Home > SHB&L Communicaties  Nieuwsbrieven  Brieven van/aan SHB&L  Notulen van besprekingen

 

Nieuwsbrief november 2018

Om eerdere nieuwsbrieven te lezen klik hier

 

Geachte lezer,

 

Ontwerp Tracébesluit (OTB) voor knooppunt Hoevelaken

Op woensdag 14 november jl. is de indieningstermijn van Zienswijzen (met betrekking tot fouten, omissies en aanvullingen) op het OTB gesloten. Het OTB document, inclusief alle bijlagen, is waarschijnlijk nog enige tijd te zien op de websites van Project Knooppunt Hoevelaken https://knooppunt-hoevelaken.nl/ en op die van Platform Participatie www.platformparticipatie.nl. U kunt zelf zien wat de effecten zijn bij u in de buurt door op de website te klikken en te gaan naar “Effecten van het project” en dan op “Effecten in mijn buurt”.

 

De stichting heeft 13 zienswijzen ingediend, die alle compleet te zien zijn op onze website www.hoevelakenbereikbaar.nl.

 

Belangrijke positieve effecten voor Hoevelaken

 • De afritten vanaf de A1 Amsterdam en vanaf Zwolle (A28) worden hersteld
 • De oprit richting Amsterdam en de op- en afritten Apeldoorn, Zwolle en Utrecht blijven gehandhaafd
 • Het verkeer zal veel beter doorstromen met een verwachte file reductie van ongeveer 70% ten opzichte van de referentiesituatie[1]
 • De verkeersveiligheid zal verbeteren, ook op het onderliggende wegennet
 • Door het toepassen van stiller asfalt, dubbel ZOAB, en een bovenwettelijk scherm van 3m hoog langs de verbindingsboog A1 O naar A28 N en langs de westkant van de A28 is de verwachting dat dit een significante geluidsreductie voor de huizen langs de A28N zal betekenen. Hoewel het niet direct iets zegt over de geluidsbelasting op de huizen, zullen de GeluidsProductiePlafond (GPP’s) net achter het scherm tussen de Hanzetunnel en Corlaer met gemiddeld 10dB afnemen
 • Langs de A1 O ligt al dubbel ZOAB, en nu komt daar ook een geluidsscherm van 3m hoog. Dus ook in de kern van Hoevelaken wordt een geluidsreductie verwacht. De GPP’s direct achter het scherm zullen gemiddeld 4.4dB afnemen.
 • Door de genomen maatregelen zal het aantal woningen in Hoevelaken dat aan meer dan 50 dB aan verkeersgeluid blootstaat met ongeveer 20% afnamen
 • Er zijn geen nadelige effecten voor Natura 2000-gebieden maar aanvullende maatregelen zijn vereist voor het Natuurnetwerk Nederland, o.a. voor Het Hoevelakense Bos (zie zienswijze beneden)
 • Het project heeft geen effecten voor de kwaliteit van het grondwater en de bodem. 
 • Het project heeft een zeer beperkte invloed op de grondwaterstanden rondom het knooppunt en dit wordt in de gaten gehouden door metingen.

Naast al deze positieve effecten zijn er natuurlijk ook zeker nadelige effecten:

 • Het Hoevelakense Bos wordt direct geraakt door de asymmetrische verbreding van de A28 waarvoor bos- en natuurcompensatie regelingen gelden.
 • Door de toename van verkeer zal jaarlijks de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof met zo’n 5% toenemen. Desondanks blijven de concentraties ruim onder de wettelijke grenswaarden: Hooguit 65% van de maximaal toelaatbare concentratie.

 

Hieronder vatten we kort samen wat de zienswijzen inhouden:

 

Fietsroute Hoevelaken/Amersfoort

Op deze route komen twee fietstunnels bij de Westerdorpsstraat en de Energieweg terwijl de  onderdoorgang van de viaduct A1 aanzienlijk langer wordt. Wij pleiten voor goede voorzieningen voor sociale veiligheid op deze route en een fysiek goed gescheiden fietspad bij de toerit naar de parkeerplaats bij Restaurant Tirol/Drugscafé ’t Klavertje voor zowel verkeers- als sociale veiligheid.

 

Viaduct Stoutenburglaan/Station Hoevelaken

Voor het nieuw te bouwen bredere A1 viaduct Stoutenburgerlaan en de stationstoegang ontbreekt onder meer informatie over in het verleden overeengekomen aanpassingen zoals gescheiden fiets/wandelpad en een lift vanaf de parkeerplaats.

 

Hoevelakense Bos en Omgeving

Daarover zijn verschillende zienswijzen ingediend:

 • Aanpassing foutieve grenzen op verschillende kaarten van het landgoed Hoevelaken.
 • Meer nadruk op de benodigde versterking van het landgoed Het Hoevelakense Bos.
 • Meer bescherming van de groene zone west van Het Hoevelakense Bos en Noord van de Westerdorpsstraat. Alhoewel Amersfoort en Nijkerk daarvoor gezamenlijk een plan ontwikkelen wordt daar in het OTB aan voorbijgegaan.
 • Natuurcompensatie algemeen: Hierover maken we het voorbehoud om er later op terug te kunnen komen, want het plan voor natuurcompensatie is nog verre van compleet. Ook geven we aan dat RWS niet het benodigde terrein aankoopt (zoals vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst van de gemeenten, provincies en RWS (BOK2), maar poogt met eigenaren overeen te komen dat de eigenaren zelf natuur ontwikkelen op hun terrein, tegen een vergoeding. Dat beperkt naar onze mening de speelruimte voor natuurcompensatie en dus de kwaliteit.
 • Nabij het kruispunt Westerdorpsstraat- Nijkerkerstraat heeft RWS een plukje bomen voorzien dat het uitzicht op de weilanden en het Hoevelakense bos bij de entree van Hoevelaken sterk beperkt. Ook gezien onze eerdere actie tegen een zonnepanelenveld op deze prachtige zichtlocatie zijn juist daar geen bomen gewenst!
 • Het verbinden van de huidige wandelroutes tussen de A1 en de bedrijventerreinen Horstbeek/Overhorst met Station Hoevelaken voor een betere toegankelijkheid.
 • Het verbinden van de wandelroute bij bedrijventerrein Overhorst met het nieuw te ontwikkelen wandelpad in het zuidelijke deel van het Hoevelakense bos dat wordt voorgesteld in het project “Ons Bos en Omgeving”. Zuidelijk van de Westerdorpstraat ligt ook een deel van het landgoed Het Hoevelakense Bos, wat niet iedereen weet in Hoevelaken.
 • Het mogelijk creëren van een wandel/fiets verbinding tussen Het Hoevelakense Bos en de natuurgebieden Bloeidaal/Schammer en Landgoed Stoutenburg bij de onderdoorgang van de Hoevelakense Beek onder de A1 is ook een verbeter- voorstel.

 

Milieu aspecten

 • RWS heeft niet berekend wat de nieuwe geluidswaarden worden van woningen aan de oostzijde van de Nijkerkerstraat, Noord van de Westerdorpsstraat. RWS is van mening dat dat (formeel) niet verplicht is. Wij hebben gesteld dat die geluidswaarden toch moeten worden berekend, omdat voor de maatregel veel is geïnvesteerd door Nijkerk en provincie Gelderland.
 • Een andere merkwaardigheid is dat RWS langs de A28 Noord, waar de geluidsproductie niveaus (GPP’s) verlaagd worden als gevolg van gebruik van dubbel ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) en de plaatsing van geluidsschermen, dat niet in het geluidsregister wil opnemen. Daardoor kan in de toekomst het geluidsniveau weer langzaam stijgen terwijl, wanneer dat dubbele ZOAB wèl in het geluidsregister wordt ingeschreven, dat niet meer kan. Niet terecht hebben wij gesteld in onze zienswijze.
 • Tenslotte een aanbeveling aan RWS: Er zijn vele plaatsen in het knooppunt project die zich prima lenen voor plaatsing van zonnepanelen. Vooral wanneer deze op de geluidsschermen worden geplaatst is er een win-win situatie: zonne-energie en betere geluidsbescherming worden met deze maatregel tegelijk verkregen. In het OTB staat echter niets over het benutten van deze mogelijkheden. Dat kan niet vinden wij. De rijksoverheid verklaart keer op keer dat zij er alles aan wil doen om de energietransitie zo snel en doelmatig mogelijk te laten plaatsvinden en dat zij daar zelf een actieve rol in wil spelen (zie de details daarover in de zienswijze zelf). Daar is niets van terug te vinden in het OTB. Wij willen over deze mogelijke groene energieopwekking geen woorden maar daden!

 

Een woord van waardering aan RWS en de Combinatie A1/A28 is hier op zijn plaats.

We vinden dat beide partijen zich zeer hebben ingespannen om het project zo goed mogelijk te presenteren en vragen te beantwoorden. Zo kon de stichting o.a. ook enkele uren bij RWS geluidsdeskundigen terecht om meer inzicht in het geluidsmodel te verkrijgen en specifieke vragen te stellen en daarop antwoord te krijgen. Dat we dan toch nog een aantal zienswijzen inbrengen is niet meer dan begrijpelijk bij zo’n enorm project.

 

Gedurende de afgelopen periode is er ook goed overleg geweest met de wethouder en de betrokken ambtenaren van Nijkerk. Voor de goede orde: de gemeente heeft ook zienswijzen ingediend!

 

Daarnaast  heeft de Gemeente, op aandringen van onze Stichting, toegezegd om straks geluidsmetingen 24/7 te gaan verzorgen voor een periode van één jaar, voor en na de reconstructie om de werkelijk geluidsreductie te bepalen. Daarover zijn wij nog in discussie met de gemeente.

 

Hoe gaat het nu verder?

De verwachting is dat het een aantal maanden gaat duren voordat RWS alle antwoorden op de zienswijzen zal hebben opgesteld en heeft medegedeeld aan de indieners (via een Nota van Antwoord). Daarna wordt het definitieve Tracébesluit (TB) en het Saneringsbesluit (voor de woningen die onder de geluidssaneringsmaatregelen vallen) gepubliceerd. Ergens in 2019 gebeurt dat. Het TB heeft kracht van wet. Pas dan is bv. onteigening van percelen mogelijk.

Pas dan ook wordt er begonnen met het verleggen van kabels en leidingen (dat doet niet de aannemerscombinatie, maar dat doen de eigenaren/ beheerders van die kabels en leidingen). Ook begint men dan pas aan de vergunningsprocedures. Degenen, waarvan de zienswijzen zijn afgewezen, kunnen voor beroep nog naar de Raad van State. We zijn dan inmiddels bij eind 2020.

 

In 2021 begint dan de bouw, vanaf 2023 worden onderdelen van het project één voor één in gebruik genomen. In 2025 is alles klaar (onder voorbehoud).

 

Tot slot: Wij blijven ons als Stichting ook de komende tijd actief inzetten voor het realiseren van natuur- en boscompensatie bij en/of in de directe omgeving van Het Hoevelakense Bos.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar

 

[1] De referentie situatie is de situatie die zich in 2030 naar verwachting voordoet als het project niet wordt gerealiseerd.

 

 

Klik op de onderstaande nieuwsbrieven om eerdere nieuwsbrieven te lezen: 

 

Nieuwsflits van oktober 2018

Nieuwsbrief van maart 2018

Nieuwsflits van december 2016

Nieuwsbrief van november 2016

Nieuwsbrief van april 2016

Nieuwsbrief van juni 2015

Nieuwsbrief van februari 2015

Nieuwsflits van november 2014 

ieuwsbrief van september 2014

Nieuwsbrief van november 2013 
Nieuwsbrief van juli 2013
Nieuwsbrief van april 2013 
Nieuwsbrief van januari 2013 
Nieuwsbrief van november 2012 
Nieuwsbrief van september 2012 
Nieuwsbrief van juli 2012 
Nieuwsbrief van maart 2012 
Nieuwsbrief van november 2011 
Nieuwsbrief van augustus 2011
Nieuwsbrief van februari 2011
Nieuwsbrief van november 2010
Nieuwsbrief van januari 2010
Nieuwsbrief van september 2009