevelaken gerealiseerd (2012). Voorlopig worden provisorische
voorzieningen voor voetgangers naar het station aan het viaduct gehangen. Voor de definitieve oplossing voor de reizigers in de nieuwe situatie zal de regio moeten bijdragen. De kosten voor de extra voorzieningen worden geschat op € 2,5 miljoen (te denken valt aan een provinciale
bijdrage van maximaal de helft).
Overige regiowensen in Gelderland liggen hoofdzakelijk op gemeentelijke niveau of zijn bovenwettelijk: extra geluidsmaatregelen, ruimtelijke kwaliteit en inpassing, behoud open landschap Arkemheen en wensen op het gebied van verkeersveiligheid op het lokale wegennet, kwaliteit van de dwarsverbindingen voor het fietsverkeer. Hierin is voor de provincie niet een directe rol weggelegd.
In het kader van de Voorjaarsnota wordt in juni aan uw Staten de besteding van de (vrije ruimte van de) mobiliteitsmiddelen uit ons Coalitieakkoord voorgelegd. Hierin is ook een voorstel voor een eventuele provinciale bijdrage aan het project Hoevelaken opgenomen.

Staten Notitie Provincie Gelderland (SIS 10931) Inzet Middeleln Mobiliteit

Motie 74. Bijdrage afhankelijk van resultaten studie RWS en de bijdrage aan de Gelderse problematiek.
Een Statennotitie met de huidige stand van zaken is in procedure. Voorstel voor bijdrage 6.25 miljoen Euro.

Eisen en wensen van bewoners en belanghebbende groepen – januari – februari 2012

Eerste opzet van eisen en wensen van bewonersgroepen voor Knooppunt Hoevelaken

Eisen en wensen van belanghebbende groep voor Knooppunt Hoevelaken

Milieu eisen en wensen van SHB&L

Milieu eisen en wensen van Werkgroep Nijkerkerstraat

Redenen om maatregelen tegen geluidsoverlast op te nemen in het eisen en wensen pakket

Amersfoort Gemeente Raad BOK 1 – januari 2012

BOK = Bestuursovereenkomst

Planstudie Knooppunt Hoevelaken: Strategische Bestuursovereenkomst

Brief van SHB&L aan Gemeente en Provincie over Milieu eisen – november 2011

Terwijl RWS verplicht is een reconstructie conform de huidige milieu wetten uit te voeren, gaat de Stichting er vanuit dat meer dan wettelijke maatregelen nodig zullen zijn om de bewoners van woonkern Hoevelaken en van alle clusters van woningen in Gemeente Nijkerk langs de A1 en A28 te beschermen tegen onacceptabel milieu overlast (geluid en luchtverontreiniging).

De Stichting verzoekt de Gemeente en de Provincie milieu eisen te stellen m.b.t. de Gemeente Nijkerk voor meer/betere maatregelen tegen geluidsoverlast dan wettelijk verplicht zijn.

De redenen hiervoor zijn als volgt:

 • Het huidige geluidproductieplafond van veel huizen in Hoevelaken en langs de A28 in Nijkerk is veel hoger dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50dB (huidige wetgeving).
 • De ongelijkheid van het geluidsproductieplafonds dat zijn/worden gehanteerd voor de woningen aangrenzend aan de A1 en A28 in Vathorst (<50 db=””>60dB) is in flagrante tegenspraak met het gelijkheidsbeginsel en discrimineert tussen bestaande woningen en nieuwe woningen. Het verschil kan verholpen kunnen worden door het plaatsen van een scherm aan de oost (Nijkerkse) kant van de weg.</50>
 • Hoevelaken ligt ten oosten van de snelwegen A1, A28 van het Knooppunt; de heersende westelijke winden “dragen” geluid vanaf de snelweg over de woonkern Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en de clusters van woningen tot en met Holkerveen. Het huidige wettelijk goedgekeurde geluidsberekenings model:
  • houdt onvoldoende rekening met de wind snelheid en met overheersende westelijke winden en
  • perioden van “stilte” en extreme “overlast” worden “gemiddeld”. De ligging van Hoevelaken en de woningen langs de A1 en A28 in Nijkerk t.o.v. de snelwegen in combinatie met de heersende windrichting betekent dat deze middelingsprocedure een significant onderschatting geeft van de werkelijke overlast.
 • De geluidsberekening voor de geluidsproductieplafonds in Hoevelaken en gemeente Nijkerk zijn niet gevalideerd door metingen, zoals nu wordt gedaan door het RIVM op veel plaatsen waar geluidsbronnen belangrijke verstoringen veroorzaken van de natuurlijke geluidkwaliteit in de leefomgeving.[1]
 • Binnen de wet is er ook de mogelijkheid voor ontheffing van de verplichting van het geluidproductieplafond, waardoor nog hogere waardes kunnen worden vastgesteld.
 • Sanerings maatregelen aan de gevels van huizen lossen de geluidsproblematiek niet op want het is belangrijk voor de gezondheid dat mensen op een gezonde manier in de buiten lucht kunnen verblijven. Het Hoevelakense Bos is een belangrijk natuurmonument voor recreatie voor de bewoners van zowel Hoevelaken als Amersfoort en juiste hier moet bescherming van geluidsoverlast komen.

Diverse studies hebben aangetoond dat een hoge geluidsbelasting over langere termijn zeer schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Het terugdringen van hoge geluidsbelasting moet daarom een zeer hoge prioriteit hebben. Dat mensen, die in de nabijheid van een snelweg wonen, geluidshinder en milieuproblemen, met alle nadelige consequenties voor de gezondheid die daaraan verbonden zijn, niet meer willen tolereren wordt onder andere bevestigd door het feit dat 93% van de ingestuurde zienswijzen over de OWAB A28 verbreding zorgen over het geluid aangeven.

9 november 2011

Lees verder